SLU med i storsatsning på Skansen

English version below

Nu är SLU och Stockholms universitets gemensamma kunskapscentrum för Östersjön Baltic Sea Science Center på Skansen invigt. Jag välkomsttalade tillsammans med SU:s rektor Astrid Söderberg-Widding vid förhandsvisningen för universitetens medarbetare och våra prorektorer Erik Fahlbeck och Clas Hättestrand talade vid själva invigningen i närvaro av vår kronprinsessa.

Astrid Söderberg-Widding och Karin Holmgren talar vid förhandsvisningen. Foto: Cajsa Lithell
Kronprinsessan Victoria vid utställningen. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Östersjön är en viktig naturresurs som behöver förvaltas klokt om det inte ska bli en förlorad resurs. Då behövs såväl inomdisciplinär forskning som tvärvetenskap och att fler personer vet mer om de utmaningar vi står inför kring Östersjön. Här har SU och SLU gemensamma intressen. Från SLU:s sida kan vi särskilt bidra med vår miljöanalysverksamhet för att bevaka Östersjöns miljötillstånd. Vi driver också viktig ekosystemforskning kopplad till fisk, fiskebestånd och hållbart fiske. SU har forskning om Östersjöns ekologi och miljöfrågor som övergödning och miljögifter. Det känns lite extra roligt för mig med detta samarbete då jag har ett förflutet på SU och det var riktigt roligt att träffa gamla kollegor denna dag.

Baltic Sea Science Center kommer för SLU:s del att bli en välbehövlig arena för att visa upp vår viktiga forskning. Här kan vi nå ut brett till allmänheten och nya målgrupper av blivande studenter och visa att vi har angelägen verksamhet av relevans för Östersjön. Vi är ju ett miljöuniversitet kombinerat med att vi är rotade i produktionsfrågor i lant- och skogsbruk. Vi tror att fler ungdomar skulle vilja plugga hos oss om de förstod det!

Kunskapscentret ligger mycket centralt på Skansen, nära ingången. Jag blev oerhört imponerad av såväl den estetiska utformningen av centret som av det vetenskapliga innehållet och hur begripligt det hade formulerats. En verklig våg av viktig kunskap om Östersjön, tillgänglig för allmänheten och inte minst för skolungdomar har skapats. Jag riktar ett särskilt varmt tack till stiftelsen Baltic Sea 2020 och Skansen som har gjort detta möjligt. Dessutom ett stort tack till alla de forskare som deltagit i processen med att ta fram utställningarna och kvalitetssäkra deras innehåll. Och till er alla: Besök Östersjöns kunskapscentrum på Skansen! Ni kommer inte att bli besvikna

Mer information om SLU:s medverkan i Baltic Sea Science Center hittar du här.

Karin Holmgren, rektor


SLU part of major initiative at Skansen

The Baltic Sea Science Center, a knowledge center from SLU and Stockholm University, located at Skansen, has been launched. I gave the opening speech together with SU’s President Astrid Söderberg-Widding at the private showing for our university employees. Deputy Vice-Chancellor Erik Fahlbeck from SLU and Vice President Clas Hättrestrand from SU spoke at the actual launch, which was also visited by the crown princess.

Astrid Söderberg-Widding and Karin Holmgren making a speech during the private showing. Photo: Cajsa Lithel
Crown Princess Victoria at the exhibition. Photo: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

The Baltic Sea is an important natural resource that needs to be managed in a sensible way if we are to keep it. We need both inter- and multidisciplinary research and more awareness of the challenges that the Baltic Sea is facing. In this context, SU and SLU have joint interests. SLU can especially contribute with our environmental monitoring and assessment to oversee the environmental conditions in the Baltic Sea. We also conduct important ecosystem research connected to fish, fish stocks and sustainable fishing. SU researches Baltic Sea ecology and environmental issues such as eutrophication and environmental toxicants. This collaboration feels extra special to me since I used to work at SU – it was lovely to meet my old colleagues again.

The Baltic Sea Science Center will be a very needed arena to display SLU’s important research. It allows us to reach out to the public and new prospective students and show that our operations are very relevant to the Baltic Sea. After all, we are an environmental university combined with deep roots in agriculture and forestry. We think more students would want to study here if they realised this.

The center lies in a central location at Skansen, close to the entrance. I was very impressed by both the aesthetic design and the well-formulated scientific content. An important wave of Baltic Sea knowledge has been made available to the public, not least school children. I especially want to thank the Baltic Sea 2020 foundation and Skansen for making this possible. I would also like to thank all the researchers who took part in the process of developing the exhibitions and quality assuring their content. I also want to say this to you all: Visit the Baltic Sea Science Center at Skansen! You will not be disappointed.

More information (in Swedish) on SLU’s part in the Baltic Sea Science Center can be found here.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *