Besök i Skogsdatalabbet blev underlag till rapport

Publicerat den

Naturskyddsföreningen har publicerat en ny rapport om skog med mycket referenser till Riksskogstaxeringens statistik om skogens ålder. En del av underlaget togs fram av Jon Andersson som tillbringade några halvdagar i Skogsdatalabbet under vintern 2018 . Via labbets datorer fick Jon tillgång till Riksskogstaxeringens interna analyssystem ”Kuben”, som är kopplat till det publika analysverktyget Taxwebb. Med… Fortsätt läsa Besök i Skogsdatalabbet blev underlag till rapport

Analysstöd för kartläggning av habitatnätverk för barrskogsfåglar

Publicerat den

Idag kom en rapport som naturmiljökonsulten Calluna har gjort på uppdrag av Umeå kommun. Rapporten behandlar tillgång till  lämpliga skogsfågelhabitat i Umeå tätort  och baseras bland annat  på två olika dataset som har tagits fram vid SLU i Umeå, biotopdatabasen för Umeå kommun och rasterbaserade skattningar från Skogliga grunddata som finns tillgängligt via Skogsstyrelsens hemsida.… Fortsätt läsa Analysstöd för kartläggning av habitatnätverk för barrskogsfåglar

Nyckelbiotopsinventeringen är i fokus – men det finns andra sätt att inventera skog med höga naturvärden

Publicerat den

Just nu är det mycket diskussion och debatt om nyckelbiotoper och den nya inventeringsmetodiken som håller på att sjösättas. Skogsstyrelsen har en kampanj på Twitter under taggen #biotopmyterna där de redovisar vissa resultat från nyckelbiotopsinventeringen, tyvärr utan att ge källhänvisningar. Det finns även andra sätt att inventera skog med höga naturvärden som inte är lika kända… Fortsätt läsa Nyckelbiotopsinventeringen är i fokus – men det finns andra sätt att inventera skog med höga naturvärden

Skogliga framtidsanalyser som ett stöd för älgförvaltningen

Publicerat den

SLU:s miljöanalys har nyligen avsatt medel för att kvantifiera möjliga  framtida fodermängder för två olika viltförvaltningsområden, ett i norra och ett i södra Sverige. Analyserna ska utgår från dagens skogstillstånd och simulering av olika alternativa skogsskötselåtgärder kommer att göras med hjälp av programvaran Heureka. Det är möjligt att genom aktiv skogsskötsel skapa mer foder i landskapet t.ex. genom att använda sig av förkortade omloppstider, lövgynnande röjning och/eller senarelagd gallring. För varje område beskrivs hur olika skötselstrategier påverkar framtida foderutbud och vilka skötselstrategier som ska väljas om man vill optimera foderproduktionen.

–        Vi söker nu efter intresserade älgförvaltningsgrupper som vill vara delaktiga i att ta fram och använda foderprognoser för sina respektive älgförvaltningsområden, säger Karin Öhman, som leder arbetet

Konsekvenser av älgbetning Foto: Hilda Mikaelsson, SLU

I ett debattinlägg i ATL ”Dags för jägarkåren att ta betesskadorna på allvar” krävde Göran Rune vid Skogsstyrelsen en gemensam kraftsamling  och konstaterade att betesskadorna är i princip oförändrade och alltför omfattande efter sex år med ny älgförvaltning

Foderprognoser ger underlag för en adaptiv, ekosystembaserad älgförvaltning och skapar möjligheter till att agera innan skogsbruket drabbas av alltför stora betesskador. Hur mycket foder som kommer att produceras i framtiden beror på hur skogen utvecklas. Men då vi inte vet med säkerhet hur skogen kommer att skötas är det viktigt att ta fram alternativa scenarier över skogens utveckling och därmed alternativa prognoser över förväntade framtida mängder av foder.

Arbetsmodellen har tidigare använts i en fallstudie i Kronobergs län där tre alternativa scenarier för skogens utveckling tagits fram och utvärderats för två älgförvaltningsområden. Både markägare och jägare var överens om att det alternativ som bäst uppfyller målen var en ökad satsning på tall. vilket står i kontrast till hur skogen idag i många fall sköts.

Länk till  Fakta Skog om foderprognoser

Framtidsanalyser av fodermängder genomförs som en del av SLU:s skogliga miljöanalys.

Älgbetad ungtall Övertorneå Norrbotten. Bild: Riksskogstaxeringen, SLU

 

 

 

 

 

Workshop med vinnaren av Hack for Sweden award 2017

Publicerat den

Den 19:e juni 2017 ordnade Skogsdatalabbet och Artdatabanken en gemensam workshop/webbinarium med utgångspunkt från  det vinnande bidraget av Hack for Sweden Award 2017, Projekt Skog. Johan Marand som stod bakom bidraget använde sig bland annat av heltäckande information om skogens ålder från SLU Skogskarta. Ett syfte med workshopen var att höra mer om Johans planer kring… Fortsätt läsa Workshop med vinnaren av Hack for Sweden award 2017

Flygning med drönare för LumberScan

Publicerat den

En kall och blåsig vårvinterdag 2017 hjälpte Skogsdatalabbet LumberScan med drönarfotografering av ett virkesupplag i Västerbotten. Flygningen och datainsamlingen genomfördes av Jonas Bolin med hjälp av en del av den utrustning (drönare och sensorer) som finns tillgänglig via Ljungbergslaboratoriet. Uppstartföretaget LumberScan bygger på SLU-alumnen Kalle Forsmans idé om att drönare som fotograferar virkeshögar kan göra… Fortsätt läsa Flygning med drönare för LumberScan

Leverans av referensdata till Katam AB

Publicerat den

Företaget Katam AB utvecklar en digital lösning som mäter skogsbestånd med Smartphone. Företaget har via Skogsdatalabbet fått tillgång till data från marklaserscannade ytor från testområdet Remningstorp som har samlats in inom ramen för forskningsprojekt vid fjärranalysavdelningen vid SLU i Umeå. SLU:s noggranna mätningar används som referensdata för utveckling av de algoritmer som igår i Katams produkt.… Fortsätt läsa Leverans av referensdata till Katam AB

En ny blogg om skogliga data, verktyg och beslutsunderlag

Publicerat den

Skogsdatabloggen fokuserar på skogliga data, verktyg och beslutsunderlag och hur dessa nyttjas och kan nyttjas av olika typer av användare inom den skogliga sektorn i vid mening. Till en början kommer inläggen att fokusera på den data och de verksamheter som ingår i Skogsdatalabbet eller i SLU:s skogliga miljöanalys. På sikt finns det dock planer på… Fortsätt läsa En ny blogg om skogliga data, verktyg och beslutsunderlag

Invigning av Skogsdatalabbet den 19 oktober 2017

Publicerat den

Den 19 oktober går startskottet för en ny verksamhet, Skogsdatalabbet som då inviger nya lokaler och utrustning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå.  Skogsdatalabbet erbjuder data, verktyg och expertis för att påskynda datadriven innovation bland företag och myndigheter inom skogssektorn i vid mening. Det kan handla om att utforska möjligheter att sambearbeta ny information med… Fortsätt läsa Invigning av Skogsdatalabbet den 19 oktober 2017