Ida Helgegren – Doktorandpresentation den 19 maj

Ida Helgegren, en doktorand på Chalmers som har handletts av bland annat Jennifer McConville från våran forskningsgrupp, kommer att hålla en presentation om sin doktorsavhandling den 19 maj. Titeln är “Understanding the Roles of Stakeholders in the Water and Sanitation Sector- Implementation and Operation of Water Supply and Sanitation Systems in the Kanata metropolitan region, Bolivia“.

När? 2020-05-19, kl.10.00

Vart? Zoomlänk till onlinepresentation: https://chalmers.zoom.us/j/65601700581

Länk till avhandling: https://research.chalmers.se/publication/516557

Opponent: Klaas Schwartz, IHE Delft Institute for Water Education, The Netherlands

Avhandlingen riktar sig mot att förstå hur åtskilda befolkningsgrupper har tillgång till säkra vatten- och sanitetstjänster, med samhällsbaserade organisationer och individuella hushåll inkluderade. En kvalitativ fallstudieinriktning av vatten- och sanitetssektorn i storstadsregionen Kanata, Bolivia, valdes ut. Till att börja med studerades helhetsynen för hela vatten- och sanitetssektorn genom en deduktiv strategi som innebar tillämpning av övergångsteori. För det andra inkluderade inbäddade fall av unikt intresse på grannskapsnivå för att utveckla nya teorier, dvs. induktivt resonemang.

Identifiering och utvärdering av befintliga vatten- och sanitetsregimer i storstadsregionen Kanata framhöll svagheter som innebar förändringsmöjligheter. Samhällsaktörerna spelade en avgörande roll för tillhandahållande av tjänster och följande interna förutsättningar för samhällsstyrda vatten- och sanitetssystem identifierades: överenskommen vision, kollektiv handling, ledarskap och förvaltning. Dessa kopplades sedan till tre distinkta planerings- och hanteringsfaser. Gemenskapsstyrda sanitetssystem var dock mindre vanliga än samhällsstyrda vattensystem. En förklaring visade sig vara att kommunalt avloppsvattenhantering inkluderade många svagheter som begränsade spridningen. Ett antal underlättande faktorer identifierades som avgörande för att främja samhällsstyrda avloppssystem. På hushållsnivå utvecklades en adoptionsram för sanitetsanläggningar, inklusive utlösare och vetohinder. Det konstaterades att de flesta invånare kan drivas eller dras till handling, dvs. adoptionstiden kan förkortas. Till exempel, tajming med andra bostadsförbättringar och osäkerhet för döttrar medan de utövar öppen defekation (OD) utlöste många familjer att implementera hushållstoaletter. Vissa invånare behövde dock riktade insatser för att övervinna vetohinder.

Resultaten av detta forskningsprojekt kan användas av lokala intressenter i storstadsregionen Kanata, samt för att lära sig till liknande sammanhang. De identifierade svagheterna i vatten- och sanitetssystemen öppnar för förändringar och övergången till säkra vatten- och sanitetstjänster för alla. Resultaten avseende förvaltning av samhället möjliggör anpassning av externt stöd till samhällsbaserade organisationer som har eller kommer att implementera kommunala vatten- och sanitetssystem. Dessutom underlättar antagningsramen för hushållsutrustning utvecklingsprogram som syftar till att påskynda sanitetstäckningen. Förutom det praktiska värdet bidrar denna avhandling också till att upptäcka alternativa intressenters roller och deras betydelse för att påskynda tillgången till säkra vatten- och sanitetstjänster. Den lägger grunden för teorier om implementering och drift av samhällsstyrda system och antagande av hushållens sanitet.

Kontakt: Jennifer McConville

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *