Publikation om fältarbete av alkalisk urintorkning i pilotskala i Finland

I början av 2019 designade och installerade vi ett pilotskalssystem för att torka färsk urin som samlats in från cirka 100 toalettanvändare varje dag (eller högst 30 liter urin dag-1). Systemet implementerades på en finsk arméutbildningsplats (Camp Mauri) som tillhör Pori Brigade, som är garnison i Säkylä, Finland och användes under en period av tre månader mellan mars och maj 2019. I en ny publikation i tidskriften Frontiers in Environmental Science, vi beskriver resultaten av utvärderingen av tekniken. Publikationen kan öppnas här:

Simha P, Karlsson C, Viskari E-L, Malila R and Vinnerås B (2020). Field Testing a Pilot-Scale System for Alkaline Dehydration of Source-Separated Human Urine: A Case Study in Finland. Front. Environ. Sci. 8:570637. doi: 10.3389/fenvs.2020.570637

SAMMANFATTNING: Alkalisk torkning kan behandla urin från människa för att producera ett torrt och näringsrikt gödningsmedel. För att utvärdera tekniken på pilotskala byggde vi en prototyp med kapacitet att behandla 30 liter urin dag-1 och testade den för första gången vid ett militärt träningsläger i Finland. Vi drev systemet i tre månader och övervakade återvinningen av näringsämnen, slutproduktssammansättning, fysikalisk-kemiska egenskaper och energiförbrukning. Resultaten avslöjade att systemet fick mindre urin än väntat, men uppnådde höga uttorkningshastigheter (30-40 L d-1m-2), återhämtade sig 30 ± 6% N och gav slutprodukter med 1,4% N, 0,9% P och 8,3% K. Vi visade dock att systemet hade potential att återvinna nästan 70% N och producera gödselmedel som innehöll 13,2% N, 2,3% P och 6,0% K, om det användes med designkapaciteten. Energibehovet för torkning av urin optimerades inte, men vi föreslog flera sätt att minska den. Vi diskuterade också bekymmer kring icke-väsentliga tungmetaller, salter och mikroföroreningar, och hur de kan övervinnas för att säkert återvinna urin. Slutligen påpekade vi de forskningsgap som måste åtgärdas innan tekniken kan implementeras i större skala.

Kontakt: Prithvi Simha

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *