Farmaceutisk förorening av vattenresurser i våtmarker i Nakivubo och Victoria Lake, Uganda

Denna studie undersökte förekomsten och avlägsnandet av avloppsvatten och vattendrag i Nakivubo våtmarksområde och Inner Murchison Bay, Victoria Lake, av vanliga receptbelagda och icke-receptbelagda farmaceutiskt aktiva ämnen (PhAC) som såldes i Kampala stad, Uganda. Ett frågeformulär skickades till 20 apotek i Kampala för att identifiera de mest sålda PhAC: erna i staden. Under två provtagningskampanjer samlades prover från Bugolobi avloppsreningsverk (WWTP), inströmmande och utgående avloppsvatten och ytvattenprover från Nakivubo-kanalen, Nakivubo våtmark och Inner Murchison Bay. Koncentrationerna av 28 PhAC, organiskt material, fasta ämnen och näringsämnen i vattenprover analyserades. Ciprofloxacin (antibiotikum), cetirizin (anti-allergi), metformin (anti-diabetes), metronidazol (antibiotikum) och omeprazol (gastrisk terapi) rapporterades av apotek som PhAC: er som vanligtvis säljs i studieområdet. Kemisk analys av vattenprover avslöjade att trimetoprim (antibiotikum) och sulfametoxazol (antibiotikum) var de dominerande FAC i vatten från alla platser förutom Victoria Lake.

Andra PhAC, såsom atenolol (anti-hypertensiv), karbamazepin (anti-epileptisk) och diklofenak (antiinflammatoriskt), hittades också på alla undersökningsplatser utom Victoria Lake. ∑PhAC i avloppsvatten från Bugolobi WWTP (13000–37 600 nL − 1) var högre än i motsvarande inströmmande (4000–28 000 nG − 1), vilket indikerar dåligt avlägsnande av PhAC inom WWTP. ∑PhAC minskade med en faktor 2–6 mellan Bugolobi WWTP-avloppsvatten och Nakivubo-kanal (5700ngL − 1), på grund av utspädning och sorption till kanalsediment och med en faktor 1-3 mellan Nakivubo-kanalen och Nakivubo våtmark ( 3900–5400ngL − 1), på grund av sorption till sediment och upptag av växter i våtmarken. Inga detekterbara nivåer av PhAC hittades i vatten från Victoria Lake. Sammantaget visade denna undersökning att PhAC i avloppsvatten kommer in i Nakivubo-vattensystemet. Således måste Bugolobi WWTP uppgraderas för att förbättra PhAC: s avlägsnande från avloppsvatten. Med tanke på den höga förekomsten av antibiotika i vattensystemet i Kampala, bör utveckling och spridning av antimikrobiell resistens också undersökas.

Dalahmeh, S., Björnberg, E., Elenström, A. K., Niwagaba, C. B., & Komakech, A. J. (2019). Pharmaceutical pollution of water resources in Nakivubo wetlands and Lake Victoria, Kampala, UgandaScience of The Total Environment, 136347.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *