Högtid med KSLA och Umeå-besök

English version below

Förra veckan avslutades och denna vecka började med en högtidsceremoni. Denna gång var det KSLA:s högtid som firades. Flera SLU:are var där förstås och det var roligt att se så många som valdes in som nya ledamöter eller fick olika hedervärda utmärkelser och priser.

Länsstyrelsen i Uppsala län håller regelbundet möte med statliga myndigheter som är verksamma i länet, däribland SLU. Fokus vid tisdagens möte var tillitsdelegationens regeringsuppdrag att arbeta för ökad tillit i styrningen av offentlig sektor. Som jag ser det är tillitsbaserad styrning en grundfilosofi inom akademin, inte minst med tanke på vår tradition av kollegial styrning. Att styra genom tillit är att ta vara på alla medarbetares kompetenser på bästa sätt, och de flesta beslut fattas bäst ju närmare genomförandenivån de är, brukar jag tänka. Men självklart behövs även mer kontrollerande styrande i särskilda fall. Så ett situationsbaserat styrande och ledarskap tror jag uppfattas som det mest naturliga hos flertalet chefer och ledare. Jag kan tycka det är lite märkligt att staten behöver utreda detta genom en särskild delegation som arbetat under flera år och ännu inte är färdig. Ur universitetssynvinkel hade det varit mer intressant om fokus hade varit på tillitsbaserad styrning från våra uppdragsgivare gentemot myndigheten SLU. Kommer därför med intresse nu ta del av den utredning som offentliggjordes idag, den så kallade Struten.

Mest värdefullt under veckan var en dag vid SLU i Umeå tillsammans med prorektor Erik Fahlbeck och utbildningsnämndens vice ordförande Johan Gaddefors. Vi hade samtal med S-faks dekan, fick lära oss mer om framtidsplattformen Future Forest av dess programchef, och pratade grundutbildningens fördubblingsprojekt, särskilt jägmästarutbildningen, med programnämndsrepresentanter, programstudierektorer och studenter. Dessa möten med medarbetare och studenter är inte bara väldigt inspirerande och lärorika, de är helt centrala för att universitetsledningen ska kunna fatta så kloka beslut som möjligt för hela universitetets bästa. Att natt-tåget tillbaka till Uppsala sedan tog flera timmar längre än planerad tidtabell var bara en bonus. Jag hade inga inplanerade möten att känna stress över, utan kunde sitta och njuta av att blicka ut över det vaknande, vinterklädda, vackra och variationsrika landskapet som for förbi utanför fönstret. Äkta tågromantik passar min själ så bra, det ger mig både energi och lugn.

Karin Holmgren, rektor

KSLA ceremony and visit to Umeå

Last week ended and this week begun with a ceremony, this time at KSLA (the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry). Several persons from SLU were there and it was great fun to see so many being elected new members or receiving various honourable awards.

Uppsala county administrative board regularly holds meeting with public authorities that operate in the county – SLU included. The focus of Tuesday’s meeting was the Delegation for Trust-Based Public Management’s government assignment to work for increased trust in public sector management. As I see it, trust-based governance is a basic philosophy within academia, not least considering our tradition of loyal governance. Governing through trust means utilising all employee skills in the best way, and most decisions made at implementation level are better. But naturally, we need more controlled governance in special cases, which is why I believe that situation-based governance and management is considered the most natural for most managers and leaders. However, it is slightly strange that the government needs to investigate this through a special delegation that has worked for years and still has not reached any results. From a university perspective, it would be more interesting if focus lied on trust-based governance from our clients in relation to SLU. Therefore, I will follow the investigation published today, “Styr- och resursutredningen” (the Governance and Resource Inquiry), with interest.

The most rewarding thing this week was the day I spent at SLU Umeå together with Deputy Vice-Chancellor Erik Fahlbeck and deputy chair of the Board of Education, Johan Gaddefors. We spoke to the dean of the S Faculty, learned more about the future platform Future Forest from its programme director and discussed our project to double our number of students, especially within the Forest Science programme, with programme board representatives, programme directors of studies and students. Meeting staff and students is not only inspirational and educational, it’s key in relation to allowing the university management to make as wise decisions as possible that benefit the university. The fact that the night train back to Uppsala took several more hours than planned was just a bonus. I had no meetings to stress about; instead, I just enjoyed the awakening, wintery, beautiful and varying landscape outside the window. True train romance suits my soul and makes me both energetic and calm.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *