Category Archives: Svenska

Deltagarna från Naturvetarmästarna kom på besök

Deltagare i Naturvetarmästarna – en tävling i naturvetenskap för 9:e klassare som genomförs på Rosendals Gymnasium besökte vårt Fluglarvskomposteringslaboratorium på SLU i Uppsala.
Björn Vinnerås, ledare för kretsloppsteknikgruppen, introducerar vår vision och olika forskningsriktningar till våra besökare. Foto: Evgheni Ermolaev.

Vår vision är att utveckla och utvärdera tekniska lösningar för säker och hållbar återföring av växtnäring från avfall och avlopp till jordbruk i ett kretsloppssystem.

Demonstrationen omfattade två av flera system som gruppen utvecklar: organisk avfallshantering med hjälp av fluglarvskompostering med larver från den amerikanska vapenflugan samt hållbar gödselproduktion genom urintorkning. Både systemdesign och komponenter presenterades och ledde till flera frågor och diskussioner med eleverna.

Arbete med elever från både grundskola och gymnasium är en del av vår strävan efter att sprida kunskapen om nya lösningar inom miljö- och kretsloppsteknik. Det övergripande målet är att få en bredare kunskap i samhället kring hur vi kan uppfylla FN:s uthållighetsmål.

Kontakt:
Evgheni Ermolaev

Utveckling av kretsloppspelet pågår

I projektet ” Gamification av sanitetsplanering” håller vi på att utveckla ett serious game för att stödja VA-planering och öka kretslopp.  Under hösten har vi haft flera utvecklingsworkshop som ska leda fram till ett spelkoncept. Primärmålgruppen för spelet är politiker och tjänstemän i beslutsfattande ställning. Övriga målgrupper är fastighetsägare, samfälligheter, studenter och tjänstemän inblandade i planläggningen av en VA utbyggnad. Målet med spelet är att få målgruppen att förstå vad kretslopp för växtnäringsämne är och vad man kan göra för att underlätta att ett kretsloppsystem byggs upp, dvs. hur kan olika grupper ta ansvar? Spelet ska också vara kul att spela, engagerande, kunna informera om ny teknik och leda till ökat förståelse av andra aktörers perspektiv. Själva spelet ska utvecklas under början av 2019 och vara färdig för att testa med målgrupper innan sommaren.

Continue reading Utveckling av kretsloppspelet pågår

Slutkonferens MACRO projektet

                                                                Den 27 november var Kretsloppsgruppen med och presenterade resultat i MACROs slutkonferens i Stockholm. Projektet MACRO (Mat i Cirkulära Robusta system) hade för mål att stimulera innovation hos både kommuner och teknikleverantörer samt innovation kring produkter och tjänster kopplat till sorterande avloppssystem för samhällets organiska restprodukter. Projektet har bidragit till att fylla kunskapsluckor avseende både teknik och organisation. Genom MACRO skapas fler möjligheter för svenska aktörer att utveckla spetskunskap inom området vilket ökar möjligheterna för Sverige att positivt bidra till utvecklingen av framtidens hållbara städer. SLU har bidragit med forskning om potential för fluglarver kompostering av matavfall från köksavfallskvarnar och organisatorisk förutsättningar för implementering av källsorterade system inom VA-verksamhetsområde.                                                             

Continue reading Slutkonferens MACRO projektet

MACRO slutsem 27 november 2018

”Höstens mest spännande konferens om framtidens avloppssystem, 27 november i Stockholm! Anmäl dig nu till projektet MACROs slutkonferens, deltagaravgiften är självkostnadspris enbart 500 kr. Du får ta del av MACROs resultat och slutsatser och höra experter och förtroendevalda diskutera:                                                                                                          Vad är kunskapsläget om teknik och miljönytta för källsortering av lopp och matavfall?          Vilka erfarenheter finns från de första större projekten i Sverige och Europa?                                Vilka nyttor ska framtidens avloppssystem skapa och hur ska vi styra mot cirkulära systemlösningar?

Dessutom kommer vi och alla projektet MACROs 20 partners finnas på plats och berättat om vårt arbete. Vi ser fram emot att träffa dig i Stockholm den 27 november! Läs mer på https://vaguiden.se/2018/09/27-november-2018-slutkonferens-for-projektet-macro-mat-i-cirkulara-robusta-system/  

Slutkonferens-slutligt-program  

Continue reading MACRO slutsem 27 november 2018

Vad larver behöver

I vår studie, som just publicerats i Journal of Cleaner Production, var vi intresserade av att förstå hur substratet (det vi ger till larverna) påverkar effektiviteten av fluglarvskomposteringen vad gäller bioomvandlingsfaktorn (hur mycket av ursprungsmaterialet som omvandlas till larvbiomassa), tiden det tar för larverna att utvecklas och larvernas överlevnadsgrad. Vi jämförde processeffektiviteten av nio olika substrat och två kontrollsubstrat och jämförde sedan effektiveten med substrategenskaper, såsom proteininnehåll och C / N-förhållande.

Vi kom fram till att substrategenskaperna som hade störst inverkan på bioomvandlingsfaktorn och larvutvecklingen var den dagliga matningsdosen per larv av organiskt material och proteiner, medan endast den dagliga matningsdosen av organiskt material påverkade den slutliga storleken på larverna. Substraten som vi tyckte var mest lovande för behandling med larverna av den amerikanska vapenflugan var slaktavfall, en blandning av slaktavfall och frukt- & grönsaksavfall, matavfall och mänsklig avföring. De substrat som vi inte tycker verkar allt för lovande (låg bioomvandlingsfaktorn, långsam larvutveckling) var avloppsslam och frukt-, & grönsaksavfall.

Continue reading Vad larver behöver

Björn Vinnerås besök på UTAR i Kampar Malaysia

Jag har varit på Universiti Tunku Abdul Rahman som extern examinator vid fakulteten för ingenjörsvetenskap och grön teknik för att utvärdera deras magisterutbildning och doktorandutbildning i ingenjörsvetenskap. Där fick jag chansen att se en god struktur på deras utbildning och läsa om många intressanta projekt som genomförs på fakulteten. Bland deras projekt var det intressant att se Dr. Leong Siew Yoong projekt där hon använder fluglarvskompostering för att behandla avfall, med målet att producera biodiesel från fluglarverna. Under besöket fick jag även chansen att presentera min forskning vid ett seminarium för en grupp miljöteknikstudenter som hade många intressanta frågor.Gruppbild efter föreläsning på UTAR

Continue reading Björn Vinnerås besök på UTAR i Kampar Malaysia

Nordisk insektproduktion diskuterad på en workshop i Danmark

Nordisk Insektworkshop med inriktning på utveckling av insektproduktion för foder och mat, organiserat av Danmarks tekniska universtitet (DTU) och Nordisk arbetsgrupp för mikrobiologi och djurhälsa och välfärd (NMDD), hölls i Roskilde, Danmark. Evgheni Ermolaev från vår grupp och Bettina Julin från Livsmedelsverket representerade Sverige vid mötet.


Continue reading Nordisk insektproduktion diskuterad på en workshop i Danmark

Ett masterprojekt om fettsyresammansättningen av den amerikanska vapenflugans larver har påbörjats

Jag heter Nils Ewald, och är en av de senaste tillskotten i Black Soldier Fly-gruppen på institutionen. Under hösten kommer jag göra mitt examensarbete som en avslutning  på Agronomprogrammet i Livsmedelsvetenskap här på SLU. Som livsmedels-student känns det väldigt intressant att få arbeta med insekter som mat och foder, ett ämne som diskuterats flitigt på sistone. I mitt arbete kommer jag analysera fettsyror i fluglarverna, och det foder som vi ger dem (till exempel matrester). Målet är att se hur fettsyrorna i fodret påverkar fettsyrorna i fluglarverna.

Continue reading Ett masterprojekt om fettsyresammansättningen av den amerikanska vapenflugans larver har påbörjats

Demonstrations biokolsanläggningar för småskalig avloppsrening finansierades av Naturvårdsverket

Naturvårdsverket beslutade att bevilja Sahar Dalahmeh, forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet 475 000 kronor för projektet “Demonstrationsprojekt av biokolsanläggningar för småskalig avloppsrening”. Projektet avser att skala upp laboratoriesystemet till full skala modul som behandlar avloppsvatten avsende övergörande ämne och mikroföroreningar. Det som utvärderas är systemets funktion och behandling förmåga samt utgående vatten kvalité. Projektsperiod är September 2018- juli 2019.

Continue reading Demonstrations biokolsanläggningar för småskalig avloppsrening finansierades av Naturvårdsverket