Examensarbete: identifiering av logistik för nya produkter för sanitetssystem

Föreslagen titel: Identifiera effektiva transportsystem och logistik för nya sanitetssystem som producerar gödningsmedel från mänskligt avfall.

Högskolepoäng: 30 hp; Nivå: Avancerad
Ämne: Teknologi eller miljövetenskap
Start: Så snart som möjligt

Bakgrund: Inom sanitetssektorn finns det ökande erkännande av att vi brådskande behöver förändra hur vi hanterar, behandlar och återanvänder människoavfall i vår miljö. Vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har forskargruppen för miljöteknik utvecklat ‘urintorkare’, en spännande ny teknik som omvandlar flytande människourin till en hygienisk, kommersiell kvalitet, torrgödsel. Tekniken innefattar två steg, (a) använda en urinsorterande toalett hemma, för att separat samla urin utan avföring; och (b) torkning av urinen i ett alkaliskt substrat som placeras i urintorkaren.

Även om enskilda hus kan samla in och torka urin, måste den torkade gödningsmedel som produceras här fortfarande samlas in av en tjänsteleverantör. Det måste antingen lagras eller överföras till jordbruksarealer för slutanvändning. Hushållen måste också regelbundet förses med färska alkaliska underlag. För att formalisera detta system i ett urbant område är det därför nödvändigt att identifiera hur en centraliserad servicekedja kan skapas.

Några frågor kring denna servicekedja är: Hur ska service på urintorkaren ske? Av vem? Och när? Vilka aktörer/intressenter måste vara involverade i skapandet av denna servicekedja? Hur kan servicekedjan hanteras så att den fungerar smidigt? Det finns flera sätt på vilket detta kan göras. Till exempel kan ett alternativ vara att kombinera kommunalt fast avfallshantering och servicekedjan för urintorkaren. Syftet med detta examensarbete kommer att vara att identifiera olika tillvägagångssätt genom vilka denna servicekedja kan skapas, kartlägga denna logistik och utvärdera dess lämplighet.    

Resultat från detta projekt kommer avsevärt att bidra till ett pågående forskningsprojekt som finansieras av Vetenskapsrådet, “Produktivt sanitetssystem på plats: ny värdekedja för urinbaserad gödselmedel“.  

Intresserad? Kontakta oss:

Dr. David Ljungberg, forskare, logistik- och transportgrupp, avdelningen för energi och teknik; david.ljungberg@slu.se

Prithvi Simha, doktorand, miljöteknikgruppen, Institutionen för energi och teknik, SLU Prithvi.Simha@slu.se

Dr. Björn Vinnerås, docent, miljöteknikgruppen, Institutionen för energi och teknik, Bjorn.Vinneras@slu.se  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *