Biokol i små avloppsanläggningar

English Version below

Nu finns rapporten ” Biokol i små avloppsanläggningar- Rening av övergödande ämnen” på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. I Rapporten sammanställde Sahar Dalahmeh, forskare i Kretsloppteknik grupp, hennes senaste resultat on biokols förmåga för rening av fosfor och kväve i små avlopp.

Med finansiering från Havs- och vatten myndigheten genomförde Sahar Dalahmeh projektet ”Biokol i små avloppsanläggningar”. Projektet syftade till att utveckla biokol som filtermaterial för att förbättra reningen av avloppsvatten i små och enskilda avlopp. Projektet visade att kalk- och järnimpregnering av biokol förbättrade dess förmåga att binda fosfor, vilket innebär att det passar väl som filtermaterial i små avloppsanläggningar. För att inte mätta materialet bör impregnerat biokol användas som en separat filtermodul för fosforrening efter huvudreningen (där organiskt material och ammonium renas från avloppsvattnet).

Biokolsfilter i två steg med vertikalflöde följt av horisontallflöde var effektivt för att reducera organiskt material och hade lovande prestanda för reduktion av totalkväve. Filtersystemets utformning behöver dock undersökas och optimeras. Projektet har studerat möjligheten att använda simuleringar för att optimera filterdjup, identifiera bästa belastningsförhållanden, utvärdera risken för igensättning av biokolet vid kontinuerlig belastning och därmed biokolets effektiva funktionstid.


Capacity of Biochar Filters for Onsite Wastewater Treatment: Phosphorus and Nitrogen Removal

The report “Capacity of Biochar Filters for Onsite Wastewater Treatment: Phosphorus and Nitrogen Removal” is now published at Havs- och vatten myndigheten website. Capacity of Biochar Filters for Onsite Wastewater Treatment: Phosphorus and Nitrogen Removal”. In this report, Sahar Dalahmeh, researcher in the environmental technology group, has compiled her projects results on the capacity of impregnated biochar filters and two stage biochar filters for removal of phosphorus and nitrogen from wastewater in small and onsite wastewater systems.

With funding from the Havs- och vattenmyndigheten- Sweden, Sahar Dalahmeh carried out and reported the project ”Biochar for small and onsite wastewater treatment”. The project aimed at developing biochar as filter material to improve the treatment of wastewater in small and individual sewers. The project showed that lime and iron impregnation of biochar improved its ability to bind phosphorus, which means that it fits well as filter material in small sewage plants. In order not to saturate the material, impregnated biochar filters  should be used as a separate filter module for phosphorous purification after main purification (where organic matter and ammonium are purified from sewage).

Two-step biochar filter with vertical flow followed by horizontal flow was effective to reduce organic material and had promising performance for total nitrogen reduction. However, the design of the filter system needs to be investigated and optimized.

To read more, please follow the following link. https://www.havochvatten.se/download/18.4c271c50163bf560e38d56e1/1528791738532/rapport-slu-biokol-i-sma-avloppsanlaggningar.pdf

Contact Sahar Dalahmeh

Post published by Prithvi Simha

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *