Om Rektor Lisa Sennerby Forsse

SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse.

Det har blivit dags att checka ut

Tid är något märkligt, de nio åren har gått så snabbt. Jag har kommit till slutet på min rektorsperiod och Peter Högberg tillträder den 1 juli. Det är blandade känslor inför avslutet, men den övervägande känslan är den av frihet – att nu få bestämma själv över sin tid, det är en lustfylld tanke.

Det har hänt mycket under de här åren och under en period kände jag att det namn som ULS-studenterna givit mig var mitt i prick – jag fick nämligen namnet ”Storm”. Men stormen lade sig och därefter har jag – med undantag för några få perioder – mest känt varma, vänliga vindar blåsa. Vissa beslut är inte så lätta att ta – men är i ett övergripande perspektiv nödvändiga och då kan det blåsa upp.

Jag är idag glad och stolt över att SLU är på banan på ett mycket positivt sätt – både här hemma och inte minst internationellt. Vi har världsledande forskning, vi har utbildningar med hög kvalitet och vi har en växande verksamhet inom alltmer efterfrågad miljöanalys. Vi har dock fortfarande en väg att gå för att få fler ungdomar att upptäcka SLU och alla de möjligheter att påverka och delta i arbetet för en hållbar utveckling, som ryms inom vårt universitet.

Innan jag lämnar rektorsmejlen vill jag i denna min sista blogg också tacka alla medverkande och deltagande för en fantastisk avtackning. Det var en mycket omtumlande dag med många, många medarbetare och kollegor från olika delar av samhället. Minnet av den dagen kommer jag att bära med mig länge.

Så många vänliga ord och hyllningstal värmer förstås och det gäller att inte gripas av hybris. Att vara rektor är ett lagarbete och jag har haft så många kunniga och engagerade medarbetare och kollegor på detta fantastiska universitet att tacka för alla kloka beslut som fattats (de som inte var så kloka vilar helt och hållet på mig).

Nu återstår inte så mycket mer än att tillönska alla SLU:are från norr till söder och från väster till öster en riktigt härlig och avkopplande sommar!

Stort tack för mig, för roliga, spännande och innehållsrika år med SLU och till inkommande rektor Peter och alla er som fortsätter ett tag till vill jag bara säga:

Ta väl vara på vårt fantastiska SLU och lycka till!

Lisa Sennerby Forsse

 

 

Nye ministern på besök

Veckan före påsk hade vi besök av vår nye landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och statssekreterare Elisabeth Backteman. Anledningen var förstås att de vill få mer kunskap om sin största myndighet, tillika universitet.

Under förmiddagen besökte ministern BioCentrum, UDS och VHC. Under besöket fick han också träffa dekanerna och få information om fakulteterna. SLU:s samlade studentkårer, Sluss, hade dessutom en egen halvtimme med ministern. Under eftermiddagen besökte statsrådet Lövsta, forskningscentrum för lantbrukets djur.

Det är första gången som landsbygdsministern besöker Campus Ultuna och Lövsta. Tidigare har han varit på SLU Alnarp och deltagit i invigningen av SLU-stödda  Vegafish, en  räkodlingsanläggning i Uppsala. Tanken var att han skulle ha besökt Ultuna redan efter valet i höstas, men på grund av regeringskrisen blev besöket uppskjutet.

Jag noterade att de hade massor av frågor och ett stort intresse av vår verksamhet.

Vi kan alltså hoppas på en fortsatt bra kontakt med landets nya politiska ledning och landsbygdsministern!

Samma vecka gick vårens prefektmöte av stapeln på Ultuna. Det var en i princip mangrann uppslutning från norr och söder och vi fick bl. a tillfälle att höra prefekternas syn på den svåra frågan om finansiering av högre tjänster. Hur ska vi använda basanslaget, vilka högre tjänster ska finansieras – förutom rekryterade professorer? Styrelsen har gett mig i uppdrag att föreslå en modell för finansiering av högre akademiska tjänster till strategimötet i juni, och arbetet pågår nu med att kartlägga konsekvenserna av ett par olika modeller. Det är en grannlaga uppgift, men det är samtidigt viktigt att kunna erbjuda karriärvägar till de bästa forskarna och lärarna. Och i sammanhanget får man heller inte glömma de yngre forskarna. Det är kanske inte så förvånande att åsikterna bland prefekterna gick isär!

Veckan avslutades med SUHF:s förbundsförsamling i Falun, där samtliga landets rektorer enades om ett manifest för ett uthålligt och styr- och resursfördelningssystem. Det handlar framförallt om att ge lärosätena en anslagsfördelningsmodell som möjliggör långsiktighet och mångfald. Man vill helt enkelt kunna använda sina resurser som ett samlat anslag. Det är något som SLU i princip redan har, men då vi samtidigt har ett forskningsuppdrag i regleringsbrevet är vi ändå bakbundna när det gäller att själva bestämma över anslaget.

Lisa Sennerby Forsse

Rektor

 

Internationella kvinnodagen och livsmedelsförsörjning

Nu har vi firat 8 mars, kvinnodagen! Ett tillfälle att reflektera över hur vi har det på SLU. Det finns mycket att önska, och vi kämpar hårt för att göra SLU mer jämlikt. Tyvärr går det långsamt, särskilt när det gäller de högsta akademiska anställningarna.

Idag har vi ca 28 procent kvinnliga professorer, för några år sedan var det 23 procent, så det rör i alla fall på sig. De mest jämställda grupperna är universitetslektorer, doktorander och teknisk personal. Inom grundutbildningarna ser vi att traditionellt manliga områden som skogliga utbildningar fortfarande har flest män. Den största obalansen har vi inom djurutbildningarna där männen idag tyvärr är försvinnande få.

Vi jobbar med jämställdheten på flera olika sätt. Ett nytt spännande program är Diamond Cutters – en kurs för att främja forskarkarriären för SLU:s kvinnliga doktorer. Den har som övergripande syfte att förbättra villkoren för SLU:s kvinnliga doktorer så att kvinnor i högre utsträckning väljer att fortsätta sin forskarkarriär. Förhoppningsvis kommer den att bidra med att öka rekryteringsbasen för de högra anställningarna inom universitetet.

I veckan gick det politiska startskottet för arbetet med att utarbeta en nationell livsmedelstrategi. Det är ett efterlängtat startskott för utvecklingen inom det svenska lantbruket. SLU har vid upprepade tillfällen uppmärksammat detta. Sverige och Norge är de länder inom EU som importerar mest livsmedel och saknar mål för den egna livsmedelsproduktionen. Nu äntligen ser vi ett samfällt politiskt intresse för att vi ska öka egenförsörjningen, och dessutom satsa på export. Ett tydligt politiskt stöd är en mycket viktig signal till lantbruket att våga satsa!

Vid samma tillfälle presenterades också konkurrenskraftsutredningen. Ett av fyra viktiga områden för nya satsningar är ”Kunskap och Innovation”. Här finns många intressanta analyser och rekommendationer, inte minst för SLU. Utredningen anser bl.a. att mer medel ska satsas på behovsdriven forskning för att stärka konkurrenskraften i sektorn. Det är välkommet! Under lång tid har vi sett en otillräcklig finansiering av den tillämpade forskningen. SLUs ledning har nu en viktig uppgift att analysera utredningen och rekommendationerna.

Det gamla då? För några år sedan började vi med det som nu är en tradition, att tacka de medarbetare som gått i pension. Vi samlas i rikssalen på Uppsala slott för att tacka och hedra alla de som bidragit till SLU:s framgångar. Drygt tvåhundra deltagare från SLU:s alla orter och verksamhetsområden hade tackat ja till inbjudan till årets seniormiddag den 4 mars, och det var hög stämning och många glada återseenden.

Våra seniorer är en av våra viktigaste alumni-grupper. Med sina erfarenheter och många värdefulla nätverk i Sverige och världen är de utomordentliga ambassadörer för vårt lärosäte.

Lisa Sennerby Forsse
Rektor

Nytt avstamp

Årets första styrelsemöte har avhållits, och där fattades några viktiga beslut. Dels godkändes årsrapporten som väntat. Det innebär att vi nu lägger 2014 bakom oss och ser framåt. Av årsredovisningen framgår att det går bra för SLU både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, vilket är glädjande. Framåtblickande var också beslutet att föreslå Peter Högberg som ny rektor från 1 juli 2015. Regeringen ska nu ta ställning till förslaget och förhoppningsvis ska det inte dröja alltför länge innan Peter utses. Jag chansar på att regeringen följer styrelsens förslag, och gratulerar redan nu Peter till världens roligaste och viktigaste jobb!

En annan fråga som avgjordes var att Skara studentkårstatus nu upphävs. Det är en följd av flytten av utbildningar från Skara till Ultuna och innebär att SLU:s studentkårer minskar från åtta till sju. De tidigare kårmedlemmarna tas om hand av Ultuna studentkår (ULS) respektive Veterinärmedicinska föreningen (VMF). Jag vill ge en eloge till ULS och VMF som på ett utomordentligt sätt har tagit ansvar för att få med våra tidigare Skarastudenter i sina respektive kårer. Bra jobbat!

Ordförande Rolf Brennerfelt och jag har nu träffat vår nya minister, Sven-Erik Bucht och hans statssekreterare Elisabeth Backteman på det nya Näringsdepartementet. Vi fick möjlighet att presentera vår verksamhet och fästa uppmärksamheten på de problem som uppstår genom att SLU ligger utanför Utbildningsdepartementet. Det medför att vi inte finns där ansvaret för forskning och utbildning ligger, och gör det svårt för oss att driva våra frågor. Att SLU, som enda lärosäte, ligger utanför är en rent politisk fråga och argumentet för detta är idag mycket otydligt. Vi blev dock mycket väl bemötta, och att det finns ett intresse för SLU inom den nya ledningen står helt klart. Men det är ett stort och mångfacetterat departement. Risken att försvinna i mängden är nog inte försumbar!

SLU:s nuvarande strategi sträcker sig t.o.m. 2016 och det är nu dags att se över vad som bör prioriteras under nästa fyraårsperiod för nå våra mål. SLU har därför påbörjat arbetet med en strategi för 2017-2020, vilket jag hoppas att ingen har missat? Ledningen bjuder in alla medarbetare och studenter att bidra till arbetet med att ta fram den nya strategin. Exakt hur det går till framgår på medarbetarwebben. Det är viktigt att vi ständigt reflekterar över hur vi kan öka SLU:s attraktivitet och konkurrenskraft, nationellt och internationellt. Arbetet ska också främja utvecklingen mot ett bättre sammanhållet SLU och en starkare internationalisering.

Avslutningsvis vill jag backa tillbaka till 2014 och tacka våra fantastiska växeltelefonister som för tredje gången vann SM i telefoni i hård konkurrens! Det betyder mycket för SLU att kunna uppvisa ett professionellt och positivt bemötande mot dem som söker oss.

Lisa Sennerby Forsse

Rektor

Välkomna tillbaka!

Jag hoppas att helgerna har varit avkopplande! Att SMHI bjöd på både snö och en hel del sol var mycket välkommet efter en mer än lovligt grå höst. Nu är det dags att med laddade batterier se fram mot en spännande vår med flera utmaningar. Direkt efter helgerna går arbetet med årsredovisningen in i en intensiv period. Det är ett stort arbete och tiden är knapp eftersom rapporten för hela 2014 ska ligga på styrelsens bord för godkännande den 19 februari. I veckan intervjuar hörandeförsamlingen kandidaterna till min efterträdare som rektor för SLU, även det ett viktigt och avgörande klargörande under våren!

Terminen startar

Studenterna är tillbaka och utbildningarna startar igen, forskningsverksamheten fortskrider och nya utlysningar pockar på uppmärksamhet. I högskolesektorn ligger flera förslag i stöpsleven som t ex Vetenskapsrådets arbete med en ny modell för utvärdering och resursfördelning av forskningen. Vidare har universitetskansler Harriet Wallberg-Henriksson lagt ett förslag om hur våra utbildningar ska utvärderas i framtiden och där ges möjligheten till att vi lärosäten själva tar ansvar och utformar egna system. Från ledning och styrelse väntar vi fortfarande på svar från vår nya politiska ledning, numera inrymd inom Näringsdepartementet, om ett möte för att diskutera en för oss helt ny situation.

Implementeringen av Framtidens SLU fortsätter. Här har universitetsledningen tillsammans med fakulteterna en viktig uppgift att stödja och främja de förändringar som infördes under 2014. En konkret uppföljningsplan kommer att sjösättas under tidig vår som ett led i det pågående arbetet. Förändringarna är viktiga delar av långsiktiga strategiska överväganden och det är viktigt att vi ständigt reflekterar över hur SLU:s unika potential kan användas på bästa sätt.

Engagera hela universitetet

Vår nuvarande strategi sträcker sig till 2016 och det är hög tid att se över vad som bör prioriteras under nästa period för att vi ska nå vår vision och våra mål. Målet är att ta fram en färdplan för SLU:s verksamhet under 2017-2020. Den ska kunna användas som ett internt styrdokument för ledningen på central, fakultets- och institutionsnivå och ge vägledning i olika överväganden av SLU-övergripande natur. Den ska inte ersätta fakulteternas och institutionernas egna strategier med fokus på verksamhetsområden utan vara ett verktyg i arbetet för Ett SLU! Här vill vi engagera hela verksamheten, såväl medarbetare som studenter, i strategiarbetet. Det inleds omgående med en bred förslagsrunda där alla ges möjlighet att vara med och påverka i inledningsskedet. SLU är ett starkt universitet med fokus på hållbart nyttjande och förvaltning av naturresurser. Vi ser nödvändigheten av att hålla ständigt fokus på en hög kvalitet och nytta för våra sektorer och samhället i stort också i framtiden. Därför är allas engagemang viktigt!

Lisa Sennerby Forsse

Rektor

 

I sista minuten…..

SLU:s styrelse har haft sitt sista möte för året. Det inleddes med en uppskattad presentation av NJ-fakulteten av dekan Barbara Ekbom och prodekan Pär Forslund. Med detta har alla fyra fakulteterna presenterat sig för den nya styrelsen. Det innebär att styrelsen har fått en bättre bild av den bredd och spets som SLU härbärgerar från norr till söder.

Intresset för SLU:s framtid och strategiska frågor är stort i styrelsen och jag ser fram emot många intressanta diskussioner under nästa år. Vid detta sista möte avtackades hela styrelsen för året som gått och särskilt prorektor Torbjörn von Schantz. Han lämnar ju SLU vid årsskiftet för att den 1 januari sätta på sig hatten som Lunds rektor (läs hans slutblogg här). En stor eloge till Torbjörn för ett gott samarbete och med hopp om fortsatt goda relationer mellan SLU och LU. Samtidigt avtackades också doktorandrepresentanten Maria Tunberg som med engagemang och kloka synpunkter fullgjort sin period som ledamot.

Glädjande trendbrott

Jag vill gärna kommentera den glädjande nyheten att SSF delat ut 225 miljoner kronor – varav nära 85 miljoner till SLU – för forskning om biologiska produktionssystem.  Det har länge varit mycket svårt – i princip omöjligt – att få forskningsmedel till projekt som använder metoder där genmodifiering ingår som metod.  Det gäller både för EU och för våra svenska statliga forskningsråd. Därför är det ett stort och viktigt steg framåt när forskningsfinansiärer som Mistra och SSF efter sedvanlig granskning av kvalitet och relevans beviljar medel till frontforskning som denna inom växtvetenskaperna. SLU har starka forskargrupper inom växtvetenskap. Med dessa medel kan utvecklingen av kunskap och förståelse för biologiska processer och samband fortsatt bidra till ett hållbart nyttjande av våra biologiska naturresurser.

Samverkan kring vattenmiljö

Glädjande är också den överenskommelse om samverkan mellan SLU och Havs- och vattenmyndigheten som undertecknades i veckan. Den handlar om samverkan kring kunskapsförsörjning till stöd för akvatisk resursförvaltning och åtgärdsinriktat miljöarbete. Den rör främst arbetet vid SLU:s institution för akvatiska resurser och handlar bland annat om datainsamling, vetenskaplig rådgivning till fisk-, havs- och vattenförvaltning, samt utveckling och kvalitetssäkring. Våra åtaganden inom miljöanalysen har konstant utmärkts av kortsiktig  och osäker finansiering och därför är det glädjande att överenskommelsen ger stabilitet och långsiktighet i vårt fortsatta arbete med att utveckla kunskap för nationellt miljöarbete och internationella åtaganden.

Med dessa positiva signaler avslutar jag sista bloggen för 2014. Nu börjar så smått andra frågor ta över så här några få dagar före dopparedan. Inte minst griper julklappsångesten sakta tag….tur att det finns böcker!

God Jul och Gott Nytt År!

Lisa Sennerby Forsse

Vad händer nu?

Efter en intensiv eftermiddag i riksdagen var kartan omritad. Regeringen sitter kvar men för att regera med Alliansens budget fram till extravalet i mars 2015. Vad betyder det för oss på SLU? Vi står i daglig kontakt med det fortfarande existerande Landsbygdsdepartementet , men de kan inte heller svara på alla våra frågor. Det som är klart är att vi kommer att få ett regleringsbrev för det kommande året någon gång straxt före jul. Så snart vi vet mer lägger vi ut information på medarbetarwebben – där var och en kan följa händelserna.

När det gäller SLU:s departementstillhörighet är det intet nytt under solen. Informella kontakter med regeringen säger att frågan har redan överenskommits mellan berörda ministrar och det innebär att SLU följer med landsbygdsministern till Näringsdepartementet. Vi fortsätter då att vara det enda lärosäte i landet som inte ligger under Utbildningsdepartementet. Eftersom argumenten för detta är något grumliga skulle jag som rektor gärna se ett klargörande av varför regeringen anser att detta är den bästa lösningen. Förhoppningsvis får vi snart ett svar på vår begäran om ett möte med respektive minister för att diskutera den frågan.

Under senaste veckorna har SLU varit i fokus i två större internationella utvärderingar. Den ena handlade om Berzeeli-satsningen och utvärderades av Vinnova, och den andra var den SFO (Strategiska Forsknings Områden) benämnd ”Skog och annan växtråvara” som nu pågått i fyra år och utvärderas av VR. Båda forskningsprogrammen handlar om skog och är i samverkan med Umeå universitet och Skogforsk, där SLU är huvudman. Utfallet av Berzeeliutvärderingen har nu presenterats och ger ett lysande omdöme om forskningen. Det är glädjande läsning som förstärker vetskapen om att SLU har världsledande forskning och goda förutsättningar att fortsätta inneha en ledande ställning inom skogsvetenskaperna. Den andra utvärderingen får vi inte besked om förrän i mars 2015 men vi hoppas förstås på det bästa även där.

Den 3 december var det dags för den traditionella högtiden att tilldela medarbetare på SLU i Uppsala utmärkelsen för nit och redlighet (NOR). Denna tilldelas personer som oförvitligen har varit i statlig tjänst i 30 år eller i 25 år vid pensionering. Det är en stor glädje att få uppmärksamma och fira våra kunniga medarbetare och få tacka för goda insatser och engagemang oavsett var i organisationen man varit aktiv. Motsvarande högtidliga utdelning av NOR sker också på fakulteterna i Umeå och Alnarp, där dekan eller prodekan är utdelare.

 

Lisa Sennerby Forsse

Rektor

Vad vill vi med SLU?

Frågan är befogad – ska vi fortsätta att tillhöra ett sakdepartement eller ska SLU slå följe med våra kollegor inom universitets- och högskolevärlden? Visar vi inte vår vilja, så väljer någon annan åt oss. Det är inte helt lätt för ledning och styrelse att göra det vägvalet då vi inte vet vad det ena eller andra valet innebär.

Frågor, men inga svar 

Vi har hittills inte hört något direkt från berörda departement, däremot har andra i vår omgivning ställt frågan både i riksdagen och i media, utan att få några upplysande svar. Själv har jag, när jag fick tillfälle, ställt frågan till vår nya minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, om hur hon ser på SLU. Hennes svar var som väntat att man inte hunnit diskutera det ännu, men att man avser att återkomma. På styrelsens uppdrag kommer jag nu tillsammans med vår styrelseordförande Rolf Brennerfelt att begära tid för en uppvaktning hos nya landsbygdsministern Sven-Erik Bucht och därefter hos utbildningsministern. Vi har många frågor att dryfta som bl a handlar om SLU:s ställning och möjligheter att göra sig gällande i ett multidepartement som det nya Näringsdepartementet. Stora infrastrukturfrågor och myndigheter som Trafikverket, Bolagsverket, Sjöfartsverket, SJ och många andra är konkurrenter om uppmärksamhet och medelsfördelning. Hur kan våra frågor om utbildning, forskning och miljöanalys ta plats i Näringsdepartementet, när just dessa frågor har sin hemvist i ett annat departement? Och hur ser utbildningsdepartementet på SLU:s sektorsroll och gröna profil?

 Ny strategi från 2017

Under tiden går verksamheten förstås vidare. På vårt senaste prefektmöte – som var mycket välbesökt och konstruktivt – var temat SLU:s pågående arbete med strategin för 2017-2020. Den ska landa i ett antal övergripande strategiska mål, och särskilt prioriterade aktiviteter/insatser för att nå vår vision ”SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper”. Diskussioner fördes i arbetsgrupper kring de tre huvudmålen. Hur ska vi arbeta för att:

  • Stärka varumärket SLU
  • Skapa ett mer sammanhållet SLU
  • Bli en starkare global aktör

 Många goda förslag och idéer blev resultatet av diskussionerna, och dessa kommer att gå in som underlag i det fortsatta strategiarbetet. Processen för hur det SLU-övergripande strategiarbetet ska se ut är igång, och kommer att kommuniceras på medarbetarwebben efter att styrelsen sett förslaget i december. Inbjuden visionstalare denna gång var Johan Kuylenstierna, VD på SEI som gav en livfull och engagerad utblick om de globala värdekedjorna inom mat-vatten och energiproduktion i ljuset av klimat- och miljöutmaningarna. Det är kärnfrågor för SLU, och diskussionerna fortsatte långt in på kvällen….

 Bra utfall i ansökningsomgången

Formas publicerar nu de senast beviljade ansökningarna på sin hemsida och glädjande nog finns SLU väl representerat i listorna. Jag har inte sett någon total sammanställning hur det gått för SLU i ansökningsomgångarna på de olika råden ännu, men det ser lovande ut! Så bra och viktigt är SLU att de båda departementen vi nu diskuterar borde överträffa varandra för att få härbärgera oss – eller hur?

 Lisa Sennerby Forsse

Rektor

Frågetecknen hopar sig…..

Det står nu klart att det blir en landsbygdsminister och det blir Sven-Erik Bucht som tar över efter Eskil Erlandsson i Stefan Löfvens regering. En kort presentation av honom visar att han varit kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Haparanda. Han har sedan 2010 varit rikdagsledamot för Norrbottens läns valkrets. SLU välkomnar honom till sin post och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

Men. Vårt landsbygdsdepartment läggs ner och kommer att gå in under näringsdepartmentet där Mikael Damberg blir näringsminister. Jag kan inte avhålla mig från reflektionen att denna åtgärd ger märkliga signaler. I en tid då svenskt lantbruk kämpar för sin existens, då behoven av en ökad livsmedelsproduktion står högt på alla internationella agendor och då vårt välbärgade land med bördiga jordar och gott om vatten skulle kunna bidra så mycket mer – då lägger man ner det enda departement som arbetar med dessa frågor. Hur tänkte man? Flera har redan uttryckt en oro. Det finns en stor risk att landsbygd- och jordbruksfrågor försvinner i ett nytt ”superdepartement”.

Vad detta betyder för SLU vet vi ännu inte. Kanhända sker nu den överflyttning till utbildningsdepartementet som länge varit på tal. Vi gratulerar och välkomnar naturligtvis den nya ministern för högre utbildning och forskning och ser fram emot att höra om hennes ambitioner för högskolan. Det är höga förväntningar från akademin på den nya regeringen då vi ser stora behov av resurstillskott framförallt inom högre utbildning. Här har resurserna långsamt urholkats under en lång rad av år medan forskningen haft bättre tider. Nu är det dags att se över högre utbildning och inte minst inom de områden som SLU ansvarar för. Våra yrkesprogram och kurser håller fortfarande en hög kvalitet men det är viktigt att det inte sker ytterligare urholkning av resurserna om vi ska kunna möta såväl studenternas krav på en högkvalitativ utbildning och sektorernas snabbt ökande krav på kompentens och skicklighet hos våra studenter. 

Igår gick årets promotionshögtid av stapeln och det var också min nionde och sista ceremoni i egenskap av rektor vid SLU. Mycket högtidligt och lite vemodigt men också med en positiv känsla av att det är dags att ta vara på resten av livet. Gårdagens högtid var som alltid mycket positiv och väl genomförd. Våra egna nya doktorer, uppvisade en härlig blandning av nationaliteter och avhandlingar från hela vår verksamhetsbredd. Så mycket som 40 procent av våra doktorander kommer från andra länder och det är fantastiskt att se hur globalt vårt universitet faktiskt är. En extra krydda var förstås att en av de fem nya hedersdoktorerna mitt under sin hedersdoktors-föreläsning blev utnämnd till biståndsminister. Vi ser därför med tillförsikt fram mot fortsatt goda relationer med UD –nu med en biståndsminister i SLU-familjen. Mycket passande hölls tacktalet för middagen på slottet av Eskil Erlandsson, förutvarande landsbygdsminister. Vi tillträdde samma år, 2006, och relationerna mellan universitetet och departementet har varit mycket goda under hans tid vid rodret.

Trots alla osäkerheter ser jag positivt på utvecklingen, förändringar ger möjligheter och min övertygelse är att SLU:s framtid är ljus oavsett departementstillhörighet!

Lisa Sennerby Forsse

Rektor

Nya tider stundar ……

Valet är över, och utgången genererar fler frågor än svar på vad som nu kommer att ske. Återigen blir det en minoritetsregering och därmed kan nästan vad som helst hända. För vår del är det spännande att se vem som blir nästa landsbygdsminister. Och om det kommer att finnas ett landsbygdsdepartement. Fortsätter SLU att ligga under eget departement eller flyttas vi över till våra kollegor under Utbildningsdepartementet?

Detta är frågor som brukar dyka upp vid en ny regeringsbildning. Hur går det den här gången? Lika viktigt är valet av utbildningsminister för oss. Vi har många frågor om den högre utbildningen gemensamt med kollegorna i högskolevärlden. Skolan har tagit stor plats i valdebatten, men högre utbildning och forskning har lyst med sin frånvaro.

Men vad som än händer står SLU väl rustat inför framtiden. Den 10 september invigde landsbygdsministern VHC som en viktig del i förnyelsen av Ultuna campus. För första gången sedan Veterinärhögskolan flyttade hit från Stockholm för snart 40 år sedan kan merparten av anställda och studenter på VH-fakulteten samlas under ett tak i ett modernt vetenskapligt centrum för forskning, utbildning och djursjukvård.

Med VHC och UDS här på campus Ultuna och med ”Nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur” i Lövsta, sätter vi Sverige på kartan ordentligt. Här kan vi erbjuda SLU:s forskare, nationella och internationella kolleger och andra intressenter tillgång till norra Europas mest avancerade anläggningar för undervisning och forskning kring djur av alla slag, från lantbrukets djur till sällskapsdjur och sportdjur.

SLU:s VH-fakultet kommer tillsammans med universitetsdjursjukhuset (UDS) att ha närmare 700 anställda och 1000 studenter på plats i huset. Vi ser fram emot att VHC – liksom BioCentrum och MVM – ska bli en attraktiv samlings- och mötesplats som bidrar till fler och konstruktiva samarbeten både inom SLU och med externa kollegor och samarbetspartners.

Det är med blandade känslor jag gratulerar prorektor Torbjörn von Schantz till rektorsuppdraget för Lunds universitet. (Jag utgår ifrån att regeringen följer styrelsens rekommendation och utser Torbjörn senare i höst). Det är tråkigt att han lämnar oss – vi har trivts mycket bra tillsammans – men samtidigt är det inte fel att nya rektor för Lunds universitet är väl bekant med SLU. Vi har redan mycket goda relationer och ett antal samarbeten med Lunds universitet, och att Torbjörn nu tar över rodret där lär inte försämra förutsättningarna i framtiden!

 Lisa Sennerby Forsse

Rektor