Studentprojekt: Simuleringsmodell för att stödja sanitetsplaneringsspel – näringsåtervinning

Vi letar efter en motiverad och entusiastisk student som kan hjälpa till att utveckla en datormodell som simulerar effekterna av olika teknikval för hantering av avloppsflöden. Modellen kommer att införlivas i ett seriöst spel som vi utvecklar för att vägleda sanitetsplanerare och beslutsfattare. Spelet är ett flertal intressenter, rumsligt planeringsspel för kommunal sanitet som fokuserar på resursåtervinning. Det möjliggör en visuell representation av vilken teknik som kan användas och vilka resurser som kan återvinnas från sanitetsanläggningar.

Projektförslag: Projektet “Gamification of Sanitation Planning” undersöker innovationer inom sanitetsplanering för ökad näringsåtervinning. Projektet undersöker hur ny teknik och planeringssätt kan föras in för att förbättra återanvändningen av viktiga gödsling av näringsämnen från avloppsvatten. Projektet bygger på fakta som: (i) Att hantera den globala sanitetskrisen (2,4 miljarder människor över hela världen saknar tillgång till grundläggande sanitetsanläggningar) är en av de största utmaningarna som vår generation står inför, med betydande effekter på målen för hållbar utveckling (SDG) ; (ii) Flöden av kväve (N) och fosfor (P) är en kritisk planetgräns som måste hanteras korrekt för att säkerställa en hållbar framtid och ett sätt är att återvinna dem från sanitetssystem. Urin och avföring innehåller massor av N och P.

Följaktligen finns det ett pressande behov av innovationer inom sanitetssektorn som förbättrar näringsåtervinningen och tillhandahåller sanitetstjänster för alla. Det finns ett växande antal näringsåtervinningsteknologier tillgängliga, men majoriteten är fortfarande i utvecklingsfasen och tillämpas inte i stor utsträckning. Målet med spelet är att visa potentialen för resursåtervinning på ett visuellt sätt och få beslutsfattare att diskutera det.

Studentens uppgift: Att utveckla en enkel simuleringsmodell som kan uppskatta och jämföra miljömässiga och ekonomiska fördelar/kostnader i samband med olika avloppsreningstekniker. Den valda tekniken kommer att vara densamma som den teknik som finns i planeringsspelet. Målet är att tillhandahålla information till beslutsfattare (spelets spelare) om miljö- och ekonomiska effekter av olika teknikval. Potentiellt kommer även organisatoriska aspekter att inkluderas.

I slutet av planeringsspelet kommer spelarna att ha ”byggt” en viss sekvens av teknik, från källan till avloppsvattnet (hushållet) till dess slutdestination som näringsämnen och andra resurser (möjligt eller inte att återhämta sig för livsmedelsproduktion). Simuleringsmodellen ska kunna beräkna ungefärliga miljöpåverkan och kostnader för varje vald teknik samt de ackumulerade effekterna/kostnaderna för hela sekvensen. Viktiga parametrar som ska inkluderas i modellen kommer att bestämmas i början av projektet.

Kontakt: Jennifer McConville, Institutionen för energi och teknik, SLU
Tel: 018 672 168; Mobil: 076 783 7084
Email: jennifer.mcconville@slu.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *