Kandidatpresentation: Växthusgasutsläpp från fluglarvskompostering

Foto: Viktoria Wiklicky

Frida Erlöv kommer att hålla sin kandidatpresentation om växthusgasutsläpp från fluglarvskompostering 22 Februari kl 14 i Ekoln. Håkan Jönsson är examinator.

Referat

Fluglarvskompostering med den Amerikanska vapenflugan (Hermetia illucens) har visat sig vara en effektiv behandlingsmetod som genererar flera produkter av värde, såsom djurfoder och organiskt gödningsmedel eller biobränslen. Behandling med larver av den Amerikanska vapenflugan har därmed potentialen att bidra till en miljömässigt positiv och ekonomiskt lönsam återvinning av de biologiska restprodukter som finns i vårt samhälle. Syftet med denna studie var att undersöka växthusgasutsläpp från fluglarvskompostering samt jämföra dessa med aerob termofil kompostering. Detta för att i senare studier kunna bedöma den totala miljöpåverkan av fluglarvskompostering. För att uppnå detta mättes gasutsläpp från tre olika fluglarvskomposteringsbehandlingar: en med endast fluglarver och två där det även tillsattes nedbrytande fluglarvsspecifika bakterier utöver själva fluglarverna. Utöver gasutsläpp mättes även olika parametrar i materialet (pH, skrymdensitet, kompostmognad, vattenhalt, glödförlust och total kväve) för att kunna jämföra de olika behandlingarna och för att få en ökad förståelse för de processer som ägt rum.

De totala gasutsläppen uppmättes till runt 55 kg CO2-eq. ton-1 initialt material (våtvikt) för samtliga behandlingar. En signifikant ökning av metangas kunde dock observeras i behandlingen där bakterier tillsattes samtidigt som fluglarverna. Då CH4-utsläppen var väldigt små i jämförelse med CO2-utsläppen fanns ingen statistisk skillnad i det totala växthusgasutsläppet. Ingen signifikant skillnad kunde heller observeras (p<0,05) mellan de olika behandlingarna i de andra parametrarna, vilket tyder på att behandlingarna kan antas vara likvärdiga vad gäller processeffektiviteten i fluglarvkomposteringen. Uppmätta gasutsläpp i studier av termofil anaerob kompostering var generellt högre än de från fluglarvsbehandlingarna. Trots osäkerheter, så som tidsaspekter och materialval, i jämförelsen mellan termofil aerob kompost och fluglarvskompostering tyder resultaten på att växthusgasutsläppen från fluglarvskompostering generellt är lägre.

Posted by Evgheni Ermolaev

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *