För en hållbar, levande och bättre värld

Publicerat den

In English below

Det är mörkt ute nu, vi tänder ljus, följer gamla traditioner och skapar nya. För många av oss stundar en efterlängtad ledighet med tid att umgås och vila, och nu vänder det. Vi får ny energi när ljuset kommer tillbaka. För min del innebär denna tid på året att jag, liksom många andra, summerar det som har varit och blickar framåt.

Jag ser tillbaka på ett år då våra campus äntligen började vakna till liv igen. Vilken glädje att möta studenter i korridorerna och se fyllda rum där undervisning pågår. Så effektivt med snabb överhörning i korridor och fikarum. Så kul med konferenser där man ser hela människor, och att kunna ha en pampig promotion med fullt dansgolv framåt natten.

Året har även innehållit utmaningar och oro. Kriget i Ukraina, protesterna i Iran, elenergibrist, inflation och humanitära kriser i spåren av klimatförändringarna påverkar både vår omvärld och oss. Men med vår stabila grund och alla enskilda engagemang har vi visat att vi, i samarbete med andra, klarar tuffare tider och även kan bistå andra.

Jag har skrivit rektorsrapporter till styrelsen och märkt hur våra ämnen alltmer lyfts och diskuteras i media. SLU:s kunskap är mer relevant än någonsin och våra anställda och studenter bidrar i samhällsdebatten. Och det går bra för oss. Fler har valt att tillbringa sina studieår hos oss, och de är mycket efterfrågade ute i samhället efter examen. Vi har varit mycket framgångsrika vid ansökningarna om externa forskningsmedel och vi har både fullgjort och utvecklat våra uppdrag inom miljöanalys. Både vi i ledningen och andra har noterat alla extraordinära insatser vårt verksamhetsstöd levererat under året. Vi har sparat 100 000 kWh (sex procent) varje månad under hösten. Vi ska vara stolta. Jag är stolt!

Vi kan se framåt med tillförsikt och har mycket att se fram emot. All ny kunskap vi ska ta fram, ta till oss och förmedla. All verksamhet som kommer att rulla vidare och utvecklas. Av oss tillsammans, för en hållbar, levande och bättre värld.

Vi i universitetsledningen önskar er en riktigt god helg och vi ses nästa år!

Maria Knutson Wedel, rektor
——————————————

For a sustainable, thriving and better world

Outside it’s dark, indoors we light candles, follow old traditions and create new ones. For many of us, the season brings with it some long-awaited leave with time to rest and see friends and family. This is when the year turns, and the returning light brings with it new energy. For me, like so many others, this is when I summarise the year that’s been and look forward.

I’m looking back at a year when our campuses were finally starting to come to life again. What a joy to meet students in the corridors and see rooms filled with students listening to a teacher. Being able to overhear conversations in hallways and coffee rooms. Attending conferences where you see the whole person you’re talking to, not just their face on a screen, and being able to have a doctoral award ceremony with pomp and circumstance and a dance floor still full as we approach midnight.

But it’s also been a year of challenges and worries. The war in Ukraine, the protests in Iran, energy crisis, inflation and humanitarian crises in the tracks of climate change affect us all. But with our stable foundation, and the commitment of so many individuals, we’ve shown that by cooperating with others, we can handle tougher times and also assist others.

I’ve written reports to our board, and I’ve seen our subjects discussed and highlighted in media. Knowledge produced at SLU is more relevant than ever, and our staff and students engage in the public debate. And we’re doing well. More students have chosen to spend their university years at SLU, and our alumni are sought after in the labour market. Our applications for external research grants have been very successful, and we have fulfilled and expanded our environmental assessment mission. All of us in management, and others, have noted the extraordinary contributions from the university administration during the year. We’ve saved 100,000 kWh (6%) every month this autumn. We should be proud. I am proud!

We can look ahead with confidence, and there is much to look forward to. All the new knowledge we will produce, take in and share. All our work that will go forward and grow. Work done by us, together, for a sustainable, thriving and better world.

The university management wishes you all happy holidays, and see you again in 2023!

Maria Knutson Wedel, Vice-Chancellor

En stor men nödvändig förändring

Publicerat den

In English below

När jag kom till SLU för tre år sedan fick jag höra att vi hade ett universitetsdjursjukhus som gav djursjukvård med mycket hög kvalitet, men att det fanns stora utmaningar. Sjukhuset skapades 2007 genom att djursjukvården lyftes ut ur VH-fakulteten och bildade en egen organisation för att kunna fungera kommersiellt och samtidigt vara till för forskning och utbildning. Två olika inriktningar som skulle härbärgeras i en och samma verksamhet, med en personalstyrka från två organisationer med delvis lika men också olika uppdrag.

Jag fick också berättat för mig att medarbetarna upplevde att det skavde för att förutsättningarna och villkoren såg, och fortfarande ser, olika ut. I Tillsammansprojektet som startades 2019 nåddes samsyn i många frågor, men ett område visade sig vara svårt att finna lösningar på; ekonomin.

Djursjukhuset har genererat ett stort ekonomiskt underskott under många år. Flera försök och utredningar har gjorts genom åren för att komma tillrätta med detta. Parallellt har också omvärlden förändrats. Idag finns flera stora djursjukvårdskoncerner, det är möjligt att göra och görs alltfler avancerade medicinska ingrepp på djur och bristen på personal är stor både i Sverige och andra länder. Pandemin tärde hårt på många sätt.

Nu måste vi göra en stor förändring. Vi har inget alternativ. SLU har ett nationellt ansvar för utbildning av veterinärer och djursjukskötare och måste ha ett djursjukhus som vi har råd med, utan att tulla på kvaliteten på utbildning, forskning eller djursjukvård. Förändringsprocesser är svåra. Hos vissa tänds en inre glöd och iver medan andra mår dåligt av ovissheten och känner oro. Det är lätt att se problemen och svårigheterna, för de finns där, men vi måste också prata om vad vi har gemensamt, vad vi kan uppnå och vad vinsten är.

När jag tar ett kliv tillbaka hör jag en stor samstämmighet. Vi delar att våra hjärtan klappar för djuren och deras möjligheter till god omvårdnad. Vi ska ha ett djursjukhus som är till för utbildning och forskning med djursjukvård av allra bästa kvalitet. En enklare arbetsplats där organisationsgränser inte skapar onödiga barriärer. Vi är många som vill dit och det är dit vi ska. Några medarbetare har redan valt att lämna verksamheten, och gått till kommersiella aktörer, och det är en stor förlust på flera sätt. Vi i ledningen önskar så klart att alla medarbetare vill vara med på resan och bidra med sin erfarenhet, när vi tillsammans måste våga prova nytt, lära och ta omtag. Ett steg i taget.

För att klara av den här resan har en interimistisk ledning utsetts för att leda förändringen, och de kommer att börja jobba omedelbart. Mycket i verksamheten är värdefullt att behålla, medan vi redan nu vet att andra saker behöver utvecklas eller ändras. Medarbetarna kommer att kunna bidra så att målbilden får mer konturer. Dialog, tydlighet och delaktighet är viktiga ledord framåt.

Jag ser med tillförsikt fram emot vår slutdestination, även om vägen dit inte bara kommer att vara rolig och lätt.

Maria Knutson Wedel, rektor

——————————————

A major – but necessary – change

When I joined SLU three years ago, I was told that our University Animal Hospital provided animal healthcare of a very high standard, although there were major challenges. The hospital as it is today was established in 2007, when animal healthcare was taken from the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and placed into a new organisation that could be run commercially whilst simultaneously creating a place for research and education. Two settings under one operation, staffed by two organisations with similar yet different tasks.

I also learnt that staff felt friction, as the circumstances and terms were – and still are – different. The Tillsammans project launched in 2019 reached a consensus on many issues. However, it became obvious that the problems in one area – finance – were difficult to solve.

The University Animal Hospital has been experiencing major financial losses for some time, and. several attempts and inquiries to resolve this issue have been carried out over the years. At the same time, the world around us has changed. These days there are many large animal healthcare companies enabling advanced medical treatments for animals, and there is a significant staff deficit in both Sweden and abroad. The pandemic has really taken its toll in many ways, and now we have to make major changes. There is nothing else we can do. SLU has a national responsibility for veterinary  and veterinary nurses education and we need an animal hospital we can afford without compromising the quality of research and education or animal healthcare.

Change is difficult. Some are ready and raring to go, whereas others are concerned and struggle with the uncertainty. It is easy to focus on the problems and the difficulties, as they are there in plain sight, but we must also talk about what we have in common – what we can achieve, and the nature of the benefits.

When I take a step back, I sense a broad consensus. We all live for the animals and their access to good care. We want an animal hospital that is a place for research and education with animal healthcare of the highest quality. A streamlined workplace where organisational boundaries do not form unnecessary barriers. These are things many of us want to see, and we will achieve them. Some staff have already left the university for the private sector; this is a great loss in many ways. Of course, as management we want all of our staff to join us on this journey and share their experiences as together we must dare to try something new, learn and make a fresh start. One step at a time.

To succeed on this journey, we have appointed an interim management group who will lead the change, effective immediately. There is a lot worth holding on to at the organisation, but we know now that other things need to be developed or changed; every member of staff will be able to contribute to creating a more nuanced vision. Discussion, clarity and participation are three key words going forward.

I look forward with confidence as we face our final destination – even if the journey ahead will not be plain sailing.

Maria Knutson Wedel, Vice-Chancellor

Några ord om vikten av internationellt samarbete i en orolig tid

Publicerat den

In English below

Internationalisering är hjärtat i ett universitets verksamhet och på sistone har det satt märkbara avtryck i min kalender. Möten har åter kunnat hållas fysiskt och med tanke på vad som händer i omvärlden känns det viktigare än någonsin att upprätthålla gott samarbete över gränserna.

Den årliga konferensen i Euroleague for Life Sciences (ELLS) tog plats på Czech University of Life Sciences i Prag, som vanligt med ett imponerande studentengagemang. Vi rektorer diskuterade ansökan om ett europauniversitet (EUI) med ELLS som bas fast med ytterligare parter. Det känns bra att vi vidareutvecklar vårt goda samarbete men också att många delar min uppfattning att samarbete inom Europa är viktigt, men att vi inte får bli alltför eurocentriska och bygga nya högre murar runtom oss när vi river murar mellan oss.

Veckan efter var jag i Bryssel på Nordic University Days där 60 rektorer och vicerektorer pratade om Horizon Europe och träffade politiker. Även här blev det en del diskussion om spänningen mellan tätare samarbete inom Europa och ett globalt förhållningssätt. Inte minst visar covidforskningens snabba utveckling vikten av att samarbeta så brett som möjligt. Andra slutsatser var att EU-parlamentariker gärna vill ha mer dialog med forskare om både ny kunskap och belysande av de avväganden och begränsningar som ofta finns när man når sin slutsats.

I skrivande stund är jag i Zürich och tar del av hur de arbetar med det universitetsbaserade innovationsekosystemet i staden. Intressant att se hur de arbetar för att forskning ska kunna skapa nya tjänster och produkter och bidra till utveckling mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt nås jag av de dystra nyheterna från lärosäten i Iran. Enligt internationell media har säkerhetsstyrkor använt tårgas och skjutit mot studenter vid Sharif University of Technology i Teheran. Att gå in med våld, tårgas och skarpa vapen på ett universitetscampus och slå mot studenter som ägnar sig åt fredliga protester är inte förenligt med de värden vi som universitet står för. Jag tror att jag med kraft kan tala för hela vårt lärosäte och säga att vi på SLU fördömer detta brutala våld mot studenter.

Så från resorna tar jag med mig många intryck och idéer, men framför allt en visshet om betydelsen av att vi i akademin fortsätter vårda universiteten som en plats för global verksamhet där vi värnar om både akademisk frihet och akademiskt ansvar. Det känns bra att vår kommande ansökan om EUI är präglat av just detta globala perspektiv.

Mer att läsa

Maria Knutson Wedel, rektor 

——————————————————-

A few words on the importance of international collaboration in these uncertain times

Internationalisation is at the heart of a university’s activities, something that has been evident in my diary recently. Meetings can be held in person once again and – based on what is going on in the world – it feels more important than ever to maintain positive cross-border collaborations.

The annual Euroleague for Life Sciences (ELLS) conference has taken place at the Czech University of Life Sciences in Prague, and as always, student involvement was impressive. We vice-chancellors discussed an application to the European Universities initiative (EUI) with ELLS as the host together with other parties. It feels good knowing we are developing our positive collaborations, likewise that many share my understanding of the importance of European collaborations. Still, we must not become too Euro-centric and build high walls around us as we tear down the walls between us.

The following week, I travelled to Brussels for the Nordic University Days, during which 60 vice-chancellors and deputy vice-chancellors discussed Horizon Europe and met with politicians. This was also a time for many discussions on the tensions between closer European collaborations and a global approach. The rapid developments in Covid-19 research demonstrated the importance of working as broadly as possible. Other conclusions drawn included members of the European Parliament wanting more dialogue with researchers, both on discussing new knowledge and shedding light on the balancing and limitations often involved when reaching a conclusion.

I am currently in Zurich, learning how they work with and make the most of the university-based innovation ecosystem in the city. It has been interesting to see how they work to enable research to create new services and products, and contribute to the development of a more sustainable society. At the same time, I see the horrific news coming from universities in Iran. International media has reported that security forces have used tear gas and opened fire on students at the Sharif University of Technology in Teheran. Entering university campuses with violence, tear gas and live rounds, and beating students participating in peaceful protests, is not in line with the values we as a university stand for. I believe I can safely speak on behalf of everyone at SLU and say that the university condemns this brutal violence against students in Iran.

My travels have given me many impressions and ideas, but most of all a certainty about the significance of academia continuing to preserve the university as a place for global activities, where we protect both academic freedom and responsibility. It feels good to know that our forthcoming EUI application will be characterised by this global perspective.

Read more

Maria Knutson Wedel, Vice-Chancellor