Kommentar till diskussionen om mat på SLU:s öppet hus

English version below

Under de senaste veckorna har SLU, som ett led i att marknadsföra våra utbildningar, genomfört öppet hus vid våra tre stora campus i Umeå, Ultuna och Alnarp. SLU bjöd på många intressanta seminarier och våra medarbetare och studenter visade och berättade om våra utbildningar. Evenemangen var välbesökta och mycket uppskattade. Jag vill tacka alla som var med och bidrog till detta. Vårt luncherbjudande vid dessa event har lett till en intressant och viktig debatt i olika media och jag vill gärna kommentera det.

Jag uppskattar att våra studenter, medarbetare och andra, för vilka SLU:s budskap är viktiga, engagerar sig i och diskuterar matval, det visar på ett engagemang i frågor som är betydelsefulla för en hållbar samhällsutveckling. Det är ett engagemang som delas av många i dagens befolkning. På individnivå gör människor olika val beroende till exempel på vad man upplever att man själv mår bra av, eller vilken livsåskådning eller strategi för en hållbar framtid man har. Det innebär att det är viktigt för SLU att ha en genomtänkt strategi för de måltider som SLU serverar och beställer. Jag förstår att serveringen av enbart veganska luncher i samband med de öppna husen, kan ha uppfattats som ett politiskt ställningstagande och jag beklagar i så fall det. I själva verket hade beslutet enbart praktiska orsaker, nämligen att göra ett matval som alla deltagare oavsett olika kostönskemål och allergier skulle kunna äta.

Vi har också fått frågor om råvarornas ursprung, till exempel om de kom från Sverige. Som offentlig aktör är vi skyldiga att upphandla ett avtal med en cateringleverantör som vi måste använda när vi ska köpa mat till våra evenemang. Lagstiftningen säger också att vi inte får välja leverantör baserat på livsmedlens ursprung när vi gör upphandlingen. Jag välkomnar dock de diskussioner som finns kring dessa bestämmelser och SLU precis som många andra offentliga aktörer skulle såklart önska en större flexibilitet.

Jag uppskattar den feedback vi fått, och inser att vi alltid bör göra strategiskt genomtänkta val när vi bjuder på mat. Vi kan som universitet tillhandahålla kunskap och underlätta för personer som gjort olika val utifrån att man som individ kan välja olika strategier för att leva hållbart: minska transporter genom närproducerat, äta vegetariskt eller veganskt, stödja god djurhållning, stödja öppna landskap och naturbetesmark, låta bli att flyga, undvika flaskvatten och palmolja, plastbanta etc. Det finns inte en enda väg framåt, det finns många vägval som är bra på olika sätt. Jag har respekt för människors individuella val och jag vill uppmuntra samtalen och diskussionerna kring dessa.

Karin Holmgren, rektor

Food choices at SLU’s open door days ­­– a comment

During the last few weeks, as part of our efforts to market our degree programmes, we have arranged open door days at our main campuses Umeå, Ultuna and Alnarp. There were a number of interesting seminars on offer, and our staff and students were there to inform visitors about our programmes. These events were well attended and very much appreciated. A big thank you to everyone who contributed. At these events, we also offered lunch, which has led to an interesting and important debate in various media. This post is my thoughts on that discussion.

I appreciate that our students, staff and other interested parties who find SLU’s mission an important one engage in and discuss the choice of food, as this shows a commitment to issues of importance to sustainable societal development. This is a commitment they share with a large part of the population.

At an individual level, people make different choices depending on their life stance, on what makes them feel good or what their strategy for contributing to a sustainable future is. Because of this, SLU needs a carefully thought-out strategy for the meals we serve and buy. I understand that only offering a vegan choice for lunch, as we did at our open door days, can be seen as a political statement – I’m sorry if that was the case. The reasons behind this decision were purely practical, we wanted a meal option that would work for all visitors, regardless of any dietary preferences or allergies.

We have also had questions about where ingredients for these meals were sourced, for example if they were Swedish. As a public agency, we are obligated to procure catering services and to always use that agreement when we order catering for our events. According to legislation, we cannot choose our supplier based on where the ingredients come from. However, I welcome discussions on these provisions as, like many other public agencies, SLU would like to see greater flexibility.

I appreciate the feedback we’ve had, and realise that we should always consider our options carefully when we offer meals. As a university, we can provide knowledge and make it easier for individuals who have chosen one of the strategies available for a more sustainable life: reduce transports by choosing local produce, choose vegetarian or vegan, support good animal husbandry, support open landscapes and rough grazing, avoid air travel, not buy bottled water or products with palm oil, reduce the use of plastic etc.

There is no single road ahead, rather there are several different roads, each one good in its own way. I respect people’s individual choices, and I want to encourage discussions on this topic.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *