Min bild av vad fortlöpande miljöanalys är

Scroll down for English version

Att bruka biologiska naturresurser utan att förbruka dem är en mångfacetterad utmaning som kräver djupgående kunskaper om användningen av landskap och vatten. I denna strävan mot en hållbar utveckling behöver vi hitta smartare sätt att använda naturresurser där vi samtidigt värnar om biologisk mångfald, rekreationsvärden och andra ekosystemtjänster.

SLU har ett unikt uppdrag från regeringen att bedriva fortlöpande miljöanalys. Inom fortlöpande miljöanalysen är analyser och förmedling av ny kunskap om användningen av våra naturresurser central.

Men vad är fortlöpande miljöanalys egentligen? Nästan 20 år efter att regeringen först skrev in uppdraget i SLU:s regleringsbrev finns det fortfarande ingen entydig definition av fortlöpande miljöanalys. Detta tolkar jag som ett tecken på att verksamheten fortfarande utvecklas här på SLU.

För mig känns verksamhetens kärna klar och den består av tre delar. Den centrala delen är beslutsstöd till samhället kring hållbarhet. Men det finns två nödvändiga delar till. Den ena är vetenskaplig expertis om ekosystem, miljö och biologiska naturresurser. Den andra är data – omfattande mängder av data i tid och rum om vår omgivning. Dessa data behövs bland annat för att testa hypoteser när beslutsstöd tas fram. Exempel på det kan vara:

 • Har satsningar på naturreservat gynnat rödlistade arter?
 • Har skogsskötsel förbättrat Sveriges växthusgasbalans?
 • Har jordbruksåtgärder minskat läckaget av växtskyddsmedel eller näringsämnen till Östersjön?

Så är min bild av fortlöpande miljöanalys, som en treenighet, bildad av beslutsstöd, expertis och data.

Jag tänker att om ESS, det nya supermikroskopet som byggs i Lund, skulle ansöka om att bli en del av SLU:s miljöanalysverksamhet, så skulle jag ställa tre frågor.

 1. Kommer ESS att ha vetenskaplig expertis? Javisst!
 2. Kommer ESS att samla, lagra och tillgängliggöra data? Ja, i väldiga mängder!
 3. Kommer denna expertis och dessa data att generera aktuella beslutsstöd inom hållbarhet? Oklart.

Då blir ESS inte fortlöpande miljöanalys. Alla tre delarna i treenigheten behövs. SLU förväntar sig nämligen beslutsnära kunskapsprodukter inom hållbarhetsområdet för att en verksamhet ska kvala in som miljöanalysverksamhet.

Så ser min definition av fortlöpande miljöanalys ut just nu. Men det kan ändras. Jag har fortfarande mycket att sätta mig in i kring SLU:s många miljöanalysverksamheter. Hör gärna av dig om du vill diskutera utvecklingen av fortlöpande miljöanalys!

Kevin Bishop, vicerektor SLU med ansvar för fortlöpande miljöanalys


My view of what environmental monitoring and assessment is about

Sustainable use of biological natural resources is a multifaceted challenge requiring profound knowledge of ecosystem function. We must find ways to improve the use of natural resources while protecting ecosystem services such as biodiversity, water and recreation.

Environmental monitoring and assessment is central to the production and dissemination of this knowledge. SLU also has a unique mandate from the government to conduct Environmental monitoring and assessment.

But what is meant by environmental monitoring and assessment? Nearly 20 years after the government first gave SLU this mission, there is still no simple definition of what this is or isn’t. I interpret this as a sign that the capacities to pursue this mission are still developing at SLU.

To me there are three integral components, with the first being the provision of decision-support to government, enterprises and communities about sustainability. But there are other two elements. One is scientific expertise on ecosystems, the environment and biological natural resources. The second is data – vast amounts of data about our surroundings and how they are changing. These data enable us to, among other things, test the hypotheses on which decision-support is based. For example:

 • Have investments in nature reserves benefited endangered species?
 • Has silviculture improved Sweden’s greenhouse gas balance?
 • Have the measures adopted by farmers reduced leaching of pesticides and nutrients to the Baltic Sea?

So my view of environmental monitoring and assessment is a trinity formed by decision-support, expertise and data.

To illustrate this, I think about what I would say if ESS, the new super microscope being built in Lund, would apply to become part of SLU’s environmental monitoring and assessment activities. I would ask three questions.

 1. Will ESS have scientific expertise? Of course!
 2. Will ESS to collect, store and make available data? Yes, in huge quantities!
 3. Will this expertise and these data be used to generate timely decision-support for increased sustainability? Unclear.

Therefore ESS is not environmental monitoring and assessment. All three components of the trinity are needed. SLU expects timely decision-support products for an activity to qualify as environmental monitoring and assessment.

That is my definition of SLU’s environmental monitoring and assessment for the time being. But that may change. I still have a lot to learn about SLU’s diverse array of activities in the field of environmental monitoring and assessment. Please contact me if you would like to discuss the development of these activities!

Kevin Bishop, Pro Vice-Chancellor at SLU, Environmental monitoring and assessment

Välkomna tillbaka!

Många av oss återkommer nu efter ett välförtjänt sommaruppehåll. För några har semestern fått vänta eller har tagits ut tidigare, för det finns alltid personal som tar hand om våra djur, medan andra behövt ta tillfället att utföra arbete i skog och mark för att studera någon speciell aspekt som hör högsommaren till, etc. Men de flesta av oss har haft en viktig tid för rekreation och kontemplation. Jag hoppas att ni andra som nyss semestrat också haft det bra!

SLU är alltid på tapeten, även när ett flertal av oss har semester. Så har olika nyheter från SLU duggat tätt i media även under sommaren. Några exempel på detta är hönsdoft som avskräcker malariamyggor, upptäckten av en ny svampkomponent i lavar och rekordåret för blåbär, samt naturligtvis en palett av aktiviteter under Almedalsveckan.

Stärkta av sommaren hoppas jag att ni är redo för höstterminens alla utmaningar. Det vi gör är viktigt! Universiteten är en stark positiv kraft i samhället. Vi drivs framåt av övertygelsen att vi kan penetrera även svåra frågor och därmed bidra till samhällets utveckling.

Det är därför med oro vi hör om utvecklingen i Turkiet, där mängder av universitetsakademiker tvingas från sina arbeten. Vi på SLU har undertecknat Magna Charta, vars Observatory har bett mig sprida synpunkter om situationen i Turkiet.

Som anställda vid ett universitet i ett politiskt stabilt land, och med goda förutsättningar i övrigt har vi ett extra stort ansvar att driva utvecklingen inom våra områden framåt.

Hälsningar,

Peter Högberg

 

Rapport från Almedalen – torsdag

Almedalen torsdag 7 juni. Gotlandsmorgonen visar sig från sin mest turistvänliga sida – gnistrande sol, klarblå himmel och en sommarsval vind (dessvärre nästan rak motvind under cykelturen i till Visby)!

Tidningen Dagens Samhälle har enligt uppgift listat SLU:s seminarium Är migration landsbygdens chans? som ett av de viktigaste i år. Intresset var också stort – fullsatt lokal, livlig diskussion och en hel del patos i flera av inläggen. För min del tyckte jag att det var stimulerande med blandningen av aktörer och kanske framförallt blandningen av perspektiv på landsbygden och utvecklingen på landsbygden. Ett stort tack till Erik Westholm och resten av gruppen som ordnade seminariet.

Det sista av SLU:s seminarier som jag deltog i var det om Svenskt lantbruk 2030, ordnat av SLU-plattformen Framtidens lantbruk. Salen fylldes till bristningsgränsen, och flera fick vända i dörren. Lars Andersson, Lotta Rydhmer och Elin Slätmo gjorde mycket uppskattade skådespelarinsatser när de illustrerade två framtidsscenarier i form av ett fiktivt TV-program som inleddes med korta filminslag. Både innehåll och framförande träffade uppenbarligen publiken på ett mycket tydligt sätt! Resten av seminariet innehöll mycket livliga diskussioner kring småbord och moderatorn Thomas Norrby hade fullt sjå att avbryta de intensiva dialogerna för att få med alla på en summering kring ”vad vi behöver göra”. Många bra förslag, inklusive höga förväntningar på SLU kom fram. Efter seminariet sammanfattade numer pensionerade Kjell-Arne Nilsson sina intryck med att säga att under hans sju år långa ”SLU-Almedalen-historia” var detta peaken! Stort tack till hela teamet bakom Framtidens lantbruk och seminariet, det finns en uppenbar risk för att Lars, Lotta och Elin kommer kunna starta en parallell karriär under hösten…

Efter seminarierna följde en strategisk diskussion med region Gotland, länsstyrelsen och Almi, om utvecklingen inom livsmedelsbranschen. Jag missade dessvärre SLU Globals båda seminarier. Dagen avslutades i lugnt tempo med god mat, cykeltur i lätt medvind och en halvleks fotboll.

Sammantaget tycker jag att årets SLU-program fallit mycket väl ut. De flesta av våra seminarier har varit fullsatta och i de flesta fall har det varit både livliga, kunniga och intensiva diskussioner. Som jag förstått det har ett av våra seminarium även gett upphov till en twitterstorm, om skogsägande. Stort tack till alla er SLU:are som bidragit till årets Almedalsinsats!

Inför nästa år räknar jag med att vi startar förberedelserna ännu tidigare och vässar våra insatser ytterligare. Jag ser fram emot att komma tillbaka då, SLU har så mycket att erbjuda!

Rapport från Almedalen – onsdag

Almedalen onsdag 6 juli. Moln och lätt regn gjorde att cykeln byttes mot buss idag. Seminariet om Gotlandsrussen fyllde inte riktigt salens alla stolar men å andra sidan var det en mycket engagerad publik. De tydliga presentationerna genererade många frågor och flera kvalificerade inlägg. Tack till Annika, Anna, Anna och Carl-Gustaf som arrangerade.

Efter lunch var det fullt i salen när SLU:s Mistra Biotech höll sitt seminarium om framtidens mat. En givande blandning av centrala frågeställningar om förädling, politikerperspektiv, forskningsresultat och lantbrukarperspektiv innebar en utmaning i att avsluta i tid, inte minst på grund av alla frågor från publiken. Stort tack till David och teamet bakom Mistra Biotech!

Janne Stenlid meddelade också att morgonens promenad om almsjuka inte lockade några stora deltagarmassor men de som kom var å andra sidan desto mer engagerade.

Utöver detta hann jag bland annat med ett Formas-seminarium om framtidens mat, innan kvällen avslutades med ett mycket lyckat ”SLU-samverkansmingel” med grillat lamm och saffranspannkaka på Väte gård. Tack till våra värdar Thomas och Gunilla Björkqvist och inte minst till Thomas, för initiativet!

Rapport från Almedalen – tisdag

Almedalen tisdag 5 juli. Dagen började med en uppfriskande cykeltur in till Visby, i härligt sommarväder. SLU:s tre aktiviteter kring Future Forests var alla välbesökta. Seminarier om skadegörare, skogen i bioekonomin och klimatpolitiken, och inte minst framtidsstudier lockade en stor och aktiv publik och sändes också på webben. Bland deltagarna märktes Seminarium om skogensroll i en bioekonomibland annat förra och nuvarande landsbygdsministern. De var just idag överens om det mesta, inte minst att de frågor som hanteras inom Future Forests är centrala! Teman som skadegörare i ett förändrat klimat, skogen som kolsänka eller som bas för koldioxidsubstitution och framtidsforskning presenterades alldeles utmärkt. Stort tack till hela teamet inom Future Forest för lyckade och professionella arrangemang!

Utöver detta blev det seminarier om styrning av universiteten och samverkan för min del. Kvällen avslutades på Uppsala universitets mycket välbesökta mingel, innan cykeln tog mig tillbaka till sängen samtidigt som den nedgående solen spelade ut sitt fulla register över en lätt molnig Gotlandshimmel.

SLU på plats på Borgeby fältdagar och i Almedalen

Jag är skrivande stund på väg till Borgeby fältdagar i Skåne. Det blir det första besöket på Borgeby för min del. Flera av våra forskare är på plats och SLU har en ny monter som förhoppningsvis inbjuder till samtal mellan forskare och besökare. I år har Borgeby fältdagar potatis-tema och SLU har flera forskare på plats med kompetens inom det området. Här kan du läsa mer om vårt deltagande.

Vi är också många som laddar för Almedalen. SLU har flera aktiviteter där vi själva är värdar. Future Forest ordnar flera spännande seminarier som på olika sätt kan knyter ihop det omfattande arbete som hittills gjorts inom plattformen. Future Agriculture, Mistra Biotech och projektet med frigående gotlandsruss  har aktiviteter och vi  arrangerar också en framåtsyftande diskussion om integration på landsbygden. Förutom dessa seminarier blir det guidade turer om almsjukan och ett flertal andra arrangemang där SLU-forskare deltar. Här kan du läsa mer om SLU:s deltagande i Almedalen.

Även Almedalen blir premiär för min del och det ska bli spännande att ta del av framförallt våra egna aktiviteter. Vi kommer också att passa på att diskutera det Gotlandspaket som regeringens utredare Peter Larsson presenterade för en dryg vecka sedan, där SLU förväntas bidra till en särskild satsning på livsmedelssektorn på Gotland. Jag återkommer med reflektioner från Visby i nästa vecka.

Globala svenskar och initierad samverkan

Scroll down for English version

Förra veckan hade jag förmånen att få träffa nydisputerade Philip Kofi Adom, när regeringen och Svenska institutet belönade årets kull av ”Global Swedes”. Ceremonin hölls i Arvfurstens palats på utrikesdepartementet. Philip kommer från Ghana och belönades  för sina enastående prestationer som doktorand i ekonomi på SLU:s skogsfakultet. Han berättade att han har inspirerats av Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi i Umeå och hoppas i framtiden kunna etablera något liknande i Ghana. Jag hoppas att Philip, med sin kapacitet och drivkraft, kommer fortsätta hålla banden till Sverige.

Från Arvfurstens palats bar det, för min del, sedan av till Vinnova, där några av oss från SLU skulle redogöra för varför vi valt ut just de tio samverkansinitiativ som vi inkluderade i en ansökan till Vinnova. Som en del i Vinnovas bedömning ställde en påläst och initierad panel en rad frågor och såg till att vi på olika sätt belyste flera av de styrkor och förtjänster som finns inom ramen för många av de samverkansinitiativ som pågår just nu inom SLU. Eftersom frågorna handlade om både hur vi gjort urvalet av initiativ men också hur vi hoppas kunna utveckla samverkan i framtiden, var det ur mitt perspektiv mycket bra att min företrädare Johan Schnürer och forskningssekreterare Niklas Nordquist också deltog i mötet med Vinnova.  Vi fick bland annat frågor om på vilket sätt SLU vill bidra till att utveckla livsmedelssektorn i Sverige. Det kändes som att vi hade genomtänkta svar på de flesta frågor vi fick, så det ska bli spännande att ta del av Vinnovas utvärderingsgrupps slutliga bedömning senare i juni.

Erik Fahlbeck


Global Swedes and Initiated External Collaboration

Last week I had the privilege to meet Philip Kofi Adom, when the Swedish Government and the Swedish Institute rewarded this years “Global Swedes”. The ceremony took place in Arvsfurstens Palats, at the Ministry of Foreign Affairs. Philip is from Ghana and was rewarded for his impressive feat as a graduate student in economics at SLU’s Faculty of Forestry. Philip told me he has been inspired by the Centre for Environmental and Resource Economics and hoped to establish something similar in Ghana in the future. I hope that Philip, with his capacity and energy, will keep his ties to Sweden.

After the visit at Arvfurstens palats it, Vinnova was the next stop, where some of us from SLU were expected to explain why we have selected the ten collaboration initiatives included in an application to Vinnova. As part of Vinnovas evaluation a distinguished and well-informed panel asked a series of questions and made sure we highlighted several of the strengths and virtues of many of collaboration initiatives currently underway within SLU.

The questions were as much about the process at SLU that led to these ten projects being chosen for the application, as about how we hope to develop external cooperation in the future. For that reason, it was most welcome that my predecessor Johan Schnürer and research officer Niklas Nordquist also participated in the meeting with Vinnova. Among the questions we were asked was one on how SLU would like to help develop and improve the food sector in Sweden.

From my perspective, it felt as if we had relevant answers to most questions. Next, it will be exciting to hear about the results of the assessment team’s final judgement later in June.

Erik Fahlbeck

 

Nya professorer – nya tankar!

Scroll down for  English version

Vi har nyss installerat nya professorer. Fyra i Uppsala och fyra i Umeå. Tre kvinnor och fem män, vilket betyder att andelen professorer som är kvinnor ökar sakta. Den ligger över riksgenomsnittet, men vi har förstås visionen att vara helt jämställda. Diversiteten bland de nya professorerna kan också beskrivas som två kvinnor från Sverige, en från USA, två män från Australien, en från Ryssland, en från Tyskland och en från Finland. Vi rekryterar från hela världen.

De åtta nya professorerna har spännande kunskaper och bidrar till att öka vår totala tankerymd. Det var fantastiskt inspirerande att lyssna på deras installations-föreläsningar, som beskrev aktiviteter i alla världsdelar, och perspektiv från samhällen och ekosystem till cellers innersta mysterier.

Även andra som anställs vid universitet eller kommer som studenter bidrar med kunskaper, erfarenheter och ambitioner. I fallet professorer blir det extra påtagligt genom exponeringen i samband med deras installation.

Det är denna ström av människor och deras kunskap och kreativitet, som utgör själva motorn i vårt universitet. Det gäller att vårda och utveckla den. Resultat från den nyligen genomförda medarbetarundersökningen pekar på att SLU är en bra arbetsplats, men att det finns behov av möjligheter till reflektion och återhämtning.

I den strategi för 2017-2020, som styrelsen ska diskutera vid sitt kommande möte i juni lyfter vi fram medarbetare och studenter som våra viktigaste resurser. Ett universitet måste organiseras så att de utvecklas väl och samverkar på bästa sätt. Installationerna av de nya professorerna var en viktig påminnelse om betydelsen av människornas potentialer.

Peter Högberg


New professors, new ideas

We have just installed new professors – four in Uppsala and four in Umeå. Three women and five men, which means that the share of female professors is slowly edging up. It is above the national average, but our vision, of course, is equal shares. The diversity among the new professors can also be described as two women from Sweden, one from the US, two men from Australia, one from Russia, one from Germany and one from Finland. We recruit from all over the world.

The eight new professors all possess exciting knowledge and contribute to increasing our space of ideas. Listening to their installation lectures was very inspiring – they covered work in all parts of the world, presented perspectives from communities and ecosystems and described the innermost mysteries of cells.

All our staff, as well our students, contribute their knowledge, experience and aspirations. However, in the case of our professors it becomes particularly evident through the exposure that their installation brings with it.

It is this flow of people, their knowledge and their creativity, that is the engine of our university. It is important that we nurture and develop it. Results from the recent staff survey show that SLU is a good place to work, but that there is a need for more reflection and recovery.

In the 2017–2020 strategy, which the Board will discuss at its June meeting, we highlight staff and students as our most important resources. A university must be organised in such a way that it can develop and make the most of the opportunities for cooperation. The installation of our new professors was an important reminder of the importance of human potential.

Peter Högberg

Belönade studentuppsatser vid SLU!

Scroll down for an English version

Igår delade Uppsala kommun ut uppsatsstipendier. Sju av 35 inkomna uppsatser till stipendiekommittén prisbelönades. Det är oerhört glädjande att se att fem av dessa gick till studenter vid SLU! SLU-studenterna behandlar i sina uppsatser hållbarhetsbegreppet utifrån flera perspektiv, allt ifrån vikten av gröna ytor för såväl god folkhälsa som för att binda kolet i marken, till hur nyttjande av räkodling och kor kan ske på ett miljövänligt sätt.

Uppsatserna visar på den vetenskapliga bredden vid SLU och signalerar om en god kvalitet i våra utbildningar. Inte minst visar de att vi har otroligt skickliga studenter!

Stort grattis Rebecka, Linn, Karin, Tove, Therese och Jonathan!

Mer information om prisceremonin och om uppsatserna.

Karin Holmgren


Winning student essays at SLU

Uppsala kommun yesterday presented its annual essay scholarships. Out of 35 nominated essays, 7 were chosen for scholarships. It is immensely gratifying to note that five of these were awarded to students at SLU! The topics covered in the SLU essays range from the importance of green spaces for public health and for carbon capture, to environmentally friendly shrimp cultivation and cattle management.

These essays demonstrate the scientific breadth at SLU and they are also proof of the quality of our courses and programmes. And not least, they show that we have very capable students!

A big congratulations to Rebecka, Linn, Karin, Tove, Therese and Jonathan

Karin Holmgren

Tack för god samverkan

Efter drygt sex år som vicerektor för samverkan vid SLU blev det så dags att lämna över till min efterträdare Erik Fahlbeck. Det har varit fantastiskt spännande och intressanta år då samverkansområdet har haft en mycket stark utveckling vid SLU. Detta blev inte minst tydligt när Vinnova 2015 utvärderade 27 lärosätens samverkansstrategier och implementering. SLU fick högsta betyg och 3,2 miljoner kr för att utveckla vår samverkan på universitetsnivå. Nu hoppas vi på lika gott utfall när Vinnova utvärderar särskilt utvalda samverkansaktiviteter från de olika lärosätena – besked kommer i juni.

Framgångsrik universitetssamverkan kräver hög vetenskaplig och pedagogisk kvalitet, men också en stark integritet, tillsammans med stor lyhördhet och respekt för villkor och betingelser i andra delar av samhället. Detta finns i hög grad vid SLU – men det finns fortfarande en del att göra vad gäller att utveckla den interna samverkan och resursutnyttjandet – inte minst för att ha mer att erbjuda externa kontakter. Det är olyckligt om revirtänkande och olika administrativa gränser tillåts bromsa utvecklingen. Det är också viktigt att komma ihåg att framgångsrik extern samverkan ger oss stora möjligheter att utveckla universitetets forskning, foma och undervisning.

Under åren har jag haft förmånen att få vara med och initiera och utveckla samverkans- aktiviteter och strukturer såsom Samverkanslektorerna, Skansen-samarbetet (med kommande permanent Östersjö-utställning), Matologi-event, Global Challenges University Alliance, Green Innovation Park, SLU:s Almedals aktiviteter, Uppsala Health Summit, Forskarrådet och Samverkansrådet. Förutom rena samverkansprojekt har mitt uppdrag har också inneburit att företräda universitetet, och ofta att ordna det vetenskapliga programmet, vid besök från politiker, näringsliv, utländska universitet och ambassadörer. Jag har då alltid kunnat känna stolthet över den höga kvalitet och bredd på verksamheten som SLU kunnat visa upp.

Genom alla dessa olika aktiviteter har jag lärt känna så många kunniga, trevliga och samverkanskompetenta SLU-medarbetare – ett riktigt privilegium. Stort tack till er alla!

Som en del av er nu kanske redan vet så kommer jag att lämna SLU till sommaren. Det känns lite märkligt efter nästan 35 år vid universitetet, men också väldigt roligt att få ta sig an ett nytt ledningsuppdrag som Rektor vid Örebro universitet (min uppväxtstad).
Jag kan redan se samverkansmöjligheter mellan de båda universiteteten och ser fram emot att få hålla kontakten med alla goda krafter vid SLU.

Avslutningsvis vill jag rikta ett alldeles särskilt tack till samverkanskoordinator Sara Brännström för ett otroligt fint samarbete. Samtidigt önskar jag min mycket kompetente efterträdare Erik all lycka till med SLU:s fortsatta samverkan!

Johan Schnürer, ”vicerektor emeritus”