En stor men nödvändig förändring

Publicerat den

In English below

När jag kom till SLU för tre år sedan fick jag höra att vi hade ett universitetsdjursjukhus som gav djursjukvård med mycket hög kvalitet, men att det fanns stora utmaningar. Sjukhuset skapades 2007 genom att djursjukvården lyftes ut ur VH-fakulteten och bildade en egen organisation för att kunna fungera kommersiellt och samtidigt vara till för forskning och utbildning. Två olika inriktningar som skulle härbärgeras i en och samma verksamhet, med en personalstyrka från två organisationer med delvis lika men också olika uppdrag.

Jag fick också berättat för mig att medarbetarna upplevde att det skavde för att förutsättningarna och villkoren såg, och fortfarande ser, olika ut. I Tillsammansprojektet som startades 2019 nåddes samsyn i många frågor, men ett område visade sig vara svårt att finna lösningar på; ekonomin.

Djursjukhuset har genererat ett stort ekonomiskt underskott under många år. Flera försök och utredningar har gjorts genom åren för att komma tillrätta med detta. Parallellt har också omvärlden förändrats. Idag finns flera stora djursjukvårdskoncerner, det är möjligt att göra och görs alltfler avancerade medicinska ingrepp på djur och bristen på personal är stor både i Sverige och andra länder. Pandemin tärde hårt på många sätt.

Nu måste vi göra en stor förändring. Vi har inget alternativ. SLU har ett nationellt ansvar för utbildning av veterinärer och djursjukskötare och måste ha ett djursjukhus som vi har råd med, utan att tulla på kvaliteten på utbildning, forskning eller djursjukvård. Förändringsprocesser är svåra. Hos vissa tänds en inre glöd och iver medan andra mår dåligt av ovissheten och känner oro. Det är lätt att se problemen och svårigheterna, för de finns där, men vi måste också prata om vad vi har gemensamt, vad vi kan uppnå och vad vinsten är.

När jag tar ett kliv tillbaka hör jag en stor samstämmighet. Vi delar att våra hjärtan klappar för djuren och deras möjligheter till god omvårdnad. Vi ska ha ett djursjukhus som är till för utbildning och forskning med djursjukvård av allra bästa kvalitet. En enklare arbetsplats där organisationsgränser inte skapar onödiga barriärer. Vi är många som vill dit och det är dit vi ska. Några medarbetare har redan valt att lämna verksamheten, och gått till kommersiella aktörer, och det är en stor förlust på flera sätt. Vi i ledningen önskar så klart att alla medarbetare vill vara med på resan och bidra med sin erfarenhet, när vi tillsammans måste våga prova nytt, lära och ta omtag. Ett steg i taget.

För att klara av den här resan har en interimistisk ledning utsetts för att leda förändringen, och de kommer att börja jobba omedelbart. Mycket i verksamheten är värdefullt att behålla, medan vi redan nu vet att andra saker behöver utvecklas eller ändras. Medarbetarna kommer att kunna bidra så att målbilden får mer konturer. Dialog, tydlighet och delaktighet är viktiga ledord framåt.

Jag ser med tillförsikt fram emot vår slutdestination, även om vägen dit inte bara kommer att vara rolig och lätt.

Maria Knutson Wedel, rektor

——————————————

A major – but necessary – change

When I joined SLU three years ago, I was told that our University Animal Hospital provided animal healthcare of a very high standard, although there were major challenges. The hospital as it is today was established in 2007, when animal healthcare was taken from the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and placed into a new organisation that could be run commercially whilst simultaneously creating a place for research and education. Two settings under one operation, staffed by two organisations with similar yet different tasks.

I also learnt that staff felt friction, as the circumstances and terms were – and still are – different. The Tillsammans project launched in 2019 reached a consensus on many issues. However, it became obvious that the problems in one area – finance – were difficult to solve.

The University Animal Hospital has been experiencing major financial losses for some time, and. several attempts and inquiries to resolve this issue have been carried out over the years. At the same time, the world around us has changed. These days there are many large animal healthcare companies enabling advanced medical treatments for animals, and there is a significant staff deficit in both Sweden and abroad. The pandemic has really taken its toll in many ways, and now we have to make major changes. There is nothing else we can do. SLU has a national responsibility for veterinary  and veterinary nurses education and we need an animal hospital we can afford without compromising the quality of research and education or animal healthcare.

Change is difficult. Some are ready and raring to go, whereas others are concerned and struggle with the uncertainty. It is easy to focus on the problems and the difficulties, as they are there in plain sight, but we must also talk about what we have in common – what we can achieve, and the nature of the benefits.

When I take a step back, I sense a broad consensus. We all live for the animals and their access to good care. We want an animal hospital that is a place for research and education with animal healthcare of the highest quality. A streamlined workplace where organisational boundaries do not form unnecessary barriers. These are things many of us want to see, and we will achieve them. Some staff have already left the university for the private sector; this is a great loss in many ways. Of course, as management we want all of our staff to join us on this journey and share their experiences as together we must dare to try something new, learn and make a fresh start. One step at a time.

To succeed on this journey, we have appointed an interim management group who will lead the change, effective immediately. There is a lot worth holding on to at the organisation, but we know now that other things need to be developed or changed; every member of staff will be able to contribute to creating a more nuanced vision. Discussion, clarity and participation are three key words going forward.

I look forward with confidence as we face our final destination – even if the journey ahead will not be plain sailing.

Maria Knutson Wedel, Vice-Chancellor

Några ord om vikten av internationellt samarbete i en orolig tid

Publicerat den

In English below

Internationalisering är hjärtat i ett universitets verksamhet och på sistone har det satt märkbara avtryck i min kalender. Möten har åter kunnat hållas fysiskt och med tanke på vad som händer i omvärlden känns det viktigare än någonsin att upprätthålla gott samarbete över gränserna.

Den årliga konferensen i Euroleague for Life Sciences (ELLS) tog plats på Czech University of Life Sciences i Prag, som vanligt med ett imponerande studentengagemang. Vi rektorer diskuterade ansökan om ett europauniversitet (EUI) med ELLS som bas fast med ytterligare parter. Det känns bra att vi vidareutvecklar vårt goda samarbete men också att många delar min uppfattning att samarbete inom Europa är viktigt, men att vi inte får bli alltför eurocentriska och bygga nya högre murar runtom oss när vi river murar mellan oss.

Veckan efter var jag i Bryssel på Nordic University Days där 60 rektorer och vicerektorer pratade om Horizon Europe och träffade politiker. Även här blev det en del diskussion om spänningen mellan tätare samarbete inom Europa och ett globalt förhållningssätt. Inte minst visar covidforskningens snabba utveckling vikten av att samarbeta så brett som möjligt. Andra slutsatser var att EU-parlamentariker gärna vill ha mer dialog med forskare om både ny kunskap och belysande av de avväganden och begränsningar som ofta finns när man når sin slutsats.

I skrivande stund är jag i Zürich och tar del av hur de arbetar med det universitetsbaserade innovationsekosystemet i staden. Intressant att se hur de arbetar för att forskning ska kunna skapa nya tjänster och produkter och bidra till utveckling mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt nås jag av de dystra nyheterna från lärosäten i Iran. Enligt internationell media har säkerhetsstyrkor använt tårgas och skjutit mot studenter vid Sharif University of Technology i Teheran. Att gå in med våld, tårgas och skarpa vapen på ett universitetscampus och slå mot studenter som ägnar sig åt fredliga protester är inte förenligt med de värden vi som universitet står för. Jag tror att jag med kraft kan tala för hela vårt lärosäte och säga att vi på SLU fördömer detta brutala våld mot studenter.

Så från resorna tar jag med mig många intryck och idéer, men framför allt en visshet om betydelsen av att vi i akademin fortsätter vårda universiteten som en plats för global verksamhet där vi värnar om både akademisk frihet och akademiskt ansvar. Det känns bra att vår kommande ansökan om EUI är präglat av just detta globala perspektiv.

Mer att läsa

Maria Knutson Wedel, rektor 

——————————————————-

A few words on the importance of international collaboration in these uncertain times

Internationalisation is at the heart of a university’s activities, something that has been evident in my diary recently. Meetings can be held in person once again and – based on what is going on in the world – it feels more important than ever to maintain positive cross-border collaborations.

The annual Euroleague for Life Sciences (ELLS) conference has taken place at the Czech University of Life Sciences in Prague, and as always, student involvement was impressive. We vice-chancellors discussed an application to the European Universities initiative (EUI) with ELLS as the host together with other parties. It feels good knowing we are developing our positive collaborations, likewise that many share my understanding of the importance of European collaborations. Still, we must not become too Euro-centric and build high walls around us as we tear down the walls between us.

The following week, I travelled to Brussels for the Nordic University Days, during which 60 vice-chancellors and deputy vice-chancellors discussed Horizon Europe and met with politicians. This was also a time for many discussions on the tensions between closer European collaborations and a global approach. The rapid developments in Covid-19 research demonstrated the importance of working as broadly as possible. Other conclusions drawn included members of the European Parliament wanting more dialogue with researchers, both on discussing new knowledge and shedding light on the balancing and limitations often involved when reaching a conclusion.

I am currently in Zurich, learning how they work with and make the most of the university-based innovation ecosystem in the city. It has been interesting to see how they work to enable research to create new services and products, and contribute to the development of a more sustainable society. At the same time, I see the horrific news coming from universities in Iran. International media has reported that security forces have used tear gas and opened fire on students at the Sharif University of Technology in Teheran. Entering university campuses with violence, tear gas and live rounds, and beating students participating in peaceful protests, is not in line with the values we as a university stand for. I believe I can safely speak on behalf of everyone at SLU and say that the university condemns this brutal violence against students in Iran.

My travels have given me many impressions and ideas, but most of all a certainty about the significance of academia continuing to preserve the university as a place for global activities, where we protect both academic freedom and responsibility. It feels good to know that our forthcoming EUI application will be characterised by this global perspective.

Read more

Maria Knutson Wedel, Vice-Chancellor

Glad sommar alla SLU:are!

Publicerat den

In English below

Sommaren är här, med blid och livlig värma, ljus i överflöd och växande liv. Vi har snart lagt vårterminen bakom oss och för många väntar en välförtjänt ledighet.

Med stor glädje har jag under vårterminen fått besöka flera av våra forskningsanläggningar och campus igen – tack alla ni som har tagit emot mig och visat era verksamheter och studiemiljöer. Och tack alla studenter och medarbetare som visade mig hur man firar sista april i Uppsala, en Valborg med mycket värme i firandet bland alla tusentals som deltog.

Tyvärr blåser det kalla vindar över världen. Rysslands invasion av Ukraina har medfört så mycket lidande för det ukrainska folket och fortsätter pressa hela det globala samhället genom att stjäla skördar och förhindra export av livsmedel. Kriget ställer flera av SLU:s områden i fokus. Hur ska vi klara livsmedelsförsörjningen nationellt och globalt? Hur kan vi ställa om till ett samhälle som inte är beroende av fossila produkter? Vad får vindkraftsutbyggnad för konsekvenser för landskapets djur?

Den här sommaren kommer också att påverkas av att det är val till riksdagen i höst. Det är inte en vågad gissning att klimatfrågor kommer att ställas mot plånboksfrågor. ”Pris vid pump” kontra miljövänligt resande. Kan vi bryta viktiga jordartsmetaller utan att skada renskötseln? Jag åkte igår tåg genom ett Frankrike där temperaturerna var så höga att man inte visste om det skulle gå att köra tåg alls, vilket både resenärer och media kommenterar. Vi vet att det är allvar nu. Med all vår expertkunskap kan vi delta i debatten. Sveriges forskarkollektiv kan bidra med nyans och balans och att ta med många perspektiv och systemsyn, vilket kanske kan minska polariseringen, vem vet. För lösningarna finns om vi kan enas om vägen framåt.

De mörka molnen skingras ändå när jag ser studenter ute på våra gröna campus. Äntligen har pandemin släppt sitt grepp om oss. Även om mycket har återgått till hur det var före pandemin så befinner vi oss ändå i ett ”nytt normalläge”. Vi har lärt oss mycket om vår organisation, hur vi kan arbeta och samarbeta. Jag vågar påstå att pandemin har fört oss närmare, vi som jobbar och studerar vid Sveriges längsta universitet.

Många av er går inte på semester nu utan för många av SLU:s medarbetare och studenter är sommaren en intensiv arbetsperiod. Djuren i Götala eller på Röbäcksdalen tar inte semester. Skogen inventerar sig inte av sig själv. Fältförsöken klarar inte ännu riktigt av att rapportera data utan mänsklig hjälp. Och studenter brukar arbeta på somrarna för att få vintern att gå ihop. Men det är i alla fall sommar, vilket vi nordbor alltid uppskattar. En kollega på Stanford berättade en gång för mig att han kunde känna igen nordiska kollegor lätt; på rast gick de ut och vände ansiktet upp mot solen oavsett väder.

De är också många SLU:are som sammanstrålar på campus Ultuna mitt i högsommaren. En del är där för arbete, andra för sin främsta fritidssysselsättning. Jag talar såklart om O-ringen, som i slutet av juli äntligen går av stapeln med campus Ultuna som centrum. SLU är huvudsponsor till denna folkfest som samlar människor i alla åldrar från hela världen. Vilket tillfälle för oss att visa upp vad vi kan och vill. Kanske träffas vi där?

Ett riktigt stort och varmt tack till er alla för den här terminen. Tack för allt det fina arbete som just du har gjort under året. Tack till dig som är student för att du utbildar dig in i ett yrkesliv där du kan göra skillnad för världen. Väl mött till i augusti.

Maria Knutson Wedel, rektor 

———————————————–

Wishing everyone at SLU a great summer!

Summer is here, bursting with life, the mild and cheerful warmth and a wealth of light. The spring semester is almost over and many of us are about to take some well-deserved time off.

I am delighted to have been able to visit many of our research facilities and campuses again – thank you to everyone who has welcomed me and shown me the work they do and their study environments. And thank you to the students and staff who showed me how to celebrate Valborg in Uppsala – a warm celebration amongst the thousands of participants.

Unfortunately, storm clouds are gathering all over the world. The Russian invasion of Ukraine has caused great suffering for the people of Ukraine, and continues to place a strain on global society by stealing harvests and preventing the export of food products. The war has brought several of SLU’s focus areas to the fore. How can we guarantee both national and global food security? How can we transition to a society that is no longer dependent on fossil fuels? What impact will the expansion of wind farms have on our wildlife and livestock?

This autumn’s general election will also influence the summer. It will come as no surprise if climate issues go head to head with household economy issues; “pump prices” instead of environmentally friendly travel. Can we mine vital earth metals without damaging reindeer herding? Yesterday, I took the train through France, where temperatures were so high there was no way of knowing if trains would be able to run at all – something both travellers and the media commented on. We know the situation we are in is serious. Using all of our expert knowledge, we can contribute to the debate. The Swedish researchers’ collective can contribute with nuance and balance, and bring several perspectives and systems approach, which could, perhaps, reduce this polarisation. Who knows? After all, solutions are available if we can agree on the way forward.

As I see the students on our green campuses, I also see the storm clouds lifting. The pandemic has finally released its hold on us. Despite many things having gone back to how they were before the pandemic, we are living with the “new normal”. We have learnt a lot about our organisation and how we can work and cooperate. I dare say that the pandemic has brought all of us working and studying at Sweden’s Longest University closer together.

Many of you will not be taking your vacation now; in fact, the summer is an intensive period for many SLU staff and students. The animals of Götala and Röbäcksdalen do not take time off. The forest cannot take stock of itself. Field trials cannot really report data without human help. And students usually work through the summers to be able to make ends meet in the winter. Nevertheless, the summer is here – something that those of us in the north appreciate. A colleague at Stanford once told me that he could easily spot his Nordic colleagues – during their breaks they would go outside and lift their heads towards the sun, regardless of the weather.

There are also several SLU students and staff spending time on campus and enjoying summer, all over Campus Ultuna. Many are there for work, others for their favourite past time – I am obviously talking about the O-Ringen orienteering competition, which will get off the starting blocks with Campus Ultuna at the centre. SLU is the main sponsor of this popular event that brings people of all ages from all over the world together. What a great opportunity for us to show what we know and what we want. Perhaps we’ll see each other there?

A huge, warm thank you to all of you for this semester. Thank you for all the excellent work you have done over the year. Thank you, students, for studying towards a career where you will really be able to make a difference to the world. See you in August!

Maria Knutson Wedel, Vice-Chancellor