Kandidatpresentation: Växthusgasutsläpp från fluglarvskompostering

English version below.

Foto: Viktoria Wiklicky

Frida Erlöv kommer att hålla sin kandidatpresentation om växthusgasutsläpp från fluglarvskompostering 22 Februari kl 14 i Ekoln. Håkan Jönsson är examinator.

Referat

Fluglarvskompostering med den Amerikanska vapenflugan (Hermetia illucens) har visat sig vara en effektiv behandlingsmetod som genererar flera produkter av värde, såsom djurfoder och organiskt gödningsmedel eller biobränslen. Behandling med larver av den Amerikanska vapenflugan har därmed potentialen att bidra till en miljömässigt positiv och ekonomiskt lönsam återvinning av de biologiska restprodukter som finns i vårt samhälle. Syftet med denna studie var att undersöka växthusgasutsläpp från fluglarvskompostering samt jämföra dessa med aerob termofil kompostering. Detta för att i senare studier kunna bedöma den totala miljöpåverkan av fluglarvskompostering. För att uppnå detta mättes gasutsläpp från tre olika fluglarvskomposteringsbehandlingar: en med endast fluglarver och två där det även tillsattes nedbrytande fluglarvsspecifika bakterier utöver själva fluglarverna. Utöver gasutsläpp mättes även olika parametrar i materialet (pH, skrymdensitet, kompostmognad, vattenhalt, glödförlust och total kväve) för att kunna jämföra de olika behandlingarna och för att få en ökad förståelse för de processer som ägt rum.

De totala gasutsläppen uppmättes till runt 55 kg CO2-eq. ton-1 initialt material (våtvikt) för samtliga behandlingar. En signifikant ökning av metangas kunde dock observeras i behandlingen där bakterier tillsattes samtidigt som fluglarverna. Då CH4-utsläppen var väldigt små i jämförelse med CO2-utsläppen fanns ingen statistisk skillnad i det totala växthusgasutsläppet. Ingen signifikant skillnad kunde heller observeras (p<0,05) mellan de olika behandlingarna i de andra parametrarna, vilket tyder på att behandlingarna kan antas vara likvärdiga vad gäller processeffektiviteten i fluglarvkomposteringen. Uppmätta gasutsläpp i studier av termofil anaerob kompostering var generellt högre än de från fluglarvsbehandlingarna. Trots osäkerheter, så som tidsaspekter och materialval, i jämförelsen mellan termofil aerob kompost och fluglarvskompostering tyder resultaten på att växthusgasutsläppen från fluglarvskompostering generellt är lägre.


Bachelor thesis presentation: Greenhouse gas emissions from fly larvae composting

Frida Erlöv will present her Bachelor thesis about Greenhouse gas emissions from fly larvae composting on 22 February at 2 pm in Ekoln. Håkan Jönsson is the examinor. The presentation will be held in Swedish.

Abstract

Black soldier fly (Hermetia illucens) composting have proven to be very effective in degradation of organic waste products, while generating valuable products, such as animal feed and organic fertilizers or biofuels. Treatment with black soldier fly larvae has thereby a potential to contribute to a more environmental friendly and economically viable management of biological waste fractions. The aim of this study was to measure greenhouse gas emissions from black soldier fly composting and to compare these with emissions from thermophilic aerobic composting. Gas emissions from three different black soldier fly larvae composts were measured: one with only larvae and two in which specific fly larvae bacteria were added as well as the larvae. In addition, various parameters (pH, bulk density, compost maturity, total solids, organic content and total-N) were measured, to get a better understanding concerning present processes.

The total greenhouse gas emissions were approximately 55 kg CO2-eq. ton-1 initial material (wet weight basis) for all three treatments. The CH4-emissions, for the treatment where the bacteria and larvae were added simultaneously, was observed to be significant higher compared to the other two treatments. The CH4-emission were very small compared to the emissions of CO2, thus the total greenhouse gas emissions did not differ significantly between the treatments (p<0.05). No significant difference was observed for the other measured parameters, suggesting that the studied treatments were equal in terms of process efficiency. Greenhouse gas emissions reported for thermophilic anaerobic compost from other studies have generally been higher than what was measured in this study from the fly larvae composts. Despite the uncertainties in the comparison between the fly larvae and thermophilic composting methods, the results suggest lower greenhouse gas emissions from black soldier fly composting.

Posted by Evgheni Ermolaev

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *