Integritet och Samverkan

Publicerat den

SLU:s forskning, fortlöpande miljöanalys och utbildning bidrar till utvecklingen av samhället, i synnerhet till det hållbara förvaltandet och nyttjandet av våra naturresurser. Samhället – och då särskilt den gröna sektorn – har också mycket stora förväntningar på vårt universitet. Som ett sektorsnära universitet har extern samverkan alltid varit naturligt integrerad i det mesta av det vi gör. Den är också tydligt uttryckt i vår verksamhetsidé – och extern samverkan är en viktig beståndsdel i SLU:s identitet som universitet, en sekvens i vårt ”organisatoriska DNA”.

Just nu har både Vetenskapsrådet och Vinnova regeringens uppdrag att ta fram modeller för hur extern samverkan och dess samhällseffekter skall mätas och premieras i stats-anslagstilldelningen till universiteten. Detta innebär naturligtvis att det sätt på vilket vi organiserar och synliggör vår samverkan, liksom hur väl vi samverkar internt, blir allt viktigare. SLU har därför formerat ett samverkansråd med representanter för de fyra fakulteterna och studenterna, samt med adjungerade ledamöter från kommunikations-avdelningen, fortlöpande miljöanalys, studerandeenheten och SLU Holding.

I den nya strategi som SLU nu tar fram för åren 2017-2020 kommer också samverkan att vara ett av fyra fokusområden. Samverkansrådet bidrar aktivt till den övergripande strategin och formulerar nu SLU-gemensamma mål och handlingsplaner för området. Utgångspunkten är att vår externa samverkan både skall kunna bidra till samhällets utveckling och höja kvaliteten på SLU:s utbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys. Just nu har samverkansrådet fått rektors uppdrag att formulera övergripande mål och uppdragsbeskrivningar för våra samverkanslektorer. Samverkansrådet kommer också att försöka hitta formerna för ett SLU partnerskap, med modell i det som byggts upp i Partnerskap Alnarp. Tanken är att var och en av våra orter skall vara en ingång till hela universitetets samlade kunskap och kompetens.

SLU:s värdegrund sammanfattas i de fyra nyckelorden vetenskaplighet, kreativitet, öppenhet och ansvarstagande – alla högst relevanta för vår externa samverkan. Ett annat nyckelord för vår samverkan är integritet. Vi är naturligtvis beroende av vår omvärld, inte minst ekonomiskt, och SLU vill gärna samverka med många olika samhällsaktörer.
Men – det är oerhört viktigt att detta sker med stor respekt och förståelse för varandras villkor. Universitetsledningen får ibland möta företrädare för externa aktörer som vill begränsa våra forskares rätt att kommunicera sina resultat och slutsatser. Man kan också ha synpunkter på val av forskningsområden och metodval, eller till och med vilja bli invol-verad i ordinarie tillsättningsärenden. Det är därför mycket viktigt att både ledning och medarbetare är tydliga med vad som skiljer ett universitet från andra samhällsverksam-heter. Detta gäller inte minst när man går in i olika samverkansprojekt. Långsiktigt utvecklas ju både universitetet och vår förmåga att bidra till samhällets utveckling bäst om vi kan förena en stor öppenhet med hög integritet.

Mer populärt kan man kanske uttrycka detta som att: ”Grannsämjan brukar bli bäst om man faktiskt vet var tomtgränserna går!”

Johan Schnürer
Vicerektor med ansvar för samverkan

SLU på Manhattan (och Cornell)

Publicerat den

Som universitet behöver SLU synas och kunna verka i många olika typer av miljöer.

Förra veckan deltog jag vid den årliga ”Green Summit” som anordnas på Manhattan av Svensk Amerikanska Handelskammaren, New York. I år var temat var ”From Farm to Fork – The Future of the Food Industry”.

Syftet är att låta representanter för företag, media, organisationer och universitet mötas i en fördjupad diskussion om viktiga hållbarhetsfrågor.  Det blev en mycket intressant dag som spände över de stora miljöutmaningarna med Johan Rockström (Stockholm Resilience Center), de globala nutritionsfrågorna med Jeffrey Sachs (Colombia University), över livsmedelsentreprenörernas framtid och ända fram till stjärn-restaurangernas inflytande över vår vardagsmat (Marcus Samuelsson och Stefano Catenacci). Själv deltog jag i en panel om oönskade saker i vår mat, t ex patogener, toxiner, kemikalier och sådant som beror på rent fusk med etikettering. Det senare är nu en jättefråga i den globala handeln, tydligt visat med hästköttslasagnen.

Frågor kring det globala jordbrukets utmaning i att producera tillräckligt med säker och näringsrik mat finns nu högt på agendan hos ledningar för storbanker och verkstads-industri, såväl som hos innerstadshipsters i medievärlden. Mötet fick en extra dimension att man bjudit in ett 20-tal engagerade och debattglada studenter och doktorander från Colombia University, New York University och från vår partner Cornell University.

Jag tillbringade början av veckan vid just Cornell för att fördjupa kontakterna mellan vår samverkansorganisation och deras motsvarande co-operative extension. Ett annat syfte var möta Cornell-ledningen för att diskutera utvecklingen inom the ”Global Challenges University Alliance”. I mitten av nästa vecka reser jag i samma syfte till universiteten i Bangkok, Jakarta och Brisbane. I Jakarta kommer jag också att besöka det nya Indonesian International Institute for Life Sciences (i3L).  Dess svenske VD har bett SLU och KI att bli särskilda samarbetspartners och Institutionen för livsmedelsvetenskap bidrar redan till utveckling av kandidatprogram vid i3L (med indonesisk finansiering). Det finns ett stort antal andra möjligheter för SLU i den miljön.  Reserapport följer i nästa inlägg…

Johan Schnürer
Vicerektor med ansvar för samverkan