På gång inom utbildningsområdet

Scroll down for English version

Den 15 mars öppnar anmälningstiden för ansökningar till höstens kurser och program. Vi vill som bekant se fler kvalificerade sökande till våra utbildningar så därför är det glädjande att notera att i årets medarbetarundersökning har många fler medarbetare än tidigare uttryckt att de gärna skulle rekommendera en nära vän eller bekant att studera vid SLU. Det är mycket positivt eftersom SLU:s medarbetare och studenter är våra viktigaste ambassadörer.

Det är också glädjande att konstatera att antalet förstahandssökande till våra utbildningar i den internationella ansökningsomgången har ökat från 1 269 sökande år 2017 till 1 826 sökande år 2018. Och det är bland annat våra nya masterprogram Trädgårdsvetenskap, Hållbara livsmedelssystem och Växtbiologi för hållbar produktion tilldrar sig stort intresse. Kul! Jag hoppas vi får se samma trend i den nationella ansökningsomgången.

Det är mycket på gång inom grundutbildningen: I januari arrangerade kommunikationsavdelningen en välbesökt studentrekryteringskonferens, där vi bland annat fick en presentation av Ungdomsbarometern, om unga människors identitet och vad som styr deras utbildningsval. Några veckor senare fick SLU:s ledning besök av universitetsledningen från Wageningen University & Research. Båda dessa händelser gav inspiration till den fortsatta utvecklingen av våra utbildningar. En tänkvärd lärdom var att dagens unga vill hålla många dörrar öppna så länge som möjligt. Det pågående arbetet inom utbildningsorganisationen att bättre synliggöra att generella examina kan uppnås, inte bara genom att följa ett specifikt program utan också genom att välja fristående kurser, är därför helt rätt. Detta stämmer också väl överens med önskemålen från arbetsgivarna – alla som ska verka inom jord-, skog-, djur- och trädgårdsbruk ska inte vara stöpta i samma form utan det ska finnas en bredd och variation i utbildningsportföljen. Dagens och framtidens utmaningar inom hållbara gröna produktionssystem är så komplexa att de kräver en mångfacetterad kompetens för att kunna mötas.

Men nu är det fullt fokus på kommande ansökningsomgång till höstens utbildningar. Och då kan det vara bra att veta att – enligt Ungdomsbarometern – så bestämmer sig många sökande först de sista dagarna innan deadline (16 april) för vilken utbildning de ska välja. Så låt oss fokusera på marknadsföring av våra utbildningar under hela denna tid, alla kan hjälpa till! Ingen insats är för liten eller för stor. Tack alla studenter och medarbetare för ert goda ambassadörskap!

Karin Holmgren, prorektor


What’s happening in education at SLU?

The opening of the application period for next semester is approaching (15 March). As you know, we’re hoping to see an increased number of qualified applicants for our courses and programmes, which is why I’m happy to see that in this year’s staff survey, more of you say they would recommend a friend or acquaintance to study at SLU. This is positive, as our staff and students are our most important ambassadors.

I’m equally happy to note that the number of first-choice applications for our programmes in the international admission round has increased from 1,269 in 2017 to 1,826 in 2018. Among the programmes attracting a lot of interest are our new Master’s programmes Horticultural Science, Sustainable Food Systems and Plant Biology for Sustainable Production. Great! I hope the national admission round will see the same trend.

There’s a lot happening at undergraduate and Master’s level: In January, the Division of Communication arranged a well-patronised student recruitment conference, which included a presentation of the Ungdomsbarometern survey on the identity of young people and what governs their choice of education. A few weeks later, the management from Wageningen University & Research paid a visit to SLU. Both events provided inspiration for the continued work on developing our programmes. One piece of food for thought was that young people today tend to want to keep as many doors open as possible, for as long as possible. It’s obvious that what are currently doing is absolutely right: making it clearer how studying at SLU can lead to a degree, not only by doing a specific programme but also by combining freestanding courses. This also tallies with the needs of employers – not everyone active in the land-based sector needs to be cast in the same mould. On the contrary, the range of courses and programmes offered should be characterised by breadth and variety. The challenges of today, and of the future, in sustainable, green production systems are complex and demand a variety of skills.

However, focus right now is on the next admission round for the autumn semester. With this in mind, it’s useful to know that, according to the Ungdomsbarometern survey, many applicants will wait till the last few days before deadline (16 April) to decide what programme to apply for. So let’s all focus on marketing our courses and programmes during this period. Everyone can pitch in, and every effort counts. Thank you to all our students and staff for being such great ambassadors!

Karin Holmgren, Deputy Vice-Chancellor

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *