Ambition och medvetenhet god grund för fortsatt utvecklingsarbete

Please scroll down for the English version

Under den senaste veckan har diskussioner som kopplar till en hållbar utveckling med hänsyn till såväl klimat- som miljöfrågor förekommit i flera sammanhang. Bland annat har SLU-forskare med olika perspektiv fört en viktig diskussion i dagspressen, och klimatstudenter har uppvaktat sina lärosäten med frågor om vad vi egentligen gör för klimatet.

Universitetens viktigaste uppdrag för en global samhällsomställning är att bidra genom forskning och utbildning, men vi behöver förstås också, som alla myndigheter, företag och organisationer, analysera och minska vår egen direkta påverkan på klimat och miljö. SLU:s vision är att vår verksamhet ska vara klimatneutral år 2027. Vi har riktlinjer och delmål som ska hjälpa oss att nå dit.

Klimatstudentuppropet och andra bottom up-rörelser är en viktig kraft för att ge energi i det arbetet, både för oss inom SLU och för samhället i stort. Klimatstudenterna tycker att det går för långsamt. Vi behöver vara självkritiska och se vad vi mer kan göra, men också kommunicera bättre det som vi faktiskt gör!

Tillsammans med andra lärosäten i Sverige avser SLU också att signera ett gemensamt klimatramverk som syftar till att utveckla, synliggöra och stärka lärosätenas indirekta och direkta klimatarbete för att nå nationella mål och bidra till Parisavtalets mål, att den globala temperaturökningen ska hållas under två grader, men också till FN:s 17 globala odelbara mål som behövs för en hållbar utveckling. För mig är det viktigt att inte isolera klimatfrågan från andra, nog så centrala, utvecklings- och forskningsområden, såsom de bland annat uttrycks i Agenda 2030.
De globala målen och Agenda 2030 beskrivs här.

Vad gör vi då ifrån ledningshåll på SLU? Vi försöker föregå med gott exempel, genom att till exempel minimera flygresandet. Jag väljer alltid tåget i första hand, och så gör även kollegorna så långt möjligt. Likaså har vi dragit ned på mängden kött vid de måltider som är gemensamma för ledningen i olika sammanhang.

Nästa möte med universitetsstyrelsen kommer för första gången att ske i form av ett video/telefonmöte, i stället för att flyga in ett tiotal av styrelsens 15 ledamöter. Vi behöver fortsätta att utveckla en god kultur för videomöten och mycket annat, men ambitionerna och medvetenheten finns och det är en bra grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Karin Holmgren, rektor

Ambition and awareness good bases for continued development

This past week, sustainable development issues relating to both climate and environmental issues have been discussed in several different contexts. Among other things, SLU researchers with different perspectives have discussed these issues in the daily press, and climate students have asked their higher education institutions what they are actually doing for the climate.

In order to create global societal change, the universities’ biggest assignment is contributing research and education. However, like all public authorities, companies and organisations, we need to analyse and reduce our own direct effect on the climate and environment. SLU’s vision is to be climate neutral by 2027. We have guidelines and sub-objectives to help us get there.

The climate students and other grassroots movements are important forces to energise this work, both within SLU and society in general. The climate students feel that it is taking too long. We need to be self-critical and see what else we can do, but also communicate what we are actually doing in a more productive way.

SLU also intends to sign, together with other Swedish higher education institutions, a joint climate framework which aims to develop, clarify and strengthen the institutions’ indirect and direct climate work to meet national objectives and contribute to the Paris Agreement’s objectives to keep the global temperature increase below 2 degrees. The same applies to the UN’s 17 Sustainable Development Goals. I personally feel that it is important not to isolate climate issues from other, central development and research areas, for example those expressed in Agenda 2030.

So what is SLU’s management doing? We try to set a good example by minimising air travel; I always travel by train as much as possible, just like my colleagues. Likewise, we have reduced the amount of meat offered at different management meetings.

The next SLU Board meeting will (for the first time) take the form of a video/phone meeting, instead of flying in about 10 of the board’s 15 members. We need to keep developing a good video meeting culture and much more – we have the ambition and awareness – and those are good bases for continued development.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *