Det har blivit dags att checka ut

Publicerat den

Tid är något märkligt, de nio åren har gått så snabbt. Jag har kommit till slutet på min rektorsperiod och Peter Högberg tillträder den 1 juli. Det är blandade känslor inför avslutet, men den övervägande känslan är den av frihet – att nu få bestämma själv över sin tid, det är en lustfylld tanke.

Det har hänt mycket under de här åren och under en period kände jag att det namn som ULS-studenterna givit mig var mitt i prick – jag fick nämligen namnet ”Storm”. Men stormen lade sig och därefter har jag – med undantag för några få perioder – mest känt varma, vänliga vindar blåsa. Vissa beslut är inte så lätta att ta – men är i ett övergripande perspektiv nödvändiga och då kan det blåsa upp.

Jag är idag glad och stolt över att SLU är på banan på ett mycket positivt sätt – både här hemma och inte minst internationellt. Vi har världsledande forskning, vi har utbildningar med hög kvalitet och vi har en växande verksamhet inom alltmer efterfrågad miljöanalys. Vi har dock fortfarande en väg att gå för att få fler ungdomar att upptäcka SLU och alla de möjligheter att påverka och delta i arbetet för en hållbar utveckling, som ryms inom vårt universitet.

Innan jag lämnar rektorsmejlen vill jag i denna min sista blogg också tacka alla medverkande och deltagande för en fantastisk avtackning. Det var en mycket omtumlande dag med många, många medarbetare och kollegor från olika delar av samhället. Minnet av den dagen kommer jag att bära med mig länge.

Så många vänliga ord och hyllningstal värmer förstås och det gäller att inte gripas av hybris. Att vara rektor är ett lagarbete och jag har haft så många kunniga och engagerade medarbetare och kollegor på detta fantastiska universitet att tacka för alla kloka beslut som fattats (de som inte var så kloka vilar helt och hållet på mig).

Nu återstår inte så mycket mer än att tillönska alla SLU:are från norr till söder och från väster till öster en riktigt härlig och avkopplande sommar!

Stort tack för mig, för roliga, spännande och innehållsrika år med SLU och till inkommande rektor Peter och alla er som fortsätter ett tag till vill jag bara säga:

Ta väl vara på vårt fantastiska SLU och lycka till!

Lisa Sennerby Forsse

 

 

Nye ministern på besök

Publicerat den

Veckan före påsk hade vi besök av vår nye landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och statssekreterare Elisabeth Backteman. Anledningen var förstås att de vill få mer kunskap om sin största myndighet, tillika universitet.

Under förmiddagen besökte ministern BioCentrum, UDS och VHC. Under besöket fick han också träffa dekanerna och få information om fakulteterna. SLU:s samlade studentkårer, Sluss, hade dessutom en egen halvtimme med ministern. Under eftermiddagen besökte statsrådet Lövsta, forskningscentrum för lantbrukets djur.

Det är första gången som landsbygdsministern besöker Campus Ultuna och Lövsta. Tidigare har han varit på SLU Alnarp och deltagit i invigningen av SLU-stödda  Vegafish, en  räkodlingsanläggning i Uppsala. Tanken var att han skulle ha besökt Ultuna redan efter valet i höstas, men på grund av regeringskrisen blev besöket uppskjutet.

Jag noterade att de hade massor av frågor och ett stort intresse av vår verksamhet.

Vi kan alltså hoppas på en fortsatt bra kontakt med landets nya politiska ledning och landsbygdsministern!

Samma vecka gick vårens prefektmöte av stapeln på Ultuna. Det var en i princip mangrann uppslutning från norr och söder och vi fick bl. a tillfälle att höra prefekternas syn på den svåra frågan om finansiering av högre tjänster. Hur ska vi använda basanslaget, vilka högre tjänster ska finansieras – förutom rekryterade professorer? Styrelsen har gett mig i uppdrag att föreslå en modell för finansiering av högre akademiska tjänster till strategimötet i juni, och arbetet pågår nu med att kartlägga konsekvenserna av ett par olika modeller. Det är en grannlaga uppgift, men det är samtidigt viktigt att kunna erbjuda karriärvägar till de bästa forskarna och lärarna. Och i sammanhanget får man heller inte glömma de yngre forskarna. Det är kanske inte så förvånande att åsikterna bland prefekterna gick isär!

Veckan avslutades med SUHF:s förbundsförsamling i Falun, där samtliga landets rektorer enades om ett manifest för ett uthålligt och styr- och resursfördelningssystem. Det handlar framförallt om att ge lärosätena en anslagsfördelningsmodell som möjliggör långsiktighet och mångfald. Man vill helt enkelt kunna använda sina resurser som ett samlat anslag. Det är något som SLU i princip redan har, men då vi samtidigt har ett forskningsuppdrag i regleringsbrevet är vi ändå bakbundna när det gäller att själva bestämma över anslaget.

Lisa Sennerby Forsse

Rektor

 

Internationella kvinnodagen och livsmedelsförsörjning

Publicerat den

Nu har vi firat 8 mars, kvinnodagen! Ett tillfälle att reflektera över hur vi har det på SLU. Det finns mycket att önska, och vi kämpar hårt för att göra SLU mer jämlikt. Tyvärr går det långsamt, särskilt när det gäller de högsta akademiska anställningarna.

Idag har vi ca 28 procent kvinnliga professorer, för några år sedan var det 23 procent, så det rör i alla fall på sig. De mest jämställda grupperna är universitetslektorer, doktorander och teknisk personal. Inom grundutbildningarna ser vi att traditionellt manliga områden som skogliga utbildningar fortfarande har flest män. Den största obalansen har vi inom djurutbildningarna där männen idag tyvärr är försvinnande få.

Vi jobbar med jämställdheten på flera olika sätt. Ett nytt spännande program är Diamond Cutters – en kurs för att främja forskarkarriären för SLU:s kvinnliga doktorer. Den har som övergripande syfte att förbättra villkoren för SLU:s kvinnliga doktorer så att kvinnor i högre utsträckning väljer att fortsätta sin forskarkarriär. Förhoppningsvis kommer den att bidra med att öka rekryteringsbasen för de högra anställningarna inom universitetet.

I veckan gick det politiska startskottet för arbetet med att utarbeta en nationell livsmedelstrategi. Det är ett efterlängtat startskott för utvecklingen inom det svenska lantbruket. SLU har vid upprepade tillfällen uppmärksammat detta. Sverige och Norge är de länder inom EU som importerar mest livsmedel och saknar mål för den egna livsmedelsproduktionen. Nu äntligen ser vi ett samfällt politiskt intresse för att vi ska öka egenförsörjningen, och dessutom satsa på export. Ett tydligt politiskt stöd är en mycket viktig signal till lantbruket att våga satsa!

Vid samma tillfälle presenterades också konkurrenskraftsutredningen. Ett av fyra viktiga områden för nya satsningar är ”Kunskap och Innovation”. Här finns många intressanta analyser och rekommendationer, inte minst för SLU. Utredningen anser bl.a. att mer medel ska satsas på behovsdriven forskning för att stärka konkurrenskraften i sektorn. Det är välkommet! Under lång tid har vi sett en otillräcklig finansiering av den tillämpade forskningen. SLUs ledning har nu en viktig uppgift att analysera utredningen och rekommendationerna.

Det gamla då? För några år sedan började vi med det som nu är en tradition, att tacka de medarbetare som gått i pension. Vi samlas i rikssalen på Uppsala slott för att tacka och hedra alla de som bidragit till SLU:s framgångar. Drygt tvåhundra deltagare från SLU:s alla orter och verksamhetsområden hade tackat ja till inbjudan till årets seniormiddag den 4 mars, och det var hög stämning och många glada återseenden.

Våra seniorer är en av våra viktigaste alumni-grupper. Med sina erfarenheter och många värdefulla nätverk i Sverige och världen är de utomordentliga ambassadörer för vårt lärosäte.

Lisa Sennerby Forsse
Rektor