Projektmöjlighet: Livscykelbedömning av komposit i stor skala av fluglarver under svenska förhållanden

Foto: Viktoria Wiklicky

Titel: Livscykelanalys av fluglarvskompostering under storskaliga svenska förhållanden
Title: Life Cycle Assessment of Large Scale Fly Larvae Composting in Swedish Conditions
Högskolepoäng: 30 hp
Nivå: Advancerad
Ämne: Teknologi eller miljövetenskap
Start: Så snart som möjligt

Bakgrund
Fluglarvskompostering (FLC) är en relativt ny och mycket effektiv metod för behandling av matavfall. Behandlingen utförs med amerikanska vapenflugslarver (Hermetia Illucens). Larverna är mycket effektiva när det gäller att utvinna de näringsämnen som finns i matavfallet och samla dem i sin egen biomassa. Behandlingen varar i två veckor, varefter larverna separeras från behandlingsresten. Behandlingsresten kan användas på samma sätt som traditionell kompost, men den är mer rik på kväve. Larverna kan användas på olika sätt. Optimalt kan de användas som foder för produktionsdjur, fiske och som husdjursfoder, men nuvarande lagstiftning begränsar deras användning. I nuvarande lagstiftning kan larver som odlas på matavfall användas som husdjursmat, råmaterial så som proteiner, oljor och kitin och som högkvalitativt underlag för biogasproduktion. Inom en kort tid får larver som odlas på grönsakssubstrat användas som foder i fiskodling och eventuellt i fjäderfäproduktion.

Problemformulering
Forskning om FLC har utförts beträffande substratomvandlingen och larvernas sammansättning. Forskning om miljökonsekvenserna av FLC och särskilt på energibehovet och växthusgasutsläpp vid storskalig avfallshantering är fortfarande mycket begränsad. Storskalig FLC befinner sig i genomförandefasen i Sverige med ett pilotanläggningsreningsverk som etableras i Eskilstuna vid Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB avfallsbehandlingsanläggning. En del av genomförandet av detta pilotprojekt är att utföra LCA för FLC-behandling av livsmedelsavfall. Detta examensarbete kommer att ge ett stort bidrag till denna bedömning.

Utförande
Miljöteknikgruppen har forskat på FLC under många år och har samlat in nödvändiga data för att utföra en LCA-studie av FLC-avfallsbehandlingssystemet.
Utsläppsuppgifterna från två projekt kommer att analyseras. Luftningsbehovet som beräknas i ett annat projekt kommer att användas som underlag för att utvärdera energibehovet i pilotprojektet som inrättas vid Eskilstuna. Temperaturdata från tidigare experiment kommer att användas för att uppskatta värmebehovet under olika säsonger under svenska förhållanden. De olika användningsfallen av larver kommer att jämföras baserat på exemplen som presenteras i bakgrundssektionen.
Det förväntade studieområdet skulle vara att beräkna utsläpp av växthusgaser och primär energianvändning bilda storskalig fluglarvskompostering i förhållande till andra avfallsbehandlingsalternativ som rötning och kompostering. Eftersom denna behandlingsmetod har potential att producera djurfoder från avfall, skulle detta vara ett viktigt fokus i studien.

Kompetens och erfarenhet
Tidigare erfarenhet av LCA och/eller avfallshantering är önskvärd, men inte obligatorisk.

Kontakt: Mattias Eriksson eller Evgheni Ermolaev, Institutionen för energi och teknik, SLU
Email: mattias.eriksson@slu.se eller evgheni.ermolaev@slu.se
Telefon: 018-671732

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *