Category Archives: Svenska

Kretsloppsteknik vid Uppsala stadsbibliotek för att diskutera kring vårt nuvarande vattenburna sanitetssystem

Nästa veckan kommer Annika och Cecilia från Kretsloppsteknik till Uppsala stadsbibliotek för att diskutera kring varför vårt nuvarande vattenburna sanitetssystem inte är så bra som många kanske tror och presentera vad vi tror kommer vara framtidens sanitetslösningar, som på ett bättre och mer effektivt sätt tillvaratar och hanterar resurserna i vårt avlopp.

Kretsloppsteknik närvarade vid Människans Natur som arrangeras av Axfoundation

Årets evenemang hade temat under ytan, och tog upp ett brett spektrum av intressanta ämnen, från djuphavsforskning till psykologin kring hur vi ser på och hanterar klimathotet. Vårt inspel syntes på menyn, då Axfoundation bjöd på sin vision av framtidens mat. Det bjöds på kålrot och pumpa, gödslad med frass (insektskompost) från våra fluglarver som utfodrats med livsmedelsavfall och till det serverades det både kyckling och regnbågslax som har fått insekter som sin huvudsakliga proteinkälla. Larverna som användes var uppfödda på återtaget bröd och grönsaksavfall från Sorunda grönskshallar.

Continue reading Kretsloppsteknik närvarade vid Människans Natur som arrangeras av Axfoundation

Forskning kring urintorkning i finsk media

I samband med MORTTI-projektet testas vår grupps urintorkningsteknologi i fält vid Björneborgs Brigads militärträningsbas i Finland. Tidigare under veckan deltog våra gruppmedlemmar Caroline Karlsson och Prithvi Simha tillsammans med MORTTIs partners i ett organiserat mediaevent med flera lokala och nationella mediakanaler. Klicka på länkarna nedan för att ta del av vad media tyckte om besöket och vårt toalettsystem.

YLE: På TV The soldier’s piss improves the world – dry urine is a good fertilizer & i tryck: https://yle.fi/uutiset/3-10730337

Maaseudun Tulevaisuus: The Defense Forces are trying to recover urine as fertilizer – In the Pori Brigade exercise area there is a Biomaja field toilet

Helsingin Sanomat: In Säkylä, the nutrients of the urine are preserved, with the aim of making urine fertilizer

Satakunnan Kansa: Converting soldiers’ urine into dry fertilizer powder – a Swedish invention that can come into play at festivals in the future

Verkkouutiset: The recycling of the officers’ urine is being tested

Länsi-Suomi: Army is testing a pilot toilet in Säkylä

KontaktPrithvi Simha

Från soldaturin till torr gödsel: Björneborgs Brigad, finska försvarsmakten

Den 8 april arrangerade MORTTI-projektets partners en mediadag för att uppmärksamma vårt projekt i Finland som har varit igång sedan första veckan av mars. Pilotprojektet, som pågår i tre månader, stabiliserar och torkar urin från soldater och skapar samtidigt under säkra förhållanden en torr gödsel i pulverform. Projektet testar urintorkningsteknologin utvecklad av vår forskargrupp i fält. Caroline Karlsson och Prithvi Simha representerade Kretsloppsteknik på mediadagen. 

Continue reading Från soldaturin till torr gödsel: Björneborgs Brigad, finska försvarsmakten

Besök från våra kära grannar

Den 12 mars fick vi besök av våra norska kollegor från Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). På besöket kom Trond Mæhlum, Bente Føreid, Thorsten Heidorn och Anders Enoksen. Från vår grupp deltog Björn Vinnerås, Jennifer McConville och Cecilia Lalander. Vi presenterade om våra pågående projekt inom säker återföring av växtnäring. Björn presenterade om urintorkningen, Cecilia om fluglarvskompostering, medan Jennifer presenterade om sitt arbete om den svenska avloppssektorns beredskap för en övergång till nya tekniker. Vi uppdaterades på ett av NIBIO:s pågående projekt om hållbar och cirkulära urbana odlingssystem som är ett samarbetsprojekt mellan intressenter i Europa och Kina (Sino-European innovative green and smart cities). Det gladde oss att få veta att delegationen från Norge kommit till oss för inspiration av möjliga tekniska lösningar. Vi hoppas att vi i framtiden ska samarbeta inom några av dessa spännande tekniker.

Kontakt: Cecilia Lalander

Sverige till Finland – urintorkningspiloten på resa!

Den 25 mars gav sig tre av gruppens medlemmar, Prithvi Simha, Giulio Zorzetto, och Caroline Karlsson av till Finland med en släpvagn fullastad med komponenter som bildar ett urintorkningssystem. De tog nattfärjan och nådde destinationen nästa dag, då de fortsatte resan till Tammerfors. På plats i Tammerfors ska de nu med hjälp av den finska parten av projektet installera komponenterna i en portabel toalett. Urintorkningssystemet beräknas vara igång första veckan i mars.

Continue reading Sverige till Finland – urintorkningspiloten på resa!

Pilotprojektet för urintorkningen i funktion

Efter en veckas tid i Tammerfors, Finland var gruppen klara med installationen av urintorkningssystemet i Biomajatoaletten. Systemet inhyses i en portabel trailer som innehåller en pissoar och en urinsorterande torrtoalett. Urinen behandlas genom alkalinisering och koncentrering, en metod som har tagits fram och utvecklats av vår forskargrupp under flera års tid. Urintorkningen, som upptar en yta på endast 0,75 m2, har kapacitet att omvandla 30 l urin per dag till ett torrt gödsel med hög näringsämneskoncentration.

Den fjärde mars transporterade gruppen och övriga parter i MORTTI-projektet toaletten 100 km väst om Tammerfors. Toaletten är nu i bruk och tanken är att användningen ska fortskrida åtminstone tre månader till.

Continue reading Pilotprojektet för urintorkningen i funktion

Att konstruera ett pilotsystem för urintorkning

Kretsloppstekniksgruppen har sedan början av året jobbat på att konstruera ett pilotsystem för urintorkning. Flera medlemmar i gruppen har deltagit i utformandet, byggnationen, simuleringen samt testandet av systemet, som har kapacitet att behandla 30 l urin per dag på en yta mindre än 1 m2. Under perioden utfördes flera experiment både inom- och utomhus, se bilderna ovan. Idén är att systemet ska installeras i en portabel toalett i Finland under första veckan av mars med målet att behandla 30 l urin per dag.
Flera uppdateringar kommer!

Continue reading Att konstruera ett pilotsystem för urintorkning

Kristina Lundgren, M.Sc. thesis on pretreatments in BSF composting

I slutet av Januari presenterade Kristina Lundgren sitt examensarbete på Uppsala universitet. Målet med exjobbet var att öka förståelsen kring hur bakterier påverkar fluglarvskompostering med den amerikanska vapenflugan. I projektet isolerades bakterier från den amerikanska vapenflugans ägg vilka sedan ympades in i matavfall strax innan larver tillsattes. Resultaten pekade på att varken överlevnaden, total larvbiomassa eller materialreduktion påverkades av tillsats av bakterier till substratet. Variationen i resulterande larvbiomassa och materialreduktion minskade dock när en eller flera bakterier ympades in i matavfallet. Därmed blev systemet mer förutsägbart vilket är särskilt intressant för uppskalning. Att fluglarvskompostering kan användas för att producera värdefulla produkter from organiskt avfall intresserade många i publiken. Både storskalig produktion och bakteriers potentiella positiva effekt i andra substrat diskuterades efter presentationen.

Läs hela rapporten (upplagd i Diva).

Continue reading Kristina Lundgren, M.Sc. thesis on pretreatments in BSF composting

Lovisa Lindberg, M.Sc. Utsläpp av växthusgaser och ammoniak under fluglarvskompostering

Dagligen läcker växthusgaser ut till atmosfären världen över som påverkar klimatet negativt. Dessa läckage sker bland annat från illa skötta och oplanerade deponier där mycket organiskt avfall hamnar. Vad kan göras för att få ut något utav värde från organiskt avfall och förhindra att det hamnar på deponier vilket skulle minska utsläppen av växthusgaser? Den amerikanska vapenflugans larver kan användas för detta ändamål då de livnär sig på organiskt avfall och kan halvera mängden avfall. Larverna kan separeras från det behandlade avfallet och användas i djurfoder och behandlingsresten kan användas som organiskt gödningsmedel. Resurserna i det organiska avfallet behöver återinföras i kretsloppet för att skapa ett hållbart samhälle då tillgångarna på jorden sinar, detta genom att avfallet omvandlas och att resurserna i avfallet används.

Eftersom att det är förbjudet att utfodra produktionsdjur med animaliska biprodukter enligt artikel 22.1.b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002, så kan inte larverna utfodras med organiskt avfall då flugan anses vara ett produktionsdjur. Vegetabiliska substrat är däremot tillåtna att utfodra fluglarverna med men det behövs mer kunskap om hur larverna ska kunna tillgodogöra sig den svårtillgängliga näringen i dessa substrat. En lösning skulle kunna vara att förbehandla substratet vilket undersöktes i denna studie där förbehandlingarna utfördes med svamp respektive med ammoniumlösning.

Syftet med denna studie var att utvärdera utsläpp av växthusgaserna koldioxid, lustgas och metangas samt ammoniak från fluglarvskompostering och hur effektivt fluglarvskomposteringen fungerar för nedbrytning av vegetabiliska substrat. För mer ingående information om ämnet hittas i rapporten, upplagd i Diva.

Continue reading Lovisa Lindberg, M.Sc. Utsläpp av växthusgaser och ammoniak under fluglarvskompostering