Deltagande design av biokol filter för små avloppsrening

FORMAS har beviljat 3 mkr för ett forskning projekt som syftar på att samarbeta med olika aktörer och intressenter för att designa ett biokol-system för småskalig avloppsrening. Med en deltagardriven design övervägs tekniska, sociala och institutionella förutsättningar. Baserade på deltagandedesign kriterierna kommer laboratorie- och demonstrations-biokolsystem för små avlopp att utvecklas och testas. Teknisk prestanda och underhålls- och driftkrav kommer att utvärderas. Biokol som lösning för små avlopp kommer att utvärderas vad gäller miljö och klimatpåverkan. Under etapperna i projektet kommer forskarna att arbeta nära med lokala aktörer i kommuner i Sverige för att förankra resultaten i praktiken. Projektet kommer att genomföras av Sahar Dalahmeh, forskare vid Kretslopp teknikgrupp med samarbete med andra forskare på SLU och Malmö Högskola.

Contact: Sahar Dalahmeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *