SLU:s kunskap är relevant och når ut

English version below

Den senaste tiden har jag slagits av hur ofta SLU förekommer i media. I skrivande stund lyssnar jag på Lena Lidfors som i nyhetsmorgon i TV4 berättar om hur kontakt med djur (i detta fall skolhunden Bosse) kan vara avgörande för människors hälsa och välmående. SVT har just avslutat det mycket populära ”Slow-TV”, där vi fått följa älgvandring under ledning av bland annat Göran Ericsson, professor hos oss. I förra veckan skrev forskare från bland annat SLU på SvD Debatt om den alarmerande snabba artutrotningen som pågår på vår planet. Artikeln bygger på resultat ifrån IPBES, vilket är den biologiska mångfaldens motsvarighet till IPCC inom klimatet. Rapporten som Jan Bengtsson, Lena Bergström, Tuija Hilding Rydevik, Caroline Hägerhäll, Johan Svensson med flera SLU-forskare förtjänstfullt har medverkat till påminner om hur viktigt det är att inte isolera klimatfrågan från andra nog så centrala utvecklings- och forskningsområden, som till exempel bevarande av den biologiska mångfalden. SLU:s forskning fyller verkligen en central roll för en hållbar utveckling ur alla perspektiv och det är glädjande att se hur vi kan nå ut med vår kunskap via media.

Förberedelser inför besök av landsbygdsministern. Det vackra blomsterarrangemanget är gjort av landskapsarkitektstudenten (och floristen) Lena Ransmark. Foto: Lillemor Karlsson

Faktum är att jag tror att vi kan och bör utveckla vår förmåga att nå ut till omgivande samhälle än mera. Vår nya varumärkesmanual blir ett bra hjälpmedel i detta sammanhang. Jag fick möjlighet att testa den nya powerpointen när vår landsbygdsminister, Jennie Nilsson, besökte SLU. Den fungerade fint och ministern uttryckte stort intresse och engagemang för vårt universitet, och fick lära sig om såväl hur vår forskning bidrar till Sveriges livsmedelsstrategi som hur studenter ifrån vår landskapsarkitektutbildning kan bidra till utvecklingen av framtidens hållbara städer.

Universitetsdirektör Martin Melkersson och jag vid mösspåtagningen vid Carolina Rediviva på valborg.

För övrigt har valborg passerat. Traditionsenligt bjuds SLU:s universitetsdirektör och rektor in till Uppsala universitets valborgsfirande med mottagning i Carolina Rediviva med mösspåtagning och vinkande till folkhavet. Den aktiviteten hör till ett av de roligare och mer annorlunda representationsuppdragen en rektor har.

Karin Holmgren, rektor

SLU knowledge is relevant and reaches out

Lately, I have been struck by how often SLU appears in the media. As I write this, I’m listening to Lena Lidfors on Nyhetsmorgon on TV4, talking about how contact with animals (in this case, the school dog Bosse) can be vital for human health and wellbeing. SVT just concluded the very popular “Slow tv” which followed elk migration led by, among others, Göran Ericsson, Professor at SLU. Last week, researchers from, among others, SLU, wrote in SvD Debatt about the alarming species extinction happening on the planet. The article was based on results from IPBES, the biodiversity equivalent to IPCC in climate issues. The report, which Jan Bengtsson, Lena Bergström, Tuija Hilding Rydevik, Caroline Hägerhäll, Johan Svensson and others contributed to, reminds us how important it is not to isolate the climate issue from other just as central development and research fields, such as biodiversity preservation. SLU research really plays a key role for sustainable development from all perspectives, and it is great to see how we can reach out with our knowledge in the media.

Preparation before a visit from the Minister of Rural Affairs. The beautiful flower arrangement was made by landscape architecture student (and florist) Lena Ransmark. Photo: Lillemor Karlsson

The fact is that I believe that we can and should develop our ability to reach out to society even more. Our new brand manual will help in this context. I had the opportunity to test the new Powerpoint presentation when our Minister for Rural Affairs, Jennie Nilsson, visited SLU. It went well, and the minister expressed considerable interest and commitment to our university. She learned about how our research contributes to Sweden’s food strategy as well as how students from our Landscape Architecture programme can contribute to the development of future sustainable cities.

Head of University Administration Martin Melkersson and I during the donning of the caps at Carolina Rediviva on Walpurgis Night.

Walpurgis Night has come and gone. Traditionally, the head of university administration and the vice-chancellor of SLU are invited to celebrate at Uppsala University. We took part in the reception at Carolina Rediviva during the donning of the caps and waved at the crowd. That activity is one of the more fun and unusual vice-chancellor representation assignments.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *