Ny publikation om torkning av urin vid olika alkalina medier och temperaturer

I en studie, nyligen publicerad i Science of the Total Environment, presenteras resultat från en studie som undersöker torkning av färsk källsorterad urin i fem olika alkalina medier (pH > 11) med stigande temperaturer (50 och 60 °C), med minimal förlust av urea, urinens huvudsakligt kväveförening. Urinen kunde koncentreras 48 gånger, vilket ger torra slutprodukter med högt gödningsvärde: ungefär 10% N, 1% P, och 4% K. De fysikalisk-kemiska egenskaperna övervakades samt sammansättningen av olika torkningsmedier för att ge användbar insikt om deras lämplighet för torkning av urin. Det demonstrerades att det är möjligt att återvinna >90 % kväve när man behandlar färsk urin genom alkalisk torkning genom att hämma den enzymatiska hydrolysen av urea vid förhöjd pH och minimera den kemiska hydrolysen av urea med hög urintorkningsgrad.

Det visades att slutprodukter med olika näringskoncentrationer såväl som olika fysisk-kemiska egenskaper kan framställas, genom att torka urin vid olika temperaturer och genom att använda olika torkningsunderlag. Det kan vara möjligt att dra fördel av detta för att framställa blandat urinbaserat gödselmedel som är lämpligt för specifik slutanvändning, t.ex. för spannmål, gräs eller frukt.

Att behandla urin som samlats in i nya sanitetssystem genom alkalisk torkning för att producera koncentrerad, näringsrik torr gödselmedel är nyskapande och denna studie har bidragit till utvecklingen av tekniken genom att tillhandahålla användbar insikt i valet av torkningsmedier, torkningstemperaturer och hur dessa aspekter påverkar gödselmedlets slutprodukt.

Läs hela artikeln här:

P. Simha, C. Lalander, A. Nordin, B. Vinnerå, 2020. Alkaline dehydration of source-separated fresh human urine: Preliminary insights into using different dehydration temperature and media. Science of the Total Environment, Volume 733, September 2020, 139313. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139313

Kontakt: Prithvi Simha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *