Initiativ för framtiden

Ett festligt firande av åren som gått, men med fokus på framtiden. Detta präglade 150-års jubileet som gick av stapeln i Alnarp i förra veckan, tillsammans med medarbetare, många SLU vänner och -alumner! Frågan ”hur formar vi och förbereder oss för framtiden” är högst aktuell. SLU:s sätt att påverka/forma framtiden kan utläsas i vår forskningsstrategi för åren 2013-16. Den kan också utläsas i våra satsningar i nya byggnader och modern infrastruktur på våra campus och inte minst i de pågående utredningarna om SLU:s organisation och utbildningar. Vi kan inte påverka alla omvärldsfaktorer. Men vi kan ta initiativ och visa handlingskraft för att ge vår syn på vad vi tror är viktiga utvecklingstendenser de närmast kommande åren.

Ett exempel är den PGU (Politik för global utveckling)-strategi som togs för ett par år sedan och som i den gångna veckan kulminerade i den officiella invigningen av SLU Global. Initiativet togs för att återskapa och stärka SLU:s roll inom utvecklingsforskning och -utbildning i ett nationellt och globalt perspektiv. Programmet har rönt stort intresse både inom och utanför SLU, och med de stora globala utmaningar som ligger inom universitetets kärnområden bör det inte finnas brist på arbetsuppgifter framöver.

Just nu kan det kännas som att vi har väl många initiativ på gång inom SLU. Det är förståeligt att den reaktionen finns. Samtidigt är det svårt att ta en sak i taget. Förändringar på ett område påverkar andra. Särskilt gäller det universitetets organisation och utbildningarnas framtida innehåll. Det första utredningsförslaget om organisationen presenterades för styrelsen i förra veckan. Styrelsens samlade reaktion på gruppens förslag var positiv. Nu ska vi inom SLU noga diskutera förslagen, och återkomma med en handlingsplan till styrelsen.

Ett viktigt ärende på styrelsemötet var också lokalkostnaderna. Den externa granskning som gjorts pekar på brister i den tidigare beslutsprocessen om investeringar i nya byggnader. Samtidigt konstateras att flera av de brister som påpekats har redan åtgärdats.

En viktig slutsats är att styrelsens ställningstagande år 2009 att kostnaderna för VHC inte kan bäras av fakulteten ensam inte fått tillräckligt tydligt genomslag inom SLU. Jag beklagar verkligen detta och kommer att göra mitt yttersta för att förvissa mig om att viktiga styrelsebeslut kommuniceras på ett transparent och effektivt sätt inom universitetet.

Flera initiativ till förbättrad intern kommunikation har redan sjösatts, och vi kommer att se till att den fortsatta förändringsprocessen kommuniceras på ett sätt som gör det möjligt för alla att informera sig och engagera sig.

av Rektor Lisa Sennerby Forsse

SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *