Rapport från tematiskt seminarium om återcirkulation av näringsämnen från stads- till landsbygdsområden

I Sverige idag finns ett glapp mellan aktörer som arbetar inom avlopp-, och avfallsindustrin och aktörer som arbetar inom jord-, och lantbruk och livsmedelsindustrin. Samtidigt finns en vilja att överbrygga detta glapp. Den 5 november 2020 höll svenska näringsplattformen (SNP) och projektet Avloppsvattnets-slut ett gemensamt temaseminarium som hette Recirkulering av näringsämnen mellan stad och landvad vill gödselanvändaren ha? Vid detta digitala seminarium diskuterade 40 aktörer från den svenska livsmedels-, och avfallshanteringssektorn vilka egenskaper de önskade att gödselprodukter återvunna från olika sanitetssystem – källsorterande såväl som från konventionellt avlopp – skulle ha, samt hur användningen av dessa kan främjas. Som stöd i seminariet fanns en litteraturgenomgång och en uppsättning intervjuer och kartläggningar som förberetts till seminariet. Rapporten sammanfattar resultaten från detta seminarium.

När de olika deltagande aktörsgruppernas svar under seminariet slås ihop kan det utläsas att produkternas säkerhet har högsta prioritet. Aktörsgruppen lantbrukare ansåg dock att ett känt näringsinnehåll (kväve, fosfor, kalium) i produkten hade högsta prioritet och rankade produktsäkerhet på andra plats. För att främja användningen av gödselprodukter från källsorterande sanitetssystem, identifierade deltagarna fyra fokusområden som behöver ses över:

  • Regelverk och policy.
  • Forskning och framtagande av beslutsunderlag.
  • Infrastrukturella anpassningar.
  • Kunskapsutbyte och samverkan.

Det var svårare för deltagarna att fastställa vilken aktör som bör vara ansvarig för genomförandet av respektive fokusområde ovan. Tydliga delmål med tydlig ansvarsfördelning är viktigt för att uppnå slutmålen. Några av dessa delmål var:

  • Tydliga och stöttande regelverk på regional, nationell och europeisk nivå.
  • Certifieringssystem för gödselprodukter innehållande återvunnen näring från avloppsströmmar.
  • Kunskapsspridning kring riskhantering samt fördelar med att återvinna växtnäringsämnen.
  • Arbeta för ökad social acceptans och kunskap inom området hos livsmedelskonsumenterna, men specifikt även mot aktörer som arbetar inom beslutsfattande myndigheter, de som bygger infrastruktur för olika sanitetslösningar samt livsmedelsindustrin.

Lundin E, Metson G, McConville J, Westling K. 2021. Recirkulering av näringsämnen mellan stad och land – vad vill gödselanvändaren ha? Aktivitetsrapport – tematisk workshop. IVL Report Nr B 2414.

Contact: Jennifer McConville

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *