Internationella kvinnodagen och livsmedelsförsörjning

Nu har vi firat 8 mars, kvinnodagen! Ett tillfälle att reflektera över hur vi har det på SLU. Det finns mycket att önska, och vi kämpar hårt för att göra SLU mer jämlikt. Tyvärr går det långsamt, särskilt när det gäller de högsta akademiska anställningarna.

Idag har vi ca 28 procent kvinnliga professorer, för några år sedan var det 23 procent, så det rör i alla fall på sig. De mest jämställda grupperna är universitetslektorer, doktorander och teknisk personal. Inom grundutbildningarna ser vi att traditionellt manliga områden som skogliga utbildningar fortfarande har flest män. Den största obalansen har vi inom djurutbildningarna där männen idag tyvärr är försvinnande få.

Vi jobbar med jämställdheten på flera olika sätt. Ett nytt spännande program är Diamond Cutters – en kurs för att främja forskarkarriären för SLU:s kvinnliga doktorer. Den har som övergripande syfte att förbättra villkoren för SLU:s kvinnliga doktorer så att kvinnor i högre utsträckning väljer att fortsätta sin forskarkarriär. Förhoppningsvis kommer den att bidra med att öka rekryteringsbasen för de högra anställningarna inom universitetet.

I veckan gick det politiska startskottet för arbetet med att utarbeta en nationell livsmedelstrategi. Det är ett efterlängtat startskott för utvecklingen inom det svenska lantbruket. SLU har vid upprepade tillfällen uppmärksammat detta. Sverige och Norge är de länder inom EU som importerar mest livsmedel och saknar mål för den egna livsmedelsproduktionen. Nu äntligen ser vi ett samfällt politiskt intresse för att vi ska öka egenförsörjningen, och dessutom satsa på export. Ett tydligt politiskt stöd är en mycket viktig signal till lantbruket att våga satsa!

Vid samma tillfälle presenterades också konkurrenskraftsutredningen. Ett av fyra viktiga områden för nya satsningar är ”Kunskap och Innovation”. Här finns många intressanta analyser och rekommendationer, inte minst för SLU. Utredningen anser bl.a. att mer medel ska satsas på behovsdriven forskning för att stärka konkurrenskraften i sektorn. Det är välkommet! Under lång tid har vi sett en otillräcklig finansiering av den tillämpade forskningen. SLUs ledning har nu en viktig uppgift att analysera utredningen och rekommendationerna.

Det gamla då? För några år sedan började vi med det som nu är en tradition, att tacka de medarbetare som gått i pension. Vi samlas i rikssalen på Uppsala slott för att tacka och hedra alla de som bidragit till SLU:s framgångar. Drygt tvåhundra deltagare från SLU:s alla orter och verksamhetsområden hade tackat ja till inbjudan till årets seniormiddag den 4 mars, och det var hög stämning och många glada återseenden.

Våra seniorer är en av våra viktigaste alumni-grupper. Med sina erfarenheter och många värdefulla nätverk i Sverige och världen är de utomordentliga ambassadörer för vårt lärosäte.

Lisa Sennerby Forsse
Rektor

av Rektor Lisa Sennerby Forsse

SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *