NOVA-vänner på besök

Publicerat den

The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network, NOVA, har denna torsdag-fredag haft ett seminarium på Ultuna där strategin för kommande år diskuterades. NOVA har varit aktivt i 18 år nu och har naturligtvis förändrats i takt med sina medlemmar under tiden. Det har varit mycket strukturella förändringar på medlemsuniversiteten de senaste åren, t.ex. har gamla KVL gått upp i Copenhagen University, delats upp och blivit del av två olika storfakulteter. I Norge slås Veterinärhögskolan ihop med UMB till årsskiftet och flyttar om några år ut till Ås.

Allt detta innebär att vi måste se över både NOVA:s verksamhet och dess statuter. Inför veckans strategiseminarium hade alla medlemmar ställt en rad frågor till lärare/kursarrangörer och doktorander om vad NOVA ska prioritera framöver – Tack alla SLU:are som bidragit med svar på enkäten! Utifrån dessa har vi diskuterat NOVA:s framtid de senaste dagarna. Diskussionen har varit livlig (ibland lätt animerad) men också klart konstruktiv.

Vi är helt eniga om att fokus ska vara att fortsätta ge doktorandkurser med hög internationell kvalitet inom våra specifika ämnesområden. Till dessa kurser ska både internationella studenter och lärare bjudas in. NOVA ska dessutom stötta internationalisering och mobilitet inom Norden på alla nivåer av utbildningen. Det finns också ett behov av att minska kostnaderna för NOVA-medlemskap, och det kommer att innebära att kvalitetsansvaret i högre grad ska ligga på kursarrangörerna (förenklade ansökningar och administration är positivt) och att mindre pengar kommer att läggas på kost- och logi för doktoranderna (fler kurser som kombinerar en veckas internat med distansmoment kan också vara bra). Nästa utlysning kommer till sommaren och då kommer vissa, men inte alla, förändringar att ha genomförts.

NOVA är en förebild för andra universitetsnätverk med det goda samarbete som skapats mellan doktorander, lärare, administratörer och universitetsledningar under lång tid. Det ska vi vara rädda om och låta fler dra nytta av!

Internationalisering kan vara så mycket

Publicerat den

När vi diskuterar ökad internationalisering i utbildningen handlar det oftast om studenternas mobilitet, men också i ökad grad om lärarmobilitet, kursspråk och kursinnehåll här hemma. Att studenterna ges möjlighet att medverka i ett internationellt vetenskapssammanhang är ytterligare en spännande väg mot internationalisering i utbildningen, som jag vill slå ett slag för här.

Euroleague for Life Sciences, ELLS, är ett nätverk med sju av de bästa europeiska universiteten inom SLU:s områden. Vi är med sedan starten 2001, och har sett en successivt ökad aktivitet och betydelse av ELLS. Man har nu två gemensamma masterprogram med många europeiska studenter och ger årligen ett antal sommarkurser där lärare från minst tre universitet undervisar. Distansmomenten i kurserna blir allt fler, och gemensamma doktorandkurser står på agendan.

Den allra mest uppskattade aktiviteten är ändå en årlig vetenskaplig konferens för studenter – ELLS´ Student Scientific Conference, SSC. Konferensens tema föreslås av ELLS studentgrupp.  Meningen är att studenter från många olika utbildningar på medlemsuniversiteten ska kunna delta med posters eller muntliga presentationer av planerade, pågående eller avslutade examensarbeten på master- eller kandidatnivå. I höstas var SLU värd för konferensen i Alnarp. Mer än 200 studenter deltog under temat ”Future Cities- Future Life (Sciences)”. Konferensen var verkligen uppskattad och studenterna blev peppade att fortsätta med forskning och internationell verksamhet. Diplom och priser till de bästa presentationerna ingår också i konceptet.

Nu är planeringen i full gång för konferensen som ges på BOKU i Wien den 15-16 november. Temat är ”Sustainability Challenge – Technological advancements and other solutions”. Det finns tid att lämna in abstracts fram till den 15 juni, se http://ells2013.boku.ac.at/index.php/ells-scientific-conference . ELLS-universiteten bidrar till rese- och logikostnader för studenter som har presentationer på konferensen. SLU har hittills varit ett av universiteten med lägst antal deltagare. Lite synd! Jag hoppas vi kan bryta trenden i år, och få fler intresserade SLU-deltagare!

Tredje generationens universitet

Publicerat den

Det medeltida universitetet hade fokus på utbildning, därefter var det Humboldtuniversitetets era med utbildning kopplad till forskning. Nu har vi kommit till den tredje generationens universitet med utbildning, forskning och innovation/nytta. Vikten av det ”tredje benet i kunskapstriangeln” var alla överens om vid ett europeisk forum på Ghent University ”Engagement of life science universities in the knowledge society and innovation networks”. Tillsammans med Carolyn Glynn, SLU Global, och Johannes Dyring, SLU Holding, medverkar jag där och kan konstatera att det är stora skillnader mellan olika universitet och länder i vilka förutsättningar som finns för att jobba med innovation i bred bemärkelse. Det är i alla fall uppenbart att det kommer att vara nödvändigt för framtida EU-finansiering att samverka i starka, breda nätverk med industri, myndigheter och andra universitet!

De universitet som har kommit längst i att bygga nätverk för innovation (= nyttiggörande av kunskap) har en utpräglat forskardriven struktur för detta där innovationskontor, samverkanssekretariat etc. har en aktivt stödjande funktion. De har också en kultur där forskare/lärare kan gå in och ur den akademiska karriären för att satsa en viss tid på att kommersialisera ideer. Och de satsar på studenterna! Att erbjuda studenter möjligheter att pröva sina vingar som entreprenörer är ett bra sätt att öka intresset för utbildningar på olika nivåer. Därför är t.ex de program som SLU Holding har för våra studenter (Student Desktop Researchers och Studentbolag för tjänsteförsäljning) viktiga både för studenterna och för universitetet.

Lena Andersson-Eklund