Almedalen tisdag 2/7

Jag vaknar till ett Visby i grått. SMHI utlovar nederbörd. Det passar på sätt och vis oss mycket bra i år, eftersom så många av våra aktiviteter kopplar till vatten. Även om det kanske inte passar ett arrangemang som Almedalsveckan så är sommarregnen välkomna, inte minst här på Gotland.

Första seminariet i ”vår lokal” hålls av Havs- och vattenmyndigheten, och handlar om klimatförändringar och förvaltningen av våra marina resurser.

SLUs första egna seminarium har inte vatten som fokus, utan handlar om unga människors psykosociala hälsa och vilken roll olika former av interaktion med djur kan spela. Framtiden djur, natur och hälsa och Lena Lidfors står som värdar. Seminariet fyller lokalen till sista plats och bland deltagarna finns också, passande nog, några hundar. Igår lyftes studenternas hälsa och stressnivå i andra seminarier. Här fick vi exempel på ett antal positiva effekter som är belagda i forskningen och flera konkreta och mycket talande berättelser från vardagen, svenska erfarenheter som visar hur väl relationen till djur kan bidra till barns utveckling. Samspelet mellan barn – djur och för all del barn – djur – vuxna kan bidra med underverk. Djuren kan bli en ”brygga” som underlättar på många olika sätt. Ett riktigt framtidsområde där vi behöver mer forskning och fler exempel på hur det kan fungera i praktiken.

 Future Food körde ytterligare en livepodd, denna gång om avlivning och slakt av fisk. Här finns också mycket spännande att arbeta vidare med, inte minst för den framtidsbransch som landbaserad odling av fisk kan utgöra.

Under lunchen nådde en mycket glad nyhet hela vägen från Vigo till Visby. Vi har nu tagit leverans av undersöknings- och forskningsfartyget Svea! Tack till alla inblandade för ett fantastiskt arbete!

Direkt efter lunch hade vi, under kompetent ledning av moderatorn Johan Lundqvist, ett annat centralt och livsviktigt seminarium, om kemiska risker i våra dricksvatten. Salen var full och vi fick intressanta återblickar på hur lång tid det kan ta för moderna samhällen att ”upptäcka” och sedan hantera risker med nya kemikalier i vårt kanske viktigaste livsmedel, vattnet vi dricker. Även här finns mycket kvar att göra där vi från SLUs sida kan lämna stora bidrag. Potentialen i en framtida samverkan med bl.a. Uppsala universitet, Livsmedelsverket, SGU, vattenproducenter och andra verkar mycket stor!

Sedan berättade Lena Tranvik och Artdatabanken om arttillståndet av våra vattendrag, sjöar och hav. De avslutade med mingel i kombination med stationer med kunskapsbaserade tester kring precis det de tidigare informerat om. En uppskattad och lärorik övning som ledde till spännande diskussioner. Vi fyllde inte lokalen men publiken var desto kunnigare.

Mistra Biotech ordnade en livepodd om ”konsumenterna, maten och gentekniken”, frågor som varit med i det programmet från början och som väckte stort intresse hos publiken.

Dagen avslutades med ett mycket uppskattat Alumnmingel. Det är kul att så många nuvarande och tidigare SLU:are dyker upp i så många olika roller, inte minst här i Almedalen! Alumnminglet lovar gott inför framtiden och värmen i diskussionerna var en tydlig kontrast till vädret, där regnet tidvis varit intensivt och temperaturen låg. Mot en grå bakgrund har SLU:s banderoller och planscher under satt färg på hamnområdet, även om ett piskande regn i skymningen döljer det mesta när vi går mot bussen till Kneippbyn. 

Almedalen måndag 1/7

Visby visar sig från sin varma och välkomnande sida! Blå himmel, ljumma vindar och vågor med små vita gäss.

Tack vare ett intensivt och framgångsrikt fotarbete från vår eventkoordinator Rebecca Rikner, huserar vi i år i Björkanderska magasinet, nere vid hamnen. Rebecca, flera av våra studenter och andra SLU:are har gjort ett fantastiskt arbete, för att tillsammans med våra hyresvärdar få till en trevlig, ljus och spännande lokal. Här ska vi också sända en särskild tanke till de SLU-kollegor som fixat förutsättningarna för ljud, webbsändningar och att få ut våra arrangemang i olika media!

Det var en full förstadag för oss som universitet. Först ut, av våra egna aktiviteter var, var Katarina Kyllmar m.fl. som diskuterade vår (o)förmåga att dra nytta och lärdom av de uppföljningar som inte minst SLU bidrar med, när det gäller åtgärder mot övergödning. Problematiken finns inom fler områden. Vi fyllde lokalen och från publiken kom relevanta frågor om vem som bör göra vad för att bättre använda de kunskapsunderlag som redan finns, och som vi kommer få i framtiden.

Sedan hade länsstyrelsen i Stockholm och Axfoundation ett seminarium i den lokal som vi hyrt, om lokalt fångad fisk. Det kändes nästan som om det också var ett SLU-seminarium! Mycket av de frågor som diskuterades är sådant som vi forskar på och där vi sitter på djupa kunskaper.

Future Food hade en livepodd och ”smart sjömat eller fishy food” dit vi bjudit in spännande och intressanta talare. Formatet är delvis nytt och det blir spännande att se vad det blir för ringar på vattnet.

Under eftermiddagen utmanade Ingrid Wesström, Abraham Joel och några fler lokalens mottagningskapacitet i ett rappt modererat och mycket uppskattat seminarium om ”klimatanpassad vattenhantering”, en av våra stora utmaningar. Engagemanget var stort i diskussionerna, kul!

Vår nya rektor, Mia Knutsson Wedel, och undertecknad deltog samtidigt i ett seminarium om universitetens roll när det gäller samhällets utmaningar kring hållbar utveckling, ett gemensamt arrangemang mellan de stora universiteten i Stockholm och Uppsala, SUUN; komplexa frågor och inga enkla lösningar, men kanske just därför en mycket viktig diskussion som vi, på olika sätt, kommer arbeta intensivt med vid många svenska lärosäten.

Future Food hade ytterligare en livepodd, nu om ”för mycket eller för lite vatten – hur klarar lantbruket det?

Dagen i Björkanderska magasinet slutade med ett arrangemang om en annan mycket central fråga för svensk forskning och svenska lärosäten, om en (nationell) strategi för forskningens infrastruktur, och inte minst Max 4 och ESS. Även här användes ”vår lokal” av andra arrangörer, där vi var med på ett hörn. Rollups med SLU-motiv var säkert starkt bidragande till att ”våra” ämnen dök upp i exemplifieringar under seminariet.

Dagen kan sammanfattas med att alla SLU-are som hjälper till med arrangemangen gjort ett storstilat arbete, liksom alla ni som deltagit i våra aktiviteter. En annan intressant observation för mig som vicerektor för samverkan är att just samverkan återkommer i alla våra diskussioner. Ett tydligt tema oberoende av ämne. Samverkan ska lösa en lång rad utmaningar och identifieras återkommande som en stor potential, där ”vi” behöver bli bättre. Här finns förväntningar på oss! Det känns stimulerande.

Dagen avslutas med att jag inte kan hålla fötterna borta från vågskvalpet på stenstranden nedanför Kneippbyn. Den nedgående solens strålar kontrasterar mot den distinkt blåa vattenlinjen med att färga molnen vid horisonten i ett spektakulärt antal nyanser av rödrosa. Jag blir plötsligt påmind om att vågor oftast är olika stora. Med ett torrt och ett blött byxben vandrar jag tillbaka till mina stugkamrater för att läsa e-post innan läggning.

Rapport från Borgeby fältdagar

In English below

Precis hemkommen från lantbruksmässan i Borgeby. Tema för året var vatten. Jag fick en fin guidning genom mässan av HIR Skånes VD Erik Stjerndahl och styrelseordförande Nils Gyllenkrok, samt Hushållningssällskapets förbundsdirektör Jesper Broberg. Mässan är den största i sitt slag i norra Europa och drar till sig mer än 20 000 besökare och 400 utställare under två dagar. Det var otroligt intressant att ta del av alla olika typer av växtodlingsdemonstrationer, det särskilda vattenlaboratoriet och den populära ”Gropen”.

Alla de många demonstrationsansvariga som jag talade med hade utbildningsbakgrund ifrån SLU, där var agronomer, hortonomer, lantmästare och trädgårdsingenjörer. De vittnade bland annat om vikten av de teoretiska kunskaperna från SLU som en bas för en framgångsrik yrkeskarriär. Visserligen ligger Borgeby-dagarna utanför normala terminstiden, men jag tror att en studentexkursion till Borgeby, dagarna innan eller under själva mässan, kunde vara ett utmärkt inslag i alla våra agrara utbildningar, för såväl inspiration som kunskapsinhämtning och nätverkande.

Karin Holmgren, Prorektor

Tre personer och den röda SLU-ballongen syns i bakgrunden.
SLU hade en egen monter med flera seminarier. En stor röd SLU-ballong gjorde det lätt att hitta dit. Från vänster: Hushållningssällskapets förbundsdirektör  Jesper Broberg, SLU:s prorektor Karin Holmgren samt HIR Skånes vd Erik Stjerndahl. Fotograf: Jesper Broberg.
ENG SLU had its own display with several seminars. The big, red SLU balloon made it easy to find. From left: Jesper Broberg, Karin Holmgren and Erik Stjerndahl. Photo: Jesper Broberg.
På Borgeby fältdagar visas marken i genomskärning så att man kan se de olika jordlagren. En folkmassa studerar förhållandena.
I ”Gropen” får man som besökare stor förståelse för samspelet mellan markens egenskaper och grödans framgång. Roligt för mig med min geovetenskapliga utbildningsbakgrund att äntligen få titta på lite markprofiler igen! Fotograf: Jesper Broberg.
ENG In “Gropen”, visitors are given great understanding of the interaction between soil properties and crop success. With my background in earth sciences, it was fun to finally look at some soil profiles again. Photo: Jesper Broberg
Utsikt över Borgeby med alla tält och provytor med olika sorters spannmål.
Vy över Borgeby Fältdagar och växtodlingsdemonstrationsfälten. Fotograf Jesper Broberg
ENG View over Borgeby Fältdagar and the crop production demonstration fields. Photo: Jesper Broberg.

Report from Borgeby Fältdagar
I’ve just come back from the agricultural fair in Borgeby. This year’s theme was water. The CEO of HIR Skåne, Erik Stjerndahl and chair of the board Nils Gyllenkrok, as well as president of Hushållningssällskapet, Jesper Broberg, gave me a nice tour of the fair, which is the largest of its kind in northern Europe. It attracts more than 20,000 visitors and 400 exhibitors during two days. It was incredibly interesting to experience all kinds of different crop production demonstrations, the special water laboratory and the popular “Gropen”.

All of the many people responsible for the demonstrations had a background at SLU – they were agronomists, horticulturists, agricultural managers and horticultural engineers. Among other things, they said how important the theoretical knowledge taught at SLU is as a base for a successful career. True, the fair takes place outside of normal semester periods, but I think that a field trip to Borgeby the days before or during the fair could be an excellent element in all of our agricultural education, both in regard to inspiration, knowledge and networking.

Karin Holmgren, Deputy Vice-Chancellor

Sista veckan som rektor

English version below

Även denna vecka har varit intensiv och intressant. SLU tillsammans med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin har haft ett seminarium med temat ”Forskningens samhällsnytta”. Som grund låg vår rapport från Kvalitet och nytta-utvärderingen. Deltagarantalet var stort, de flesta kom från SLU och de gröna näringarna. Jag saknade dock en större bredd på deltagarnas bakgrund, SLU:s verksamhet är ju relevant för så många fler delar av samhället än svenskt näringsliv, t.ex. myndigheter och civilsamhället, miljö- och naturvårdsorganisationer samt internationella organisationer. Jag konstaterar att SLU har en väl utvecklad och uppskattad samverkanskultur samtidigt som önskemålen och förväntan på oss att samverka ännu mer är höga. Vi kommer att analysera de synpunkter och rekommendationer som gavs i vårt fortsatta arbete att utveckla våra såväl externa som interna samverkansformer.

Stenhammardagen – en tradition sedan mer än 10 år då H.M. Konungen och SLU:s rektor bjuder in till seminarium som en del av samarbetet mellan SLU och Stenhammars Godsförvaltning – gick också av stapeln denna vecka. Temat för seminariet i år var ”Beredskap för extremväder”. Enligt FN:s klimatpanel kommer norra Europa i ett varmare klimat att oftare drabbas av extrema nederbördssituationer med kraftfullare regn, medan södra Europa kommer få uppleva flera och längre torrperioder. Samtidigt så minns vi förra sommarens torra väder här i Sverige och tänker kanske på hur vi ska förbereda oss inför en liknande sommar, när det egentligen lika gärna kan bli extremt blött. Så hur förbereder vi oss för ett förändrat klimat som är varmare och blötare och samtidigt ett mer oförutsägbart väder med troligtvis mer frekventa extrema vädersituationer? Hur gör vi oss mindre sårbara och hur skapar vi ett hållbart lantbruk, som klarar olika typer av extremväder? Detta avhandlades under dagen på Stenhammar, med många intressanta presentationer av såväl SLU-forskare som andra aktörer.

Jag har också under veckan haft glädjen att få presentera aktuella SLU-händelser för Beijerstiftelsens styrelse. Dess ordförande, Anders Wall, är en fantastisk SLU-vän och en kreativ innovatör och framtidsoptimist. Jag hämtar mycket inspiration ifrån honom.

Nästa vecka välkomnar vi vår nya rektor Maria Knutson-Wedel. SLU:s styrelse sammanträder sista gången för terminen och som traditionen bjuder viker styrelsen en dag för strategidiskussioner. I år kommer fokus vara på uppföljning av SLU:s strategi 2017 – 2020 och KoN 2018, samt en inledande brainstorming inför utformning och innehåll av nästkommande strategi. Därefter blir det för min del några dagar i Almedalen och sedan så småningom en lång, och ljuvligt oplanerad, sommarsemester.

Jag önskar er alla en härlig sommar, må det vara i hängmattan, på gymmet, med familjen, vid en bok, i fältarbete, i skogen, till sjöss eller något helt annat. Mitt halvår som vikarierande rektor har varit en utomordentligt inspirerande, lärorik, rolig och arbetsfylld tid. SLU är och ska vara en dynamisk och modern akademisk miljö med högt i tak, god dialog och livliga diskussioner. Jag tackar er alla – studenter som medarbetare – för viktiga bidrag till detta och välkomnar varmt vår nya rektor Maria Knutson-Wedel.

Karin Holmgren, rektor

Last week as vice-chancellor

As usual, this working week has been intensive and interesting. SLU, together with The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA) arranged a seminar with the theme “Forskningens samhällsnytta” (research in relation to public welfare). The foundation was our Quality and Impact (KoN) evaluation. Many participated, most from SLU and the land-based sector. However, I think the participants’ backgrounds could have been broader – after all, SLU operations are relevant to more parts of society than just Swedish industries – for example, public authorities, civil society, environmental and nature conservation organisations as well as international organisations. SLU has a well-developed and appreciated collaboration culture, but we are also asked and expected to collaborate even more. We will analyse the submitted viewpoints and recommendations and try to apply them in our continued external and internal collaboration activities.

Stenhammardagen – a tradition for more than ten years – is when HM the King and SLU’s vice-chancellor invites participants to a seminar as part of the collaboration between SLU and Stenhammars Godsförvaltning. This week, it took place again. The seminar theme this year was preparedness for extreme weather. According to the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), in a warmer climate, northern Europe (i.e. Sweden) will be affected more often by extreme precipitation – heavier rainfall – while southern Europe will have longer dry periods. Meanwhile, we have to remember the extremely dry summer we had last year in Sweden and the fact that we might have to prepare for a similar situation this year. Then again, this summer might as well be extremely wet. How do we prepare for long-term climate change with warmer, wetter and also unpredictable weather with, most likely, more frequent extreme weather situations? How can we make ourselves less vulnerable and create sustainable agriculture while managing extreme weather? All of this was discussed during Stenhammardagen, with many interesting presentations by SLU researchers and other parties.

This week, I also had the pleasure of presenting current SLU events to the Beijer Foundation Board. Anders Wall is a fantastic friend to SLU and a creative innovator and future optimist. He is very inspiring.

Next week, we welcome our new Vice-Chancellor Maria Knutson-Wedel. The SLU Board will also hold its last meeting for the term. Following tradition, the board will take one day for strategy discussions. This year, focus will lie on following up the SLU strategy for 2017–2020 and KoN2018 as well as preliminary brainstorming regarding the design and content of the next strategy. After that, I will spend a few days in Almedalen followed by a long, delightfully unplanned, summer holiday.

I wish you all a lovely summer, whether you spend it in a hammock, at the gym, with your family and children, reading a book, doing fieldwork, in the forest, at sea or something completely different. These past six months as acting vice-chancellor have been incredibly inspiring, educational, fun and filled with work. SLU is and will remain a dynamic and modern academic environment with room for opinions, good dialogue and lively discussions. I want to thank you all – students and employees – for your important contributions to the above, and I’d also like to extend a warm welcome to our new Vice-Chancellor, Maria Knutson-Wedel.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Mycket lyckad Thesis Day

English version below

För andra året i rad arrangerades Thesis Day i Ultuna och i Alnarp, med deltagande ifrån flera av våra campus, och det var så roligt att se hur bra högtiden har utvecklats. Thesis Day har kommit till för att hylla våra avgångsstudenter. Avgångsstudenter vid SLU Umeå har en separat högtid då många av studenterna där avslutar sin termin betydligt tidigare, redan efter vårens första period.

Under Thesis Day presenterar studenterna på ett populärvetenskapligt sätt sina uppsatser i form av en posterutställning samt genom muntliga presentationer. Årets evenemang började i aulan i Alnarp och i Ultuna och med live-streaming mellan campusen. Genom våra fantastiskt proffsiga moderatorer, SLUSS ordförande Alice i Ultuna och vice ordförande Thea i Alnarp, skapades melodifestivalstämning! Jag välkomsttalade och delade ut priset till årets alumn, jägmästaren Elin Olofsson. Elin fick priset då hon har bidragit till ökad takt i jämställdhetsarbetet i skogssektorn och inom SLU. Elin och alumnen Ida Backström, hortonom, höll sedan två bejublade föredrag innan ett mycket välbesökt mingel runt postrarna och vid de muntliga presentationerna tog vid. Dagen avslutades med tal av prorektor och SLU-alumnen Erik Fahlbeck, prisutdelning för bästa postrar och muntliga presentation, utdelning av tackkort och ros till alla medverkande avgångsstudenter, bubbel och tilltugg. Det var en högtidlig och riktigt glad dag. Till nästa år vill jag att traditionen ska utvecklas ytterligare genom att gymnasister, fler SLU-studenter, lärare och potentiella arbetsgivare bjuds in och hittar hit.

Karin Holmgren, rektor

Very successful Thesis Day

For the second year in a row, Thesis Day was held in Ultuna and Alnarp, with participants from several of our campuses. It was very rewarding to see how the event has evolved. Thesis Day was created to celebrate our graduating students – however, graduating students from SLU Umeå have a separate event since many of the students there end their terms considerably earlier, during the first period of spring.

On Thesis Day, students present their papers using popular science; there are poster exhibitions as well as oral presentations. This year’s event began in the auditoriums in Alnarp and Ultuna, and there was livestreaming between campuses. The mood was very festive thanks to our extremely professional moderators: Alice, the Chair of Sluss in Ultuna, and Deputy Chair Thea in Alnarp. I made the opening address and presented the award Alumnus of the Year to Elin Olofsson. Elin received the award because of her contributions to gender equality work within forestry and at SLU. Elin and alumna Ida Backström, horticulturist, then held two well-received presentations before people started to mingle around the posters and the subsequent oral presentations took place. The day was concluded with a speech by Deputy Vice-Chancellor and SLU alumnus Erik Fahlbeck, awards for best posters and oral presentation, thank-you cards and roses to all participating graduating students, bubbly and snacks. It was a really ceremonious and joyful day. Next year, I’d like the tradition to develop further by inviting upper-secondary school pupils, more SLU students, teachers and potential employers.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Professorernas centrala roll

English version below

Nyinstallerade professorer i Umeå: Karin Öhman, Ola Lindroos och Tomas Brodin. Foto: Anna Morén/SLU.

Nu är det gjort! Som rektor denna vår har jag haft förmånen att få installera tretton nya professorer vid SLU, under tre högtidliga, lärorika och festliga ceremonier i Alnarp, Uppsala respektive Umeå. När jag skriver denna blogg sitter jag på morgontåget, lördagen efter högtidsdagen i Umeå. Jag tänker tillbaka på den trevliga gårdagen samtidigt som jag blickar ut över vårt vackra landskap, vår landsbygd, våra skogar och jordbruksmarker, husen enskilt belägna, tätorterna, städerna och folket. Allt detta som våra nyinstallerade professorer tillsammans kan så mycket om. Det är sannerligen en ynnest att få vara en del av detta universitet!

Professorerna representerar de högst utbildade lärarna vid ett lärosäte och de utgör akademins främsta vetenskapliga företrädare. Tillsammans representerar de tretton nyinstallerade professorerna de naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, humanistiska och konstnärliga ämnesområdena och de synliggör därmed SLU:s stora ämnesbredd. De kommer med erfarenheter ifrån flera länder.

Regeringens förväntningar på Sveriges lärosäten är att vi ska bidra till att Sverige är en av världens främsta kunskapsnationer där forskningen, den högre utbildningen och innovationer leder till samhällets utveckling och välfärd, nationellt och globalt. I den samhällsutveckling vi befinner oss är behovet av förnyelse stort. På en rad områden behöver vi ställa om och vi behöver göra det utifrån bästa möjliga kunskap. Behovet av att både öka kunskapsmassan och att brett sprida den är därför mycket stort. Våra professorer spelar här en central roll i att verka för forskningens autonomi, för utbildningens och forskningsresultatens förankring i vetenskaplig teori och beprövad erfarenhet, för god forskningsetik och för kritisk granskning av såväl forskningsresultat som den högre utbildningens innehåll.

Jag är glad och tacksam för våra nya professorer som valt att förlägga sin lärar- och forskargärning vid SLU.

Karin Holmgren, rektor

Important professors

Newly inaugurated professors in Umeå: Karin Öhman, Ola Lindroos and Tomas Brodin. Photo: Anna Morén/ SLU

It’s done! This spring, in my role as vice-chancellor, I had the privilege of inaugurating 13 new SLU professors during three formal, educational and festive ceremonies in Alnarp, Uppsala and Umeå, respectively. As I’m writing this blog, it’s Saturday and I’m on the morning train; the Umeå ceremony was last night. I’m thinking back on the that lovely day while also looking at our beautiful landscape, countryside, forests and farmlands, solitary houses, populated areas, cities and people – things that our newly inaugurated professors collectively know a lot about. It is a real privilege to be a part of this university.

Professors represent the highest educated teachers at a higher education institution, and they are academia’s primary science representatives. Together, our 13 new professors represent the scientific, social science, humanistic and artistic subject fields – subsequently, they highlight the broad range of SLU subjects and bring experiences from all over the world.

The government expects Swedish higher educations to help make Sweden one of the world’s largest knowledge nations, where research, higher education and innovation lead to societal development and welfare, both nationally and globally. In order to do this, our society needs to be renewed. We need to think differently about many things, and we need to do so using the best possible knowledge. The need to increase knowledge and spread it is therefore vast. In this context, our professors play a key part in working for research autonomy, teaching and research findings being deeply rooted in scientific theory and reliable experience, good research ethics and critical assessment of both research findings as well as higher education content.

I am glad and grateful for our new professors who have chosen to teach and research at SLU.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Många givande möten med våra partners

English version below

Maj månad. Som alltid – en av de vackraste månaderna på året och igen undrar jag hur det kommer sig att jag alltid lyckas fylla den med mängder av arbete. När jag blir pensionär ska jag vara ledig i maj månad!

Veckan som gått har dock varit full av viktiga och intressanta möten med ledningsgrupper från myndigheter och organisationer. Med Lantmännen diskuterade vi hur vi gemensamt kan verka för att säkerställa att regeringen fullföljer sina intentioner om ett långsiktigt stöd till SLU Grogrund, det kompetenscenter för växtförädling som startade för drygt ett år sedan. SLU Grogrund är och kommer att vara ett allt viktigare bidrag till att utveckla Sveriges livsmedelssäkerhet och till utvecklingen av hållbar livsmedelsproduktion lokalt till globalt. Andra gemensamma initiativ/aktiviteter som Animore och industridoktorander diskuterades också. Animore är ett förslag till ett center liknande SLU Grogrund men med fokus på animaliesidan och digitalisering. SLU:s förslag till att skapa ett strategiskt samverkansavtal för ett mer organiserat samarbete med Lantmännen framöver mottogs positivt.

Med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndighetens ledningar lyfte vi oron för konsekvenserna av de ekonomiska nedskärningar som SLU:s miljöanalys har drabbats av och diskuterade frågor som digitalisering, datavärdskap och informationsansvar. Arbete med att tydliggöra ansvarsförhållanden mellan SLU och framför allt Naturvårdsverket i detta pågår. Miljöövervakningsutredningens betänkande berördes och för SLU:s del avser jag att initiera en intern remissrunda även innan utredningen sänts på remiss, i syfte att kunna arbeta proaktivt med de delar i utredningen som är särskilt angelägna för oss. Mötet avslutades med en av alla mycket uppskattad vandring i Årike Fyris under ledning av ciceronen Per Alström från SLU Artdatabanken.

Vid mötena med ledningarna från Uppsala respektive Umeå universitet konstaterades att våra pågående samarbeten kring forskning och utbildning överlag fungerar mycket väl. Vi alla är i slutfasen med våra remissyttranden över Styr- och resursutredningen och vi har i huvudsak gemensamma ställningstaganden. Förslaget att ge lärosätena större rådighet genom att överföra resurser ifrån forskningsfinansiärerna är den del i SLU:s yttrande som jag själv vill diskutera innan vi lämnar in vårt remissvar. Att vi önskar större rådighet råder det ingen tvekan om men att det ska vara på bekostnad av våra forskningsfinansiärers resurser ställer jag mig tveksam till.

Slutligen vill jag varmt gratulera vår överbibliotekarie Karin Grönvall som utnämnts till ny riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket. Det är så klart en förlust för SLU men jag känner mest stolthet över att SLU har så kvalificerade och attraktiva medarbetare och gläds med Karin över den spännande uppgift hon nu kommer att ta sig an.

Karin Holmgren, rektor

Many rewarding meetings with our partners

May is here. As always, it’s one of the most beautiful months of the year; it’s astounding how I always manage to fill it with lots of work. When I retire, I’ll take the whole of May off!

However, the past week has been full of important and interesting meetings with public authority and organisation management groups. With Lantmännen, we discussed how we can jointly work to ensure that the government fulfils its intention of long-term support to SLU Grogrund, the Centre for Breeding of Food Crops that was launched about a year ago. It is and will remain an increasingly important contribution for developing Swedish food security and sustainable food production, both locally and globally. Other joint initiatives/activities such as Animore and externally employed doctoral students were also discussed. Animore is a proposed centre similar to SLU Grogrund, but it will focus on animals and digitalisation. In addition, SLU’s proposal of creating a strategic collaboration agreement for more organised collaboration with Lantmännen was well received.

We have also met with the Swedish Environmental Protection Agency and the Swedish Agency for Marine and Water Management. We highlighted our concerns regarding the consequences of the financial cuts imposed upon SLU’s environmental monitoring and assessment and discussed issues such as digitalisation, data hosts and information liability. There are ongoing efforts to clarify division of responsibility between SLU and, primarily, the Swedish Environmental Protection Agency in this area. We also discussed “Miljöövervakningsutredningen” (the environmental monitoring inquiry). On behalf of SLU, I intend to initiate internal proposal comments before the report is officially submitted for comments. The purpose of this is to work proactively with the parts of the report that are especially important to us. The meeting was concluded with an appreciated walk through Årike Fyris nature reserve, guided by Per Alström from the Swedish Species Information Centre.

During the meetings with Uppsala University as well as Umeå University, it was established that our ongoing collaboration regarding research and education is going very well in general. We are all in the final stage of commenting on proposals relating to “Styr- och resursutredningen” (the Governance and Resource Inquiry), and we generally have the same standpoints. The proposal to give higher education institutions more right to disposition by transferring resources from research funding bodies is the part of SLU’s comments that I personally wish to discuss before we submit our response. There is no doubt that we want more right to disposition, but I am doubtful that it should come at the cost of our research funding bodies’ resources.

Finally, I want to congratulate our Chief Librarian Karin Grönvall who has been appointed the new head of the National Library of Sweden. Naturally, it is a loss for SLU, but I am mostly proud of the fact that SLU has so many qualified and talented employees. I am happy for Karin and the fact that she gets to take on this new, exciting challenge.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

SLU:s kunskap är relevant och når ut

English version below

Den senaste tiden har jag slagits av hur ofta SLU förekommer i media. I skrivande stund lyssnar jag på Lena Lidfors som i nyhetsmorgon i TV4 berättar om hur kontakt med djur (i detta fall skolhunden Bosse) kan vara avgörande för människors hälsa och välmående. SVT har just avslutat det mycket populära ”Slow-TV”, där vi fått följa älgvandring under ledning av bland annat Göran Ericsson, professor hos oss. I förra veckan skrev forskare från bland annat SLU på SvD Debatt om den alarmerande snabba artutrotningen som pågår på vår planet. Artikeln bygger på resultat ifrån IPBES, vilket är den biologiska mångfaldens motsvarighet till IPCC inom klimatet. Rapporten som Jan Bengtsson, Lena Bergström, Tuija Hilding Rydevik, Caroline Hägerhäll, Johan Svensson med flera SLU-forskare förtjänstfullt har medverkat till påminner om hur viktigt det är att inte isolera klimatfrågan från andra nog så centrala utvecklings- och forskningsområden, som till exempel bevarande av den biologiska mångfalden. SLU:s forskning fyller verkligen en central roll för en hållbar utveckling ur alla perspektiv och det är glädjande att se hur vi kan nå ut med vår kunskap via media.

Förberedelser inför besök av landsbygdsministern. Det vackra blomsterarrangemanget är gjort av landskapsarkitektstudenten (och floristen) Lena Ransmark. Foto: Lillemor Karlsson

Faktum är att jag tror att vi kan och bör utveckla vår förmåga att nå ut till omgivande samhälle än mera. Vår nya varumärkesmanual blir ett bra hjälpmedel i detta sammanhang. Jag fick möjlighet att testa den nya powerpointen när vår landsbygdsminister, Jennie Nilsson, besökte SLU. Den fungerade fint och ministern uttryckte stort intresse och engagemang för vårt universitet, och fick lära sig om såväl hur vår forskning bidrar till Sveriges livsmedelsstrategi som hur studenter ifrån vår landskapsarkitektutbildning kan bidra till utvecklingen av framtidens hållbara städer.

Universitetsdirektör Martin Melkersson och jag vid mösspåtagningen vid Carolina Rediviva på valborg.

För övrigt har valborg passerat. Traditionsenligt bjuds SLU:s universitetsdirektör och rektor in till Uppsala universitets valborgsfirande med mottagning i Carolina Rediviva med mösspåtagning och vinkande till folkhavet. Den aktiviteten hör till ett av de roligare och mer annorlunda representationsuppdragen en rektor har.

Karin Holmgren, rektor

SLU knowledge is relevant and reaches out

Lately, I have been struck by how often SLU appears in the media. As I write this, I’m listening to Lena Lidfors on Nyhetsmorgon on TV4, talking about how contact with animals (in this case, the school dog Bosse) can be vital for human health and wellbeing. SVT just concluded the very popular “Slow tv” which followed elk migration led by, among others, Göran Ericsson, Professor at SLU. Last week, researchers from, among others, SLU, wrote in SvD Debatt about the alarming species extinction happening on the planet. The article was based on results from IPBES, the biodiversity equivalent to IPCC in climate issues. The report, which Jan Bengtsson, Lena Bergström, Tuija Hilding Rydevik, Caroline Hägerhäll, Johan Svensson and others contributed to, reminds us how important it is not to isolate the climate issue from other just as central development and research fields, such as biodiversity preservation. SLU research really plays a key role for sustainable development from all perspectives, and it is great to see how we can reach out with our knowledge in the media.

Preparation before a visit from the Minister of Rural Affairs. The beautiful flower arrangement was made by landscape architecture student (and florist) Lena Ransmark. Photo: Lillemor Karlsson

The fact is that I believe that we can and should develop our ability to reach out to society even more. Our new brand manual will help in this context. I had the opportunity to test the new Powerpoint presentation when our Minister for Rural Affairs, Jennie Nilsson, visited SLU. It went well, and the minister expressed considerable interest and commitment to our university. She learned about how our research contributes to Sweden’s food strategy as well as how students from our Landscape Architecture programme can contribute to the development of future sustainable cities.

Head of University Administration Martin Melkersson and I during the donning of the caps at Carolina Rediviva on Walpurgis Night.

Walpurgis Night has come and gone. Traditionally, the head of university administration and the vice-chancellor of SLU are invited to celebrate at Uppsala University. We took part in the reception at Carolina Rediviva during the donning of the caps and waved at the crowd. That activity is one of the more fun and unusual vice-chancellor representation assignments.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Stort fokus på våra utbildningar

English version below

Flugsnappare och sjörök över Sunnerstaviken. Katt och fasan på fyra meters avstånd vaktar på varandra. Mina morgonpromenader är en skön kontrast till de intensiva dagar som sedan är på SLU.

Den senaste tiden har varit extra intensiv. Rektor/universitetsledning har varit på möte med Jordbruksverkets ledning, träffat SLU:s nya minister, landsbygdsministern Jennie Nilsson, presenterat SLU:s verksamhet för riksdagens miljö- och jordbruksutskott och nu senast deltagit i universitetsstyrelsens möte (som för första gången genomfördes med videouppkoppling för ledamöter på distans, funkade bra!). Gemensamt för alla dessa möten har varit entusiasmen över SLU:s forskningsframgångar samt intresset för vårt så kallade fördubblingsprojekt. Vi får mycket uppmuntran och stort stöd när vi berättar om våra ambitioner att utveckla våra, för den gröna näringen, så viktiga utbildningar så att vi ska attrahera flera kvalificerade sökanden till dem. Vi har också genomfört rundabordssamtal om utbildningsvisionen, särskilt riktat mot potentiella arbetsgivare inom den gröna näringen. Här möts vi av såväl positivt stöd som ifrågasättande av våra metodval för att nå målet om flera studenter. Det är viktigt att fortsätta föra en bred dialog såväl internt som externt, för att hitta de bästa vägarna framåt samt för att undanröja spridning av falsk information av vad vi faktiskt gör.

Utvecklingen av våra agronomutbildningar har stått i särskilt fokus i olika media under de senaste veckorna. Fakta är att vi utvecklar våra agronomutbildningar för att följa samhällets och arbetslivets behov och för att attrahera fler studenter. Vi gör det för att säkra både djup och bredd inom området. Vi vill göra det genom att behålla agronomutbildningen och agronomexamen men inte programmen så som de är strukturerade i dag. Det ska vara fortsatt tydligt vad en agronomexamen innebär innehållsmässigt och den kommer inte att vara urvattnad. Kraven för att få en agronomexamen kommer även i fortsättningen att vara höga. Det ska vara möjligt för studenter som inte strävar efter en agronomexamen att läsa valda delar av våra agrart inriktade kurser. Det ska vara möjligt för unga människor som inte behärskar traditionella begrepp, som agronom och jägmästare, att ändå hitta till dessa utbildningar.

Världen behöver fler utbildade med gedigna kunskaper och en examen från SLU, inte minst för att fylla framtida delvis nya kompetensbehov inom de gröna näringarna för att vi ska klara att förena samhällets produktionsbehov med miljö- och klimatmål.

Karin Holmgren, rektor

Considerable focus on education

Flycatchers and lake mist over Sunnerstaviken. A cat and pheasant observing each other. My morning walks are nice contrasts to my intense days at SLU.

The past few weeks have been extra intense. I/the university management have met with the Swedish Board of Agriculture management as well as the new Minister for Rural Affairs, Jennie Nilsson, whose responsibilities include SLU. We have also presented SLU operations to the Riksdag’s Committee on Environment and Agriculture and recently took part in the SLU Board’s latest meeting (the first one carried out using video for long-distance members – it went well). All of these things have included enthusiasm for SLU’s research successes and interest in our project to double our number of students. We are very encouraged and supported when we talk about our ambition to develop our (important) courses and programmes relating to the land-based sector in order to attract more qualified applicants. We have also had round-table discussions on our educational vision, especially aimed at potential employers within the land-based sector. In those contexts, we are met with both support and questions on our choice of methods to attract more students. It is important to continue talking broadly about this, both internally and externally, in order to find the best path forward and avoid false information on what we actually do.

The media has especially focused on our agricultural education these past weeks. The facts are that we are developing our agricultural courses and programmes to meet society’s and the labour market’s need of attracting more students. We do it to secure both depth and breadth in the field. We want to keep providing agricultural education and qualifications, but not in the way the programmes are structured today. It will remain clear what an agricultural degree involves, content-wise, and it will not be diluted. The requirements for a Degree of Master of Science in Agriculture will remain high. Students who aren’t looking for an agricultural degree should still be able to take agricultural courses. It should be possible for young people who do not know traditional terms such as agronomist and forester to still discover these courses.

The world needs more educated persons with genuine knowledge and a SLU qualification, not least to partly fill future expertise needs within the land-based sector. This must be done in order to join society’s need for production with environmental and climate objectives.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

SLU med i storsatsning på Skansen

English version below

Nu är SLU och Stockholms universitets gemensamma kunskapscentrum för Östersjön Baltic Sea Science Center på Skansen invigt. Jag välkomsttalade tillsammans med SU:s rektor Astrid Söderberg-Widding vid förhandsvisningen för universitetens medarbetare och våra prorektorer Erik Fahlbeck och Clas Hättestrand talade vid själva invigningen i närvaro av vår kronprinsessa.

Astrid Söderberg-Widding och Karin Holmgren talar vid förhandsvisningen. Foto: Cajsa Lithell
Kronprinsessan Victoria vid utställningen. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Östersjön är en viktig naturresurs som behöver förvaltas klokt om det inte ska bli en förlorad resurs. Då behövs såväl inomdisciplinär forskning som tvärvetenskap och att fler personer vet mer om de utmaningar vi står inför kring Östersjön. Här har SU och SLU gemensamma intressen. Från SLU:s sida kan vi särskilt bidra med vår miljöanalysverksamhet för att bevaka Östersjöns miljötillstånd. Vi driver också viktig ekosystemforskning kopplad till fisk, fiskebestånd och hållbart fiske. SU har forskning om Östersjöns ekologi och miljöfrågor som övergödning och miljögifter. Det känns lite extra roligt för mig med detta samarbete då jag har ett förflutet på SU och det var riktigt roligt att träffa gamla kollegor denna dag.

Baltic Sea Science Center kommer för SLU:s del att bli en välbehövlig arena för att visa upp vår viktiga forskning. Här kan vi nå ut brett till allmänheten och nya målgrupper av blivande studenter och visa att vi har angelägen verksamhet av relevans för Östersjön. Vi är ju ett miljöuniversitet kombinerat med att vi är rotade i produktionsfrågor i lant- och skogsbruk. Vi tror att fler ungdomar skulle vilja plugga hos oss om de förstod det!

Kunskapscentret ligger mycket centralt på Skansen, nära ingången. Jag blev oerhört imponerad av såväl den estetiska utformningen av centret som av det vetenskapliga innehållet och hur begripligt det hade formulerats. En verklig våg av viktig kunskap om Östersjön, tillgänglig för allmänheten och inte minst för skolungdomar har skapats. Jag riktar ett särskilt varmt tack till stiftelsen Baltic Sea 2020 och Skansen som har gjort detta möjligt. Dessutom ett stort tack till alla de forskare som deltagit i processen med att ta fram utställningarna och kvalitetssäkra deras innehåll. Och till er alla: Besök Östersjöns kunskapscentrum på Skansen! Ni kommer inte att bli besvikna

Mer information om SLU:s medverkan i Baltic Sea Science Center hittar du här.

Karin Holmgren, rektor


SLU part of major initiative at Skansen

The Baltic Sea Science Center, a knowledge center from SLU and Stockholm University, located at Skansen, has been launched. I gave the opening speech together with SU’s President Astrid Söderberg-Widding at the private showing for our university employees. Deputy Vice-Chancellor Erik Fahlbeck from SLU and Vice President Clas Hättrestrand from SU spoke at the actual launch, which was also visited by the crown princess.

Astrid Söderberg-Widding and Karin Holmgren making a speech during the private showing. Photo: Cajsa Lithel
Crown Princess Victoria at the exhibition. Photo: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

The Baltic Sea is an important natural resource that needs to be managed in a sensible way if we are to keep it. We need both inter- and multidisciplinary research and more awareness of the challenges that the Baltic Sea is facing. In this context, SU and SLU have joint interests. SLU can especially contribute with our environmental monitoring and assessment to oversee the environmental conditions in the Baltic Sea. We also conduct important ecosystem research connected to fish, fish stocks and sustainable fishing. SU researches Baltic Sea ecology and environmental issues such as eutrophication and environmental toxicants. This collaboration feels extra special to me since I used to work at SU – it was lovely to meet my old colleagues again.

The Baltic Sea Science Center will be a very needed arena to display SLU’s important research. It allows us to reach out to the public and new prospective students and show that our operations are very relevant to the Baltic Sea. After all, we are an environmental university combined with deep roots in agriculture and forestry. We think more students would want to study here if they realised this.

The center lies in a central location at Skansen, close to the entrance. I was very impressed by both the aesthetic design and the well-formulated scientific content. An important wave of Baltic Sea knowledge has been made available to the public, not least school children. I especially want to thank the Baltic Sea 2020 foundation and Skansen for making this possible. I would also like to thank all the researchers who took part in the process of developing the exhibitions and quality assuring their content. I also want to say this to you all: Visit the Baltic Sea Science Center at Skansen! You will not be disappointed.

More information (in Swedish) on SLU’s part in the Baltic Sea Science Center can be found here.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor