Sammanfattning av resultatet från projektet ”Fri fekal vätska hos hästar”

Nu har projektet ”Fri fekal vätska hos häst” (tidigare ”Hösilageintolerans hos häst”) kommit till sitt slut. Här kommer därför en sammanfattning av projektet och även en länk till disputationen den 26 februari klockan 9.15 där jag kommer att presentera och diskutera resultaten från projektet: https://slu-se.zoom.us/j/64263126773 (lösenord: 708633).

Studiernas genomförande

Avhandlingen består av fyra vetenskapliga artiklar baserade på två studier; en övergripande enkätstudie riktad till hästägare med en häst med FFV, och en fall-kontrollstudie där matchade par av hästar med (fall) och utan (kontroll) FFV undersöktes mer detaljerat. I enkätstudien fick ägare till hästar med FFV svara på frågor om hästarnas egenskaper, träning, utfodring, sjukdomshistorik och förekomsten av FFV. I fall-kontrollstudien jämfördes foderstatens sammansättning, utfodringsrutiner, skötselfaktorer och träckens kemiska, bakteriella och fysikaliska sammansättning mellan 50 hästar med och 50 hästar utan FFV. Hästägarna skickade in träck- och foderprover i tre omgångar under studiens gång tillsammans med en “träckdagbok” där de rapporterade förändringarna i träckens utseende och förekomst av FFV under studietiden.

Resultat- enkätstudie

I enkätstudien som omfattade 339 hästar framkom att alla typer av hästar kan uppvisa FFV, och att det inte fanns någon särskild skötsel- eller utfodringsrutin som var överrepresenterad hos dessa. Foderstaterna dominerades av grovfoder med förhållandevis låg andel kraftfoder. Flera av hästägarna (men inte alla) rapporterade också att hästens träck ”normaliserades” vid exempelvis övergång från ett parti inplastat vallfoder till ett annat, vid övergång från inplastat vallfoder till hö, eller vid övergång från skördat vallfoder till bete. Resultaten från enkätstudien visade också att 23 % av hästarna med FFV hade en tidigare kolikhistorik, vilket är en förhållandevis hög andel jämfört med kolikförekomsten i jämförbara hästpopulationer. Det kan tyda på att FFV och ökad risk för kolik är associerade med varandra, men studien kan inte svara på om FFV leder till kolik, om kolik leder till FFV eller om det finns någon gemensam bakgrundsfaktor som ökar risken för både FFV och kolik. Det är av intresse att vidare undersöka sådana samband.

Resultat – fall-kontrollstudie – utfodring och skötsel

Resultaten från fall-kontrollstudien visade endast små skillnader i typ och mängd av olika foder som hästar med och utan FFV utfodrades med. Hästarna med FFV utfodrades med något mindre halm och mer kraftfoder jämfört med kontrollhästarna. Vid jämförelse av det totala dagliga intaget av olika näringsämnen visade det sig att hästar med FFV hade ett högre intag av stärkelse och socker och ett lägre intag av fibrer (Neutral Detergent Fiber) och smältbart råprotein jämfört med hästarna utan FFV. Alla jämförelser av intag gjordes per 100 kg kroppsvikt då hästar med stor variation i kroppsvikt ingick i studien. Liknande resultatet från enkätstudien så rapporterade även flera av hästägarna i denna studie (men inte alla) också att fallhästens träck ”normaliserades” vid exempelvis övergång från ett parti inplastat vallfoder till ett annat, vid övergång från inplastat vallfoder till hö, eller vid övergång från skördat vallfoder till bete. Slutsatsen från studien var därför att det kan vara befogat att utfodra hästar med FFV med en foderstat som innehåller endast grovfoder och eventuellt mineralfoder, samt att byte av vallfoderparti eller övergång till bete i vissa fall kan avhjälpa FFV.

Resultat – fall-kontrollstudie – träckens sammansättning

Resultaten från fall-kontrollstudien visade att hästarna med FFV hade ett lägre innehåll av laktat i träcken jämfört med hästarna utan FFV, trots att FFV-hästarna utfodrades med mer stärkelse och socker per 100 kg kroppsvikt vilket borde ha gett ett omvänt resultat.  Träckens biokemiska sammansättning speglade i övrigt inte heller de skillnader som fanns i foderstatens sammansättning mellan fall och kontrollhästar, då övriga träckvariabler som pH, acetat, propionat och butyrat var lika hos hästar med och utan FFV. Detta skulle kunna bero på den mikrobiella sammansättningen i grovtarmen hos fall- och kontrollhästar. Den bakteriella sammansättningen i träcken undersöktes via DNA-sekvensering och identifiering av förekommande arter. Träckens bakteriella sammansättning var generellt mycket lika mellan fall- och kontrollhästar, men släktet Alloprevotella spp. fanns i högre relativ förekomst och släktet Bacillus spp. fanns i lägre relativ förekomst i träcken från fallhästarna jämfört med kontrollhästarna. Betydelsen av dessa bakteriesläkten för magtarmkanalens funktion och hälsa hos häst är i dagsläget inte välundersökt, men vidare studier som omfattar hästars tarmmikrobiota i sjukdom och hälsa bör inkludera dessa. Träcken från hästarna med FFV visade sig ha en lägre vätskebindande kapacitet jämfört med hästarna utan FFV, men det fanns inga skillnader i andra fysikaliska variabler som mättes. Den vätskebindande kapaciteten kan bero av flera olika faktorer, en av dessa är vilka fibrer och dess förmåga att absorbera vätska som finns i grovtarmen, vilket i sin tur kan påverkas av såväl vilka foder som utfodras och i vilka mängder, som hästars individuella förmåga att bryta ned fibrer.

Slutsatser

Studiens resultat visade att utfodrings- och skötselfaktorer generellt inte verkar vara av avgörande betydelse för uppkomst av FFV, men också att hästar med FFV i vissa fall kan uppvisa “normaliserad” träck vid byte av vallfoderparti eller vid övergång till bete. Resultaten visade också att träckens mikrobiella och kemiska sammansättning överlag var lika mellan fall-och kontrollhästar, att fallhästar hade lägre laktathalt än kontrollhästar i träcken, och därmed att FFV sannolikt inte är ett tecken på mikrobiell dysfunktion i grovtarmen. De skillnader som uppvisats i träckens fysikaliska egenskaper mellan fall- och kontrollhästar liksom den högre kolikincidensen i en population av FFV-hästar är av intresse att undersöka vidare som faktorer av vikt för uppkomst av FFV.

/Katrin Lindroth

Pro- och prebiotika som hjälp vid fri fekal vätska och tarmstörningar?

En vanlig fråga vi får från hästägare som har en häst med fri fekal vätska är om man kan ge hästen något tillskott eller liknande för att avhjälpa problemet. Det finns många olika typer av tillskott på hästfodermarknaden som saluförs med mer eller mindre välgrundade påståenden. I det här blogginlägget fokuserar vi på pro- och prebiotika.

Vi har tidigare skrivit om en tysk studie på probiotika (1) till föl där syftet var att undersöka om probiotika kunde minska förekomsten av fölbrunstdiarré: https://blogg.slu.se/utfodring-och-halsa-hos-hast/2018/06/04/probiotika-inte-alltid-funktionell-probiotika/. Tillförsel av probiotika gav faktiskt mer problem med fölbrunstdiarré jämfört med om man inte tillförde probiotikan, så i det fallet var det inte någon bra idé.

I en översiktsartikel från 2018 (2) presenterades samlad kunskap om vad vi idag vet om probiotika till hästar med störningar i mag-tarmkanalen. Antalet studier är litet (under 15) och resultaten är motsägelsefulla. Det finns lika många studier som visar positiv som negativ eller ingen effekt av probiotika mot t ex enterokolit, salmonellaspridning eller fölbrunstdiarré. En av de viktigaste slutsatserna som drogs i studien var att kvalitetskontrollen av dessa produkter ofta är mycket bristfällig, särskilt om de är klassade som fodertillskott och inte som läkemedel (i det senare fallet är kvalitetskontrollen betydligt striktare). Endast 8 % av de veterinärmedicinska probiotikaprodukterna i Kanada var korrekt märkta, och bara 15 % innehöll den mikroorganism i den koncentration som angavs på etiketten. Produkterna innehöll 0 till 215 % av de angivna mängderna av den aktiva substansen eller mikroorganismen. Alla de veterinärmedicinska produkterna innehöll mindre än 2 % av den eller de mikroorganismer som angavs i märkningen. En utebliven effekt av tillförd probiotika skulle därmed kunna bero på att produkten faktiskt inte innehåller det man tror att den gör. Det finns också många fler anledningar till utebliven eller till och med negativ effekt av probiotika, bland annat att de probiotika som saluförs idag till allra största delen bygger på bakterietyper eller jästsvampar som inte är fördelaktiga för just hästens mag-tarmkanal, även om de kan vara fördelaktiga för t ex människan. Bifidobakterier och laktobaciller som kan fungera som probiotika hos människa har inte associerats med god tarmhälsa hos häst, utan det är helt andra typer av bakterier som observerats hos hästar med god tarmfunktion. I dagsläget finns inga studier på dessa bakterier använda som probiotika till häst.

En annan typ av tillskott som man också skulle kunna tänka sig att ge hästar med fri fekal vätska eller tarmstörningar är prebiotika (3). Hos andra arter har prebiotika bland annat påvisats kunna minska risken för diarré. Prebiotika i form av frukto-oligosackarider (fruktaner) kan jäsas till bland annat smörsyra i hästens grovtarm och det skulle kunna ha positiva hälsoeffekter för tarmen. Innan prebiotikan hamnar i grovtarmen måste den dock först passera magsäck och tunntarm. I en ny studie (4) på prebiotika till häst undersöktes effekten av frukto-oligosackarider på magsäckens slemhinna i laboratoriemiljö. Resultaten visade att magsäckens slemhinna skadades av tillförsel av frukto-oligosackarider, eftersom dessa blir jästa till smörsyra i magsäcken och smörsyran påverkade slemhinnan negativt. Slutsatsen som drogs i studien var att man bör vara försiktig med tillförsel av frukto-oligosackarider till hästar, och speciellt till hästar med en magsårsproblematik.

Summa summarum: användning av pro- och prebiotika till häst för att avhjälpa tarmstörningar eller fri fekal vätska har ett mycket svagt stöd och stora brister i kunskapsunderlaget. Av den anledningen blir vårt svar ”nej, i dagsläget finns inga sådana tillskott som avhjälper mag-tarmstörningar”.

Cecilia Müller, Inst. för husdjurens utfodring och vård, SLU.

Källor och förklaringar:

  1. Probiotika definieras som ”levande mikroorganismer som då de tillförs i tillräckligt stort antal ger hälsofördelar för värden”.
  2. Schoster, A. 2018. Probiotic use in equine gastrointestinal disease. Vet Clin Equine 34, 13-24. https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/156979/1/Schoster_2018_%28VCNA_Equine%29_Probiotics_in_equine_gastrointestinal_disease.pdf
  3. Prebiotika är hälsofrämjande kolhydrater i kosten som upptas långsamt eller är icke-nedbrytbara i magsäck och tunntarm.
  4. Cehak et al., 2019. Research in Veterinary Science 124, 303-309. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034528818352287
Foto: C. Müller © Tydliga tecken på tarmstörning med nedsmutsade bakben och svans på hästen.

Första artikeln publicerad

Nu finns resultaten från projektets första studie publicerade i tidskriften Animals. Syftet med studien var att karaktärisera hästar med fri fekal vätska (FFV) och att kartlägga deras utfodring och skötsel. En webbaserad enkät, riktad till hästägare av hästar med FFV, användes för att samla in information. Information om hästen, hästens skötsel- och utfodringsrutiner, förekomsten av FFV vid olika utfodringsstrategier och vilka kliniska symptom hästen uppvisar vid FFV, samt information om tidigare historik av mag-tarmsjukdomar efterfrågades. Data samlades in från totalt 339 hästar. Resultaten från studien visade bland annat att:

  • Det fanns en stor variation av raser, åldrar, användningsområden, uppstallningsförhållanden och utfodringsstrategier bland hästar med FFV fanns det, vilket innebär att alla olika typer av hästar kan drabbas. 
  • Byte från inplastat vallfoder till hö, till bete eller till ett annat parti av inplastat vallfoder resulterade i minskad förekomst av FFV hos enskilda individer, men inte hos alla hästar.
  • Hästarna i studien rapporterades ha en jämförelsevis hög incidens av kolik (historiskt) jämfört med andra grupper/ hästpopulationer.

Resultaten indikerar att utfodring med inplastat vallfoder inte är en generell orsak till FFV, men att enskilda individer kan ha olika tolerans för olika typer av vallfoder. Hela artikeln finns att läsa här: https://www.mdpi.com/2076-2615/10/1/76 God fortsättning på det nya året!

Hela artikeln finns att läsa här: https://www.mdpi.com/2076-2615/10/1/76

God fortsättning på det nya året!

// Katrin

Projektstatus och ny kolikstudie!

Just nu är vi i full gång med att skriva ihop resultaten från den första studien i projektet, den ”stora enkätstudien” som riktade sig till hästägare vilka har/hade en häst med fri fekal vätska (FFV) vid tidpunkten då enkäten skickades ut. Vi fick väldigt mycket värdefull information gällande hästar med FFV från denna enkät och jag vill verkligen passa på att tacka alla som deltog. Tusen tack för att ni tog er tid att svara på enkäten!

Då vi kunde se att det var en stor andel av hästarna med FFV som rapporterades haft tidigare kolik (jämfört med andra hästgrupper) så har vi gått vidare och startat upp ytterligare en studie inom projektet. Syftet med studien är att kartlägga biokemisk och mikrobiologisk sammansättning i träcken hos hästar med kolik (okänd orsak eller gaskolik). Kolikhästarna kommer att jämföras med hästar utan kolik – dessa data finns dock redan så inga kontrollhästar på hästkliniken UDS kommer att behövas. Målet är att få träckprov från kolikhästar i så nära anslutning som möjligt till kolikanfallet. För att kunna göra det, och även få en utförlig dokumentation om hästarnas hälsotillstånd, samarbetar vi med veterinären Maria Landaase Danielsen som också tar emot hästarna när de kommer in till kliniken. Utöver detta kommer hästägarna få svara på en enkät med frågor gällande hästarnas utfodring och vård.

Studien kommer att pågå fram till slutet på året och vem vet kanske kommer vi se skillnader i träckens mikrobiota mellan hästar med och utan kolik? Tänk om det även finns likheter i vilken typ av mikrober som finns i träcken hos hästar med kolik och hästar med FFV?

// Katrin

Inbjudan från Upplands Vallförening!

Föreläsningskväll med tema häst- Får hästar diarré av hösilage?

Tid: Tisdag 5 mars kl. 19.00,  Plats: Stora salen, Jällaskolan (vid huvudentrén)

Program: Får hästar diarré av hösilage? Vad innebär god/dålig hygienisk kvalitet i vallfoder för hästar? Katrin Lindroth, doktorand vid SLU föreläser tillsammans med Cecilia Müller, universitetslektor vid SLU om nya rön från ett forskningsprojekt på ämnet mag-tarmhälsa hos häst och eventuella samband med typen av vallfoder och dess hygieniska kvalitet. Under kvällen kommer Katrin att berätta om pinfärska resultat från en svensk-norsk studie, och Cecilia föreläser om hygienisk kvalitet i vallfoder till häst och hur den kan relateras till mag-tarmhälsa hos hästar.

Anmälan: Kostnad 100 kr/person swishas till tel. 070-570 68 67 (Jacob Gustawsson) och uppge namn. Sista anmälan söndag 3 mars. Gott fika ingår i priset.

Välkomna!

Trassel med träckprover

Nu var det ett tag sedan det publicerades något inlägg här på skitbloggen, så det är hög tid för en uppdatering. I höstas skickade vi iväg träckprover för DNA-sekvensering av mikrobiomet. Det innebär att man kan få fram vilka mikrobarter som finns i provet genom att analysera alla mikrobernas DNA. Det är en teknik som används inom många olika områden, för såväl så små organismer som bakterier som större organismer som tex hästens hela genom (helgenomsekvensering). Mer om tekniken finns att läsa här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/mikrobiologi-laboratorieanalyser/laboratorieanalyser-och-tjanster/next-generation-sequencing-och-bioinformatik/

Vi såg med stor spänning fram emot resultatet – skulle en förklaring till varför vissa hästar drabbas av fri fekal vätska hittas i mikrobpopulationens sammansättning? Tyvärr får vi vänta lite till på svaret, då något gått fel i analysen, så pass fel att den behöver göras om. Det kan inträffa med den här typen av analyser, det är känsliga analyssystem och ett litet fel någonstans i processen kan göra resultatet omöjligt att tyda. Det är dessutom en analys som talar om vilka mikrobers DNA som finns i provet, inte vad de gör eller hur aktiva de är – det behöver man ha annan analysmetodik för (t ex analys av pH och flyktiga fettsyror). Det är värt att ha detta i åtanke, då det numera finns företag som hävdar att de kan ge utfodringsråd till hästen efter hur dess mikrobpopulation i träcken ser ut. Det är dock råd som ges utan vetenskaplig förankring eller tillräckliga kunskaper om samband mellan hälsa/ohälsa och mikrobsammansättning– faktum är att vår samlade kunskap om hästens grovtarmsmikrober och hur de svarar på olika typer av foder eller utfodringsstrategier, och vad det svaret betyder för hästens hälsa, är väldigt knaper. Det behövs många fler studier där friska och sjuka hästar undersöks med avseende på grovtarmens mikrobflora (sammansättning och funktion) innan några sådana utfodringsrekommendationer är ekonomiskt, och etiskt, försvarbara.

Nåväl- hur blir det då med träckproverna i studien? Jodå, de skickas för ny analys, och vi förväntar oss att få svar under våren 2019. Till dess pågår bearbetning av övriga analysdata, som faktiskt ger indikationer på att grovtarmsmikroberna hos hästar med fri fekal vätska har en något avvikande aktivitet jämfört med hos hästar utan fri fekal vätska. Det ger oss förhoppningar om att kunna få ytterligare ledtrådar till varför och hur fri fekal vätska uppkommer hos en del hästar. På återhörande! // Cecilia Müller

Status för analys av träckproverna

Många har hört av sig och undrat vad som har hänt hittills i projektet. Då det både är enkätdata, foder- och träckdata som samlats in och ska analyseras, så blir det en hel del att skriva om. Därför tänkte jag börja berätta mer om träckproverna, vilka analyser som gjorts och lite om vad vi har kunnat se hittills. I tidigare inlägg har vi skrivit om osmolalitet och partikelstorlek i träck, så nu tänkte jag berätta om några av de övriga analyser som utförts.

Det första som hände när proverna anlände var att en del av provet pressades så att pH kunde analyseras på pressvätskan från träcken. Vid jämförelse av pH mellan hästar med och utan fri fekal vätska (FFV) kunde vi inte se några skillnader i träckens pH-värde. pH presenteras ofta i litteraturen i artiklar gällande utfodring kopplat till mag-tarmkanalens hälsa. Däremot saknas det standardiserade metoder för hur man ska mäta pH vilket gör det svårt att uttala sig om och jämföra pH mot andra studier. Vi har därför påbörjat en metodstudie för att se hur pH värdet påverkas av förvaring och temperatur. Pressvätskan från pH studien förvarades sedan i frysen för senare analys av flyktiga fettsyror (VFA). Innehållet av träckens VFA är kopplat till foderstatens andel av grovfoder och kraftfoder (mer acetat om det är en grovfoderbaserad diet och mer propionat om hästen får en mer stärkelserik diet). Det ska bli intressant och se om det finns några skillnader i foderstaterna mellan grupperna och om det i sin tur påverkar träckens VFA-innehåll.

Direkt vid ankomst skickades även prover till SVA för analys av Clostridium Difficile och Clostridium Perfringens, två bakterier som tidigare har associerats med förändrad träckkonsistens hos hästar (diarré och kolit). Vi valde att analysera detta för att kunna utesluta att förekomsten av FFV var orsakad av dessa bakterier. Provresultaten var negativa och vi kunde därför utesluta att den förändrade träckkonsistensen hos hästarna i studien berodde på tillväxt av dessa bakterier.

Just nu analyserar vi vilka mikrober som finns i hästarnas träck och om det är någon skillnad i vilken typ av mikrober som finns mellan hästar med och utan FFV. Tidigare studier har påvisat skillnader i träckmikrobiotans sammansättning mellan hästar med och utan kolit, och även med och utan kolik. Efter att ha extraherat DNA från träcken, kört PCR för att göra träckens DNA tillgängligt lämnades proverna in för illuminasekvensering. Sekvenseringen är sista steget i analysen som gör att man kan se vilka mikrober som finns i träcken. Vi har precis fått tillbaka resultatet och påbörjat sammanställningen av data. Det ska bli riktigt spännande att se om vi kan hitta några skillnader i träckens mikrobiota mellan hästar med och utan FFV.

/Katrin

Källor:

Daly, K., Proudman, C. J., Flint, H. J., & Shirazi-Beechey, S. P. (2010). Effect of diet on equine gut microbiota. Journal of Dairy Science, 93 (Suppl. 1), 284.

Diab, S. S., Songer, G., & Uzal, F. A. (2013). Clostridium difficile infection in horses: a review. Veterinary microbiology, 167(1-2), 42-49.

Müller, C.E., von Rosen, D. & Uden, P. (2008). Effect of forage conservation method on microbial flora and fermentation pattern in forage and in equine colon and faeces. Livestock Science, vol. 119 (1-3), ss. 116-128.

Transplantation av tarmflora en lösning på problem med fri fekal vätska hos häst?

I samband med förekomst av fri fekal vätska (FFV) hos häst ställs ofta frågan om det inte går ”fixa” genom att tillföra träck till en FFV-häst från en häst utan problem i mag-tarmkanalen?. Det är en metod som tidigare använts i större utsträckning på hästar, särskilt då mag-tarmproblem varit mer långvariga, och innebär att man slangar ned träck från en frisk häst i magsäcken på den häst som har någon typ av digestionsstörning. Det finns dock inte särskilt mycket studier på hur effektiv en sådan behandling är. För behandling av människor verkar den här metoden vara på väg tillbaka (då dock i ”pillerform”) för att behandla vissa mag-tarmstörningar, och den går ut på att tillföra en funktionell mikrobflora till en individ vars tarmflora inte fungerar. Det är förstås av intresse att veta om en sådan här förhållandevis enkel behandling kan avhjälpa problem med FFV på häst.

I augusti 2018 redovisades resultat från en dansk studie där hästar med FFV tillförts träck från en frisk stallkamrat. Studien omfattade 10 FFV-hästar som uppvisat symptom under minst 1 års tid. FFV-hästarna behandlades först med Omeprazole (hämmar magsaftsekretion) under fem dagar, därefter tillfördes en blandning av 500 g träck utblandat i 5 liter saltlösning genom en nossvalgssond, följt av en dos loppfrö (0,5-1 g/kg kroppsvikt) utblandat i 3-5 liter vatten. Behandlingen med träck upprepades varje dag under fem dagar, samtidigt som Omeprazolbehandlingen fortsatte. De behandlade hästarna utvärderades dag 9 före behandlingen, samt dag 7, 14, 28, 84 och 164 efter behandlingen. Utvärderingen bestod av att träckens utseende samt förekomst av träck och fri fekal vätska på hästens bakben, runt anus och i svans bedömdes med en skala från 0 (symptomfri) till 4 (maximala symptom). Dag 14 efter behandlingen bedömdes hästarna visa mindre symptom på FFV (medel 2,3 på bedömningsskalan) jämfört med före behandlingen (medel 3,5). Denna skillnad höll i sig under hela den period hästarna utvärderades (164 dagar efter behandling). Slutsatsen av försöket var att behandlingen minskade problemen med FFV. Det låter ju som en lovande metod för att komma tillrätta med FFV-problem, men det finns några fler faktorer att fundera på. Hur vet man vilken häst som är en lämplig träckdonator? Och hur vet man att den hästens mikrobflora kommer att fungera på hästen med FFV? Kan det till och med finnas en risk att man förvärrar problemen? I studien som beskrivits ovan tillfördes både magsårsmedicin, träck från en annan häst och loppfrö till FFV-hästarna samtidigt, vilket också innebär att resultaten inte kan tala om vilket av dessa tre medel som verkade vara verksamt (eller om det är en kombination av två av dem). För att bli säker på om denna behandling är något som kommer att kunna rekommenderas för FFV-hästar krävs ytterligare undersökningar som är mer specifika med avseende på såväl donatorn, behandlingen och utvärderingen av mottagaren. Enligt uppgift från författarna är det något som skall genomföras framöver, så vi ser fram emot att få ta del av de kommande resultaten.

//Cecilia Müller, HUV, SLU

Källa: Laustsen, L., Edwards, J., Smidt, H., van Doorn, D., Luthersson, N. 2018. Assessment of faecal microbiota transplantation on horses uffering from free faecal water. Abstract. 9th European Workshop on Equine Nutrition. August 16-18, 2018. Uppsala, Sweden. pp. 8.

Tips vid grovfoderbrist!

I och med torkan råder det nu brist på grovfoder till våra kära fyrbenta vänner. Därför är det viktigt att se över och planera kring hästarnas foderstater och utfodringsrutiner redan nu!. Tänkte därför tipsa om denna artikel på Hästsverige där ni kan läsa om hur man ska tänka kring utfodringen vid rådande grovfoderbrist: https://hastsverige.se/nyheter/vad-kan-hasten-ata-vid-grovfoderbrist/

/Katrin

Probiotika inte alltid funktionell probiotika

I en ny studie från Tyskland har effekten av probiotika1 på fölbrunstdiarré undersökts. Fölbrunstdiarré drabbar de flesta föl någon gång under deras första levnadsveckor, och den sammanfaller tidsmässigt med när stoet brunstar första gången efter fölningen (ofta runt 1-2 veckor efter fölningen). Fölbrunstdiarré går oftast över av sig själv, men det finns en oro över att diarrén kan leda till större problem i mag-tarmkanalen hos fölet, och därför är intresset för att försöka etablera en stabil mikrobflora i fölets mag-tarmkanal stort. Det har påvisats att probiotika kan stabilisera tarmfloran hos människa och även hos andra arter, men när det gäller häst är det mer osäkert, och det finns generellt inte lika mycket kunskap om hästens mag-tarmkanal som om många andra arters.

I den nya tyska studien jämfördes två grupper av föl, placebobehandlade och probiotikabehandlade, med avseende på förekomst av fölbrunstdiarré. Fölen i placebogruppen gavs en pasta bestående av solrosolja, palmfett och vasslepulver, och fölen i behandlingsgruppen gavs samma pasta men dessutom med probiotiska bakterier tillsatta. De probiotiska bakterierna var Enterococcus faecium (DSM 7134) och Lactobacillus rhamnosus (DSM 7133). De här bakterierna har tidigare godkänts för användning som probiotika på kalvar för att stabilisera deras tarmflora. Både placebo och probiotika gavs oralt till fölen direkt efter födseln, före deras första intag av råmjölk. I den här studien visade det sig dock att fler av fölen i den probiotikabehandlade gruppen uppvisade diarré under sin första levnadsvecka, jämfört med placebogruppen, och att diarrén dessutom varade under längre tid hos fölen i probiotikagruppen. Under de två första levnadsveckorna uppvisade 33 procent av fölen i placebogruppen och 65 procent av fölen i probiotikagruppen minst två episoder av diarré. Fölen i probotikagruppen växte också något långsammare än fölen i placebogruppen under de två första levnadsveckorna. Studiens resultat visade alltså att det vi tror fungerar som probiotika inte alltid gör det. Anledningarna till det kan vara flera, t ex fel tidpunkt för tillförsel eller fel typ av bakterier för arten eller individen. I dagsläget vet vi alltför lite om hur mag-tarmkanalens mikrobflora hos hästar är sammansatt och reagerar på tillförsel av olika substanser, både hos föl och hos vuxna hästar. Det gör det också svårt att välja ut ett lämpligt probiotika. Studiens resultat påvisar också att det som fungerar för en art eller grupp av djur inte per automatik fungerar för en annan art eller djurgrupp, och att sådana här preparat behöver testas på precis den typ av djur man tänkt sig att det skall användas för. Annars kan det, precis som i studien, faktisk göra saken ännu värre.

Källa: Ströbel et al., 2018. Effects of oral supplementation of probiotic strains of Lactobacillus rhamnosus and Enterococcus faecium on diarrhoea events of foals in their first week of life. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 2018; 00:1-9. https://doi.org/10.1111/jpn.12923

1Probiotika definieras som ”levande mikroorganismer som då de tillförs i tillräckligt stort antal ger hälsofördelar för värden”.

/Cecilia Müller,

Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV), SLU