SLU:s kompetens behövs!

English version below!

2019 års statsbudget innebar bland annat att Naturvårdsverkets anslag minskade med cirka 2,4 miljarder kronor, vilket får konsekvenser även för SLU. Naturvårdsverket finansierar sedan länge verksamhet vid SLU och ett antal projekt får nu mindre resurser än väntat.

Att bedriva externt finansierad uppdragsverksamhet kan vara en utmaning för SLU:s organisation. Samtidigt som vi ska bedriva en effektiv och optimerad verksamhet med kunniga forskare och miljöanalytiker ska det finnas en beredskap för att ta emot nya uppdrag utifrån samhällets behov. Här har det långsiktiga samarbetet med Naturvårdsverket och andra myndigheter borgat för en viss förutsägbarhet och bäddat för en förtroendefull dialog kring planeringen. De oväntade neddragningarna i 2019 års budget innebär en prövning för samarbetet.

SLU har uppmärksammat såväl Naturvårdsverket som regeringen (både Närings- och Miljö- och energidepartementet) på de konsekvenser som neddragningarna resulterar i. SLU har inte möjlighet att långsiktigt finansiera den verksamhet som SLU utför på uppdrag av Naturvårdsverket om neddragningarna skulle bli permanenta.

SLU:s ambition är att utveckla ny kunskap och att erbjuda en djup och bred kompetens som behövs för att möta myndigheters och andra samarbetspartners behov av vetenskapligt baserad miljödata och kunskap kring hållbar användning av biologiska resurser. I det besvärliga budgetläget ser vi det som särskilt angeläget att föra en dialog med våra uppdragsgivare, för att så långt som möjligt säkra ett gott samarbete kring utvecklandet av kunskapsunderlag för beslut om ett hållbart nyttjande av våra biologiska naturresurser även framöver.

Karin Holmgren, rektor
Kevin Bishop, vicerektor med ansvar för fortlöpande miljöanalys

SLU’s competence is needed!

The government budget for 2019 reduced funding for the Swedish Environmental Protection Agency by approximately SEK 2,400 million, which also has consequences for SLU. The Swedish Environmental Protection Agency finances a number of projects at SLU, which are now allocated less resources than expected.

Externally funded projects are a challenge for SLU’s organization. While we aim to maintain an efficient organization of excellent researchers and environmental analysts, we also need a readiness to take on new collaborations that answer to society’s needs in our areas of expertise. Here, the long-term cooperation with the Swedish Environmental Protection Agency and other authorities has provided both a welcome measure of predictability and a good climate for forward-looking planning.

SLU has informed the Swedish Environmental Protection Agency, as well as both the Ministry of Enterprise and Innovation and the Ministry of Environment and Energy, about the consequences of the budget cutbacks. SLU cannot continue with all the activities that we currently perform on behalf of the Swedish Environmental Protection Agency if the cutbacks become permanent.

SLU has the ambition to develop new knowledge as well as to provide the breadth and depth of scientific competence and data needed to meet society’s needs for environmental monitoring and assessment. Therefore, in this period of turbulence surrounding the budget, we are working even harder on dialog with our partner agencies to secure as much as possible of the constructive collaborations we have to develop decision support knowledge for the sustainable use of our biological natural resources.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor
Kevin Bishop, Pro Vice-Chancellor, environmental monitoring and assessment

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *