Tre perspektiv på SLU:s utbildningar

Scroll down for an English version.

I juni beslutade universitetsstyrelsen om SLU:s strategi för 2017–2020. Nu har utbildningsnämnden beslutat om inriktningsdokument för utbildningen för samma tidsperiod, se https://internt.slu.se/Organisation-och-styrning/verksamhetside-vision-och-mal/strategier/

Inriktningsdokumentet utvecklar de områden i den övergripande strategin som berör våra utbildningar. Dokumentet utgör en grund för fakulteternas och institutionernas strategier och för alla som arbetar med och är engagerade inom grundutbildningen.

Inriktningsdokumentet bör läsas i sin helhet. Jag lyfter här fram endast ett antal områden:

Hållbarhetsperspektivet är centralt! Att forska på och utbilda om ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara produktionssystem är nödvändigt för att världens länder ska uppnå FN:s mål för hållbar utveckling och Agenda 2030. Hållbara produktionssystem är också en förutsättning för dagens och framtidens svenska skogsbruk, jord- och trädgårdsbruk, djurbruk och djurvälfärd och för den biologiska mångfalden. Såväl ämnesspecifik och branschspecifik specialistkunskap som mångvetenskap och tvärvetenskap behövs!

Forskningsanknuten utbildning och utbildningsanknuten forskning är centralt! SLU bedriver forskning i världsklass, våra studenter ska inte bara erbjudas utbildning på vetenskaplig grund, de ska ges relevanta möjligheter att ta del av forskningsrön och delta i forum där forskningen är i fokus – till exempel vid våra forskningsplattformar.  I förra veckan var jag på en konferens om mat och klimatansvar som anordnades av SLU-plattformen Framtidens lantbruk. Konferensen hölls i Norra Latin, Stockholm och var välbesökt. Där gavs intressanta forskningspresentationer om hur lantbruket kan bidra till den omställning Sverige och världen måste göra för att nå ett fossilbränslefritt samhälle. Seminariet avslutades med reflektioner av SLU-studenter. Större studentmedverkan i forskarsammanhang kan ge oanade resultat; nya frågor och perspektiv kan utveckla forskningen!

God arbets- och studiesocial miljö är centralt för fortsatt utveckling av SLU:s utbildningar. Våra lärare ska ha möjlighet till egen kompetensutveckling och kvalitetsutveckling av utbildningarna i takt med nya forskningsresultat och nya samhällsbehov. Våra studenter ska möta en modern, god och inkluderande studiesocial miljö. SLU genomför regelbundet studentenkäter om studiesociala frågor. Den senaste enkäten påminner om att även detta är ett område som kräver ständig utveckling och anpassning till ett samhälle i förändring. Resultaten från enkäten hjälper oss i detta arbete.

Våra nuvarande och blivande studenter är en förutsättning för SLU:s verksamhet och en stor källa till mitt engagemang och min arbetsglädje! Jag ser med spänning och tillförsikt fram emot de kommande åren och hur verksamheten förverkligar våra strategier och visioner!

Karin Holmgren
Prorektor


Three perspectives on SLU’s course offerings

In June, the SLU Board adopted a new strategy for our university for the period 2017–­2020. Now, the Board of Education has followed with a guiding document for courses and programmes for the same period (document only available in Swedish).

The guiding document further specifies the parts of the strategy that concern the range of courses and programmes we offer. The document will form the basis for the work at the faculties and departments and for everyone involved in and committed to first-cycle courses and programmes.

The guiding document should be read as a whole, but I would like to highlight a few points:

The sustainability perspective is key. To carry out research on and teach about ecologically, financially and socially sustainable production systems is a necessity if the world is to reach the UN and Agenda 2030 sustainable development goals. Sustainable production systems are also a necessity for the Swedish forestry, agriculture and horticulture, animal use and animal welfare of the future, as well as for biodiversity. Subject- and industry-specific expertise is needed, and so is inter- and multidisciplinary knowledge.

Teaching linked to research, and research linked to teaching, are key. SLU conducts world-class research, and what we should offer our students is not only an education based on science, but also relevant opportunities to take part of research findings and participate in fora where the focus is on research, such as our research platforms. Last week I attended a well-attended conference in Stockholm on food and climate responsibility, organised by the SLU platform Future Agriculture. There were several interesting presentations on how agriculture can contribute to the conversion needed in Sweden and the rest of the world to achieve a fossil fuel-free society. The conference concluded with reflections by SLU students. Greater student involvement in research can lead to unexpected results – new questions and perspectives can help develop research.

A good working and study environment is key for the continued development of SLU’s courses and programmes. Our teachers need access to continued professional development and tools for developing the quality of our courses and programmes as new research findings and new societal needs arise. Our students should have access to a modern, well-equipped and inclusive study environment. SLU regularly conducts surveys on the social welfare of students, and the last survey is a reminder that this is an area that demands constant development and adaption to our changing society. The survey results will help us in this work.

SLU relies on its current and future students, and they are also a source of job satisfaction for me. It is with great excitement and confidence that I look forward to the next few years and the realisation of our strategies and visions.

Karin Holmgren
Deputy Vice-Chancellor

 

SLU i Bryssel

Scroll down for an English version

Jag är på väg hem från Bryssel, där SLU har hållit en mottagning i lokaler hos Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen. Inför en publik på cirka 30 personer från Europaparlamentet, Europeiska kommissionen, LRF, svenska och europeiska skogsägarförbund med flera presenterades högaktuell forskning vid SLU.

 • Eva Johansson lyfte fram forskning om livsmedelskvalitet och -säkerhet, och inte minst den potential som finns i bioråvara och restprodukter från jordbruket för att utveckla klimatsmarta och miljövänliga material för tillverkning av plåster, blöjor, möbelstoppning och en mängd andra produkter.
 • Susanna Sternberg Lewerin presenterade One Health – SLU:s framstående forskning om djurs och människors hälsa och välfärd och visade hur centrala dessa aspekter är för en hälsosam miljö, hälsosam mat, god livskvalitet och goda ekosystemtjänster.
 • Annika Nordin fyllde på med perspektiv ifrån skogsforskningen. Hon lyfte fram klimatavtalet i Paris från förra året, där betydelsen av skog och hållbart skogsbruk för ett fossilfritt samhälle betonades. Den tvärvetenskapliga skogsforskningen i Future Forests är viktig i detta sammanhang, inte minst för utvecklandet av en hållbar biobaserad ekonomi utan att tära på den biologiska mångfalden.

Presentationerna avslutades med att Mark Duponcel från Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling (GD Agri), och Europaparlamentarikern Fredrick Federley reflekterade över såväl sina tidigare besök vid SLU som över den forskning de just lyssnat till.

Det var utomordentligt roligt att höra hur de båda uppskattade och högt värderade SLU:s forskning, och hur central roll de uppfattar att SLU har i ett Europasammanhang och för att adressera flera av de stora utmaningar världen står inför. Efter detta vidtog ett livligt mingel. Alla åhörare stannade länge och utnyttjade väl möjligheten att prata med de olika forskarna och övriga representanter från SLU.

Jag menar att sådana här besök är viktiga kontaktskapande tillfällen för att sprida information om vår forskning, och det var väldigt roligt att få representera SLU!

Stort tack till Harry Blokhuis och Christine Jakobsson från SLU:s och VH:s EU-team samt till Staffan Lund, Grants Office, för att ni organiserade och möjliggjorde detta besök!

Karin Holmgren
Prorektor


SLU in Brussels

I’m on my way home from Brussels, where SLU has hosted a reception on the premises of the Permanent Representation of Sweden to the European Union. An audience of approximately 30, including visitors from the European Parliament, the European Commission, the Federation of Swedish Farmers, Swedish and European forest owners’ associations and others, listened to presentations on the most recent research at SLU.

 • Eva Johansson addressed research on food quality and food safety, not least the potential of bio raw materials and agricultural residual products in producing climate-smart and environmentally friendly materials for producing plasters, nappies, upholstery and a number of other products.
 • Susanna Sternberg Lewerin presented One Health, SLU’s prominent research on animal and human health and welfare, and showed how vital these aspects are for a healthy environment, healthy food, good quality of life and good ecosystem services.
 • Annika Nordin added a forestry research perspective. She particularly mentioned last year’s Paris Agreement with its emphasis on the importance of forests and sustainable forestry for a fossil-free society. The multidisciplinary forestry research of Future Forests is important in this context, not least for the development of a sustainable biobased economy that isn’t a drain on biodiversity.

The presentations concluded with Mark Duponcel from the European Commission’s Directorate-General for Agriculture and Rural Development (DG Agri), and Swedish Member of the European Parliament Fredrick Federley reflecting on their earlier visits to SLU as well as on the presentations they had just listened to.

It was very satisfying to hear how they both appreciate SLU’s research and how highly they value it, and to hear their views on the central role they believe SLU plays in a European context when it comes to addressing several of the big challenges facing the world today. This was followed by the opportunity to mingle with the other visitors, most of whom took the opportunity to stay on and talk to the researchers and other SLU representatives.

I believe visits like these are so important for networking and spread the word about our research, and I very much enjoyed representing SLU.

A big thank you to Harry Blokhuis and Christine Jakobsson from SLU’s and the VH Faculty’s EU team and to Staffan Lund, Grants Office, for making this visit possible.

Karin Holmgren
Deputy Vice-Chancellor

Vi ska bli bättre på jämställdhet!

Scroll down for English version

Vi är tyvärr långt ifrån jämställda. Det finns många tecken på det. Ta till exempel det faktum att 70 procent av SLU:s professorer är män, trots att grupperna studerande och doktorander haft en jämnare könsfördelning under längre tid. Varför tillverkar vi ett glastak över kvinnor?

Vi har länge haft insikt om att könsfördelningen blir alltmer ojämn ju högre upp i karriären man går. Riktade åtgärder har prövats och mycket stora insatser har gjorts av engagerade personer med mer eller mindre stöd av sina fakultetsledningar. Positiva exempel är kurser i lika villkor för studenter och anställda, vice-dekaner med ansvar för lika villkor på fakulteterna och i något fall till och med en skolad lika villkors-handläggare vid fakulteten. Vi är i rörelse åt rätt håll, men det går långsamt.

Nu gör vi på uppdrag av regeringen en tydligare ansats i riktning mot ett jämställt universitet. Nyckelordet är jämställdhetsintegrering och den bärande tanken är att jämställdhetsperspektiv ska genomsyra hela verksamheten. Ansvaret kommer därför att tydligare läggas på alla chefer i linjen, snarare än att arbetet bedrivs separat av vissa utvalda och är något som kräver tillskott i budgeten. Jag vill samtidigt påpeka att ansvaret åligger inte bara chefer, utan var och en medarbetare och student. Vi ska alla handla i enlighet med statens värdegrund och principerna demokrati, objektivitet, saklighet och likabehandling, samt respekt. Gör vi det blir vi mer jämställda.

Som hjälp med det konkreta arbetet har vi och andra myndigheter ett expertstöd från Göteborgs universitet som fått ett nationellt uppdrag av regeringen. På ledningskansliet diskuterar vi nu konkreta åtgärder och arbetets genomförande. Det kommer att bli ett viktigt tema under rektors prefektmöte (20-21/10) och naturligtvis även lyftas brett i många sammanhang framöver.


Intensifying our efforts for equal opportunities

When it comes to gender equality, we still have a long way to go. Take, for example, the fact that 70 percent of SLU professors are male, despite the fact that we’ve had a fairly equal distribution of men and women among both students and doctoral students. Are we creating a glass roof that prevents women from reaching the top?

We have long known that gender distribution is more unbalanced the higher up on the career ladder you are. We have tried focused actions, and committed colleagues have made great efforts, with varying degrees of support from their respective faculty management. Some positive examples are equal opportunities courses for students and staff, vice deans responsible for equal opportunities work at the faculties, and in some cases even an professional equal opportunities officer at the faculty. We’re moving in the right direction, but we’re not moving fast enough.

We have now been tasked by the government to intensify our efforts to create a university that offers equal opportunities for men and women. The keyword is gender mainstreaming, which means that equal opportunities aspects are integrated in all operations. There will be clearer responsibility for line managers, rather than having a select group of people working with equal opportunities as a separate issue that also requires additions to the budget.

However, I want to make it clear that this responsibility rests not only with managers, but with each and every coworker and student. We must all act in accordance with the core values of a public authority and the principles democracy, objectivity, factuality and equal treatment, and respect. Doing that will make us more equal.

To help us, we will be receiving expert support from the University of Gothenburg,  which has been given a national task by the government to provide support for public authorities in their work for equal opportunities. Here at SLU, management is now discussing what concrete actions to take and how to go about this work. It will be an important theme at the vice-chancellor’s meeting with the heads of department (20–21 October), and it’s an issue that will of course be raised in many other contexts in the immediate future.

Min bild av vad fortlöpande miljöanalys är

Scroll down for English version

Att bruka biologiska naturresurser utan att förbruka dem är en mångfacetterad utmaning som kräver djupgående kunskaper om användningen av landskap och vatten. I denna strävan mot en hållbar utveckling behöver vi hitta smartare sätt att använda naturresurser där vi samtidigt värnar om biologisk mångfald, rekreationsvärden och andra ekosystemtjänster.

SLU har ett unikt uppdrag från regeringen att bedriva fortlöpande miljöanalys. Inom fortlöpande miljöanalysen är analyser och förmedling av ny kunskap om användningen av våra naturresurser central.

Men vad är fortlöpande miljöanalys egentligen? Nästan 20 år efter att regeringen först skrev in uppdraget i SLU:s regleringsbrev finns det fortfarande ingen entydig definition av fortlöpande miljöanalys. Detta tolkar jag som ett tecken på att verksamheten fortfarande utvecklas här på SLU.

För mig känns verksamhetens kärna klar och den består av tre delar. Den centrala delen är beslutsstöd till samhället kring hållbarhet. Men det finns två nödvändiga delar till. Den ena är vetenskaplig expertis om ekosystem, miljö och biologiska naturresurser. Den andra är data – omfattande mängder av data i tid och rum om vår omgivning. Dessa data behövs bland annat för att testa hypoteser när beslutsstöd tas fram. Exempel på det kan vara:

 • Har satsningar på naturreservat gynnat rödlistade arter?
 • Har skogsskötsel förbättrat Sveriges växthusgasbalans?
 • Har jordbruksåtgärder minskat läckaget av växtskyddsmedel eller näringsämnen till Östersjön?

Så är min bild av fortlöpande miljöanalys, som en treenighet, bildad av beslutsstöd, expertis och data.

Jag tänker att om ESS, det nya supermikroskopet som byggs i Lund, skulle ansöka om att bli en del av SLU:s miljöanalysverksamhet, så skulle jag ställa tre frågor.

 1. Kommer ESS att ha vetenskaplig expertis? Javisst!
 2. Kommer ESS att samla, lagra och tillgängliggöra data? Ja, i väldiga mängder!
 3. Kommer denna expertis och dessa data att generera aktuella beslutsstöd inom hållbarhet? Oklart.

Då blir ESS inte fortlöpande miljöanalys. Alla tre delarna i treenigheten behövs. SLU förväntar sig nämligen beslutsnära kunskapsprodukter inom hållbarhetsområdet för att en verksamhet ska kvala in som miljöanalysverksamhet.

Så ser min definition av fortlöpande miljöanalys ut just nu. Men det kan ändras. Jag har fortfarande mycket att sätta mig in i kring SLU:s många miljöanalysverksamheter. Hör gärna av dig om du vill diskutera utvecklingen av fortlöpande miljöanalys!

Kevin Bishop, vicerektor SLU med ansvar för fortlöpande miljöanalys


My view of what environmental monitoring and assessment is about

Sustainable use of biological natural resources is a multifaceted challenge requiring profound knowledge of ecosystem function. We must find ways to improve the use of natural resources while protecting ecosystem services such as biodiversity, water and recreation.

Environmental monitoring and assessment is central to the production and dissemination of this knowledge. SLU also has a unique mandate from the government to conduct Environmental monitoring and assessment.

But what is meant by environmental monitoring and assessment? Nearly 20 years after the government first gave SLU this mission, there is still no simple definition of what this is or isn’t. I interpret this as a sign that the capacities to pursue this mission are still developing at SLU.

To me there are three integral components, with the first being the provision of decision-support to government, enterprises and communities about sustainability. But there are other two elements. One is scientific expertise on ecosystems, the environment and biological natural resources. The second is data – vast amounts of data about our surroundings and how they are changing. These data enable us to, among other things, test the hypotheses on which decision-support is based. For example:

 • Have investments in nature reserves benefited endangered species?
 • Has silviculture improved Sweden’s greenhouse gas balance?
 • Have the measures adopted by farmers reduced leaching of pesticides and nutrients to the Baltic Sea?

