Välkomna tillbaka!

Jag hoppas att helgerna har varit avkopplande! Att SMHI bjöd på både snö och en hel del sol var mycket välkommet efter en mer än lovligt grå höst. Nu är det dags att med laddade batterier se fram mot en spännande vår med flera utmaningar. Direkt efter helgerna går arbetet med årsredovisningen in i en intensiv period. Det är ett stort arbete och tiden är knapp eftersom rapporten för hela 2014 ska ligga på styrelsens bord för godkännande den 19 februari. I veckan intervjuar hörandeförsamlingen kandidaterna till min efterträdare som rektor för SLU, även det ett viktigt och avgörande klargörande under våren!

Terminen startar

Studenterna är tillbaka och utbildningarna startar igen, forskningsverksamheten fortskrider och nya utlysningar pockar på uppmärksamhet. I högskolesektorn ligger flera förslag i stöpsleven som t ex Vetenskapsrådets arbete med en ny modell för utvärdering och resursfördelning av forskningen. Vidare har universitetskansler Harriet Wallberg-Henriksson lagt ett förslag om hur våra utbildningar ska utvärderas i framtiden och där ges möjligheten till att vi lärosäten själva tar ansvar och utformar egna system. Från ledning och styrelse väntar vi fortfarande på svar från vår nya politiska ledning, numera inrymd inom Näringsdepartementet, om ett möte för att diskutera en för oss helt ny situation.

Implementeringen av Framtidens SLU fortsätter. Här har universitetsledningen tillsammans med fakulteterna en viktig uppgift att stödja och främja de förändringar som infördes under 2014. En konkret uppföljningsplan kommer att sjösättas under tidig vår som ett led i det pågående arbetet. Förändringarna är viktiga delar av långsiktiga strategiska överväganden och det är viktigt att vi ständigt reflekterar över hur SLU:s unika potential kan användas på bästa sätt.

Engagera hela universitetet

Vår nuvarande strategi sträcker sig till 2016 och det är hög tid att se över vad som bör prioriteras under nästa period för att vi ska nå vår vision och våra mål. Målet är att ta fram en färdplan för SLU:s verksamhet under 2017-2020. Den ska kunna användas som ett internt styrdokument för ledningen på central, fakultets- och institutionsnivå och ge vägledning i olika överväganden av SLU-övergripande natur. Den ska inte ersätta fakulteternas och institutionernas egna strategier med fokus på verksamhetsområden utan vara ett verktyg i arbetet för Ett SLU! Här vill vi engagera hela verksamheten, såväl medarbetare som studenter, i strategiarbetet. Det inleds omgående med en bred förslagsrunda där alla ges möjlighet att vara med och påverka i inledningsskedet. SLU är ett starkt universitet med fokus på hållbart nyttjande och förvaltning av naturresurser. Vi ser nödvändigheten av att hålla ständigt fokus på en hög kvalitet och nytta för våra sektorer och samhället i stort också i framtiden. Därför är allas engagemang viktigt!

Lisa Sennerby Forsse

Rektor

 

av Rektor Lisa Sennerby Forsse

SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *