Kristina Lundgren, M.Sc. thesis on pretreatments in BSF composting

I slutet av Januari presenterade Kristina Lundgren sitt examensarbete på Uppsala universitet. Målet med exjobbet var att öka förståelsen kring hur bakterier påverkar fluglarvskompostering med den amerikanska vapenflugan. I projektet isolerades bakterier från den amerikanska vapenflugans ägg vilka sedan ympades in i matavfall strax innan larver tillsattes. Resultaten pekade på att varken överlevnaden, total larvbiomassa eller materialreduktion påverkades av tillsats av bakterier till substratet. Variationen i resulterande larvbiomassa och materialreduktion minskade dock när en eller flera bakterier ympades in i matavfallet. Därmed blev systemet mer förutsägbart vilket är särskilt intressant för uppskalning. Att fluglarvskompostering kan användas för att producera värdefulla produkter from organiskt avfall intresserade många i publiken. Både storskalig produktion och bakteriers potentiella positiva effekt i andra substrat diskuterades efter presentationen.

Läs hela rapporten (upplagd i Diva).

Contact: Cecilia Lalander

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *