EVAS – ett praktiskt verktyg för att bedöma hållbarheten i små avloppsreningssystem i låg- och låginkomstländer

Claudia Cossio, en tidigare doktorand kopplad till gruppen, har publicerat en artikel om utveckling och tillämpning av ett Excel-baserat verktyg för att holistiskt utvärdera hållbarheten i befintliga avloppsreningsverk i låg- och medelinkomstländer. Många små avloppsreningssystem (WWTS) i länder med låg inkomst och medelhöginkomst står inför utmaningar att uppnå optimal prestanda och acceptabla hållbarhetsnivåer. För att ge vägledning för drift av dessa system utvecklade Claudia och hennes kollegor ett praktiskt verktyg för att diagnostisera WWTS: s faktiska status och identifiera svaga områden för ytterligare förbättringar.

Artikeln är tillgänglig Open Access – https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140938

Excel-verktyget finns tillgängligt på Chalmers webbplats – https://research.chalmers.se/en/publication/516714

Sammanfattning: Små avloppsreningssystem (WWTS) i låg- och lågmedelsinkomstländer står fortfarande inför utmaningar att uppnå optimal prestanda och acceptabla hållbarhetsnivåer. Således krävs ett praktiskt verktyg, lätt att använda av lokalbefolkningen, för att diagnostisera WWTS: s faktiska status för att identifiera svaga områden för ytterligare förbättringar. Denna studie presenterar ett hållbarhetsbedömningsverktyg, EVAS (EVAluación de Sostenibilidad: EVAluation of Sustainability), för små WWTS-länder i låg- och lågmedelsinkomstländer. EVAS-verktyget är utvecklat baserat på en uppsättning av kontextualiserade hållbarhetsindikatorer och delindikatorer i fem dimensioner (tekniska, miljömässiga, sociala, ekonomiska, institutionella). Varje indikator eller subindikator är uppdelad i faktorer, var och en associerad med specifika mål att uppfylla, och värderas med hjälp av en trafikljusskala (0 till 4) som indikerar ohållbart-låg-medium till hög hållbarhetsnivå. Verktyget utvecklades med hänsyn till att lokala data ibland kan vara ofullständiga och uppmuntrar insamling och övervakning av relevant information. Utvärderingsresultaten stöder lokala chefer eller andra intressenter som ansvarar för avloppshantering med identifiering av svagheter som måste åtgärdas. Verktyget testades med två fallstudier som involverade WWTS i Bolivia. En WWTS fick ett medelhögt hållbarhetsgradering, medan det andra systemet fick en låg hållbarhetsgradering, vilket indikerar att flera förbättringar krävs i alla hållbarhetsdimensioner. Interessenter i fallstudierna tyckte att verktyget var användbart och föreslog hur det skulle kunna förbättras ytterligare. Det förväntas att tillämpningen av detta verktyg kan bidra till att höja hållbarhetsnivån för små WWTS i länder med låg inkomst och medelinkomst.

Cossio, C., McConville, J. R., Mattsson, A., Mercado, A., & Norrman, J. (2020). EVAS-a practical tool to assess the sustainability of small wastewater treatment systems in low and lower-middle-income countriesScience of The Total Environment, 140938.

Kontakt: Jennifer McConville

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *