Professorernas centrala roll

English version below

Nyinstallerade professorer i Umeå: Karin Öhman, Ola Lindroos och Tomas Brodin. Foto: Anna Morén/SLU.

Nu är det gjort! Som rektor denna vår har jag haft förmånen att få installera tretton nya professorer vid SLU, under tre högtidliga, lärorika och festliga ceremonier i Alnarp, Uppsala respektive Umeå. När jag skriver denna blogg sitter jag på morgontåget, lördagen efter högtidsdagen i Umeå. Jag tänker tillbaka på den trevliga gårdagen samtidigt som jag blickar ut över vårt vackra landskap, vår landsbygd, våra skogar och jordbruksmarker, husen enskilt belägna, tätorterna, städerna och folket. Allt detta som våra nyinstallerade professorer tillsammans kan så mycket om. Det är sannerligen en ynnest att få vara en del av detta universitet!

Professorerna representerar de högst utbildade lärarna vid ett lärosäte och de utgör akademins främsta vetenskapliga företrädare. Tillsammans representerar de tretton nyinstallerade professorerna de naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, humanistiska och konstnärliga ämnesområdena och de synliggör därmed SLU:s stora ämnesbredd. De kommer med erfarenheter ifrån flera länder.

Regeringens förväntningar på Sveriges lärosäten är att vi ska bidra till att Sverige är en av världens främsta kunskapsnationer där forskningen, den högre utbildningen och innovationer leder till samhällets utveckling och välfärd, nationellt och globalt. I den samhällsutveckling vi befinner oss är behovet av förnyelse stort. På en rad områden behöver vi ställa om och vi behöver göra det utifrån bästa möjliga kunskap. Behovet av att både öka kunskapsmassan och att brett sprida den är därför mycket stort. Våra professorer spelar här en central roll i att verka för forskningens autonomi, för utbildningens och forskningsresultatens förankring i vetenskaplig teori och beprövad erfarenhet, för god forskningsetik och för kritisk granskning av såväl forskningsresultat som den högre utbildningens innehåll.

Jag är glad och tacksam för våra nya professorer som valt att förlägga sin lärar- och forskargärning vid SLU.

Karin Holmgren, rektor

Important professors

Newly inaugurated professors in Umeå: Karin Öhman, Ola Lindroos and Tomas Brodin. Photo: Anna Morén/ SLU

It’s done! This spring, in my role as vice-chancellor, I had the privilege of inaugurating 13 new SLU professors during three formal, educational and festive ceremonies in Alnarp, Uppsala and Umeå, respectively. As I’m writing this blog, it’s Saturday and I’m on the morning train; the Umeå ceremony was last night. I’m thinking back on the that lovely day while also looking at our beautiful landscape, countryside, forests and farmlands, solitary houses, populated areas, cities and people – things that our newly inaugurated professors collectively know a lot about. It is a real privilege to be a part of this university.

Professors represent the highest educated teachers at a higher education institution, and they are academia’s primary science representatives. Together, our 13 new professors represent the scientific, social science, humanistic and artistic subject fields – subsequently, they highlight the broad range of SLU subjects and bring experiences from all over the world.

The government expects Swedish higher educations to help make Sweden one of the world’s largest knowledge nations, where research, higher education and innovation lead to societal development and welfare, both nationally and globally. In order to do this, our society needs to be renewed. We need to think differently about many things, and we need to do so using the best possible knowledge. The need to increase knowledge and spread it is therefore vast. In this context, our professors play a key part in working for research autonomy, teaching and research findings being deeply rooted in scientific theory and reliable experience, good research ethics and critical assessment of both research findings as well as higher education content.

I am glad and grateful for our new professors who have chosen to teach and research at SLU.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *