Om öppen vetenskap

English version below

Under den senaste tiden har frågan om öppen vetenskap varit aktuell på flera sätt. Öppen vetenskap är ett brett begrepp som bland annat innefattar öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och öppen tillgång till forskningsdata. En central tanke är att forskningsresultat som publiceras öppet i högre grad också kommer till högre nytta för samhället.

Betydelsen av öppen kunskapsdelning för att nå de globala målen för en hållbar utveckling, Agenda 2030, lyfts särskilt fram av UNESCO. Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer är också viktigt för låginkomstländers möjligheter att jämställt kunna verka i det globala vetenskapssamhället. SLU:s profil, inriktad på biologiska naturresurser och globala samhällsutmaningar, innebär att vårt universitet har en nyckelroll i dessa sammanhang. I den nyligen publicerade KoN2018-rapporten finns slutsatser om att SLU har en stor potential att sprida än mer av sina forskningsresultat till omvärlden och på sätt bidra än mer till en utveckling mot ett hållbarare samhälle. Förutom öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata, är SLU:s uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys en betydelsefull del av arbetet för en hållbar utveckling, och där öppna data bidrar till ökad tillgänglighet och vidareutnyttjande av miljödata i samhället. Från den 1 januari i år är ett av SLU:s övergripande miljömål att miljöanalysdata i högre utsträckning ska publiceras som öppna data.

En fråga som engagerat många forskare är Plan S. Plan S är ett initiativ från cOAlition S, ett internationellt konsortium av forskningsfinansiärer dit bland andra Formas och Forte anslutit sig. Målet med Plan S är att främja öppen vetenskap, och forskning finansierad av medverkande finansiärer ska därför från den 1 januari 2020 publiceras med omedelbar öppen tillgång.  Principen att offentligt finansierad forskning ska publiceras omedelbart öppet tillgänglig så långt som möjligt är både lovvärd och viktig. Det finns dock frågetecken kring hur Plan S är tänkt att implementeras, vilket SLU och flera andra lärosäten framfört i den konsultation som Formas och Forte inbjöd till.

Nyligen har Kungliga biblioteket överlämnat fem utredningar till regeringen om hur övergången till öppen publicering kan genomföras. Fortfarande kvarstår en hel del utmaningar, bland annat det som rör dagens meritvärderingssystem och dess påverkan på övergången till öppen vetenskap, samt ansvarsfrågor rörande finansieringen av publiceringskostnader. Det finns också behov av stärkt nationell infrastruktur för öppet tillgänglig publicering. Klart är att det behövs en fortsatt dialog och samarbete mellan lärosätena och finansiärerna. Här är det är angeläget att SLU inte bara följer med och bevakar utvecklingen, utan också påverkar den. Under 2018 genomförde därför SLU-biblioteket en förstudie kring öppen vetenskap och dess potentiella betydelse för SLU. Resultaten publicerades nyligen i en rapport, som kommer att diskuteras vidare inom universitetet.

Det händer med andra ord mycket inom området, och det händer fort! Jag är glad för SLU-bibliotekets aktiva deltagande i processen och ser fram emot en fortsatt dialog om hur SLU bäst kan arbeta med denna viktiga fråga, både i ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv.

Karin Holmgren, rektor


Open science

The issue of open science has been discussed a lot lately. It is a broad term that, among other things, include open access to scientific publications and research data. A central idea is that if research findings are published more openly, they will become more useful to society.

UNESCO has especially highlighted the importance of sharing knowledge in order to meet the Sustainable Development Goals (Agenda 2030). Open access to scientific publications is also important in order for low-income countries to be part of the global scientific community. SLU’s profile, which states that we focus on biological natural resources and global challenges, means that our university plays a key role in these contexts. The recently published Quality and Impact 2018 evaluation contains conclusions that state that SLU has great potential when it comes to sharing more of its research findings with the rest of the world, which subsequently involves more contributions to the development of a more sustainable society. In addition to open access to scientific publications and research data, SLU’s assignment is to conduct environmental monitoring and assessment, which is another important part of sustainable development work; open data contributes to increased availability and further societal use of environmental data. As of 1 January 2019, one of SLU’s main environmental objectives is to publish more environmental monitoring and assessment data openly.

An issue that has engaged many researchers is Plan S: an initiative from cOAlition S, an international consortium of research funding bodies – both Formas and Forte have joined. The aim of Plan S is to promote open science; therefore, as of 1 January 2020, research funded by participating funding bodies will be made openly available immediately. The principle of openly publishing publicly funded research as much as possible is both commendable and important. However, there are still questions about how Plan S will be implemented, which SLU and several other higher education institutions brought up when Formas and Forte asked to discuss the matter.

The National Library of Sweden recently submitted five inquiries to the Government on how the transition to open publication can be carried out. There are still some challenges, among other things in regard to the qualification assessment system and its effect on the transition to open science, as well as responsibility issues regarding publication cost funding. There is also a need for strengthened national infrastructure for open publications. It is clear that higher education institutions and funding bodies need to continue discussing these matters and cooperate. It is important that SLU does not simply monitor this development, but actually affects it. Therefore, in 2018, the SLU library carried out a preliminary study on open science and its potential importance to SLU. The results were recently published in a report which the university will continue to discuss.

In other words, a lot is happening in this field, and quickly! I am thankful for the SLU library’s active participation in the process and look forward to a continued dialogue on how SLU best can work with this important issue from a local, national and global perspective.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *