Vi ska bli bättre på jämställdhet!

Scroll down for English version

Vi är tyvärr långt ifrån jämställda. Det finns många tecken på det. Ta till exempel det faktum att 70 procent av SLU:s professorer är män, trots att grupperna studerande och doktorander haft en jämnare könsfördelning under längre tid. Varför tillverkar vi ett glastak över kvinnor?

Vi har länge haft insikt om att könsfördelningen blir alltmer ojämn ju högre upp i karriären man går. Riktade åtgärder har prövats och mycket stora insatser har gjorts av engagerade personer med mer eller mindre stöd av sina fakultetsledningar. Positiva exempel är kurser i lika villkor för studenter och anställda, vice-dekaner med ansvar för lika villkor på fakulteterna och i något fall till och med en skolad lika villkors-handläggare vid fakulteten. Vi är i rörelse åt rätt håll, men det går långsamt.

Nu gör vi på uppdrag av regeringen en tydligare ansats i riktning mot ett jämställt universitet. Nyckelordet är jämställdhetsintegrering och den bärande tanken är att jämställdhetsperspektiv ska genomsyra hela verksamheten. Ansvaret kommer därför att tydligare läggas på alla chefer i linjen, snarare än att arbetet bedrivs separat av vissa utvalda och är något som kräver tillskott i budgeten. Jag vill samtidigt påpeka att ansvaret åligger inte bara chefer, utan var och en medarbetare och student. Vi ska alla handla i enlighet med statens värdegrund och principerna demokrati, objektivitet, saklighet och likabehandling, samt respekt. Gör vi det blir vi mer jämställda.

Som hjälp med det konkreta arbetet har vi och andra myndigheter ett expertstöd från Göteborgs universitet som fått ett nationellt uppdrag av regeringen. På ledningskansliet diskuterar vi nu konkreta åtgärder och arbetets genomförande. Det kommer att bli ett viktigt tema under rektors prefektmöte (20-21/10) och naturligtvis även lyftas brett i många sammanhang framöver.


Intensifying our efforts for equal opportunities

When it comes to gender equality, we still have a long way to go. Take, for example, the fact that 70 percent of SLU professors are male, despite the fact that we’ve had a fairly equal distribution of men and women among both students and doctoral students. Are we creating a glass roof that prevents women from reaching the top?

We have long known that gender distribution is more unbalanced the higher up on the career ladder you are. We have tried focused actions, and committed colleagues have made great efforts, with varying degrees of support from their respective faculty management. Some positive examples are equal opportunities courses for students and staff, vice deans responsible for equal opportunities work at the faculties, and in some cases even an professional equal opportunities officer at the faculty. We’re moving in the right direction, but we’re not moving fast enough.

We have now been tasked by the government to intensify our efforts to create a university that offers equal opportunities for men and women. The keyword is gender mainstreaming, which means that equal opportunities aspects are integrated in all operations. There will be clearer responsibility for line managers, rather than having a select group of people working with equal opportunities as a separate issue that also requires additions to the budget.

However, I want to make it clear that this responsibility rests not only with managers, but with each and every coworker and student. We must all act in accordance with the core values of a public authority and the principles democracy, objectivity, factuality and equal treatment, and respect. Doing that will make us more equal.

To help us, we will be receiving expert support from the University of Gothenburg,  which has been given a national task by the government to provide support for public authorities in their work for equal opportunities. Here at SLU, management is now discussing what concrete actions to take and how to go about this work. It will be an important theme at the vice-chancellor’s meeting with the heads of department (20–21 October), and it’s an issue that will of course be raised in many other contexts in the immediate future.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *