SLU och nya regeringen

English version below

Denna vecka samlades rektorerna för Sveriges lärosäten till den årliga rektorskonferensen. Traditionellt får vi besök av ministern för högre utbildning och forskning vid konferensen. Spänningen var stor bland oss rektorer, skulle den alldeles nyutnämnda ministern hinna komma? Hon, Matilda Ernkrans, kom, men först till middagen. I stället fick vi tid för längre samtal och diskussioner med tjänstemän ifrån utbildningsdepartementet.

Nya ministern Matilda Ernkrans middagstalar för lärosätenas rektorer

I regeringsförklaringen och i det så kallade 73-punktsprogrammet har högre utbildning och forskning tyvärr mycket lite utrymme, vilket påtalades för såväl ministern som tjänstemännen. Det finns korta skrivningar om att försvara Sverige som ledande forskningsnation och att värna den fria forskningen (bra!), om behovet av kompetensförsörjning, det livslånga lärandet och satsning på distans- lärar- och sjuksköterskeutbildningar, men inte mycket mer. Inte minst därför är det viktigt att vi från universiteten och högskolorna själva i olika sammanhang påminner våra politiker om betydelsen av att satsa på forskning och utbildning för en hållbar framtid.

Vid vårt departement, näringsdepartementet, har SLU fått såväl ny minister som statssekreterare. Jennie Nilsson blir landsbygdsminister och Per Callenberg blir statssekreterare. Jag var på departementet under torsdagen, inbjuden för att berätta om vår utbildningsvision och ”fördubblingsprojektet”. Jag fick inte möjlighet att presentera SLU:s centrala roll för utvecklingen av ett biobaserat samhälle för minister eller statssekreterare denna gång. Däremot är jag glad att konstatera att kollegorna på departementet är fortsatt positiva till vårt arbete att attrahera fler unga människor till våra utbildningar. De uppmuntrade oss att lyfta detta i kommande budget- och myndighetsdialoger.

Jag har även fått en presentation av vår samordningsgrupp för jämställdhetsintegrering vid SLU. Under den gångna hösten har flera viktiga aktiviteter och utbildningsinsatser med fokus på rekryteringsfrågor och jämställdhet i undervisningen genomförts. Ett förslag till ny organisation för jämställdhet och jämlikhet ska diskuteras i kommande ledningsråd. Jag är angelägen om att hitta de bästa vägarna framåt i detta arbete, så att vi vid SLU kan känna stolthet över att ge alla våra medarbetare och studenter lika villkor och möjligheter oavsett könsidentitet.

Veckan avslutades med pompa och ståt då jag deltog i Uppsala universitets högtidsceremoni, doktorspromotionen. Dessa tillställningar är inte bara festliga, de ger också möjlighet till nätverkande och utveckling av nyttiga kontakter för SLU.

Karin Holmgren, rektor

SLU and the new government

This week, vice-chancellors from Sweden’s higher education institutions gathered for the annual vice-chancellors’ conference. Traditionally, we are always visited by the Minister for Higher Education and Research. Everyone was very excited; would the new minister come? She – Matilda Ernkrans – did, but not until the dinner. Instead, we had the opportunity to talk at length with officials from the Ministry of Education and Research.

New Minister Matilda Ernkrans addresses the vice-chancellors.

In the government programme and the so-called 73-point programme, higher education and research unfortunately did not get a lot of space, which we mentioned to both the ministers and officials. There are short formulations regarding preserving Sweden as a leading research nation and protecting free research (good!), the need for skills provision, life-long learning as well as distance-, teacher- and nursing programmes, but not much else. This is why it is important that those working at universities and higher education institutions, in different contexts, personally remind our politicians how important it is to take initiatives regarding research and education for a sustainable future.

The Ministry of Enterprise and Innovation, which SLU belongs to, has both a new minister and a state secretary. Jennie Nilsson is the Minister for Rural Affairs and Peter Callenberg is her state secretary. I visited the ministry last Thursday – I had been invited to talk about our educational vision and project to double our number of students. This time, I was not given the opportunity to present SLU’s central role in the development of a bio-based society to either the minister or state secretary. However, I am happy to verify that their colleagues at the ministry are still positive toward our work of attracting more young people to our courses and programmes. They encouraged us to highlight this in the coming budget and public authority discussions.

I also viewed a presentation from our coordination group for gender mainstreaming work at SLU. During last autumn, several activities and education efforts focusing on recruitment issues and gender equality in education were carried out. The management group will discuss a proposal for new gender equality and equality organisation at a future meeting. It is important to find the best ways forward in this work – that way, SLU can be proud that all our employees and students are treated equally and given equal opportunities regardless of gender identity.

The week was concluded with splendour when I took part in Uppsala University’s academic ceremony – the doctoral award ceremony. These events are not just festive – they are also an excellent opportunity for networking and developing good contacts for SLU.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *