Integritet och Samverkan

SLU:s forskning, fortlöpande miljöanalys och utbildning bidrar till utvecklingen av samhället, i synnerhet till det hållbara förvaltandet och nyttjandet av våra naturresurser. Samhället – och då särskilt den gröna sektorn – har också mycket stora förväntningar på vårt universitet. Som ett sektorsnära universitet har extern samverkan alltid varit naturligt integrerad i det mesta av det vi gör. Den är också tydligt uttryckt i vår verksamhetsidé – och extern samverkan är en viktig beståndsdel i SLU:s identitet som universitet, en sekvens i vårt ”organisatoriska DNA”.

Just nu har både Vetenskapsrådet och Vinnova regeringens uppdrag att ta fram modeller för hur extern samverkan och dess samhällseffekter skall mätas och premieras i stats-anslagstilldelningen till universiteten. Detta innebär naturligtvis att det sätt på vilket vi organiserar och synliggör vår samverkan, liksom hur väl vi samverkar internt, blir allt viktigare. SLU har därför formerat ett samverkansråd med representanter för de fyra fakulteterna och studenterna, samt med adjungerade ledamöter från kommunikations-avdelningen, fortlöpande miljöanalys, studerandeenheten och SLU Holding.

I den nya strategi som SLU nu tar fram för åren 2017-2020 kommer också samverkan att vara ett av fyra fokusområden. Samverkansrådet bidrar aktivt till den övergripande strategin och formulerar nu SLU-gemensamma mål och handlingsplaner för området. Utgångspunkten är att vår externa samverkan både skall kunna bidra till samhällets utveckling och höja kvaliteten på SLU:s utbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys. Just nu har samverkansrådet fått rektors uppdrag att formulera övergripande mål och uppdragsbeskrivningar för våra samverkanslektorer. Samverkansrådet kommer också att försöka hitta formerna för ett SLU partnerskap, med modell i det som byggts upp i Partnerskap Alnarp. Tanken är att var och en av våra orter skall vara en ingång till hela universitetets samlade kunskap och kompetens.

SLU:s värdegrund sammanfattas i de fyra nyckelorden vetenskaplighet, kreativitet, öppenhet och ansvarstagande – alla högst relevanta för vår externa samverkan. Ett annat nyckelord för vår samverkan är integritet. Vi är naturligtvis beroende av vår omvärld, inte minst ekonomiskt, och SLU vill gärna samverka med många olika samhällsaktörer.
Men – det är oerhört viktigt att detta sker med stor respekt och förståelse för varandras villkor. Universitetsledningen får ibland möta företrädare för externa aktörer som vill begränsa våra forskares rätt att kommunicera sina resultat och slutsatser. Man kan också ha synpunkter på val av forskningsområden och metodval, eller till och med vilja bli invol-verad i ordinarie tillsättningsärenden. Det är därför mycket viktigt att både ledning och medarbetare är tydliga med vad som skiljer ett universitet från andra samhällsverksam-heter. Detta gäller inte minst när man går in i olika samverkansprojekt. Långsiktigt utvecklas ju både universitetet och vår förmåga att bidra till samhällets utveckling bäst om vi kan förena en stor öppenhet med hög integritet.

Mer populärt kan man kanske uttrycka detta som att: ”Grannsämjan brukar bli bäst om man faktiskt vet var tomtgränserna går!”

Johan Schnürer
Vicerektor med ansvar för samverkan

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *