Många givande möten med våra partners

English version below

Maj månad. Som alltid – en av de vackraste månaderna på året och igen undrar jag hur det kommer sig att jag alltid lyckas fylla den med mängder av arbete. När jag blir pensionär ska jag vara ledig i maj månad!

Veckan som gått har dock varit full av viktiga och intressanta möten med ledningsgrupper från myndigheter och organisationer. Med Lantmännen diskuterade vi hur vi gemensamt kan verka för att säkerställa att regeringen fullföljer sina intentioner om ett långsiktigt stöd till SLU Grogrund, det kompetenscenter för växtförädling som startade för drygt ett år sedan. SLU Grogrund är och kommer att vara ett allt viktigare bidrag till att utveckla Sveriges livsmedelssäkerhet och till utvecklingen av hållbar livsmedelsproduktion lokalt till globalt. Andra gemensamma initiativ/aktiviteter som Animore och industridoktorander diskuterades också. Animore är ett förslag till ett center liknande SLU Grogrund men med fokus på animaliesidan och digitalisering. SLU:s förslag till att skapa ett strategiskt samverkansavtal för ett mer organiserat samarbete med Lantmännen framöver mottogs positivt.

Med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndighetens ledningar lyfte vi oron för konsekvenserna av de ekonomiska nedskärningar som SLU:s miljöanalys har drabbats av och diskuterade frågor som digitalisering, datavärdskap och informationsansvar. Arbete med att tydliggöra ansvarsförhållanden mellan SLU och framför allt Naturvårdsverket i detta pågår. Miljöövervakningsutredningens betänkande berördes och för SLU:s del avser jag att initiera en intern remissrunda även innan utredningen sänts på remiss, i syfte att kunna arbeta proaktivt med de delar i utredningen som är särskilt angelägna för oss. Mötet avslutades med en av alla mycket uppskattad vandring i Årike Fyris under ledning av ciceronen Per Alström från SLU Artdatabanken.

Vid mötena med ledningarna från Uppsala respektive Umeå universitet konstaterades att våra pågående samarbeten kring forskning och utbildning överlag fungerar mycket väl. Vi alla är i slutfasen med våra remissyttranden över Styr- och resursutredningen och vi har i huvudsak gemensamma ställningstaganden. Förslaget att ge lärosätena större rådighet genom att överföra resurser ifrån forskningsfinansiärerna är den del i SLU:s yttrande som jag själv vill diskutera innan vi lämnar in vårt remissvar. Att vi önskar större rådighet råder det ingen tvekan om men att det ska vara på bekostnad av våra forskningsfinansiärers resurser ställer jag mig tveksam till.

Slutligen vill jag varmt gratulera vår överbibliotekarie Karin Grönvall som utnämnts till ny riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket. Det är så klart en förlust för SLU men jag känner mest stolthet över att SLU har så kvalificerade och attraktiva medarbetare och gläds med Karin över den spännande uppgift hon nu kommer att ta sig an.

Karin Holmgren, rektor

Many rewarding meetings with our partners

May is here. As always, it’s one of the most beautiful months of the year; it’s astounding how I always manage to fill it with lots of work. When I retire, I’ll take the whole of May off!

However, the past week has been full of important and interesting meetings with public authority and organisation management groups. With Lantmännen, we discussed how we can jointly work to ensure that the government fulfils its intention of long-term support to SLU Grogrund, the Centre for Breeding of Food Crops that was launched about a year ago. It is and will remain an increasingly important contribution for developing Swedish food security and sustainable food production, both locally and globally. Other joint initiatives/activities such as Animore and externally employed doctoral students were also discussed. Animore is a proposed centre similar to SLU Grogrund, but it will focus on animals and digitalisation. In addition, SLU’s proposal of creating a strategic collaboration agreement for more organised collaboration with Lantmännen was well received.

We have also met with the Swedish Environmental Protection Agency and the Swedish Agency for Marine and Water Management. We highlighted our concerns regarding the consequences of the financial cuts imposed upon SLU’s environmental monitoring and assessment and discussed issues such as digitalisation, data hosts and information liability. There are ongoing efforts to clarify division of responsibility between SLU and, primarily, the Swedish Environmental Protection Agency in this area. We also discussed “Miljöövervakningsutredningen” (the environmental monitoring inquiry). On behalf of SLU, I intend to initiate internal proposal comments before the report is officially submitted for comments. The purpose of this is to work proactively with the parts of the report that are especially important to us. The meeting was concluded with an appreciated walk through Årike Fyris nature reserve, guided by Per Alström from the Swedish Species Information Centre.

During the meetings with Uppsala University as well as Umeå University, it was established that our ongoing collaboration regarding research and education is going very well in general. We are all in the final stage of commenting on proposals relating to “Styr- och resursutredningen” (the Governance and Resource Inquiry), and we generally have the same standpoints. The proposal to give higher education institutions more right to disposition by transferring resources from research funding bodies is the part of SLU’s comments that I personally wish to discuss before we submit our response. There is no doubt that we want more right to disposition, but I am doubtful that it should come at the cost of our research funding bodies’ resources.

Finally, I want to congratulate our Chief Librarian Karin Grönvall who has been appointed the new head of the National Library of Sweden. Naturally, it is a loss for SLU, but I am mostly proud of the fact that SLU has so many qualified and talented employees. I am happy for Karin and the fact that she gets to take on this new, exciting challenge.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *