SLU i Bryssel

Scroll down for an English version

Jag är på väg hem från Bryssel, där SLU har hållit en mottagning i lokaler hos Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen. Inför en publik på cirka 30 personer från Europaparlamentet, Europeiska kommissionen, LRF, svenska och europeiska skogsägarförbund med flera presenterades högaktuell forskning vid SLU.

  • Eva Johansson lyfte fram forskning om livsmedelskvalitet och -säkerhet, och inte minst den potential som finns i bioråvara och restprodukter från jordbruket för att utveckla klimatsmarta och miljövänliga material för tillverkning av plåster, blöjor, möbelstoppning och en mängd andra produkter.
  • Susanna Sternberg Lewerin presenterade One Health – SLU:s framstående forskning om djurs och människors hälsa och välfärd och visade hur centrala dessa aspekter är för en hälsosam miljö, hälsosam mat, god livskvalitet och goda ekosystemtjänster.
  • Annika Nordin fyllde på med perspektiv ifrån skogsforskningen. Hon lyfte fram klimatavtalet i Paris från förra året, där betydelsen av skog och hållbart skogsbruk för ett fossilfritt samhälle betonades. Den tvärvetenskapliga skogsforskningen i Future Forests är viktig i detta sammanhang, inte minst för utvecklandet av en hållbar biobaserad ekonomi utan att tära på den biologiska mångfalden.

Presentationerna avslutades med att Mark Duponcel från Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling (GD Agri), och Europaparlamentarikern Fredrick Federley reflekterade över såväl sina tidigare besök vid SLU som över den forskning de just lyssnat till.

Det var utomordentligt roligt att höra hur de båda uppskattade och högt värderade SLU:s forskning, och hur central roll de uppfattar att SLU har i ett Europasammanhang och för att adressera flera av de stora utmaningar världen står inför. Efter detta vidtog ett livligt mingel. Alla åhörare stannade länge och utnyttjade väl möjligheten att prata med de olika forskarna och övriga representanter från SLU.

Jag menar att sådana här besök är viktiga kontaktskapande tillfällen för att sprida information om vår forskning, och det var väldigt roligt att få representera SLU!

Stort tack till Harry Blokhuis och Christine Jakobsson från SLU:s och VH:s EU-team samt till Staffan Lund, Grants Office, för att ni organiserade och möjliggjorde detta besök!

Karin Holmgren
Prorektor


SLU in Brussels

I’m on my way home from Brussels, where SLU has hosted a reception on the premises of the Permanent Representation of Sweden to the European Union. An audience of approximately 30, including visitors from the European Parliament, the European Commission, the Federation of Swedish Farmers, Swedish and European forest owners’ associations and others, listened to presentations on the most recent research at SLU.

  • Eva Johansson addressed research on food quality and food safety, not least the potential of bio raw materials and agricultural residual products in producing climate-smart and environmentally friendly materials for producing plasters, nappies, upholstery and a number of other products.
  • Susanna Sternberg Lewerin presented One Health, SLU’s prominent research on animal and human health and welfare, and showed how vital these aspects are for a healthy environment, healthy food, good quality of life and good ecosystem services.
  • Annika Nordin added a forestry research perspective. She particularly mentioned last year’s Paris Agreement with its emphasis on the importance of forests and sustainable forestry for a fossil-free society. The multidisciplinary forestry research of Future Forests is important in this context, not least for the development of a sustainable biobased economy that isn’t a drain on biodiversity.

The presentations concluded with Mark Duponcel from the European Commission’s Directorate-General for Agriculture and Rural Development (DG Agri), and Swedish Member of the European Parliament Fredrick Federley reflecting on their earlier visits to SLU as well as on the presentations they had just listened to.

It was very satisfying to hear how they both appreciate SLU’s research and how highly they value it, and to hear their views on the central role they believe SLU plays in a European context when it comes to addressing several of the big challenges facing the world today. This was followed by the opportunity to mingle with the other visitors, most of whom took the opportunity to stay on and talk to the researchers and other SLU representatives.

I believe visits like these are so important for networking and spread the word about our research, and I very much enjoyed representing SLU.

A big thank you to Harry Blokhuis and Christine Jakobsson from SLU’s and the VH Faculty’s EU team and to Staffan Lund, Grants Office, for making this visit possible.

Karin Holmgren
Deputy Vice-Chancellor

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *