Stort fokus på våra utbildningar

English version below

Flugsnappare och sjörök över Sunnerstaviken. Katt och fasan på fyra meters avstånd vaktar på varandra. Mina morgonpromenader är en skön kontrast till de intensiva dagar som sedan är på SLU.

Den senaste tiden har varit extra intensiv. Rektor/universitetsledning har varit på möte med Jordbruksverkets ledning, träffat SLU:s nya minister, landsbygdsministern Jennie Nilsson, presenterat SLU:s verksamhet för riksdagens miljö- och jordbruksutskott och nu senast deltagit i universitetsstyrelsens möte (som för första gången genomfördes med videouppkoppling för ledamöter på distans, funkade bra!). Gemensamt för alla dessa möten har varit entusiasmen över SLU:s forskningsframgångar samt intresset för vårt så kallade fördubblingsprojekt. Vi får mycket uppmuntran och stort stöd när vi berättar om våra ambitioner att utveckla våra, för den gröna näringen, så viktiga utbildningar så att vi ska attrahera flera kvalificerade sökanden till dem. Vi har också genomfört rundabordssamtal om utbildningsvisionen, särskilt riktat mot potentiella arbetsgivare inom den gröna näringen. Här möts vi av såväl positivt stöd som ifrågasättande av våra metodval för att nå målet om flera studenter. Det är viktigt att fortsätta föra en bred dialog såväl internt som externt, för att hitta de bästa vägarna framåt samt för att undanröja spridning av falsk information av vad vi faktiskt gör.

Utvecklingen av våra agronomutbildningar har stått i särskilt fokus i olika media under de senaste veckorna. Fakta är att vi utvecklar våra agronomutbildningar för att följa samhällets och arbetslivets behov och för att attrahera fler studenter. Vi gör det för att säkra både djup och bredd inom området. Vi vill göra det genom att behålla agronomutbildningen och agronomexamen men inte programmen så som de är strukturerade i dag. Det ska vara fortsatt tydligt vad en agronomexamen innebär innehållsmässigt och den kommer inte att vara urvattnad. Kraven för att få en agronomexamen kommer även i fortsättningen att vara höga. Det ska vara möjligt för studenter som inte strävar efter en agronomexamen att läsa valda delar av våra agrart inriktade kurser. Det ska vara möjligt för unga människor som inte behärskar traditionella begrepp, som agronom och jägmästare, att ändå hitta till dessa utbildningar.

Världen behöver fler utbildade med gedigna kunskaper och en examen från SLU, inte minst för att fylla framtida delvis nya kompetensbehov inom de gröna näringarna för att vi ska klara att förena samhällets produktionsbehov med miljö- och klimatmål.

Karin Holmgren, rektor

Considerable focus on education

Flycatchers and lake mist over Sunnerstaviken. A cat and pheasant observing each other. My morning walks are nice contrasts to my intense days at SLU.

The past few weeks have been extra intense. I/the university management have met with the Swedish Board of Agriculture management as well as the new Minister for Rural Affairs, Jennie Nilsson, whose responsibilities include SLU. We have also presented SLU operations to the Riksdag’s Committee on Environment and Agriculture and recently took part in the SLU Board’s latest meeting (the first one carried out using video for long-distance members – it went well). All of these things have included enthusiasm for SLU’s research successes and interest in our project to double our number of students. We are very encouraged and supported when we talk about our ambition to develop our (important) courses and programmes relating to the land-based sector in order to attract more qualified applicants. We have also had round-table discussions on our educational vision, especially aimed at potential employers within the land-based sector. In those contexts, we are met with both support and questions on our choice of methods to attract more students. It is important to continue talking broadly about this, both internally and externally, in order to find the best path forward and avoid false information on what we actually do.

The media has especially focused on our agricultural education these past weeks. The facts are that we are developing our agricultural courses and programmes to meet society’s and the labour market’s need of attracting more students. We do it to secure both depth and breadth in the field. We want to keep providing agricultural education and qualifications, but not in the way the programmes are structured today. It will remain clear what an agricultural degree involves, content-wise, and it will not be diluted. The requirements for a Degree of Master of Science in Agriculture will remain high. Students who aren’t looking for an agricultural degree should still be able to take agricultural courses. It should be possible for young people who do not know traditional terms such as agronomist and forester to still discover these courses.

The world needs more educated persons with genuine knowledge and a SLU qualification, not least to partly fill future expertise needs within the land-based sector. This must be done in order to join society’s need for production with environmental and climate objectives.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

1 kommentar

  1. Hej vi är ett nätverk av framtids bönder som inte kunde missa ditt och SLU:s inspel i lantbruks pressen nyligen om agronom utbildningen. Ni verkar inte se att svenskt jordbruk håller på att flytta utomlands och det pga kunskaps brist och om ni vill stå för kunskap har ni lång väg att gå kunskap idag är global inte nationell. När vi framtidsbönder vill lära oss får vi resa runt jorden eller bjuda hit folk som inte är utbildade i Sverige. SLU borde förlägga utbildningen utomlands vi står under global konkurrens och behöver en global omvärldsanalys.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *