SLU:s första mooc lanserad

Äntligen! SLU:s första Massive Open Online Course (mooc) har öppnats! När min företrädare på prorektorsuppdraget, Lena Andersson-Eklund, försökte väcka mitt intresse för moocar så förstod jag inte vitsen – en sådan kurs skulle ju inte generera några intäkter. När jag nu har varit med om att följa arbetet med, och lanseringen av, SLU:s första mooc – Effective Livestock Production with Low Use of Antibiotics – inser jag vilket fantastiskt koncept det är. En digital, fritt tillgänglig universitetskurs är ett utmärkt sätt att sprida vetenskapligt baserad kunskap och bidra till det livslånga lärandet. Det som jag särskilt uppskattar med just vår mooc är att den fokuserar på antibiotikaproblem kopplade till låginkomstländer, länder där veterinärer och djurägare har svårt att betala för kurser och vidareutbildning. För SLU:s egen del så bidrar en mooc förstås med att bredda kännedomen om vårt viktiga lärosäte. Att skapa en mooc är ingen quick fix. Det ligger många timmars hårt arbete bakom. Tusen tack till Ulf Magnusson, Sandra Nohrborg och Peter Aspengren som har initierat och drivit arbetet tillsammans med många medarbetare från oss, SVA och Uppsala universitet.

Försäljning av stallar

Marie Löwling, fastighetschef Akademiska hus och Karin Holmgren, rektor SLU, tecknar köpeavtal. Foto: Martin Melkersson.

Efter många års förarbete och diskussioner har jag nu för SLU:s räkning skrivit på köpekontraktet och därmed förvärvat SLU:s stallar vid Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum för 355 000 000 kr från Akademiska hus. Inte var dag jag gör så stora affärer så det kändes mäktigt! För övrigt funderar jag, efter studentkårsbesök, på hur vi – SLU tillsammans med studentkårerna – kan verka för att utveckla den studiesociala miljön för studenterna i Alnarp, ett mycket vackert campus med sin kulturhistoria, men som saknar vissa moderniteter som bör vara självklara i 2019 års studiesociala miljö.

Karin Holmgren, rektor

SLU’s launches its first mooc

Finally! SLU’s first Massive Online Open Course (mooc) has been launched. When my predecessor for this deputy vice-chancellor project, Lena Andersson-Eklund, tried to rouse my interest in moocs, I didn’t see the point – those types of courses wouldn’t give us any proceeds. But now, as I have followed the work with, and launch of, SLU’s first mooc – Effective Livestock Production with Low Use of Antibiotics – I realise what an amazing concept it is. A digital, openly available university course is an excellent way of spreading scientifically based knowledge and contributing to lifelong learning. What I especially appreciate about our mooc is that it focuses on antibiotics issues connected to low-income countries; places where veterinarians and animal owners often cannot pay for courses and continuing professional development. In regard to SLU, a mooc naturally contributes to broadening knowledge of our important university. However, creating a mooc is no quick fix – there are many hours of hard work behind it. Special thanks to Ulf Magnusson, Sandra Nohrborg and Peter Aspengren who initiated and carried out this work together with many SLU, SVA and Uppsala University employees.

Selling of stables

Marie Löwling, Property Manager at Akademiska hus and Karin Holmgren, Vice-Chancellor of SLU, signing a contract of sale. Photo: Martin Melkersson.

After many years of preliminary work and discussion, I have now signed, on behalf of SLU, a contract of sale that acquires SLU’s stables at the Centre for Veterinary Medicine and Animal Science from Akademiska hus. The sum was SEK 355,000,000. It’s not every day that I do such business, and it felt momentous.

In addition, following a visit to students’ unions, I have been thinking of how we – SLU and said unions – can work to develop the study environment in Alnarp. It’s a very beautiful campus with great cultural history, but it lacks certain modern things that should be obvious aspects of a study environment in 2019.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *