SLU på plats på Borgeby fältdagar och i Almedalen

Publicerat den

Jag är skrivande stund på väg till Borgeby fältdagar i Skåne. Det blir det första besöket på Borgeby för min del. Flera av våra forskare är på plats och SLU har en ny monter som förhoppningsvis inbjuder till samtal mellan forskare och besökare. I år har Borgeby fältdagar potatis-tema och SLU har flera forskare på plats med kompetens inom det området. Här kan du läsa mer om vårt deltagande.

Vi är också många som laddar för Almedalen. SLU har flera aktiviteter där vi själva är värdar. Future Forest ordnar flera spännande seminarier som på olika sätt kan knyter ihop det omfattande arbete som hittills gjorts inom plattformen. Future Agriculture, Mistra Biotech och projektet med frigående gotlandsruss  har aktiviteter och vi  arrangerar också en framåtsyftande diskussion om integration på landsbygden. Förutom dessa seminarier blir det guidade turer om almsjukan och ett flertal andra arrangemang där SLU-forskare deltar. Här kan du läsa mer om SLU:s deltagande i Almedalen.

Även Almedalen blir premiär för min del och det ska bli spännande att ta del av framförallt våra egna aktiviteter. Vi kommer också att passa på att diskutera det Gotlandspaket som regeringens utredare Peter Larsson presenterade för en dryg vecka sedan, där SLU förväntas bidra till en särskild satsning på livsmedelssektorn på Gotland. Jag återkommer med reflektioner från Visby i nästa vecka.

Globala svenskar och initierad samverkan

Publicerat den

Scroll down for English version

Förra veckan hade jag förmånen att få träffa nydisputerade Philip Kofi Adom, när regeringen och Svenska institutet belönade årets kull av ”Global Swedes”. Ceremonin hölls i Arvfurstens palats på utrikesdepartementet. Philip kommer från Ghana och belönades  för sina enastående prestationer som doktorand i ekonomi på SLU:s skogsfakultet. Han berättade att han har inspirerats av Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi i Umeå och hoppas i framtiden kunna etablera något liknande i Ghana. Jag hoppas att Philip, med sin kapacitet och drivkraft, kommer fortsätta hålla banden till Sverige.

Från Arvfurstens palats bar det, för min del, sedan av till Vinnova, där några av oss från SLU skulle redogöra för varför vi valt ut just de tio samverkansinitiativ som vi inkluderade i en ansökan till Vinnova. Som en del i Vinnovas bedömning ställde en påläst och initierad panel en rad frågor och såg till att vi på olika sätt belyste flera av de styrkor och förtjänster som finns inom ramen för många av de samverkansinitiativ som pågår just nu inom SLU. Eftersom frågorna handlade om både hur vi gjort urvalet av initiativ men också hur vi hoppas kunna utveckla samverkan i framtiden, var det ur mitt perspektiv mycket bra att min företrädare Johan Schnürer och forskningssekreterare Niklas Nordquist också deltog i mötet med Vinnova.  Vi fick bland annat frågor om på vilket sätt SLU vill bidra till att utveckla livsmedelssektorn i Sverige. Det kändes som att vi hade genomtänkta svar på de flesta frågor vi fick, så det ska bli spännande att ta del av Vinnovas utvärderingsgrupps slutliga bedömning senare i juni.

Erik Fahlbeck


Global Swedes and Initiated External Collaboration

Last week I had the privilege to meet Philip Kofi Adom, when the Swedish Government and the Swedish Institute rewarded this years “Global Swedes”. The ceremony took place in Arvsfurstens Palats, at the Ministry of Foreign Affairs. Philip is from Ghana and was rewarded for his impressive feat as a graduate student in economics at SLU’s Faculty of Forestry. Philip told me he has been inspired by the Centre for Environmental and Resource Economics and hoped to establish something similar in Ghana in the future. I hope that Philip, with his capacity and energy, will keep his ties to Sweden.

After the visit at Arvfurstens palats it, Vinnova was the next stop, where some of us from SLU were expected to explain why we have selected the ten collaboration initiatives included in an application to Vinnova. As part of Vinnovas evaluation a distinguished and well-informed panel asked a series of questions and made sure we highlighted several of the strengths and virtues of many of collaboration initiatives currently underway within SLU.

The questions were as much about the process at SLU that led to these ten projects being chosen for the application, as about how we hope to develop external cooperation in the future. For that reason, it was most welcome that my predecessor Johan Schnürer and research officer Niklas Nordquist also participated in the meeting with Vinnova. Among the questions we were asked was one on how SLU would like to help develop and improve the food sector in Sweden.

From my perspective, it felt as if we had relevant answers to most questions. Next, it will be exciting to hear about the results of the assessment team’s final judgement later in June.

Erik Fahlbeck