Hur fås högsta värdet ur biologiskt nedbrytbart avfall?

English version below.

Kommuner förväntas tillgodose sina invånare med avfallshantering, vilket finansieras med skatteintäkter och/eller avfallshanteringsavgifter. I många låg-, och medel-inkomstländer kämpar kommunerna med att tillgodose en acceptable servicenivå och på dessa ställe sköter den informella sektorn ofta stora delar av insamlingen och behandlingen av avfallet. Till skillnad från plast-, och metallfraktionerna, sköter inte den informella sektorn om det biologiska nedbrytbara fraktionen; främst för värdet är så lågt att behandlingen skulle kosta betydligt mer än de möjliga inkomsterna. Om den biologiskt nedbrytbara fraktionen kunde omvandlas till produkter av högt värde skulle behandlingen kunna bära sin egen kostnad vilket skulle kunna uppmuntra insamlingen och behandlingen av denna fraktion.
I den här studien utvärderade och jämförde vi det potentiella värdet av produkter som erhölls i fyra olika behandlingsstrategier: termofil kompostering (den vanligaste förekommande behandlingen av det biologiskt nedbrytbara fraktionen globalt), fluglarvskompostering, rötning och fluglarvskompostering följt av rötning. Om ni är intresserade av vilken strategi som producerar högst värde, läs artikeln vidare här.

Kontakt: Cecilia Lalander


How to get the best value out of organic waste?

Municipalities are expected to provide solid waste management to their inhabitants, funded by tax revenue or/and waste treatment fees. In many low and middle income countries, municipalities however struggle to provide an adequate level of service; in such places the informal sector plays a major role in the collection and treatment of solid waste. In contrast to the plastic and metal fraction, the organic fraction is not managed by the informal sector, primarily because it has low or no financial value and treatment would cost more than the possible revenue. If the organic fraction could be converted to valuable products, the treatment could bear its own cost and this could act as an incentive to collect and treat this fraction.

In this study we evaluated and compared the potential product value generated through four treatment strategies treating food waste and faeces: thermophilic composting (the most common biological treatment globally), black soldier fly larvae composting (BSF treatment), anaerobic digestion (AD) and BSF followed by AD. If you are interested to find out which treatment that yields the highest value products, read the full article published in GCB Bioenergy:

Lalander, C., Nordberg, Å., & Vinnerås, B. A comparison in product‐value potential in four treatment strategies for food waste and faeces–assessing composting, fly larvae composting and anaerobic digestionGCB Bioenergy.

Contact: Cecilia Lalander

Posted by Prithvi Simha

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *