Undervisning och forskning ska samspela på ett universitet!

Scroll down for an English version.

Ett universitet definieras som ett högre lärosäte med forskning och utbildning. Ordet universitet kommer från en längre latinsk beskrivning av en ”samling av mästare och lärjungar”. Kombinationen garanterar att studenter möter forskningens landvinningar och kan föra dem vidare ut i samhället.

Men kommunikationen är inte bara envägs. Jag har som lärare ibland upplevt hur mitt budskap haltat när det utsatts för studenternas frågor. Jag har fått ställa mig frågan: Vet jag verkligen det jag tror mig veta? Detta har varit till fördel även för forskningen. Den innehåller nämligen ett viktigt likartat moment då man skickar in manuskript till vetenskapliga tidskrifter med paneler av experter, vilka avgör om manuskriptet innehåller något nytt och om argumenten är övertygande. Bara om svaren är ja på båda dessa frågor godkänns manuskriptet för publicering.

Studenter har således hjälpt mig (och många andra) att hitta fram till rätt och mer övertygande argumentation. Självklart är även inspel från det omgivande samhället viktiga för vår forskning och undervisning.

Vår undervisning ska baseras på vetenskap som erkänts av det internationella vetenskapssamhället och på beprövad erfarenhet. Systemet med lärare som samtidigt är aktiva forskare ska garantera att undervisningen står på säker grund även när det handlar om den absoluta forskningsfronten.

Detta är ett idealt tillstånd. Tyvärr tvingas vi ibland hantera förhållandet att många duktiga forskare har lite eller rentav ingen undervisning, medan de som har mycket undervisning har begränsade ekonomiska medel för egen forskning. Här är det ett problem att forskningsråd står för en stor andel av finansieringen av löner. Råden bedömer enbart forskningsprojektens kvalitet, medan universiteten också måste hitta och ta ansvar för individer som långsiktigt kan förena rollerna som forskare och lärare.

På SLU försöker vi nu bygga en stabilare grund genom en satsning på biträdande universitetslektorat, som är meriteringsanställningar för juniora forskare/lärare. En bestående lösning måste dock inbegripa att även mer seniora forskare/lärare kan få ett långsiktigt stöd av sitt universitet. Men vi behöver mer analyser och innovativa idéer om hur forskning och utbildning ska samverka på bästa möjliga sätt. Kom med förslag!

Även ni studenter kan naturligtvis bidra!
I den mån undervisningen är katederbaserad, kan ni ta mer ansvar för att läsa kurslitteraturen innan ni träffar lärarna. Då kan tiden tillsammans användas för diskussioner, där ni kan utmana lärarna att bidra med insikter som vunnits genom egen forskning. Tillsammans utforskar ni kunskapens gränser och kanske skymtar ni även vad som kommer i framtiden?

Tänk på att ni har ett långt yrkesliv framför er. De faktiska kunskaper ni förvärvar idag är kanske inte alla relevanta framöver. Det är kanske viktigare att förstå hur forskning utvecklar ny kunskap, så att ni bättre kan värdera framtidens forskning. Vi kan vara övertygade om att den kommer att leverera insikter, som vi inte kan föreställa oss idag.

Jag vill naturligtvis även höra era förslag på hur forskning och utbildning ska samspela på bästa sätt, och vad vi kan göra för att det ska bli bättre! Studentkårerna kan samla ihop synpunkterna och förmedla dem. Det går också att lämna kommentarer direkt i kommentatorsfältet.

Peter Högberg

———————————————————————–

Teaching and research need to interact!

A university is defined as an institution of higher education, where research and teaching take place. The word university is derived from a Latin phrase that roughly means ‘community of teachers and scholars’. This combination ensures that students are exposed to the benefits of research and can bring them into society.

But communication is not just one way. As a teacher, I have sometimes experienced how my message has faltered when subjected to the students’ questions. I have had to ask myself if I really know what I think I know. This is something that also benefits research. It is the equivalent of submitting a manuscript to a journal with a panel of experts who will decide if the manuscript contains anything new and if the arguments are convincing. For the manuscript to be approved for publication, the answer to both these questions must be ‘yes’.

In that way, students have helped me (and many others) to find valid and more convincing arguments. Obviously, input from society is also important to our research and teaching.

Our teaching is based on science recognised by the international scientific community and by proven experience. Having a system with teachers who are also active researchers ensures that our teaching remains on firm ground, even when it comes to the absolute forefront of research.

This is the ideal state. Unfortunately, we also have to deal with the fact that many talented scientists spend no or very little of their time teaching, while those who spend more time teaching have limited financial resources for their own research. Research councils provide a large share of the financing of salaries, and this is a problem. They only assess research quality, while universities also need to find and take responsibility for individuals who want to combine the roles of researcher and teacher.

At SLU, we are now trying to build a stable foundation by focusing on associate lectureships, which is the qualifying position for junior researchers/teachers. A lasting solution must involve even more senior researchers/teachers getting long-term support from their university. But we need more analysis, and we need more innovative ideas for how research and education can cooperate in the best way possible. I want to hear your suggestions!

As students, you can also contribute. If your course consists of lectures, make sure you have read the literature ahead of class. That way, the time can be spent on discussions where you can challenge teachers to contribute insights they have gained through their own research. Together, you can explore the frontiers of knowledge, and perhaps even catch a glimpse of what the future holds?

Remember that you have a long career ahead of you. The skills you acquire today will not all be relevant in the future. It is perhaps more important to understand how new knowledge is developed through research, to enable you to better evaluate future research. We can be confident that this will deliver insights that we cannot imagine today.

I also want to hear your suggestions on how research and education can work together in the best way possible, and what we can do to make it better! I welcome the student unions to compile your opinions and forward them to me. Or, leave your comment in the comments field below.

Peter Högberg

2 svar på ”Undervisning och forskning ska samspela på ett universitet!

  1. Jag håller absolut med om analysen liksom behovet av att få en starkare och tydligare koppling mellan forskning och undervisning, precis som mellan forskning och samverkan. Här behövs definitivt satsningar. SLU har tidigare satsat på samverkanslektorat och med de nya biträdande universitetslektoraten stärks också kopplingen mellan forskning och undervisning. Bra! Men jag ser också med viss oro på det faktum att dessa tjänster är så starkt kopplade till redan tidigare etablerade ämnesområden. Hur ska SLU kunna kunna bedriva forskning och undervisning av hög internationell kvalitet i ett stelbent system som endast konserverar redan tidigare etablerade forskningsfält? Borde inte meriteringstjänsterna också erbjuda en möjlighet att identifiera och stärka nya forskningsområden? Om så vore fallet skulle vi få ett mer dynamiskt och levande system som på ett bättre sätt kunde svara upp mot vetenskapens möjligheter och samhällets utmaningar!

    • Hej Anna!
      SLU:s ledning ställer till förfogande medel för ca 30 nya biträdande universitetslektorat. Vilka ämnesinriktningar de ska ha bestäms i en dialog mellan institutioner och fakulteter. Som rektor har jag naturligtvis förhoppningen att man väljer viktiga, utvecklingsbara områden och att man rekryterar mycket duktiga yngre forskare/lärare. Det känns som om det är tidigt att dra en slutsats att satsningen konserverar ett stelbent system. Intentionen är naturligtvis den motsatta.
      Peter Högberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *