För en hållbar, levande och bättre värld

Publicerat den

In English below

Det är mörkt ute nu, vi tänder ljus, följer gamla traditioner och skapar nya. För många av oss stundar en efterlängtad ledighet med tid att umgås och vila, och nu vänder det. Vi får ny energi när ljuset kommer tillbaka. För min del innebär denna tid på året att jag, liksom många andra, summerar det som har varit och blickar framåt.

Jag ser tillbaka på ett år då våra campus äntligen började vakna till liv igen. Vilken glädje att möta studenter i korridorerna och se fyllda rum där undervisning pågår. Så effektivt med snabb överhörning i korridor och fikarum. Så kul med konferenser där man ser hela människor, och att kunna ha en pampig promotion med fullt dansgolv framåt natten.

Året har även innehållit utmaningar och oro. Kriget i Ukraina, protesterna i Iran, elenergibrist, inflation och humanitära kriser i spåren av klimatförändringarna påverkar både vår omvärld och oss. Men med vår stabila grund och alla enskilda engagemang har vi visat att vi, i samarbete med andra, klarar tuffare tider och även kan bistå andra.

Jag har skrivit rektorsrapporter till styrelsen och märkt hur våra ämnen alltmer lyfts och diskuteras i media. SLU:s kunskap är mer relevant än någonsin och våra anställda och studenter bidrar i samhällsdebatten. Och det går bra för oss. Fler har valt att tillbringa sina studieår hos oss, och de är mycket efterfrågade ute i samhället efter examen. Vi har varit mycket framgångsrika vid ansökningarna om externa forskningsmedel och vi har både fullgjort och utvecklat våra uppdrag inom miljöanalys. Både vi i ledningen och andra har noterat alla extraordinära insatser vårt verksamhetsstöd levererat under året. Vi har sparat 100 000 kWh (sex procent) varje månad under hösten. Vi ska vara stolta. Jag är stolt!

Vi kan se framåt med tillförsikt och har mycket att se fram emot. All ny kunskap vi ska ta fram, ta till oss och förmedla. All verksamhet som kommer att rulla vidare och utvecklas. Av oss tillsammans, för en hållbar, levande och bättre värld.

Vi i universitetsledningen önskar er en riktigt god helg och vi ses nästa år!

Maria Knutson Wedel, rektor
——————————————

For a sustainable, thriving and better world

Outside it’s dark, indoors we light candles, follow old traditions and create new ones. For many of us, the season brings with it some long-awaited leave with time to rest and see friends and family. This is when the year turns, and the returning light brings with it new energy. For me, like so many others, this is when I summarise the year that’s been and look forward.

I’m looking back at a year when our campuses were finally starting to come to life again. What a joy to meet students in the corridors and see rooms filled with students listening to a teacher. Being able to overhear conversations in hallways and coffee rooms. Attending conferences where you see the whole person you’re talking to, not just their face on a screen, and being able to have a doctoral award ceremony with pomp and circumstance and a dance floor still full as we approach midnight.

But it’s also been a year of challenges and worries. The war in Ukraine, the protests in Iran, energy crisis, inflation and humanitarian crises in the tracks of climate change affect us all. But with our stable foundation, and the commitment of so many individuals, we’ve shown that by cooperating with others, we can handle tougher times and also assist others.

I’ve written reports to our board, and I’ve seen our subjects discussed and highlighted in media. Knowledge produced at SLU is more relevant than ever, and our staff and students engage in the public debate. And we’re doing well. More students have chosen to spend their university years at SLU, and our alumni are sought after in the labour market. Our applications for external research grants have been very successful, and we have fulfilled and expanded our environmental assessment mission. All of us in management, and others, have noted the extraordinary contributions from the university administration during the year. We’ve saved 100,000 kWh (6%) every month this autumn. We should be proud. I am proud!

We can look ahead with confidence, and there is much to look forward to. All the new knowledge we will produce, take in and share. All our work that will go forward and grow. Work done by us, together, for a sustainable, thriving and better world.

The university management wishes you all happy holidays, and see you again in 2023!

Maria Knutson Wedel, Vice-Chancellor

En stor men nödvändig förändring

Publicerat den

In English below

När jag kom till SLU för tre år sedan fick jag höra att vi hade ett universitetsdjursjukhus som gav djursjukvård med mycket hög kvalitet, men att det fanns stora utmaningar. Sjukhuset skapades 2007 genom att djursjukvården lyftes ut ur VH-fakulteten och bildade en egen organisation för att kunna fungera kommersiellt och samtidigt vara till för forskning och utbildning. Två olika inriktningar som skulle härbärgeras i en och samma verksamhet, med en personalstyrka från två organisationer med delvis lika men också olika uppdrag.

Jag fick också berättat för mig att medarbetarna upplevde att det skavde för att förutsättningarna och villkoren såg, och fortfarande ser, olika ut. I Tillsammansprojektet som startades 2019 nåddes samsyn i många frågor, men ett område visade sig vara svårt att finna lösningar på; ekonomin.

Djursjukhuset har genererat ett stort ekonomiskt underskott under många år. Flera försök och utredningar har gjorts genom åren för att komma tillrätta med detta. Parallellt har också omvärlden förändrats. Idag finns flera stora djursjukvårdskoncerner, det är möjligt att göra och görs alltfler avancerade medicinska ingrepp på djur och bristen på personal är stor både i Sverige och andra länder. Pandemin tärde hårt på många sätt.

Nu måste vi göra en stor förändring. Vi har inget alternativ. SLU har ett nationellt ansvar för utbildning av veterinärer och djursjukskötare och måste ha ett djursjukhus som vi har råd med, utan att tulla på kvaliteten på utbildning, forskning eller djursjukvård. Förändringsprocesser är svåra. Hos vissa tänds en inre glöd och iver medan andra mår dåligt av ovissheten och känner oro. Det är lätt att se problemen och svårigheterna, för de finns där, men vi måste också prata om vad vi har gemensamt, vad vi kan uppnå och vad vinsten är.

När jag tar ett kliv tillbaka hör jag en stor samstämmighet. Vi delar att våra hjärtan klappar för djuren och deras möjligheter till god omvårdnad. Vi ska ha ett djursjukhus som är till för utbildning och forskning med djursjukvård av allra bästa kvalitet. En enklare arbetsplats där organisationsgränser inte skapar onödiga barriärer. Vi är många som vill dit och det är dit vi ska. Några medarbetare har redan valt att lämna verksamheten, och gått till kommersiella aktörer, och det är en stor förlust på flera sätt. Vi i ledningen önskar så klart att alla medarbetare vill vara med på resan och bidra med sin erfarenhet, när vi tillsammans måste våga prova nytt, lära och ta omtag. Ett steg i taget.

För att klara av den här resan har en interimistisk ledning utsetts för att leda förändringen, och de kommer att börja jobba omedelbart. Mycket i verksamheten är värdefullt att behålla, medan vi redan nu vet att andra saker behöver utvecklas eller ändras. Medarbetarna kommer att kunna bidra så att målbilden får mer konturer. Dialog, tydlighet och delaktighet är viktiga ledord framåt.

Jag ser med tillförsikt fram emot vår slutdestination, även om vägen dit inte bara kommer att vara rolig och lätt.

Maria Knutson Wedel, rektor

——————————————

A major – but necessary – change

When I joined SLU three years ago, I was told that our University Animal Hospital provided animal healthcare of a very high standard, although there were major challenges. The hospital as it is today was established in 2007, when animal healthcare was taken from the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and placed into a new organisation that could be run commercially whilst simultaneously creating a place for research and education. Two settings under one operation, staffed by two organisations with similar yet different tasks.

I also learnt that staff felt friction, as the circumstances and terms were – and still are – different. The Tillsammans project launched in 2019 reached a consensus on many issues. However, it became obvious that the problems in one area – finance – were difficult to solve.

The University Animal Hospital has been experiencing major financial losses for some time, and. several attempts and inquiries to resolve this issue have been carried out over the years. At the same time, the world around us has changed. These days there are many large animal healthcare companies enabling advanced medical treatments for animals, and there is a significant staff deficit in both Sweden and abroad. The pandemic has really taken its toll in many ways, and now we have to make major changes. There is nothing else we can do. SLU has a national responsibility for veterinary  and veterinary nurses education and we need an animal hospital we can afford without compromising the quality of research and education or animal healthcare.

Change is difficult. Some are ready and raring to go, whereas others are concerned and struggle with the uncertainty. It is easy to focus on the problems and the difficulties, as they are there in plain sight, but we must also talk about what we have in common – what we can achieve, and the nature of the benefits.

When I take a step back, I sense a broad consensus. We all live for the animals and their access to good care. We want an animal hospital that is a place for research and education with animal healthcare of the highest quality. A streamlined workplace where organisational boundaries do not form unnecessary barriers. These are things many of us want to see, and we will achieve them. Some staff have already left the university for the private sector; this is a great loss in many ways. Of course, as management we want all of our staff to join us on this journey and share their experiences as together we must dare to try something new, learn and make a fresh start. One step at a time.

To succeed on this journey, we have appointed an interim management group who will lead the change, effective immediately. There is a lot worth holding on to at the organisation, but we know now that other things need to be developed or changed; every member of staff will be able to contribute to creating a more nuanced vision. Discussion, clarity and participation are three key words going forward.

I look forward with confidence as we face our final destination – even if the journey ahead will not be plain sailing.

Maria Knutson Wedel, Vice-Chancellor

En fundering kring forskning som görs i samverkan

Publicerat den

In English below

Dagens Nyheter har i ett flertal artiklar belyst frågor som på olika sätt berört skogsnäringen. Artiklarna har också lyft fram olika inriktningar och ståndpunkter som forskare vid SLU har, och där de olika forskarna inte är överens.  Det har även riktats kritik mot forskarnas koppling till den gröna sektorn. Jag noterar att mycket av det som skrivs verkar ha ett fokus på konflikt, medan jag tvärtom ser behovet av samverkan.

För mig är det viktigt att det inom ett universitet förs en öppen och seriös debatt, där flera röster och vinklar får göra sig hörda. Det finns mycket sällan enkla svar på komplexa forskningsfrågor och det är därför bra att våra forskare har olika ingångar på de frågor och utmaningar som de arbetar med. Om debatten blir polariserad och det finns målkonflikter, ställer det höga krav på de metoder och resultat som presenteras, liksom på de olika forskarna.

All forskning finansieras på flera olika sätt. Samverkan med företag och näring sker idag brett inom akademin. Och jag ser inget problem med samverkan så länge den hålls öppet och redovisas. Tvärtom är det positivt med näringslivssamverkan då forskningsresultat ofta kan komma samhället och företag till nytta snabbare och i högre utsträckning. Det kan också ge tillgång till miljöer med praktisk tillämpning eller mätningar som inte kan genomföras på ett universitet. Regeringen pekar också på vikten av samverkan i forskningspropositionen. Propositionen lyfter fram att samverkan kan förstärkas ytterligare genom att forskningsfinansiärerna i ökad utsträckning ställer krav på samverkansaktiviteter i de forskningsprojekt som de finansierar.

Jag tycker att vi på SLU med all rätt ska fortsätta vara stolta över den samverkan som finns med hela den gröna sektorn, både NGOs och näringsliv. I förutsättningarna för samverkan ligger givetvis att en forskare står för akademiska värden som frihet, kvalitet, integritet och hederlighet i sitt arbete och i samverkan med de olika intressenterna, och att viktiga resultat görs öppna. Alla intressenter måste fortsatt vara på det klara med att finansiärerna inte kan påverka forskningens integritet och resultat, när de stödjer och samverkar i forskningsprojekt. Vi behöver också ständigt lyfta frågan om forskningens och forskarnas integritet och deras oberoende för att fortsätta hålla en hög akademisk nivå inom SLU.

När det gäller vår skog finns det många målkonflikter och svåra avväganden, och det finns stort behov av fortsatt kunskap där många röster behöver höras och samverka. Resultat som tas fram med vetenskaplig integritet tål att öppet granskas, vare sig de tagits fram i enskilda statsfinansierade projekt eller i samverkan. På SLU har vi högt i tak och är världsledande inom våra forskningsområden. För att vi ska kunna fortsätta vara det, är det av stor vikt att hålla frågan levande där samverkan är en förutsättning för hög kvalitet i allt vi arbetar med. Jag är stolt över våra medarbetare vilka samverkar brett och bidrar till den kunskapsuppbyggnad som är en förutsättning för att nå ett hållbart samhälle.

____________________________________

Reflections on external collaborations

The newspaper, Dagens Nyheter, has published several articles, all of which address different elements of the forestry industry. The articles have also highlighted the various specialisations and attitudes held by researchers at SLU and the times where researchers are in disagreement.  Criticism has also been directed towards researchers’ links to the land-based sector. I have noticed that much of what has been written appears to focus on conflict – whereas I see this as a sign that collaboration is needed.

I believe it is essential that universities hold open and serious debates in which many voices are heard and approaches are explored. Answers to complex research questions are seldom simple, therefore it can only be a good thing that our researchers address the questions and challenges they work with in a variety of ways. If debate becomes polarised and goals conflict, this places tougher requirements on both researchers and the methods and results that are presented.

All research is financed in different ways. Today, external collaborations with businesses and industry are commonplace within academia. I see no problem with this, as long as collaborations are open and accounted for. On the contrary – collaborations with commerce and industry are positive, as society and industry can often reap the rewards of research findings faster and to a greater extent. They can also grant access to environments where practical work or measurements can take place which would be impossible in a university environment. The Government’s Research and Innovation Bill also points to the importance of collaboration in research. The bill highlights how research funding bodies require collaboration activities in projects they finance.

I believe that all of us at SLU are well within our rights to be proud of our collaborations throughout the entire land-based sector – both NGOs and business and industries. Researchers who respect the academic values of freedom, quality, integrity and honesty in both their own work and in partnerships are a prerequisite for successful collaborations. It is also essential that the results are made publicly available. Everyone involved must continue to make it clear that funding bodies cannot influence research integrity or results when they support and collaborate with research projects. We need to continually raise the issue of the integrity and independence of research and researchers in order to maintain the high quality academic community at SLU.

Our forests are subject to many conflicts of interest and complex balancing acts, and there is a great need for knowledge that grows out of listening to many voices and collaborations. The results born out of scientific integrity will tolerate scrutiny, regardless of whether they are the product of single government-funded projects or external collaborations. We have an open climate at SLU, and we are world leaders in our research domains. If we are to maintain these characteristics, it is essential that we never overlook how important collaboration is for ensuring high quality in everything we do. I am proud of our staff, who collaborate far and wide and contribute to the knowledge necessary for creating a sustainable society.