Online doktorandpresentation med Claudia Cossio den 4 juni

Claudia Cossio, som har varit samledd av Jennifer McConville från vår forskargrupp presenterar sin doktorsavhandling den 4 juni. Avhandlingen heter “En resa mot hållbara små avloppsreningssystem i låg- och lägre – medelinkomstländer“, där hennes fokus har varit på Bolivia.

Var: https://chalmers.zoom.us/j/68990184473

Länk till doktorsavhandlingen: https://research.chalmers.se/publication/516714/file/516714_Fulltext.pdf

Opponent: docent Miller Alonso Camargo-Valero, School of Civil Engineering, University of Leeds, UK

Avhandlingens sammanfattning: Hållbarheten för små avloppsreningssystem (WWTS) i låg- och lågmedelsinkomstländer utgör en utmaning när det gäller funktionalitet och optimal prestanda i den pågående ansträngningen att behandla avloppsvatten tillräckligt för att möjliggöra säkra utsläpp eller återanvändning. Återanvändning av avloppsvatten är ett vanligt utövande i dessa länder, särskilt där vattenresurserna är knappa. Men nuvarande utövanden garanterar inte alltid att riskerna för folkhälsan undviks. Målen för hållbar utveckling (SDG) inkluderar målet att halvera andelen obehandlat avloppsvatten till 2030 (SDG 6.3). För att uppnå detta är det avgörande att identifiera och förstå utmaningen med att ha hållbara WWTS som fungerar optimalt och att stödja utformningen av effektiva strategier för att implementera mer hållbara system. I denna avhandling användes en fallstudie-strategi för att undersöka nio små WWTS i Cochabamba, Bolivia. En WWTS består av insamlingssystemet, dvs avloppsnätet och avloppsreningsverket (WWTP).

Kvantitativa data samlades in i fältet från WWTP: erna och kvalitativa data samlades in om avloppsnätet och användarna. En mängd kunskap byggdes upp för att hantera de specifika svårigheterna som upplevdes vid dessa WWTS för att uppnå optimal prestanda och hur den faktiska prestationen påverkar människors hälsa och ekologiska risker i områden där bevattning av avloppsvatten utövas. Denna mängd kunskap användes för att få en större förståelse för hur små WWTS: s hållbarhet kan bedömas. Systematisering av standardiserade hållbarhetsindikatorer användes och kontextualiserades ytterligare med hjälp av deltagande metoder som involverade lokala intressenter. En viktig upptäckt var att bristen på institutionell kapacitet att implementera adekvata behandlingssystem och tillhandahålla lokal teknisk expertis, tillsammans med brist på ekonomiska resurser, förhindrade WWTP: erna att prestera optimalt. WWTP: s prestanda påverkades också av problem i avloppsnätet till följd av konstruktionsproblem eller otillräcklig användning. I detta sammanhang fanns det fem relevanta hållbarhetsdimensioner för bedömning av små WWTS: institutionella, sociala, ekonomiska, tekniska och miljömässiga. Listan över kontextualiserade hållbarhetsindikatorer och den förvärvade kunskapen ledde till utvecklingen av ett hållbarhetsbedömningsverktyg, EVAS (Evaluation of Sustainability / Evaluación de Sostenibilidad), för små WWTS under det operativa skedet. Syftet med EVAS-verktyget är att göra det möjligt för chefer för små WWTS och lokala beslutsfattare att bedöma deras WWTS: s nuvarande status och stödja utformningen av strategier för att förbättra deras hållbarhet.

Kontakt: Jennifer McConville

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *