Nytt pengarekord och viktigt jämställdhetsarbete

English version below

För första gången i SLU:s historia passerar våra intäkter från externa bidrag 1 miljard kronor. Av den sammanställning som vårt grants office har gjort framgår att det är speciellt forskningsbidrag ifrån Formas, EU, Wallenbergstiftelserna och Vetenskapsrådet som ökar. Roligt är också att se att andelen internationella bidrag har ökat kraftigt. Denna nyhet kommer samtidigt som vi också kan glädjas åt att ha klättrat ett steg på QS rankning och nu är nummer tre i världen inom kategorin Agriculture & Forestry. Jag vill gratulera och tacka alla SLU:are som bidrar till dessa fantastiska resultat. Tack till alla forskare som hjälper varandra att granska ansökningar, tack till institutions- och fakultetsledningar för strategiskt viktiga rekryteringar och tack till våra centrala och lokala forskningsadministratörer för professionellt och effektivt stöd i ansökningsprocesserna. Grants office sammanställning av alla bidrag finns här: https://internt.slu.se/allafinansiarer

Planeringschef Lena Ousbäck och jag på seminarium på KI. Foto: Karin Holmgren

På den internationella kvinnodagen, den 8 mars, deltog jag och planeringschef Lena Ousbäck i ett mycket välbesökt seminarium på KI, initierat av KI, KTH och Malmö universitet. Universitetsledningarna från dessa universitet lanserade ett nytt universitetsövergripande forsknings- och samverkansprogram för att motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin. Sveriges minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, underströk i sitt öppningsanförande vikten av att inte glömma vittnesmålen ifrån #metoo. Vid SLU måste vi fortsätta arbeta för att skapa jämställda och trygga arbets- och studiemiljöer. Ett förslag till ny organisation för jämställdhet och lika villkor, som tydliggör ansvarsförhållanden och stärker resurserna för jämställdhets- och jämlikhetsarbetet vid SLU bereds just nu. Att bryta tystnadskulturer och otidsenliga normer kan vara smärtfyllt, tar tid och kräver tålamod. Men det måste gå och det borde kunna gå fortare. Jag ser fram emot SLU:s deltagande i det nya forsknings- och samarbetsprogrammet.

Söndagen 10 mars. Jag hör sånglärkan sjunga vid Dalboviken. Ljuset och solen är här. Våren på väg!

Karin Holmgren, rektor

New funding record and important gender equality work

For the first time in SLU history, our external funding revenue has passed SEK 1 billion. The summary made by Grants Office shows that this is especially due to increased research grants from Formas, the EU, the Wallenberg Foundations and the Swedish Research Council. It is also great to see that the number of international grants has increased considerably. This information comes at the same time as the fantastic news that we have climbed up a spot on the QS World University Rankings; we are now third in the category of Agriculture & Forestry. I would like to congratulate and thank all SLU employees who have contributed to this amazing result. Thank you to all the researchers who review each other’s applications, thank you to department and faculty managements for strategically important recruitments and thank you to our central and local research administrators for professional and efficient support in relation to application processes. The Grants Office compilation of all contributions can be found here: https://internt.slu.se/en/support-services/external-funding/funding-bodies/all-funding-bodies-from-2010/

Head of Division of Planning Lena Ousbäck and I at a KI seminar. Photo: Karin Holmgren

On International Women’s Day, 8 March, I and Head of Division of Planning Lena Ousbäck took part in a well-attended KI seminar, initiated by KI, KTH and Malmö University. The university managements from these universities have launched a new, joint research and external collaboration programme to counteract sexual harassment and gender-based vulnerability in academia. In her speech, Minister for Higher Education and Research Matilda Ernkrans highlighted the importance of not forgetting #MeToo. At SLU, we must continue to create gender-equal and safe work and study environments. A new proposal for the organisation of gender equality and equal opportunities work is currently being prepared; it will clarify distribution of responsibility and strengthen gender equality and equality work at SLU. Breaking a culture of silence and old-fashioned norms can be painful, take time and require patience. But it must be possible, and it should happen sooner. I look forward to SLU’s participation in the new programme.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *