Nu kan du söka pengar för att utveckla våra utbildningar

Scroll down for English version

Under SLU:s 40-årsfirande lanserade jag min vision för vår 50-årsdag: När SLU fyller 50 år känner unga svenskar till att med SLU:s utbildningar i botten kan man göra skillnad för framtiden! SLU:s studentpopulation är fördubblad – därför att den behövs! Och den speglar också Sveriges unga befolkning i fråga om sammansättning, bakgrund osv. Gensvaret från våra medarbetare har varit stort och jag känner att detta är något som vi verkligen kan sluta upp bakom. Men hur ska vi då nå dit? – Vi måste verka på många plan och alla kan bidra.

En nyhet från Utbildningsnämndens sida är att vi har avsatt cirka 10 miljoner kronor för strategiska satsningar med syfte att vidareutveckla vår utbildning på grund- och avancerad nivå. Vi öppnar upp för ansökningar om projektmedel inom ramen för tre olika satsningar, varav två riktar sig till fakultetsnämnder och programnämnder och den tredje till lärare och studentkårer. SLU:s strategi och utbildningarnas behov har varit en ledstjärna i utformandet av utlysningen.

Själva utlysningen och information om ansökningsförfarandet finns här:

Förslag utformas enligt anvisningarna och skickas in senast 2018-03-01. Därefter bereder en arbetsgrupp inom Utbildningsnämnden respektive enheten för pedagogisk utveckling ärendet för beslut under april 2018.

Jag hoppas att denna utlysning ska generera smarta investeringar och vara ett tydligt steg på vägen mot visionen för SLU 50 år.

Karin Holmgren
Prorektor och Utbildningsnämndens ordförande


Apply for funds to develop our courses and programmes

During SLU’s 40th anniversary, I launched my vision for our 50th: When SLU turns 50, young Swedes will know that SLU’s courses and programmes help people change the future. SLU’s student population will have doubled, because it is needed. It will reflect Sweden’s young population in regard to composition, background, etc. The response from our employees has been great, and I would really like us to work on this. But how? The answer is that we need to work at many different levels, and everyone can contribute.

The Board of Education has announced that we have reserved about SEK 10 million for strategic initiatives with the aim to further develop our courses and programmes at undergraduate and Master’s level. We are allowing project fund applications within the framework of three different initiatives; two are aimed at the faculty and programme boards and the third at teachers and students’ unions. The SLU strategy and the course and programme requirements have guided the call for applications.

The actual call for applications and information on the application process can be found here:

Proposals must be written in accordance with the instructions and submitted 1 March 2018 at the latest. Working teams will then be assembled within the Board of Education and the Educational Development Unit. These teams will prepare the matter, and a decision will be made in April 2018.

I hope that this call will generate smart investments and act as a clear step towards the vision of SLU at 50.

Karin Holmgren
Deputy Vice-Chancellor and Chair of the Board of Education

Hjälp till att marknadsföra våra internationella masterutbildningar!

Ansökningsomgången inför antagning av internationella studenter är öppen sedan en  månad tillbaka på www.universityadmissions.se. Sista dag för anmälan är den 15 januari 2018. Våra skickliga studentrekryterare arbetar intensivt med att marknadsföra våra utbildningar på olika sätt; via sociala medier, mässor, pressmeddelanden och annonsering. Men vi behöver alla hjälpas åt!

Jag uppmanar SLU:s forskare, lärare, övrig personal, doktorander och alla studenter att passa på att sprida kunskap om våra utbildningar – inte minst om våra nya masterutbildningar – i era olika nätverk! Ta med vårt internationella magasin om våra utbildningar när du åker på konferens och sprid den! Den finns att hämta i Servicecenter eller beställas och laddas ner här.

Det finns så många unga människor som är oroliga för planeten jordens framtid. Hjälp dem att förstå att vid SLU utbildar vi för att bidra till lösningarna för en hållbar framtid!.

Undervisningsspråket på så gott som alla våra masterprogram är på engelska, de behandlar internationella perspektiv på hållbar utveckling, hållbart nyttjande av skog, åker, trädgård, djur och natur och om hållbar stadsutveckling. Flera nya masterutbildningar startar hösten 2018, bland annat Sustainable Food Systems och Plant Biology for Sustainable Production.

Jag är stolt över vårt utbildningsutbud och mycket angelägen om att flera unga ska hitta hit – för vår framtids skull!

Karin Holmgren, prorektor


Please help market our international Master’s programmes

International students have been able to apply to SLU for a month at www.universityadmissions.se. The deadline is 15 January 2018. Our skilled student recruiters are marketing our programmes intensely in various ways – through social media, exhibitions, press releases and advertising. But we all need to help.

I encourage SLU’s researchers, teachers, other staff members, doctoral students and students to take the time to spread knowledge of our courses and programmes – not least our new Master’s programmes – through your various networks. Bring our “International Studies” magazine to conferences and spread it around. They can be found at the Service Centre or ordered and downloaded here.

So many young people are worried about our planet’s future. Please help them understand that, at SLU, we educate students on how to contribute with solutions for a sustainable future.

Almost all of our Master’s programmes are taught in English and discuss international perspectives on sustainable development, sustainable use of forests, fields, gardens, animals and nature, as well as sustainable urban development. Several new Master’s programmes will start in autumn 2018, among them Sustainable Food Systems as well as Plant Biology for Sustainable Production.

I am proud of our course and programme selection, and I think it is very important for more young people to find us – for our future’s sake.

Karin Holmgren, Deputy Vice-Chancellor

Vårt arbete skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld

Scroll down for English version

För en tid sedan presenterade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) resultatet från utvärderingen av hur Sveriges universitet och högskolor arbetar med att främja hållbar utveckling. Fokus låg på utbildningsområdet och SLU tillhör de sju av totalt 47 undersökta universitet och högskolor som fått mycket gott omdöme. UKÄ berömmer SLU bland annat för sitt miljöledningsarbete, för den utbildning som enheten för pedagogisk utveckling (EPU) genomför för programstudierektor och kursansvariga lärare, för vår samverkan med Uppsala universitet inom Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (Cemus) och för hur vi, i våra utbildningar, integrerar hållbarhetsperspektiven.

Hade UKÄ även tittat på forskningsområdet, så är jag övertygad om att de hade imponerats lika mycket, inte minst med tanke på vår satsning på våra framtidsplattformar och hur vår samlade kompetens inom forskning, utbildning, miljöanalys och samverkan bidrar till Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Nu växlar vi upp ytterligare: Ambitionen på utbildningssidan är att alla program, senast 2020, ska innehålla moment som behandlar de ekonomiska, ekologiska, hälsomässiga och sociala perspektiven på hållbar utveckling. Kopplingarna mellan forskning, utbildning och samverkan stärks inom framtidsplattformarna och i vårt internationaliseringsarbete. Samarbetet med Uppsala universitet i Cemus intensifieras och utvecklas. Vi söker också långsiktiga samarbeten med andra aktörer.

Som rektor tidigare bloggat om – SLU är viktigt som det svenska universitet där fokus är på att utveckla de bästa lösningarna för ett fossilfritt samhälle, för ett hållbart brukande av våra naturresurser och för ett hållbart nyttjande av våra djur, men utan att hota den biologiska mångfalden.

I Kantar Sifos anseendeindex ligger SLU på sjunde plats av 20 svenska lärosäten (). Vårt anseende bygger på att vi har framgångsrik och trovärdig forskning och utbildning som ger samhällsnytta. Med fortsatt höga ambitioner inom våra ämnesområden kompletterat med större synlighet kan vi skjuta fram våra positioner ytterligare. Det finns många goda berättelser ifrån SLU och många goda berättare – jag vill att flera ska höra dem!

Karin Holmgren, prorektor


Our work creates what is needed for a sustainable, thriving and better world

Last month, the Swedish Higher Education Authority (UKÄ), presented the results of their evaluation (in Swedish) of the work done at Swedish universities and higher education institutions to promote sustainable development. The evaluation focused on disciplinary domains, and SLU is one of seven reviewed universities out of 47 that received the rating ‘very good’. UKÄ commends SLU, among other things, for our environmental management work, the training provided by the Educational Development Unit (EPU) to programme directors of studies and course coordinating teachers, our collaboration with Uppsala University in relation to the Centre for Environment and Development Studies (Cemus) and how we integrate the sustainability perspective in our courses and programmes.

If UKÄ had also reviewed research domains, I am convinced that they would have been equally impressed, not least considering how much we have worked on our future platforms and how our research, education, environmental assessment and collaboration together contribute to Agenda 2030 in regard to sustainable development.

Now, we are turning it up a notch: the aim is that all programmes will involve components concerning financial, ecological, health and social perspectives on sustainable development. The connections between research, education and collaboration are strengthened through the future platforms and our internalisation work. The collaboration with Uppsala University within Cemus will be intensified and developed. We are also seeking long-term collaboration with other parties.

The vice-chancellor recently blogged about how SLU is an important Swedish university where focus lies on developing the best solutions for a fossil fuel free society, sustainable use of our natural resources and sustainable use of our animals without threatening biological diversity.

In Kantar Sifo’s reputation index (written in Swedish), SLU came in 7th place out of 20 Swedish higher education institutions. Our reputation is built on the fact that we produce successful and credible research and education that are also useful to society. If we continue to be highly ambitious in our subject areas and increase our visibility, we can climb even higher. There are many great stories at SLU and many great storytellers – I want more of them to be heard.

Karin Holmgren, Deputy Vice-Chancellor

SLU:s studenter prisade

Scroll down for an English version.

Varje år arrangerar det nationella centret för samverkansinlärning Supplemental Instruction (SI), vid Lunds Tekniska Högskola en ceremoni för att belöna SI-ledare. SI-program förekommer internationellt och syftar till att stödja studenter att lyckas på särskilt svåra kurser. Det är mycket glädjande att två SLU-studenter från lantmästarprogrammet, Anton Månsson och Marie Arvidsson, belönades vid högtidligheten den 18 maj i år med motiveringen att:
de tagit en ledarroll för gruppen av SI-ledare i sin årskurs och att deras insatser varit av mycket stor betydelse för den genomslagskraft och framgång som metoden fått i utbildningen.

Den 10 maj arrangerade Utrikesdepartementet och Svenska institutet en ceremoni i Arvfurstens palats för att uppmärksamma framstående internationella studenter. SLU:s mastersstudent Hernán Dario Capador Barreto fick ta emot The Global Swede Award, en utmärkelse som är en del av en långsiktig vision för att bygga och stärka relationer med internationella studenter i Sverige. Ur nomineringstexten:
Hernán Dario Capador Barreto is an MSc student in Plant Biology at SLU with exceptional social skills and study results…… Hernán is curious and ambitious with high capacity and is always close to a smile – a good example to other students and the best possible ambassador for plant biology, SLU and Sweden.

Läs mer här https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2017/5/slu-student-uppmarksammad-vid-hogtidlig-ceremoni-i-stockholm/.

Karin Holmgren
Prorektor

****************************************************************************************

Awards for SLU students

Each year, the National Centre for Supplemental Instruction at Lund University stages a ceremony to award SI supervisors. SI programmes are run in several countries and aim to help students succeed in particularly ‘difficult’ introductory courses. I was very happy to see two SLU students from the Agricultural and Rural Management programme, Anton Månsson and Marie Arvidsson, awarded at the ceremony on 18 May. The motivation read: ‘they have taken on a leading role for the group of SI supervisors in their year, and their work has been of great importance for the impact and success of the SI method.’

On 10 May, the Foreign Office and the Swedish Institute hosted a ceremony at the Ministry for Foreign Affairs to pay recognition to distinguished international students. SLU Master’s student Hernán Dario Capador Barreto received the Global Swede Award, an award that is part of a long-term vision to build and strengthen relations with international students in Sweden. From the nomination: ‘Hernán Dario Capador Barreto is an MSc student in Plant Biology at SLU with exceptional social skills and study results … Hernán is curious and ambitious with high capacity and is always close to a smile – a good example to other students and the best possible ambassador for plant biology, SLU and Sweden.’

Read more about the award here https://internt.slu.se/en/news-originals/2017/5/slu-student-receives-prestigious-prize-in-stockholm/.

Karin Holmgren
Deputy Vice-Chancellor

SLU får fyra stjärnor och dags att nominera pedagoger

Scroll down for an English version.

Nomineringsperioden för SLU:s två pris för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning är i full gång. Såväl lärare som studenter har fram till 12 juni möjlighet att nominera lärare och lärarlag. Vinnarna får ta emot dessa vid SLU:s promotionshögtid. I år kommer det vara extra festligt då vi uppmärksammar SLU:s 40 år!

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, har utvecklat ett femstjärnigt internationaliseringsindex, med sex aspekter av internationalisering: forskningssamarbeten, studentrörlighet, internationella doktorander, utbildningsutbud på engelska, personalens och ledarskapets internationella akademiska erfarenheter. I år fick Chalmers, Handelshögskolan och KTH högsta betyg. SLU uppnådde fyra stjärnor, så vi står oss mycket bra, men vi siktar förstås mot dessa fem stjärnor!

SLU:s utbildningsorganisation; utbildningsnämnden, programnämnderna, programstudierektorer, lärare, studentkårer med flera arbetar aktivt med att utveckla kvaliteten i våra utbildningar och den studiesociala miljön vid SLU. Under året har förtjänstfullt utvecklingsarbete initierats kring bland annat hippologprogrammets praktiska moment och utvecklingen av nya masterprogram inom livsmedelsvetenskap, växtbiologi och trädgårdsvetenskap. Jag ser med tillförsikt fram mot att nu se detta utvecklingsarbete omsättas i praktiken!

Inget av detta hade varit möjligt utan dedikerade lärare och lärarlag! Så glöm inte att uppmärksamma dessa genom att lämna förslag till pristagare för de pedagogiska priserna!

Karin Holmgren
Prorektor

***********************************************************************************

SLU awarded four-star award, and time to nominate candidates for the educational awards

The nomination period for SLU’s educational awards for exemplary contributions to teaching is now open. Teachers and students alike have until 12 June to nominate teachers or teaching teams for the two awards. The winners will receive their awards at the doctoral award ceremony in October. This year, the award ceremony will be extra festive as we’ll also be celebrating SLU’s 40th anniversary.

The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (Stint) has developed a five-star internationalisation index covering six different aspects of internationalisation: research collaboration, student mobility, international doctoral students, programme/course offering in English, and the international academic merits of staff and management. This year, Chalmers, the Stockholm School of Economics and KTH were awarded five stars. SLU also did well, receiving four stars, but we obviously have our sights set on five stars!

Our Board of Education, the four programme boards, programme directors of study, student unions and many others are actively working on developing the quality of our courses and programmes, as well as the social environment for students at SLU. During this last year, important work on the practical components of the equine studies programme has been launched, as well as on the development of new Master’s programmes in food science, plant biology and horticultural science. I’m really looking forward to seeing this work implemented in practice!

None of this would have been possible without our dedicated teachers. Make sure they are given the recognition they deserve by nominating candidates for the awards.

Karin Holmgren
Deputy Vice-Chancellor

Nu öppnar anmälan till höstens program och kurser

Scroll down for an English version.

I dag, den 15 mars, öppnar anmälningsperioden för de som vill börja studera på universitet eller högskola till hösten. Sista anmälningsdag är den 18 april så nu går studentrekryteringsaktiviteterna för högtryck. SLU:s skickliga kommunikatörer är ute på utbildningsmässor, organiserar personliga möten, annonserar med mera. Denna vecka har vi också öppet hus för potentiella studenter i Uppsala, Alnarp och Skinnskatteberg (Umeå hade redan i februari).

SLU:s hela personalstyrka och alla studenter är våra bästa ambassadörer. Och mycket görs! Häromveckan deltog jag till exempel i en arbetsmarknadskväll för ekonomistudenter, arrangerad av Hans Andersson. Under kvällen, som var mycket välbesökt av ekonomistudenter från alla årskullar, berättade yrkesverksamma före detta SLU-studenter engagerat och inspirerande om sina yrkeserfarenheter och utbildningens positiva betydelse för dessa. Våra alumner är också fantastiska SLU-ambassadörer!

SLU behövs mer än någonsin. Sveriges regering har höga ambitioner i frågor som berör SLU i allra högsta grad. Sverige ska gå i bräschen för en klimatomställning, en grön biobaserad ekonomi, en god djurhållning och djurvälfärd och har tagit fram en ny livsmedelsstrategi. Minst 10 av FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030 berör SLU:s forsknings- och utbildningsområden.

För att SLU ska vara den kraft som Sverige behöver för att leva upp till sina ambitioner måste vi bedriva god forskning och utbildning. De utmaningar vi står inför betyder att vi skulle behöva utbilda fler studenter än vi gör idag. Fler unga människor behöver alltså hitta hit. Låt oss hjälpas åt att nå detta mål!

Karin Holmgren
Prorektor


Admission round for autumn semester programmes and courses now open

Today, 15 March, the second admission round opens for application for those who wish to take up studies at a university or university college this autumn. The deadline for applications is 18 April, which means student recruitment is now entering its most intensive phase. SLU’s skilled communicators are attending fairs, setting up face-to-face meetings and placing ads, to mention some of the activities. This week, we also organise an open house day for potential students in Uppsala, Alnarp and Skinnskatteberg (Umeå had one in February).

Employees and students at SLU are our best ambassadors. And so much is being done! The other week I attended a labour market evening for business administration and economics students, organised by Hans Andersson. During the evening, which was well attended by students in all semesters, former SLU students gave presentations sharing their professional experience and the positive impact their studies have had on their working life. Our alumni are terrific SLU ambassadors.

SLU is needed more than ever. The Swedish government has great ambitions in several areas that very much concern us. Sweden is to take the lead in adapting to a changing climate, a green biobased economy, sound animal husbandry and animal welfare, and we have a brand new food strategy. At least 10 of the UN’s Agenda 2030 sustainable development goals are linked to SLU’s areas of research and education.

For SLU to be the force Sweden needs to live up to these ambitions, our research and education must be of good quality. The challenges we are facing also mean we need to train more students than we do today. More young people need to find their way here. Let’s all do what we can to make that happen!

Karin Holmgren
Deputy Vice-Chancellor

 

Studentspegeln 2016

Scroll down for an English version.

I förra veckan publicerade Universitetskanslerämbetet (UKÄ) Studentspegeln 2016[1]. Genom enkäter har UKÄ undersökt Sveriges studenters uppfattning och inställning till sin utbildning. Även om svarsfrekvensen är relativt låg (34 procent för hela landets lärosäten, 53 procent för SLU) så är det glädjande att se att Sveriges studenter i hög grad (91 procent) är nöjda med sin utbildning. Att de studenter som söker sig till SLU gör det på grund av våra, för Sverige, ofta unika utbildningar är inte konstigt. Glädjande är sedan att konstatera att våra studenter är de mest nöjda i landet inom en rad områden som:

 • Tillgängligheten och stödet ifrån lärare
 • Mängden lärarledd undervisning
 • Diskussionsklimatet inom undervisningen
 • Forskningsanknuten undervisning
 • Serviceinriktning och flexibilitet hos den administrativa personalen
 • God tillgång på information om möjligheten till utlandsstudier
 • Studentinflytandet
 • Studentsamarbetet inom såväl schemalagd som icke schemalagd tid

I flera av ovan nämnda aspekter är mer än 90 procent av SLU-studenterna mycket nöjda! Detta är ett utomordentligt gott betyg till våra lärare, utbildningsadministratörer och inte minst våra aktiva studentkårer. Stort tack till er alla för det arbete och engagemang ni lägger ner på våra utbildningar!

Naturligtvis finns det områden där vi kan göra förbättringar. Svaren från SLU-studenter antyder att vi kan ställa högre krav och ibland även öka studietakten. Deltagandet i utbildningar utomlands är störst bland SLU-studenter, men ändå ganska lågt (33 procent har deltagit i någon form av utbildning utomlands under minst en vecka). SLU-studenter är de som i minst utsträckning tycker att deras utbildning gett ökad förståelse för människor med annan etnisk eller kulturell bakgrund. Vi är också det universitet med lägst andel studenter som kombinerar studier med föräldraskap. Här behöver vi arbeta målmedvetet med internationalisering av våra utbildningar, med breddad rekrytering och reflektera över hur vi kan göra våra utbildningar attraktiva och möjliga att delta i för studenter med barn. Ett annat förbättringsområde handlar om examinationsformer. Det är bekymmersamt att många av våra studenter inte ser en tydlig koppling mellan den undervisning de får och de frågor som sedan ställs vid examinationen. Detta bör dock vara lätt att åtgärda nu när det uppmärksammats.

Vad gäller flera av förbättringsområdena så behöver vi hämta mer information ifrån Studentspegeln. Det som redovisas i rapporten är endast nedbrutet till lärosätesnivå för SLU:s del. Det är inte troligt att det ser likadant ut genom alla våra utbildningar. Ett sådant område kan vara de könsbundna skillnader i svar som Studentspegeln visar på frågan om studenterna skulle välja samma lärosäte igen. På denna fråga svarar 59 procent av de manliga SLU-studenterna ”definitivt”, medan av de kvinnliga endast 34 procent.

Resultaten måste tolkas med viss försiktighet, då underlaget utgörs av ett urval, och även om data har behandlats med bortfallsanalys och viktning. Jag ser ändå att rapporten är ett bra stöd i vårt fortsatta kvalitetsarbete. Men mest av allt blir jag glad över de många positiva resultat som rapporten visar för SLU:s del.

Våra utbildningar är viktiga! De har överlag bra innehåll och form. Nu vill vi att fler unga människor ska hitta till oss. Att få fler studenter är högt prioriterat i vår strategi, för att vi är övertygade om att fler med SLU-utbildning behövs i samhället och vid universiteten. Låt oss kraftsamla för att nå målet!

Karin Holmgren
Prorektor

[1] http://uka.se/download/18.4eb7720115a179d46c951e6/1488181466858/rapport-2017-02-23-studentspegeln-2016.pdf


Student Mirror 2016

Last week, the Swedish Higher Education Authority (UKÄ) published the results of the 2016 version of the Student Mirror survey[1]. The survey is aimed at students in Sweden and asks questions about their attitude to their studies. Although the response rate was relatively low (34 per cent nationwide, 53 per cent for SLU), it is encouraging to see that on the whole (91 per cent), students in Sweden are happy with their education. The students who opt for SLU do so because the programmes we offer are often unique in Sweden. I am also happy to see that our students are among the most satisfied in the country in a number of areas such as:

 • teacher availability and support;
 • the number of hours of classroom instruction;
 • open classroom climate for discussion;
 • research-related teaching;
 • service-mindedness and flexibility of administrative staff;
 • good access to information about possibilities for study abroad;
 • student influence;
 • student cooperation, both in and out of class.

In several of the above areas, over 90 per cent of SLU students are very satisfied. This is an excellent testimony to our teachers, administrators and, not least, our very active student unions. A big thankyou to you all for your work and commitment to our programmes!

Of course, there are areas where there is room for improvement. The replies from SLU students suggest that we can increase our demands and sometimes also increase the pace of study. SLU comes out on top when it comes to students studying abroad, but the share is still relatively low (33 per cent have done some kind of training abroad for at least a week).

On the other hand, SLU students are those least likely to find that their studies have helped increase their understanding of people with a different ethnic or cultural background. We also have the lowest number of students combining studies and parenthood. We need to focus on our work related to internationalisation and wider recruitment, and we need to reflect on how we can make our programmes attractive and more accessible to students with children.

Another area that can be improved is examination formats. It is worrying that so many of our students do not see a clear link between teaching and the questions asked in exams. However, this is something that should be easily rectifiable now that the problem is known.

For many of the areas where we see room for improvement, we will need to obtain more information from the survey. The survey report only gives data at HEI level for SLU, but the situation is likely to differ between programmes. One such area can be gender-related differences, for example the question whether students would choose the same university again given the chance. Here, 59 per cent of male SLU students but only 34 per cent of female students reply “definitely”.

Some caution is needed when interpreting the results, as they are only based on a limited selection, and even though non-response analysis and weighting have been applied. I still believe the report will provide useful support in our continued quality assurance work. But above all, it pleases me to see the positive results where SLU is concerned.

Our programmes are important! On the whole, content and form are what they should be. What we need now is more young people finding their way to us. Recruiting more students is a priority in our new strategy, because we are convinced that society as a whole, and other universities, need more people with a degree from SLU. Let us join forces to reach this objective!

Karin Holmgren
Deputy Vice-Chancellor

[1] http://uka.se/download/18.4eb7720115a179d46c951e6/1488181466858/rapport-2017-02-23-studentspegeln-2016.pdf (report in Swedish with summary in English)

Tre perspektiv på SLU:s utbildningar

Scroll down for an English version.

I juni beslutade universitetsstyrelsen om SLU:s strategi för 2017–2020. Nu har utbildningsnämnden beslutat om inriktningsdokument för utbildningen för samma tidsperiod, se https://internt.slu.se/Organisation-och-styrning/verksamhetside-vision-och-mal/strategier/

Inriktningsdokumentet utvecklar de områden i den övergripande strategin som berör våra utbildningar. Dokumentet utgör en grund för fakulteternas och institutionernas strategier och för alla som arbetar med och är engagerade inom grundutbildningen.

Inriktningsdokumentet bör läsas i sin helhet. Jag lyfter här fram endast ett antal områden:

Hållbarhetsperspektivet är centralt! Att forska på och utbilda om ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara produktionssystem är nödvändigt för att världens länder ska uppnå FN:s mål för hållbar utveckling och Agenda 2030. Hållbara produktionssystem är också en förutsättning för dagens och framtidens svenska skogsbruk, jord- och trädgårdsbruk, djurbruk och djurvälfärd och för den biologiska mångfalden. Såväl ämnesspecifik och branschspecifik specialistkunskap som mångvetenskap och tvärvetenskap behövs!

Forskningsanknuten utbildning och utbildningsanknuten forskning är centralt! SLU bedriver forskning i världsklass, våra studenter ska inte bara erbjudas utbildning på vetenskaplig grund, de ska ges relevanta möjligheter att ta del av forskningsrön och delta i forum där forskningen är i fokus – till exempel vid våra forskningsplattformar.  I förra veckan var jag på en konferens om mat och klimatansvar som anordnades av SLU-plattformen Framtidens lantbruk. Konferensen hölls i Norra Latin, Stockholm och var välbesökt. Där gavs intressanta forskningspresentationer om hur lantbruket kan bidra till den omställning Sverige och världen måste göra för att nå ett fossilbränslefritt samhälle. Seminariet avslutades med reflektioner av SLU-studenter. Större studentmedverkan i forskarsammanhang kan ge oanade resultat; nya frågor och perspektiv kan utveckla forskningen!

God arbets- och studiesocial miljö är centralt för fortsatt utveckling av SLU:s utbildningar. Våra lärare ska ha möjlighet till egen kompetensutveckling och kvalitetsutveckling av utbildningarna i takt med nya forskningsresultat och nya samhällsbehov. Våra studenter ska möta en modern, god och inkluderande studiesocial miljö. SLU genomför regelbundet studentenkäter om studiesociala frågor. Den senaste enkäten påminner om att även detta är ett område som kräver ständig utveckling och anpassning till ett samhälle i förändring. Resultaten från enkäten hjälper oss i detta arbete.

Våra nuvarande och blivande studenter är en förutsättning för SLU:s verksamhet och en stor källa till mitt engagemang och min arbetsglädje! Jag ser med spänning och tillförsikt fram emot de kommande åren och hur verksamheten förverkligar våra strategier och visioner!

Karin Holmgren
Prorektor


Three perspectives on SLU’s course offerings

In June, the SLU Board adopted a new strategy for our university for the period 2017–­2020. Now, the Board of Education has followed with a guiding document for courses and programmes for the same period (document only available in Swedish).

The guiding document further specifies the parts of the strategy that concern the range of courses and programmes we offer. The document will form the basis for the work at the faculties and departments and for everyone involved in and committed to first-cycle courses and programmes.

The guiding document should be read as a whole, but I would like to highlight a few points:

The sustainability perspective is key. To carry out research on and teach about ecologically, financially and socially sustainable production systems is a necessity if the world is to reach the UN and Agenda 2030 sustainable development goals. Sustainable production systems are also a necessity for the Swedish forestry, agriculture and horticulture, animal use and animal welfare of the future, as well as for biodiversity. Subject- and industry-specific expertise is needed, and so is inter- and multidisciplinary knowledge.

Teaching linked to research, and research linked to teaching, are key. SLU conducts world-class research, and what we should offer our students is not only an education based on science, but also relevant opportunities to take part of research findings and participate in fora where the focus is on research, such as our research platforms. Last week I attended a well-attended conference in Stockholm on food and climate responsibility, organised by the SLU platform Future Agriculture. There were several interesting presentations on how agriculture can contribute to the conversion needed in Sweden and the rest of the world to achieve a fossil fuel-free society. The conference concluded with reflections by SLU students. Greater student involvement in research can lead to unexpected results – new questions and perspectives can help develop research.

A good working and study environment is key for the continued development of SLU’s courses and programmes. Our teachers need access to continued professional development and tools for developing the quality of our courses and programmes as new research findings and new societal needs arise. Our students should have access to a modern, well-equipped and inclusive study environment. SLU regularly conducts surveys on the social welfare of students, and the last survey is a reminder that this is an area that demands constant development and adaption to our changing society. The survey results will help us in this work.

SLU relies on its current and future students, and they are also a source of job satisfaction for me. It is with great excitement and confidence that I look forward to the next few years and the realisation of our strategies and visions.

Karin Holmgren
Deputy Vice-Chancellor

 

SLU i Bryssel

Scroll down for an English version

Jag är på väg hem från Bryssel, där SLU har hållit en mottagning i lokaler hos Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen. Inför en publik på cirka 30 personer från Europaparlamentet, Europeiska kommissionen, LRF, svenska och europeiska skogsägarförbund med flera presenterades högaktuell forskning vid SLU.

 • Eva Johansson lyfte fram forskning om livsmedelskvalitet och -säkerhet, och inte minst den potential som finns i bioråvara och restprodukter från jordbruket för att utveckla klimatsmarta och miljövänliga material för tillverkning av plåster, blöjor, möbelstoppning och en mängd andra produkter.
 • Susanna Sternberg Lewerin presenterade One Health – SLU:s framstående forskning om djurs och människors hälsa och välfärd och visade hur centrala dessa aspekter är för en hälsosam miljö, hälsosam mat, god livskvalitet och goda ekosystemtjänster.
 • Annika Nordin fyllde på med perspektiv ifrån skogsforskningen. Hon lyfte fram klimatavtalet i Paris från förra året, där betydelsen av skog och hållbart skogsbruk för ett fossilfritt samhälle betonades. Den tvärvetenskapliga skogsforskningen i Future Forests är viktig i detta sammanhang, inte minst för utvecklandet av en hållbar biobaserad ekonomi utan att tära på den biologiska mångfalden.

Presentationerna avslutades med att Mark Duponcel från Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling (GD Agri), och Europaparlamentarikern Fredrick Federley reflekterade över såväl sina tidigare besök vid SLU som över den forskning de just lyssnat till.

Det var utomordentligt roligt att höra hur de båda uppskattade och högt värderade SLU:s forskning, och hur central roll de uppfattar att SLU har i ett Europasammanhang och för att adressera flera av de stora utmaningar världen står inför. Efter detta vidtog ett livligt mingel. Alla åhörare stannade länge och utnyttjade väl möjligheten att prata med de olika forskarna och övriga representanter från SLU.

Jag menar att sådana här besök är viktiga kontaktskapande tillfällen för att sprida information om vår forskning, och det var väldigt roligt att få representera SLU!

Stort tack till Harry Blokhuis och Christine Jakobsson från SLU:s och VH:s EU-team samt till Staffan Lund, Grants Office, för att ni organiserade och möjliggjorde detta besök!

Karin Holmgren
Prorektor


SLU in Brussels

I’m on my way home from Brussels, where SLU has hosted a reception on the premises of the Permanent Representation of Sweden to the European Union. An audience of approximately 30, including visitors from the European Parliament, the European Commission, the Federation of Swedish Farmers, Swedish and European forest owners’ associations and others, listened to presentations on the most recent research at SLU.

 • Eva Johansson addressed research on food quality and food safety, not least the potential of bio raw materials and agricultural residual products in producing climate-smart and environmentally friendly materials for producing plasters, nappies, upholstery and a number of other products.
 • Susanna Sternberg Lewerin presented One Health, SLU’s prominent research on animal and human health and welfare, and showed how vital these aspects are for a healthy environment, healthy food, good quality of life and good ecosystem services.
 • Annika Nordin added a forestry research perspective. She particularly mentioned last year’s Paris Agreement with its emphasis on the importance of forests and sustainable forestry for a fossil-free society. The multidisciplinary forestry research of Future Forests is important in this context, not least for the development of a sustainable biobased economy that isn’t a drain on biodiversity.

The presentations concluded with Mark Duponcel from the European Commission’s Directorate-General for Agriculture and Rural Development (DG Agri), and Swedish Member of the European Parliament Fredrick Federley reflecting on their earlier visits to SLU as well as on the presentations they had just listened to.

It was very satisfying to hear how they both appreciate SLU’s research and how highly they value it, and to hear their views on the central role they believe SLU plays in a European context when it comes to addressing several of the big challenges facing the world today. This was followed by the opportunity to mingle with the other visitors, most of whom took the opportunity to stay on and talk to the researchers and other SLU representatives.

I believe visits like these are so important for networking and spread the word about our research, and I very much enjoyed representing SLU.

A big thank you to Harry Blokhuis and Christine Jakobsson from SLU’s and the VH Faculty’s EU team and to Staffan Lund, Grants Office, for making this visit possible.

Karin Holmgren
Deputy Vice-Chancellor

Belönade studentuppsatser vid SLU!

Scroll down for an English version

Igår delade Uppsala kommun ut uppsatsstipendier. Sju av 35 inkomna uppsatser till stipendiekommittén prisbelönades. Det är oerhört glädjande att se att fem av dessa gick till studenter vid SLU! SLU-studenterna behandlar i sina uppsatser hållbarhetsbegreppet utifrån flera perspektiv, allt ifrån vikten av gröna ytor för såväl god folkhälsa som för att binda kolet i marken, till hur nyttjande av räkodling och kor kan ske på ett miljövänligt sätt.

Uppsatserna visar på den vetenskapliga bredden vid SLU och signalerar om en god kvalitet i våra utbildningar. Inte minst visar de att vi har otroligt skickliga studenter!

Stort grattis Rebecka, Linn, Karin, Tove, Therese och Jonathan!

Mer information om prisceremonin och om uppsatserna.

Karin Holmgren


Winning student essays at SLU

Uppsala kommun yesterday presented its annual essay scholarships. Out of 35 nominated essays, 7 were chosen for scholarships. It is immensely gratifying to note that five of these were awarded to students at SLU! The topics covered in the SLU essays range from the importance of green spaces for public health and for carbon capture, to environmentally friendly shrimp cultivation and cattle management.

These essays demonstrate the scientific breadth at SLU and they are also proof of the quality of our courses and programmes. And not least, they show that we have very capable students!

A big congratulations to Rebecka, Linn, Karin, Tove, Therese and Jonathan

Karin Holmgren