Första veckan som rektor

English version below

Idag sjöng talgoxen på min promenad till arbetet. Talgoxen påminner om en vår som kommer. Jag hoppas på lite mer snö och skidföre i Uppsala innan dess, men sången piggar upp! Min första arbetsvecka som rektor har varit intensiv och rolig. Jag har haft många samtal med medarbetare från såväl kärn- som stödverksamheten. Det har varit lärorikt och nyttigt.

Jag har i veckan också träffat Göran Sandberg, verkställande ledamot av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse i Stockholm. Stiftelsen delar ut mycket stora och viktiga bidrag till forskningssverige. En bidragsform där nomineringstiden för SLU är över för i år är Wallenberg Academy Fellows. Där gäller att för varje extern kandidat som vi nominerar får vi nominera en SLU-forskare. Liksom i andra sammanhang betonas att en jämn könsfördelning eftersträvas. I år har vi endast fått fram en extern nominering, så vi kan också bara nominera en SLU-kandidat till KAW. Inför nästa utlysning vill jag därför särskilt uppmana alla fakulteter och dess forskare att ytterligare uppmärksamma denna möjlighet till ett mycket gynnsamt bidrag.

Veckan avslutades med ett besök av utredaren i Klimatpolitiska vägvalsutredningen, Åsa-Britt Karlsson (generaldirektör för Statens geotekniska institut) och hennes medarbetare, för samråd med SLU om uppdraget. Utredningen ska ta fram förslag till hur Sverige ska nå målet om negativa utsläpp av växthusgaser år 2045. Detta är ju en mycket viktig och svåruppgift och eftersom det saknas bra exempel från andra länder är det också fråga om att bryta ny mark och ta fram ny kunskap. SLU har redan flera medarbetare involverade i utredningen såväl på utredningssekreterarnivå som på expert- och konsultnivå. Det är glädjande att konstatera att vår kunskap om markanvändning i allmänhet och skog och mark som kolsänkor i synnerhet kommer utredningen väl till godo.

Karin Holmgren, rektor

First week as vice-chancellor

During my walk to work this morning, I heard a great tit chirp. It reminded me that spring is coming. Still, I hope there will be a bit more snow to ski on in Uppsala before then, but the birdsong really perked me up. My first week as vice-chancellor has been intense and fun. I have talked to many staff members from both core and support operations, which was educational and useful.

This week, I also met Göran Sandberg, Executive Director of the Knut and Alice Wallenberg Foundation in Stockholm. The foundation awards many considerable and important grants to researchers in Sweden. One such project is the career programme for young researchers – Wallenberg Academy Fellows. For every external candidate that we nominate, we also get to nominate an SLU researcher. As in other contexts, equal distribution of gender is the goal. This year, we only nominated one external candidate, which means that we can only nominate one SLU candidate to the foundation. Before the next call, I encourage all faculties and their researchers to further acknowledge this possibility for a very lucrative grant.

The week was concluded with a visit from the investigator of Klimatpolitiska vägvalsutredningen, Åsa-Britt Karlsson (Director-General of the Swedish Geotechnical Institute – SGI) and her staff, who wanted to consult SLU on their investigation. They have been assigned to develop proposals on how Sweden will meet the objective to reduce its emissions of greenhouse gases by the year 2045. This is a very important and difficult task, and since other countries have yet to set an example, it is also an issue of breaking new ground and developing new knowledge. Several members of SLU staff are already involved in the investigation, both at investigation secretary level as well as expert and consultant level. It is gratifying to note that our knowledge on soil usage in general as well as forest and soil as carbon sinks is being utilised in this investigation.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Gott, nytt och utmanande år!

English version below 

Välkomna till ett nytt år och en ny vårtermin! Jag hoppas ni fått mycket helgfrid och att ni liksom jag nu ser fram emot ett nytt spännande, innehållsrikt och stimulerande år vid SLU. Jag känner tillförsikt och engagemang inför uppdraget som vikarierande rektor, fram till att vår nya rektor tillträder, inte minst för att jag har Erik Fahlbeck som tillförordnad prorektor vid min sida. Erik kommer att ha fortsatt ansvar för samverkansfrågor även under sin prorektorstid.

För egen del kommer jag bland annat att fortsätta leda utbildningsnämnden (UN), nu med än större stöd ifrån UN:s vice ordförande Johan Gaddefors. Johan kommer ansvara för den akademiska ledningen av det så kallade studentfördubblingsprojektet.

Jag är tacksam till vår tidigare rektor Peter Högberg, som involverade mig i myndighetsansvaret. Jag känner mig väl förberedd för att förvalta och vidareutveckla hans arbete och ambitioner och jag är övertygad om att SLU kan fortsätta att utvecklas och bli ett än mer synligt och attraktivt universitet.

Det är stora samhällsutmaningar Sverige och världen står inför. Vi behöver producera mat och andra nödvändigheter till en globalt växande befolkning, utan att öka klimat- och miljöbelastningen på planeten. Vid FN:s klimatmöte i Polen i december beslutades om regler för hur utsläppsminskningar ska redovisas. Det är bra. Men samtidigt kvarstår oro för hur världen tar sig an klimatutmaningen, inte minst eftersom ett antal länder aktivt bromsar mer ambitiösa målsättningar för att minska växthusgasutsläppen. SLU kan och bör förse samhället med vetenskapligt baserad kunskap, som bidrar till lösningar för en biobaserad och cirkulär ekonomi, förnybara energisystem samt för en hälsosam värld för människor, djur och natur. Det innebär att vi, SLU, behöver fortsätta att vara världsledande i forskning; att vi, SLU, behöver utveckla vår samverkan och miljöanalys än mer och att vi behöver öka vår attraktionskraft bland unga människor för våra grund- och forskarutbildningar. Detta arbete sker förstås bäst ute på alla våra institutioner, centrumbildningar, framtidsplattformar och programnämnder. Från ledningsnivå ser jag det som särskilt viktigt att stödja en kultur som främjar ett strategiskt akademiskt ledarskap, en kreativ arbets- och studiemiljö, goda anställnings- och studievillkor och ett effektivt administrativt stöd.

Den svenska regeringsbildningen är i skrivande stund fortfarande oklar. Den statsbudget som riksdagen antog innan jul innebär att SLU får ett något mindre forskningsanslag än väntat och att den aviserade ökningen av medel till satsningen på SLU Grogrund uteblir. En del av dessa anslag är dock reserverade av övergångsregeringen, så att de kan tillgängliggöras i en ändringsbudget när en ny regering väl är utsedd. Tillsvidare hanterar vi det minskade forskningsanslaget på central nivå, så det inte påverkar fakulteternas budgetar. Andra myndigheter som vi samverkar med, som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har fått ganska stora anslagsminskningar. Huruvida detta har konsekvenser för SLU återstår att se.

God fortsättning!

Karin Holmgren, rektor

______________________________________________

Wishing you a happy, new and challenging year!

Welcome to a new year, and a new semester. I hope you’ve had the opportunity to relax over the holidays, and that like me, you are looking forward to an exciting, new and stimulating SLU year, full of events. I feel confidence and a sense of commitment about my task as interim vice-chancellor until our new vice-chancellor takes up her post, not least because I have Erik Fahlbeck by my side as acting deputy vice-chancellor. Erik will continue to be in charge of collaboration issues during his time as deputy vice-chancellor.

Personally, I will continue to chair the Board of Education (UN), with increased support from its vice chair Johan Gaddefors. Johan will be managing the academic side of our ‘student doubling’ project.

I am grateful to our previous vice-chancellor Peter Högberg, who involved me in the responsibilities we have as a public authority. I feel well prepared to manage and build on his work and ambitions, and I am convinced that SLU will continue to develop and become an even more visible and attractive university.

Sweden is facing great societal challenges, as is the rest of the world. We need to produce food and other necessities to supply a growing global population, without increased environmental stress and climate pressures. The UN climate change conference in Poland in December adopted rules on how to report emission reductions. This is to be welcomed, but at the same time the concern remains for how the world is taking on the climate challenge, not least as a number of countries are actively preventing more ambitious objectives for reducing greenhouse gas emissions. SLU can and should provide society with scientifically founded knowledge that contributes to solutions for a biobased, circular economy, renewable energy systems and a world that is beneficial for humans, animals and plants alike. This means that we – SLU – need to continue to be a world leader in research; that we need to develop our collaboration and environmental assessment even more and not least, that we need to make our courses and programmes at all levels more attractive to young people. This work is best done by our departments, collaborative centres, Future platforms and programme boards. At management level, I believe the most important task is to support a culture that promotes strategic academic leadership, a creative work and study environment, good conditions for employees and students and efficient administrative support.

At the time of writing, Sweden does not yet have a new government in place. The budget approved by parliament before Christmas means a slight reduction in research funding for SLU, and that the expected increase in funding for SLU Grogrund will fail to arrive. However, some of this funding has been reserved by the transition government, which means it may become available in an amendment budget once a new government has been appointed. Until then, the reduced funding for research will be managed at a central level and will not affect the faculty budgets. Other public authorities that we cooperate with, such as the Swedish Environmental Protection Agency and the Swedish Agency for Marine and Water Management, have seen substantial cuts to their funding. Whether this will have any consequences for SLU remains to be seen.

I wish you all a happy 2019!

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Förslag till ny rektor och fortsatt utveckling av våra utbildningar

Scroll down for English version

Med anledning av rekryteringsgruppens förslag till styrelsen att utse Maria Knutson Wedel till SLU:s nya rektor har jag varit i kontakt med henne och gratulerat henne. Vi får invänta alla formella beslut, men jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med henne för SLU:s fortsatta positiva utveckling. Som ett led i vår utbildningsvision om fördubblat antal studenter, så har utbildningsnämnden sedan länge ett inplanerat besök på Chalmers i nästa vecka för att ta del av hur Chalmers har arbetat med utbildningsutveckling. Värd för besöket är just Maria. Besöket känns därför nu lite extra roligt och ett bra tillfälle för oss att börja lära känna Maria lite mer.

Att besöka andra framgångsrika lärosäten är en viktig källa för att få inspiration och kunskap. I mitten av oktober var vi därför vid Wageningen University i Nederländerna för att lära oss hur de lyckades vända en negativ trend med sjunkande söktryck till grundutbildningarna till situationen idag då de i princip tar emot fler studenter än de har kapacitet för. Att jobba med kvalitet, struktur, flexibla utbildningsspår, flexibla lärmetoder och rejält studentinflytande var några av flera intressanta inslag i deras utveckling.

Under hösten har vi haft fyra öppna stormöten och vi har deltagit i flera studentmöten. Jag har deltagit fakulteternas prefektmöten och även rektors prefektmöte har haft utbildningsvisionen i fokus. I förra veckan beslutade styrelsen om ytterligare medel till grundutbildningen för att stärka det strategiska arbetet med att utveckla våra utbildningar. Jag upplever att det nu finns ett brett intresse för den här frågan i organisationen och en stor vilja att bidra till att utveckla våra utbildningar. Och även om mycket arbete återstår är jag övertygad om att vi med alla gemensamma positiva SLU-krafter är på god väg mot skapandet av framtidens utbildningar på SLU. Jag ser fram emot att vara en del av den resan och att leda det arbetet vidare!

Karin Holmgren
Prorektor


New vice-chancellor proposal and continued development of our courses and programmes

In view of the recruitment group’s proposal to the SLU Board to appoint Maria Knutson Wedel as the new vice-chancellor of SLU, I contacted and congratulated her. We have to await all formal decisions, but I look forward to working with her to continue the positive development of SLU. As part of our vision to double our amount of students, the Board of Education plans to visit Chalmers next week to see how it has developed its courses and programmes. This trip was booked long ago. Coincidentally, the host of the visit is Maria, which makes the trip extra enjoyable, and gives us an opportunity to get to know her better.

Visiting other successful higher education institutions provides a lot of inspiration and knowledge. Therefore, in the middle of October, we visited Wageningen University in the Netherlands to learn more about how they managed to turn a negative trend with fewer and fewer applicants per place to their undergraduate and Master’s courses and programmes into today’s situation, where they basically accept more students than they have room for. Working with quality, structure, flexible education tracks, flexible teaching methods and substantial student influence were some of the interesting elements of their development process.

During the autumn, we have had four open, large meetings, and participated in several student meetings. I have also taken part of the faculties’ heads of department meetings, and the vice-chancellor’s heads of department meeting focused on our education vision as well. Last week, the SLU Board decided to grant further funds to undergraduate and Master’s education to strengthen the strategic work with developing our courses and programmes. I believe that there is now a broader interest in this issue within our organisation, and a considerable desire to contribute to developing our education. Even though a lot of work remains, I am convinced that we, with all our joint, positive, SLU forces, have come a long way in creating future courses and programmes at SLU. I look forward to being part of this journey and developing the work further.

Karin Holmgren
Deputy Vice-Chancellor

Årets kvalitetsdialoger om våra utbildningar igång

Scroll down for English version

I förra veckan hölls årets första kvalitetsdialoger inom forskar- och grundutbildning. SLU:s kvalitetssäkringssystem för vår forskar-och grundutbildning syftar till att säkra att vi har en utbildningsprocess som skapar de bästa förutsättningar för en utbildning av god kvalitet. Kvalitetsdialogerna är en del av detta system. Som Utbildningsnämndens ordförande leder jag dialogerna inom grundutbildningen. Först ut var samtal om agronomprogrammen livsmedel och mark/växt. Denna vecka fortsätter det med landskapsarkitektutbildningarna och sist ut detta år är jägmästarutbildningen. Under våren 2019 följer dialoger med de administrativa avdelningar som stödjer utbildningsverksamheten.

I dialogsamtalet deltar berörd dekan, programnämndsordförande, programstudierektor, utbildningsledare och studeranderepresentant. Till grund för samtalet har vi programspecifika självvärderingar, studentkårrapporter, utbildningsstatistik och den studiesociala enkäten. Under samtalet berör vi stora och små frågor. Det kan handla om till exempel vad som definierar kvalitet, detaljer i utbildningens innehåll eller pedagogiska upplägg. Vi diskuterar också möjliga lösningar på sådant som inte fungerar helt väl. Självklart är frågor kring söktryck, studentrekrytering och studievägledning centrala. Efter samtalen bedömer ledningen (formellt rektor/UN) om situationen är tillfredsställande. Eventuella åtgärder beslutas i relevanta organ och utvecklingen följs upp vid nästa års dialog.

Jag uppskattar verkligen dessa konstruktiva och framåtsyftande samtal. De är ett tillfälle för mig att mer ingående förstå våra olika programs specifika utmaningar och möjligheter. Det är särskilt upplyftande och lärorikt att få samtala med engagerade programansvariga, lärare och studenter som gör ett fantastiskt jobb med att utveckla utbildningarna. Min bedömning är att SLU:s kvalitetssäkringssystem är kvalitetsdrivande i sig. Det är utmärkt!

Karin Holmgren, prorektor


Annual dialogues on quality have begun

Last week, dialogues on the quality of SLU programmes at all levels were held for the first time this year. The quality assurance system for our courses and programmes aims to ensure that we have an educational process that creates the best possible conditions for high-quality education. The quality dialogues are part of this system. As chair of the Board of Education, I lead the discussions on undergraduate and Master’s programmes. The first topic were the programmes Agriculture ­– Food Science and Agriculture – Soil and Plant Sciences. This week, we will discuss the Landscape Architecture programmes, followed by the Forest Science programme. During spring 2019, we will then talk to the administrative divisions that support our educational activities.

The dialogues involve a dean, programme board chair, programme director of studies, faculty programme director and student representative. The bases for our discussions are programme-specific self-evaluations, student union reports, educational statistics and the student welfare survey. We will discuss issues great and small – for example, what defines quality, educational content details or teaching approaches. We will also discuss possible solutions to things that aren’t working perfectly. Naturally, issues concerning the number of applicants, student recruitment and study guidance are key. Following our discussions, the management (formally the vice-chancellor/Board of Education) assess whether the situation is satisfactory. Relevant bodies decide on possible measures, and development is followed up during next year’s discussions.

I sincerely appreciate these constructive and forward-thinking discussions. They give me the chance to understand the specific challenges and possibilities of our programmes in a more profound way. It is especially uplifting and rewarding to talk to committed colleagues responsible for programmes, teachers and students who do a fantastic job developing SLU’s programmes. My impression is that our quality assurance system in itself drives quality, which is excellent.

Karin Holmgren, Deputy Vice-Chancellor

Bidra till fördubblat antal SLU-studenter!

English version below

Nu har SLU startat arbetet med att förverkliga visionen att vår studentpopulation är fördubblad till SLU:s 50-årsdag, år 2027 och att den speglar mångfalden i Sveriges unga befolkning. Flera projekt pågår om utbildningens struktur och innehåll. Alla anställda och studenter är välkomna att delta och jag hoppas på stort intresse och engagemang från er alla. Frågor som jag gärna vill se belysta är bland annat:

  • Du som forskar, vilka framtidsfrågor ser du som centrala och som motiverar att vi skulle ha fler studenter och kanske nya utbildningar?
  • Du som är engagerad i samverkan, vilka behov möter du i samhället som motiverar att vi skulle ha fler studenter och kanske nya utbildningar?
  • Du som är student, vilken typ av utbildningar tror du hade kunnat locka fler av dina gymnasiekompisar att studera på SLU?
  • Vad lockar unga människor till studier? Vad säger ungdomar i din närhet? (Missa inte heller Ungdomsbarometerns presentation av unga människors attityder och värderingar (länk nedan), det spelar stor roll för hur vi ska utveckla vårt SLU.)

Skärmdump från förslagslåda i CanvasEn förslagslåda är öppen för att ta emot allmänna eller konkreta idéer och förslag för att förverkliga visionen. Alla sorters inspel kan göras, oavsett om det rör sig om struktur, organisation, pedagogik eller utveckling av befintliga och nya kurser och program. Visionär framtidsspaning om framtidens SLU-utbildningar är lika angelägen som konkreta förslag om kurser och program.

Förslagslådan finns i Canvas. Läs mer och registrera dig här. Om du sedan klickar vidare hittar du länkar till presentationer från Ungdomsbarometern samt mitt inledningsanförande från utbildningskonferensen, där jag beskriver mer om visionen. Du hittar även en projektplan för det fortsatta arbetet.

Förslagslådan är öppen till och med den 31 oktober 2018 och jag ser fram emot att läsa dina idéer och synpunkter!

Karin Holmgren, prorektor


Help us double the number of SLU students

We have now started work on realising the vision of doubling our student population, and making sure it reflects the diversity among Sweden’s young citizens, by 2027 – our 50th anniversary. Several projects relating to the content and structure of our programmes are already underway. All staff and students are invited to participate, and I’m hoping to see considerable interest and commitment from you all. Among the issues I’d like input on are:

  • If you are a researcher, what issues do you see as central ones in the future that would motivate more students and perhaps new programmes?
  • If you are involved in external collaboration, what needs do you see in society that would warrant more students and perhaps new programmes?
  • If you are a student, what kind of programmes do you think would make your friends from school interested in studying at SLU?
  • What attracts young people to a university? What do the young people you know say?

A suggestion box is available for both general and concrete ideas that can help realise this vision. All input is welcome, regardless of whether it relates to structure, organisation, teaching and learning or the range of courses and programmes offered (i.e. the development of current and new courses and degree programmes). Visionary ‘futurecasting’ of SLU’s course and programme offering is as important as concrete suggestions.

The suggestion box is available in Canvas. Read more and register here.

The suggestion box will remain open till 31 October 2018. I look forward to hearing your opinions and ideas!

Karin Holmgren, Deputy Vice-Chancellor

Tankar efter Umeåbesök

Scroll down for English version

Så här i ansökningstider funderar jag ofta på våra utbildningar, dess innehåll, utformning samt hur vi talar om dem.

När våra studenter lämnar SLU ska de ha djupa ämnesmässiga kunskaper och relevanta praktiska färdigheter. De ska behärska kritiskt tänkande, kunna kommunicera i tal och skrift och kunna föra dialog med respekt för olika uppfattningar. De ska ha förmåga att förstå och hantera komplexa frågor och målkonflikter. När våra studenter går ut i arbetslivet ska de gå i bräschen för framtidens hållbara nyttjande av djur och de gröna naturresurserna och bidra till en god hälsa för människor och djur i såväl svenskt som globalt perspektiv. De ska bidra till att utveckla de gröna näringarna mot produktionssystem anpassade till ett fossilbränslesnålt samhälle.

För att möta dagens och framtidens utmaningar, behöver vi fler högutbildade inom SLU:s ansvarsområden. Min vision är därför att vi ska ha dubblat antalet studenter inom en 10-årsperiod och att studenterna speglar hela samhällets bredd i fråga om social, kulturell och geografisk bakgrund.

I förra veckan var jag i Umeå och fördjupade mig i jägmästarutbildningen med mera. Jag konstaterar att det är bra energi och kreativitet i marknadsföringsarbetet och att det finns mycket ämneskunskap som gynnar jägmästarutbildningen. Pågående utvecklingsarbete inför höststarten av det nya ortsövergripande masterprogrammet Växtbiologi för hållbar produktion är spännande. SLU är på väg mot en framtida hög kompetensnivå i e-baserat lärande och ett stort utbud av distansutbildningar.

Roligt var också att få ta del av den samverkan mellan biblioteksföreträdare, pedagogiska utvecklare, lärare och studenter (PLOG-projektet), som lett till ett genomtänkt upplägg för hur jägmästarstudenter ska utveckla sina generella kompetenser (t ex skrivande). Momenten ska integreras i utbildningen med start från första kursen, och med tydlig progression, så att studenterna, när det är dags att skriva examensarbete, har de färdigheter som krävs för att självständigt kunna producera en uppsats av hög vetenskaplig kvalitet.

När samhället förändras behöver utbildningarna också göra det – både vad gäller struktur och innehåll. Dagens ungdomar vill, enligt Ungdomsbarometern, inte låsa in sig i långa program, de vill ha många dörrar öppna länge. Är det dags att strukturera våra yrkesprogram i tydliga kandidat- och mastersystem, där det går att byta inriktning efter år tre? Och där det går att få ut yrkesexamenstiteln vid val av särskilt utpekade kandidat-masterkombinationer?

Många yrkesprogram har djupa traditioner. Det finns en tendens att vi, när behov om nya ämnesområden och kurser uppstår, försöker stoppa in detta i befintligt upplägg, utan att fundera på vad som kan tas bort. Det är inte konstigt – det är alltid lättare att skapa nya kurser än att lägga ner en kurs. Men trots vår iver att vinna fler studenter måste vi också ägna tid åt att skapa gemensamma målbilder – vad vill vi med utbildningen, hur ska den se ut om fem år och hur når vi dit? Det är exempel på frågor att resonera brett kring. Vid S-fak har det påbörjats inom projektet Future Education.

Det var lärorikt att träffa många utbildningsengagerade studenter, lärare, studierektorer, prefekter och utbildningsledare under mitt Umeåbesök. Varmt tack till alla som tog emot mig och delade med sig av kunskap och tankar.

Karin Holmgren, prorektor


Thoughts after a visit to Umeå

Now that it’s application time once again, I often think about our courses and programmes, their content and how we talk about them.

When our students leave SLU, they should have deep, specialised knowledge and relevant practical skills. They should be able to think critically, communicate in speech and writing and discuss whilst maintaining respect for various opinions. They should understand and handle complex issues and conflicts of objectives. When they enter the labour market, they should be at the forefront of future sustainable use of animals and green natural resources, and contribute to good human and animal health from both a Swedish and a global perspective. They should contribute to developing the land-based sectors towards production systems adjusted to a society with less fossil fuel.

In order to meet the challenges of today as well as of the future, we need more highly educated people within SLU’s areas of responsibility. My vision is that we will double the number of students during a 10-year period, and that these students will reflect the breadth of our society in regard to their social, cultural and geographical backgrounds.

I was in Umeå last week, learning more about the Forest Science programme and much more. It was inspiring to see the energy and creativity in the marketing of our degree programmes and courses. The ongoing development work with the multi-site Master’s programme Plant Biology for Sustainable Production that will start this autumn is exciting. SLU is heading for a future high skills level when it comes to e-based learning, and a large selection of distance learning courses.

It was also interesting to be informed on a project run in collaboration between library representatives, educational developers, teachers and students (the PLOG project – information only available in Swedish). The project has led to a well thought-out approach on how forest science students can develop their general competencies (for example writing). Training in these skills will be integrated into the programme from the first course and progress clearly so that when the time comes, the students will have the skills necessary to independently produce a thesis of high scientific quality.

As society changes, education must do so also – both in regard to structure and content. According to the Ungdomsbarometern survey, young people today don’t want to be locked in on long programmes; they want to keep their doors open. Is it time to structure our professional programmes into a clear Bachelor’s and Master’s system where you can change your specialisation after year three and where you can receive your professional qualification title when selecting specially defined Bachelor’s and Master’s combinations?

Many professional programmes have deep traditions. When there is a demand for introducing new subject areas and courses, we have a tendency to fit them into existing structures without thinking about what can be removed. This is not strange – it is always easier to create new courses than to close down old ones. But despite our eagerness to recruit more students, we also have to spend time creating common goals. What do we want to achieve with our degree programmes, now and five years ahead? These are some of the questions we should consider with an open mind. The S Faculty has already started doing this through the Future Education project (information only available in Swedish).

It was valuable to meet so many students, teachers, directors of studies, heads of department and programme directors committed to education at SLU Umeå. I want to thank everyone I met who shared their knowledge and thoughts.

Karin Holmgren, Deputy Vice-Chancellor

På gång inom utbildningsområdet

Scroll down for English version

Den 15 mars öppnar anmälningstiden för ansökningar till höstens kurser och program. Vi vill som bekant se fler kvalificerade sökande till våra utbildningar så därför är det glädjande att notera att i årets medarbetarundersökning har många fler medarbetare än tidigare uttryckt att de gärna skulle rekommendera en nära vän eller bekant att studera vid SLU. Det är mycket positivt eftersom SLU:s medarbetare och studenter är våra viktigaste ambassadörer.

Det är också glädjande att konstatera att antalet förstahandssökande till våra utbildningar i den internationella ansökningsomgången har ökat från 1 269 sökande år 2017 till 1 826 sökande år 2018. Och det är bland annat våra nya masterprogram Trädgårdsvetenskap, Hållbara livsmedelssystem och Växtbiologi för hållbar produktion tilldrar sig stort intresse. Kul! Jag hoppas vi får se samma trend i den nationella ansökningsomgången.

Det är mycket på gång inom grundutbildningen: I januari arrangerade kommunikationsavdelningen en välbesökt studentrekryteringskonferens, där vi bland annat fick en presentation av Ungdomsbarometern, om unga människors identitet och vad som styr deras utbildningsval. Några veckor senare fick SLU:s ledning besök av universitetsledningen från Wageningen University & Research. Båda dessa händelser gav inspiration till den fortsatta utvecklingen av våra utbildningar. En tänkvärd lärdom var att dagens unga vill hålla många dörrar öppna så länge som möjligt. Det pågående arbetet inom utbildningsorganisationen att bättre synliggöra att generella examina kan uppnås, inte bara genom att följa ett specifikt program utan också genom att välja fristående kurser, är därför helt rätt. Detta stämmer också väl överens med önskemålen från arbetsgivarna – alla som ska verka inom jord-, skog-, djur- och trädgårdsbruk ska inte vara stöpta i samma form utan det ska finnas en bredd och variation i utbildningsportföljen. Dagens och framtidens utmaningar inom hållbara gröna produktionssystem är så komplexa att de kräver en mångfacetterad kompetens för att kunna mötas.

Men nu är det fullt fokus på kommande ansökningsomgång till höstens utbildningar. Och då kan det vara bra att veta att – enligt Ungdomsbarometern – så bestämmer sig många sökande först de sista dagarna innan deadline (16 april) för vilken utbildning de ska välja. Så låt oss fokusera på marknadsföring av våra utbildningar under hela denna tid, alla kan hjälpa till! Ingen insats är för liten eller för stor. Tack alla studenter och medarbetare för ert goda ambassadörskap!

Karin Holmgren, prorektor


What’s happening in education at SLU?

The opening of the application period for next semester is approaching (15 March). As you know, we’re hoping to see an increased number of qualified applicants for our courses and programmes, which is why I’m happy to see that in this year’s staff survey, more of you say they would recommend a friend or acquaintance to study at SLU. This is positive, as our staff and students are our most important ambassadors.

I’m equally happy to note that the number of first-choice applications for our programmes in the international admission round has increased from 1,269 in 2017 to 1,826 in 2018. Among the programmes attracting a lot of interest are our new Master’s programmes Horticultural Science, Sustainable Food Systems and Plant Biology for Sustainable Production. Great! I hope the national admission round will see the same trend.

There’s a lot happening at undergraduate and Master’s level: In January, the Division of Communication arranged a well-patronised student recruitment conference, which included a presentation of the Ungdomsbarometern survey on the identity of young people and what governs their choice of education. A few weeks later, the management from Wageningen University & Research paid a visit to SLU. Both events provided inspiration for the continued work on developing our programmes. One piece of food for thought was that young people today tend to want to keep as many doors open as possible, for as long as possible. It’s obvious that what are currently doing is absolutely right: making it clearer how studying at SLU can lead to a degree, not only by doing a specific programme but also by combining freestanding courses. This also tallies with the needs of employers – not everyone active in the land-based sector needs to be cast in the same mould. On the contrary, the range of courses and programmes offered should be characterised by breadth and variety. The challenges of today, and of the future, in sustainable, green production systems are complex and demand a variety of skills.

However, focus right now is on the next admission round for the autumn semester. With this in mind, it’s useful to know that, according to the Ungdomsbarometern survey, many applicants will wait till the last few days before deadline (16 April) to decide what programme to apply for. So let’s all focus on marketing our courses and programmes during this period. Everyone can pitch in, and every effort counts. Thank you to all our students and staff for being such great ambassadors!

Karin Holmgren, Deputy Vice-Chancellor

Nu kan du söka pengar för att utveckla våra utbildningar

Scroll down for English version

Under SLU:s 40-årsfirande lanserade jag min vision för vår 50-årsdag: När SLU fyller 50 år känner unga svenskar till att med SLU:s utbildningar i botten kan man göra skillnad för framtiden! SLU:s studentpopulation är fördubblad – därför att den behövs! Och den speglar också Sveriges unga befolkning i fråga om sammansättning, bakgrund osv. Gensvaret från våra medarbetare har varit stort och jag känner att detta är något som vi verkligen kan sluta upp bakom. Men hur ska vi då nå dit? – Vi måste verka på många plan och alla kan bidra.

En nyhet från Utbildningsnämndens sida är att vi har avsatt cirka 10 miljoner kronor för strategiska satsningar med syfte att vidareutveckla vår utbildning på grund- och avancerad nivå. Vi öppnar upp för ansökningar om projektmedel inom ramen för tre olika satsningar, varav två riktar sig till fakultetsnämnder och programnämnder och den tredje till lärare och studentkårer. SLU:s strategi och utbildningarnas behov har varit en ledstjärna i utformandet av utlysningen.

Själva utlysningen och information om ansökningsförfarandet finns här:

Förslag utformas enligt anvisningarna och skickas in senast 2018-03-01. Därefter bereder en arbetsgrupp inom Utbildningsnämnden respektive enheten för pedagogisk utveckling ärendet för beslut under april 2018.

Jag hoppas att denna utlysning ska generera smarta investeringar och vara ett tydligt steg på vägen mot visionen för SLU 50 år.

Karin Holmgren
Prorektor och Utbildningsnämndens ordförande


Apply for funds to develop our courses and programmes

During SLU’s 40th anniversary, I launched my vision for our 50th: When SLU turns 50, young Swedes will know that SLU’s courses and programmes help people change the future. SLU’s student population will have doubled, because it is needed. It will reflect Sweden’s young population in regard to composition, background, etc. The response from our employees has been great, and I would really like us to work on this. But how? The answer is that we need to work at many different levels, and everyone can contribute.

The Board of Education has announced that we have reserved about SEK 10 million for strategic initiatives with the aim to further develop our courses and programmes at undergraduate and Master’s level. We are allowing project fund applications within the framework of three different initiatives; two are aimed at the faculty and programme boards and the third at teachers and students’ unions. The SLU strategy and the course and programme requirements have guided the call for applications.

The actual call for applications and information on the application process can be found here:

Proposals must be written in accordance with the instructions and submitted 1 March 2018 at the latest. Working teams will then be assembled within the Board of Education and the Educational Development Unit. These teams will prepare the matter, and a decision will be made in April 2018.

I hope that this call will generate smart investments and act as a clear step towards the vision of SLU at 50.

Karin Holmgren
Deputy Vice-Chancellor and Chair of the Board of Education

Hjälp till att marknadsföra våra internationella masterutbildningar!

Ansökningsomgången inför antagning av internationella studenter är öppen sedan en  månad tillbaka på www.universityadmissions.se. Sista dag för anmälan är den 15 januari 2018. Våra skickliga studentrekryterare arbetar intensivt med att marknadsföra våra utbildningar på olika sätt; via sociala medier, mässor, pressmeddelanden och annonsering. Men vi behöver alla hjälpas åt!

Jag uppmanar SLU:s forskare, lärare, övrig personal, doktorander och alla studenter att passa på att sprida kunskap om våra utbildningar – inte minst om våra nya masterutbildningar – i era olika nätverk! Ta med vårt internationella magasin om våra utbildningar när du åker på konferens och sprid den! Den finns att hämta i Servicecenter eller beställas och laddas ner här.

Det finns så många unga människor som är oroliga för planeten jordens framtid. Hjälp dem att förstå att vid SLU utbildar vi för att bidra till lösningarna för en hållbar framtid!.

Undervisningsspråket på så gott som alla våra masterprogram är på engelska, de behandlar internationella perspektiv på hållbar utveckling, hållbart nyttjande av skog, åker, trädgård, djur och natur och om hållbar stadsutveckling. Flera nya masterutbildningar startar hösten 2018, bland annat Sustainable Food Systems och Plant Biology for Sustainable Production.

Jag är stolt över vårt utbildningsutbud och mycket angelägen om att flera unga ska hitta hit – för vår framtids skull!

Karin Holmgren, prorektor


Please help market our international Master’s programmes

International students have been able to apply to SLU for a month at www.universityadmissions.se. The deadline is 15 January 2018. Our skilled student recruiters are marketing our programmes intensely in various ways – through social media, exhibitions, press releases and advertising. But we all need to help.

I encourage SLU’s researchers, teachers, other staff members, doctoral students and students to take the time to spread knowledge of our courses and programmes – not least our new Master’s programmes – through your various networks. Bring our “International Studies” magazine to conferences and spread it around. They can be found at the Service Centre or ordered and downloaded here.

So many young people are worried about our planet’s future. Please help them understand that, at SLU, we educate students on how to contribute with solutions for a sustainable future.

Almost all of our Master’s programmes are taught in English and discuss international perspectives on sustainable development, sustainable use of forests, fields, gardens, animals and nature, as well as sustainable urban development. Several new Master’s programmes will start in autumn 2018, among them Sustainable Food Systems as well as Plant Biology for Sustainable Production.

I am proud of our course and programme selection, and I think it is very important for more young people to find us – for our future’s sake.

Karin Holmgren, Deputy Vice-Chancellor

Vårt arbete skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld

Scroll down for English version

För en tid sedan presenterade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) resultatet från utvärderingen av hur Sveriges universitet och högskolor arbetar med att främja hållbar utveckling. Fokus låg på utbildningsområdet och SLU tillhör de sju av totalt 47 undersökta universitet och högskolor som fått mycket gott omdöme. UKÄ berömmer SLU bland annat för sitt miljöledningsarbete, för den utbildning som enheten för pedagogisk utveckling (EPU) genomför för programstudierektor och kursansvariga lärare, för vår samverkan med Uppsala universitet inom Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (Cemus) och för hur vi, i våra utbildningar, integrerar hållbarhetsperspektiven.

Hade UKÄ även tittat på forskningsområdet, så är jag övertygad om att de hade imponerats lika mycket, inte minst med tanke på vår satsning på våra framtidsplattformar och hur vår samlade kompetens inom forskning, utbildning, miljöanalys och samverkan bidrar till Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Nu växlar vi upp ytterligare: Ambitionen på utbildningssidan är att alla program, senast 2020, ska innehålla moment som behandlar de ekonomiska, ekologiska, hälsomässiga och sociala perspektiven på hållbar utveckling. Kopplingarna mellan forskning, utbildning och samverkan stärks inom framtidsplattformarna och i vårt internationaliseringsarbete. Samarbetet med Uppsala universitet i Cemus intensifieras och utvecklas. Vi söker också långsiktiga samarbeten med andra aktörer.

Som rektor tidigare bloggat om – SLU är viktigt som det svenska universitet där fokus är på att utveckla de bästa lösningarna för ett fossilfritt samhälle, för ett hållbart brukande av våra naturresurser och för ett hållbart nyttjande av våra djur, men utan att hota den biologiska mångfalden.

I Kantar Sifos anseendeindex ligger SLU på sjunde plats av 20 svenska lärosäten (). Vårt anseende bygger på att vi har framgångsrik och trovärdig forskning och utbildning som ger samhällsnytta. Med fortsatt höga ambitioner inom våra ämnesområden kompletterat med större synlighet kan vi skjuta fram våra positioner ytterligare. Det finns många goda berättelser ifrån SLU och många goda berättare – jag vill att flera ska höra dem!

Karin Holmgren, prorektor


Our work creates what is needed for a sustainable, thriving and better world

Last month, the Swedish Higher Education Authority (UKÄ), presented the results of their evaluation (in Swedish) of the work done at Swedish universities and higher education institutions to promote sustainable development. The evaluation focused on disciplinary domains, and SLU is one of seven reviewed universities out of 47 that received the rating ‘very good’. UKÄ commends SLU, among other things, for our environmental management work, the training provided by the Educational Development Unit (EPU) to programme directors of studies and course coordinating teachers, our collaboration with Uppsala University in relation to the Centre for Environment and Development Studies (Cemus) and how we integrate the sustainability perspective in our courses and programmes.

If UKÄ had also reviewed research domains, I am convinced that they would have been equally impressed, not least considering how much we have worked on our future platforms and how our research, education, environmental assessment and collaboration together contribute to Agenda 2030 in regard to sustainable development.

Now, we are turning it up a notch: the aim is that all programmes will involve components concerning financial, ecological, health and social perspectives on sustainable development. The connections between research, education and collaboration are strengthened through the future platforms and our internalisation work. The collaboration with Uppsala University within Cemus will be intensified and developed. We are also seeking long-term collaboration with other parties.

The vice-chancellor recently blogged about how SLU is an important Swedish university where focus lies on developing the best solutions for a fossil fuel free society, sustainable use of our natural resources and sustainable use of our animals without threatening biological diversity.

In Kantar Sifo’s reputation index (written in Swedish), SLU came in 7th place out of 20 Swedish higher education institutions. Our reputation is built on the fact that we produce successful and credible research and education that are also useful to society. If we continue to be highly ambitious in our subject areas and increase our visibility, we can climb even higher. There are many great stories at SLU and many great storytellers – I want more of them to be heard.

Karin Holmgren, Deputy Vice-Chancellor