Category Archives: Svenska

Besök av SIDA:s generaldirektör och SLU:s rektor i växthuset

I onsdags (13/2-2019) fick vi äran att visa både SIDA:s generaldirektör Carin Jämtin och SLU:s rektor Karin Holmgren vår fluglarvsbehandling. Med på besöket från SIDA var även forskningssekreterare Eva Ohlsson och ämnesföreträdare Esse Nilsson och från SLU vicerektor internationella relationer Ylva Hillbur, SLU Globals enhetschef Sara Gräslund och kommunikatör Malin Planting.
Under besöket visade vi upp konceptet om hur mervärde kan skapas ur organiskt avfall genom att omvandla avfallet till fluglarver som kan användas som djurfoder. Vi i gruppen överraskades med vilken entusiasm besökarna stack ner händerna i fluglarvskomposterna för att känna på värmen som alstras i nedbrytningsprocessen och av larvernas rörelse.

Click here to see SLU news coverage of this visit

Continue reading Besök av SIDA:s generaldirektör och SLU:s rektor i växthuset

Kristina Lundgren, M.Sc. thesis on pretreatments in BSF composting

I slutet av Januari presenterade Kristina Lundgren sitt examensarbete på Uppsala universitet. Målet med exjobbet var att öka förståelsen kring hur bakterier påverkar fluglarvskompostering med den amerikanska vapenflugan. I projektet isolerades bakterier från den amerikanska vapenflugans ägg vilka sedan ympades in i matavfall strax innan larver tillsattes. Resultaten pekade på att varken överlevnaden, total larvbiomassa eller materialreduktion påverkades av tillsats av bakterier till substratet. Variationen i resulterande larvbiomassa och materialreduktion minskade dock när en eller flera bakterier ympades in i matavfallet. Därmed blev systemet mer förutsägbart vilket är särskilt intressant för uppskalning. Att fluglarvskompostering kan användas för att producera värdefulla produkter from organiskt avfall intresserade många i publiken. Både storskalig produktion och bakteriers potentiella positiva effekt i andra substrat diskuterades efter presentationen.

Continue reading Kristina Lundgren, M.Sc. thesis on pretreatments in BSF composting

Ny publication: Polymers 2019, 11, 287; doi:10.3390/polym11020287

Materialet som tillverkades från de avfettade larverna.

A Protein-Based Material from a New Approach Using Whole Defatted Larvae, and Its Interaction with Moisture
Nazanin Alipour, Björn Vinnerås, Fabrice Gouanvé, Eliane Espuche and Mikael S. Hedenqvist

Ett proteinbaserat material från hela avfettade larver från Amerikansk Vapenfluga presenteras. Efter att larvfetterna avlägsnats och en plasticizer tillsats kunde materialet kompressionsgjutas till plattor/fim. Fettet som var rikt på mättade fettsyror har en möjlig användning som smörjmedel. Aminosyrorna som var i majoritet var aspartansyra/asparagin och glutaminsyra/glutamine. Infraför spektorskopi visade att proteinmaterialet hade hög andel av starkt vätebundna β-sheets, detta indikerade på hög aggregering för proteinet. För att utvärdera fukt-protein interaktionen utvärderades materialets vattenupptag. Upptaget av vätska följde ett BET type III moisture sorption isotherm, vilket kunde passas in i en Guggenheim, Anderson och de Boer (GAB) eekvation. GAB, kombinerat med klusterstorleksanalyser visade att vattnet bildade kluster i materialet redan vid låga fukthalter.och att klustrens storlek ökade med ökad luftfuktighet.

Continue reading Ny publication: Polymers 2019, 11, 287; doi:10.3390/polym11020287

Ex-jobb som utvärderar en urintorkningspilot i fält i Finland

Jag heter Caroline Karlsson och jag går sista året på civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala Universitet och SLU. Under vårterminen 2019 kommer jag att göra mitt examensarbete vid Institutionen för Energi och Teknik på SLU. Examensarbetet utförs som en teknisk utvärdering av ett pilotprojekt för urintorkning i Tammerfors, Finland. Jag kommer delta i byggnation, simulering och montering av systemet för urintorkningen. Under våren kommer jag även att provta och utföra analyser av urinen med avseende på näringsämnena kväve, fosfor och kalium. Målet är att utvärdera systemet med hänsyn till erhållna halter av näringsämnena samt utifrån dess funktion med avseende på kapacitet och energiförbrukning.

Kontakt: Björn Vinnerås

Besök från SIDA och SEI för diskussion kring sanitet i katastrofer

Den 17 januari kom Olle Castell, Caroline Gårdestedt och Malin Denninger från Svenska Röda Korset, och Axel Wurtz och Jairo Mosquera från Stockholm Environment Institute (SEI), på besök till Cecilia Lalander och Annika Nordin i kretsloppsteknikgruppen. Det diskuterades olika möjliga tekniker för hantering av exkrement vid katastrofsituationer, främst fluglarvskompostering och termofil våtkompostering (thermophilic aerobic digestion, TAD) avhandlades då Cecilia och Annika besitter expertkunskap om dessa behandlingar. Det hanns även med ett besök till fluganläggningen. Olle Castell och Malin Denninger uppdaterade Cecilia på rådande situation i flyktinglägren i Cox’s Bazar i Bangladesh. Cecilia tillbringade i januari 2018 en månad i lägren med Svenska Röda Korset för att på plats utvärdera möjliga behandlingsalternativ. Till vår glädje fortsätter samarbetet mellan Svenska Röda Korset och kretsloppsteknikgruppen.

Continue reading Besök från SIDA och SEI för diskussion kring sanitet i katastrofer

Vatten och avloppsspecialicering i tidskriften Frontiers in Environmental Science

En ny specialisering för Vatten och avloppsbehandling lanseras denna vecka i tidskriften Frontiers in Environmental Science. Björn Vinnerås är Chefseditor tillsammans med Professor Paolo Perona och välkomnar tillsammans med övriga editorer bidrag till denna tidskrift. Vårt mål är att publicera nyskapande, högkvalitativ forskning inom integrerad och uthållig vatten och avloppshantering. Ytterligare information finns på följande blogpost: https://blog.frontiersin.org/2018/12/12/making-waves-paolo-perona-and-bjorn-vinneras-lead-new-water-related-section-in-frontiers-in-environmental-science/. Eller direkt på specialiseringens hemsida: https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science/sections/water-and-wastewater-management

Continue reading Vatten och avloppsspecialicering i tidskriften Frontiers in Environmental Science

Insekter från avfall som fiskfoder

Som en del i resultatet av Vinnovaprojektet Fem ton fisk i disk, där målet är att producera fisk utfordrade på helsvenskt foder, testades och jämfördes fisk utfordrat med insektsprotein med fisk som ätit konventionellt foder. Proteinet i försöksfodret bestod till hälften av ärtprotein och andra hälften av insektsprotein. Insekterna (vapenflugelarver) utfordrades med utgånget bröd. Totalt producerades 25 kg regnbågslax i denna första omgång. Till allas glädje smakade fisken som ätit insekter mycket bra vilket visar att det finns en möjlighet att insekter kan bli en del av framtidens uthålliga svenska fiskfoder.                                                     Continue reading Insekter från avfall som fiskfoder

Deltagarna från Naturvetarmästarna kom på besök

Deltagare i Naturvetarmästarna – en tävling i naturvetenskap för 9:e klassare som genomförs på Rosendalsgymnasiet besökte vårt Fluglarvskomposteringslaboratorium på SLU i Uppsala.
Björn Vinnerås, ledare för kretsloppsteknikgruppen, introducerar vår vision och olika forskningsriktningar till våra besökare. Foto: Evgheni Ermolaev.

Vår vision är att utveckla och utvärdera tekniska lösningar för säker och hållbar återföring av växtnäring från avfall och avlopp till jordbruk i ett kretsloppssystem.

Demonstrationen omfattade två av flera system som gruppen utvecklar: organisk avfallshantering med hjälp av fluglarvskompostering med larver från den amerikanska vapenflugan samt hållbar gödselproduktion genom urintorkning. Både systemdesign och komponenter presenterades och ledde till flera frågor och diskussioner med eleverna.

Arbete med elever från både grundskola och gymnasium är en del av vår strävan efter att sprida kunskapen om nya lösningar inom miljö- och kretsloppsteknik. Det övergripande målet är att få en bredare kunskap i samhället kring hur vi kan uppfylla FN:s uthållighetsmål.

Kontakt:
Evgheni Ermolaev

Utveckling av kretsloppspelet pågår

I projektet ” Gamification av sanitetsplanering” håller vi på att utveckla ett serious game för att stödja VA-planering och öka kretslopp.  Under hösten har vi haft flera utvecklingsworkshop som ska leda fram till ett spelkoncept. Primärmålgruppen för spelet är politiker och tjänstemän i beslutsfattande ställning. Övriga målgrupper är fastighetsägare, samfälligheter, studenter och tjänstemän inblandade i planläggningen av en VA utbyggnad. Målet med spelet är att få målgruppen att förstå vad kretslopp för växtnäringsämne är och vad man kan göra för att underlätta att ett kretsloppsystem byggs upp, dvs. hur kan olika grupper ta ansvar? Spelet ska också vara kul att spela, engagerande, kunna informera om ny teknik och leda till ökat förståelse av andra aktörers perspektiv. Själva spelet ska utvecklas under början av 2019 och vara färdig för att testa med målgrupper innan sommaren.

Continue reading Utveckling av kretsloppspelet pågår

Slutkonferens MACRO projektet

                                                                Den 27 november var Kretsloppsgruppen med och presenterade resultat i MACROs slutkonferens i Stockholm. Projektet MACRO (Mat i Cirkulära Robusta system) hade för mål att stimulera innovation hos både kommuner och teknikleverantörer samt innovation kring produkter och tjänster kopplat till sorterande avloppssystem för samhällets organiska restprodukter. Projektet har bidragit till att fylla kunskapsluckor avseende både teknik och organisation. Genom MACRO skapas fler möjligheter för svenska aktörer att utveckla spetskunskap inom området vilket ökar möjligheterna för Sverige att positivt bidra till utvecklingen av framtidens hållbara städer. SLU har bidragit med forskning om potential för fluglarver kompostering av matavfall från köksavfallskvarnar och organisatorisk förutsättningar för implementering av källsorterade system inom VA-verksamhetsområde.                                                             

Continue reading Slutkonferens MACRO projektet