So my view of environmental monitoring and assessment is a trinity formed by decision-support, expertise and data.

To illustrate this, I think about what I would say if ESS, the new super microscope being built in Lund, would apply to become part of SLU’s environmental monitoring and assessment activities. I would ask three questions.

 1. Will ESS have scientific expertise? Of course!
 2. Will ESS to collect, store and make available data? Yes, in huge quantities!
 3. Will this expertise and these data be used to generate timely decision-support for increased sustainability? Unclear.

Therefore ESS is not environmental monitoring and assessment. All three components of the trinity are needed. SLU expects timely decision-support products for an activity to qualify as environmental monitoring and assessment.

That is my definition of SLU’s environmental monitoring and assessment for the time being. But that may change. I still have a lot to learn about SLU’s diverse array of activities in the field of environmental monitoring and assessment. Please contact me if you would like to discuss the development of these activities!

Kevin Bishop, Pro Vice-Chancellor at SLU, Environmental monitoring and assessment

Välkomna tillbaka!

Många av oss återkommer nu efter ett välförtjänt sommaruppehåll. För några har semestern fått vänta eller har tagits ut tidigare, för det finns alltid personal som tar hand om våra djur, medan andra behövt ta tillfället att utföra arbete i skog och mark för att studera någon speciell aspekt som hör högsommaren till, etc. Men de flesta av oss har haft en viktig tid för rekreation och kontemplation. Jag hoppas att ni andra som nyss semestrat också haft det bra!

SLU är alltid på tapeten, även när ett flertal av oss har semester. Så har olika nyheter från SLU duggat tätt i media även under sommaren. Några exempel på detta är hönsdoft som avskräcker malariamyggor, upptäckten av en ny svampkomponent i lavar och rekordåret för blåbär, samt naturligtvis en palett av aktiviteter under Almedalsveckan.

Stärkta av sommaren hoppas jag att ni är redo för höstterminens alla utmaningar. Det vi gör är viktigt! Universiteten är en stark positiv kraft i samhället. Vi drivs framåt av övertygelsen att vi kan penetrera även svåra frågor och därmed bidra till samhällets utveckling.

Det är därför med oro vi hör om utvecklingen i Turkiet, där mängder av universitetsakademiker tvingas från sina arbeten. Vi på SLU har undertecknat Magna Charta, vars Observatory har bett mig sprida synpunkter om situationen i Turkiet.

Som anställda vid ett universitet i ett politiskt stabilt land, och med goda förutsättningar i övrigt har vi ett extra stort ansvar att driva utvecklingen inom våra områden framåt.

Hälsningar,

Peter Högberg

 

Rapport från Almedalen – torsdag

Almedalen torsdag 7 juni. Gotlandsmorgonen visar sig från sin mest turistvänliga sida – gnistrande sol, klarblå himmel och en sommarsval vind (dessvärre nästan rak motvind under cykelturen i till Visby)!

Tidningen Dagens Samhälle har enligt uppgift listat SLU:s seminarium Är migration landsbygdens chans? som ett av de viktigaste i år. Intresset var också stort – fullsatt lokal, livlig diskussion och en hel del patos i flera av inläggen. För min del tyckte jag att det var stimulerande med blandningen av aktörer och kanske framförallt blandningen av perspektiv på landsbygden och utvecklingen på landsbygden. Ett stort tack till Erik Westholm och resten av gruppen som ordnade seminariet.

Det sista av SLU:s seminarier som jag deltog i var det om Svenskt lantbruk 2030, ordnat av SLU-plattformen Framtidens lantbruk. Salen fylldes till bristningsgränsen, och flera fick vända i dörren. Lars Andersson, Lotta Rydhmer och Elin Slätmo gjorde mycket uppskattade skådespelarinsatser när de illustrerade två framtidsscenarier i form av ett fiktivt TV-program som inleddes med korta filminslag. Både innehåll och framförande träffade uppenbarligen publiken på ett mycket tydligt sätt! Resten av seminariet innehöll mycket livliga diskussioner kring småbord och moderatorn Thomas Norrby hade fullt sjå att avbryta de intensiva dialogerna för att få med alla på en summering kring ”vad vi behöver göra”. Många bra förslag, inklusive höga förväntningar på SLU kom fram. Efter seminariet sammanfattade numer pensionerade Kjell-Arne Nilsson sina intryck med att säga att under hans sju år långa ”SLU-Almedalen-historia” var detta peaken! Stort tack till hela teamet bakom Framtidens lantbruk och seminariet, det finns en uppenbar risk för att Lars, Lotta och Elin kommer kunna starta en parallell karriär under hösten…

Efter seminarierna följde en strategisk diskussion med region Gotland, länsstyrelsen och Almi, om utvecklingen inom livsmedelsbranschen. Jag missade dessvärre SLU Globals båda seminarier. Dagen avslutades i lugnt tempo med god mat, cykeltur i lätt medvind och en halvleks fotboll.

Sammantaget tycker jag att årets SLU-program fallit mycket väl ut. De flesta av våra seminarier har varit fullsatta och i de flesta fall har det varit både livliga, kunniga och intensiva diskussioner. Som jag förstått det har ett av våra seminarium även gett upphov till en twitterstorm, om skogsägande. Stort tack till alla er SLU:are som bidragit till årets Almedalsinsats!

Inför nästa år räknar jag med att vi startar förberedelserna ännu tidigare och vässar våra insatser ytterligare. Jag ser fram emot att komma tillbaka då, SLU har så mycket att erbjuda!

Rapport från Almedalen – onsdag

Almedalen onsdag 6 juli. Moln och lätt regn gjorde att cykeln byttes mot buss idag. Seminariet om Gotlandsrussen fyllde inte riktigt salens alla stolar men å andra sidan var det en mycket engagerad publik. De tydliga presentationerna genererade många frågor och flera kvalificerade inlägg. Tack till Annika, Anna, Anna och Carl-Gustaf som arrangerade.

Efter lunch var det fullt i salen när SLU:s Mistra Biotech höll sitt seminarium om framtidens mat. En givande blandning av centrala frågeställningar om förädling, politikerperspektiv, forskningsresultat och lantbrukarperspektiv innebar en utmaning i att avsluta i tid, inte minst på grund av alla frågor från publiken. Stort tack till David och teamet bakom Mistra Biotech!

Janne Stenlid meddelade också att morgonens promenad om almsjuka inte lockade några stora deltagarmassor men de som kom var å andra sidan desto mer engagerade.

Utöver detta hann jag bland annat med ett Formas-seminarium om framtidens mat, innan kvällen avslutades med ett mycket lyckat ”SLU-samverkansmingel” med grillat lamm och saffranspannkaka på Väte gård. Tack till våra värdar Thomas och Gunilla Björkqvist och inte minst till Thomas, för initiativet!

Rapport från Almedalen – tisdag

Almedalen tisdag 5 juli. Dagen började med en uppfriskande cykeltur in till Visby, i härligt sommarväder. SLU:s tre aktiviteter kring Future Forests var alla välbesökta. Seminarier om skadegörare, skogen i bioekonomin och klimatpolitiken, och inte minst framtidsstudier lockade en stor och aktiv publik och sändes också på webben. Bland deltagarna märktes Seminarium om skogensroll i en bioekonomibland annat förra och nuvarande landsbygdsministern. De var just idag överens om det mesta, inte minst att de frågor som hanteras inom Future Forests är centrala! Teman som skadegörare i ett förändrat klimat, skogen som kolsänka eller som bas för koldioxidsubstitution och framtidsforskning presenterades alldeles utmärkt. Stort tack till hela teamet inom Future Forest för lyckade och professionella arrangemang!

Utöver detta blev det seminarier om styrning av universiteten och samverkan för min del. Kvällen avslutades på Uppsala universitets mycket välbesökta mingel, innan cykeln tog mig tillbaka till sängen samtidigt som den nedgående solen spelade ut sitt fulla register över en lätt molnig Gotlandshimmel.

SLU på plats på Borgeby fältdagar och i Almedalen

Jag är skrivande stund på väg till Borgeby fältdagar i Skåne. Det blir det första besöket på Borgeby för min del. Flera av våra forskare är på plats och SLU har en ny monter som förhoppningsvis inbjuder till samtal mellan forskare och besökare. I år har Borgeby fältdagar potatis-tema och SLU har flera forskare på plats med kompetens inom det området. Här kan du läsa mer om vårt deltagande.

Vi är också många som laddar för Almedalen. SLU har flera aktiviteter där vi själva är värdar. Future Forest ordnar flera spännande seminarier som på olika sätt kan knyter ihop det omfattande arbete som hittills gjorts inom plattformen. Future Agriculture, Mistra Biotech och projektet med frigående gotlandsruss  har aktiviteter och vi  arrangerar också en framåtsyftande diskussion om integration på landsbygden. Förutom dessa seminarier blir det guidade turer om almsjukan och ett flertal andra arrangemang där SLU-forskare deltar. Här kan du läsa mer om SLU:s deltagande i Almedalen.

Även Almedalen blir premiär för min del och det ska bli spännande att ta del av framförallt våra egna aktiviteter. Vi kommer också att passa på att diskutera det Gotlandspaket som regeringens utredare Peter Larsson presenterade för en dryg vecka sedan, där SLU förväntas bidra till en särskild satsning på livsmedelssektorn på Gotland. Jag återkommer med reflektioner från Visby i nästa vecka.

Globala svenskar och initierad samverkan

Scroll down for English version

Förra veckan hade jag förmånen att få träffa nydisputerade Philip Kofi Adom, när regeringen och Svenska institutet belönade årets kull av ”Global Swedes”. Ceremonin hölls i Arvfurstens palats på utrikesdepartementet. Philip kommer från Ghana och belönades  för sina enastående prestationer som doktorand i ekonomi på SLU:s skogsfakultet. Han berättade att han har inspirerats av Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi i Umeå och hoppas i framtiden kunna etablera något liknande i Ghana. Jag hoppas att Philip, med sin kapacitet och drivkraft, kommer fortsätta hålla banden till Sverige.

Från Arvfurstens palats bar det, för min del, sedan av till Vinnova, där några av oss från SLU skulle redogöra för varför vi valt ut just de tio samverkansinitiativ som vi inkluderade i en ansökan till Vinnova. Som en del i Vinnovas bedömning ställde en påläst och initierad panel en rad frågor och såg till att vi på olika sätt belyste flera av de styrkor och förtjänster som finns inom ramen för många av de samverkansinitiativ som pågår just nu inom SLU. Eftersom frågorna handlade om både hur vi gjort urvalet av initiativ men också hur vi hoppas kunna utveckla samverkan i framtiden, var det ur mitt perspektiv mycket bra att min företrädare Johan Schnürer och forskningssekreterare Niklas Nordquist också deltog i mötet med Vinnova.  Vi fick bland annat frågor om på vilket sätt SLU vill bidra till att utveckla livsmedelssektorn i Sverige. Det kändes som att vi hade genomtänkta svar på de flesta frågor vi fick, så det ska bli spännande att ta del av Vinnovas utvärderingsgrupps slutliga bedömning senare i juni.

Erik Fahlbeck


Global Swedes and Initiated External Collaboration

Last week I had the privilege to meet Philip Kofi Adom, when the Swedish Government and the Swedish Institute rewarded this years “Global Swedes”. The ceremony took place in Arvsfurstens Palats, at the Ministry of Foreign Affairs. Philip is from Ghana and was rewarded for his impressive feat as a graduate student in economics at SLU’s Faculty of Forestry. Philip told me he has been inspired by the Centre for Environmental and Resource Economics and hoped to establish something similar in Ghana in the future. I hope that Philip, with his capacity and energy, will keep his ties to Sweden.

After the visit at Arvfurstens palats it, Vinnova was the next stop, where some of us from SLU were expected to explain why we have selected the ten collaboration initiatives included in an application to Vinnova. As part of Vinnovas evaluation a distinguished and well-informed panel asked a series of questions and made sure we highlighted several of the strengths and virtues of many of collaboration initiatives currently underway within SLU.

The questions were as much about the process at SLU that led to these ten projects being chosen for the application, as about how we hope to develop external cooperation in the future. For that reason, it was most welcome that my predecessor Johan Schnürer and research officer Niklas Nordquist also participated in the meeting with Vinnova. Among the questions we were asked was one on how SLU would like to help develop and improve the food sector in Sweden.

From my perspective, it felt as if we had relevant answers to most questions. Next, it will be exciting to hear about the results of the assessment team’s final judgement later in June.

Erik Fahlbeck