SLU behövs!/The world needs SLU!

Publicerat den

(In English further down)

Forskning och utbildning inom jord- och skogsbruk, veterinärmedicin och våra andra viktiga verksamheter har haft en central betydelse för framväxten av vårt moderna välfärdssamhälle. För endast hundra år sedan var tillräckligt med mat inte självklar för alla trots att de flesta bodde på landsbygden.

Men systematisk forskning och utbildning ledde till rationella metoder inom jord- och skogsbruk och stora framsteg inom djurhälsa. Nu har vi dagligen tillgång till en mängd matvaror av hög kvalitet trots att bara ett litet antal svenskar arbetar med att producera mat. Liknande framsteg har gjorts globalt, men nära en miljard människor lever trots detta nära svältgränsen och fler kan drabbas om klimatet blir ogynnsamt.

Samtidigt har vi blivit medvetna om de stora avtryck som människan, inte minst genom jordbruket, gör på miljön. SLU:s verksamheter handlar om detta och rör själva grundstenarna för vår existens: rent vatten, levande landskap, uthållig matproduktion, djuromsorg, material att bygga och värma våra hus med, och mycket mer.

Våra utbildningar är unika. De beaktar breda perspektiv på jord-, trädgårds- och skogsbruk, landskapsarkitektur, veterinärmedicin och djurhälsa. Tidigare studenter har varit betydelsefulla i omvandlingen av det agrara Sverige till ett samhälle där de flesta bor i städer, men försörjs med produkter av ett fåtal på landsbygden.

En konsekvens av detta är att yrkestitlar som agronom och jägmästare kan te sig främmande för många unga idag. Men frågorna om hållbart brukande av våra naturresurser är alltid lika viktiga. Vi behövs för att berätta för städernas befolkning om hur deras försörjning av produkter från naturen fungerar och hur den kan göras än mer hållbar. Detta perspektiv innebär också att våra utbildningar måste förena djupa teoretiska kunskaper med praktisk realism.

Det unika uppdraget för SLU kallas ofta för vår sektorsroll. Men vad ingår i denna? Traditionellt har många satt likhetstecken mellan sektorn och de ”gröna näringarna”. Ekonomiska och tekniska perspektiv har dominerat. De senaste decennierna har även ekologiska synvinklar tillkommit. Nu gör forskningsprojekt med tvärvetenskapliga perspektiv en insats att bredda begreppet sektor.

Att föra samman de naturvetenskapliga perspektiven med bredare samhällsvetenskapliga och humanistiska synsätt är ett framgångsrecept. Till detta måste vi också lägga mer förfinade analyser av avvägningar mellan produktions- och miljömål. Våra fortlöpande analyser av tillståndet i miljön är viktiga verktyg i dessa sammanhang.

Det vi gör på SLU är inte bara en viktig angelägenhet för Sverige. Våra forskare och studenter rör sig över hela världen och våra artiklar läses av det internationella forskarsamhället. Där har vi ett högt anseende. Vår forskning om växter och djur, ekologi och miljö, jord- och skogsbruk är ledande och bland våra forskare finns några av de mest citerade.

Det är av stor strategisk betydelse att vi är kända som ett framstående universitet. Då attraherar vi duktiga människor, såväl nationellt och internationellt. Vi skapar därigenom den intellektuella mångfald som är nödvändig för att driva utvecklingen inom forskningen och utbildningen framåt.

För det är i samtal och möten som dialog uppstår, och i denna föds nya insikter och kunskaper. Vi är inte alltid överens, men det är så det ska vara på ett universitet. Skilda uppfattningar ska ses som en drivkraft snarare än ett problem!

Peter Högberg

In English:

The world needs SLU!

Research and education in agriculture, forestry, veterinary medicine and the other important areas where we are active have played a vital role in the emergence of our modern welfare society. You only need to go back a hundred years to a time when having enough food on the table was not something to be taken for granted, even though most of the population lived in rural areas. Systematic research and education have led to more rational methods of agriculture and forestry, as well as to major advances in animal health. Now we have access to a variety of food products of high quality every day of the week, despite the fact that only a small number of Swedes make a living as food producers. Similar progress has been made globally, but despite this close to a billion people are at the risk of starvation and more may suffer if the climate becomes unfavourable to cultivation. At the same time, we have become aware of the large footprint that humans, particularly through agriculture, are leaving on the environment. SLU’s activities are all about this, and they concern the very foundation of our existence: clean water, a living landscape, sustainable food production, animal care, materials to build and heat our homes and much more.

Our courses and programmes are unique. They cover a broad range of perspectives on agriculture, horticulture, forestry, landscape architecture, veterinary medicine and animal health. Former students have played an important part in the transformation of agrarian Sweden to a society where most people live in cities, with the few people still living in rural areas supplying them with the products they need. One consequence of this is that job titles such as agronomist or forester may seem foreign to many young people today. But the issue of sustainable use of our natural resources is and always has been important. We need to make sure that the urban population understands how nature provides them with products, and how this process can become more sustainable. This perspective also means that our study programmes must combine a deep theoretical knowledge with practical realism. SLU’s unique mission is often referred to as our ’sector role’. But what does that mean? Traditionally, many have equated sector with ’green industries’. Financial and technical perspectives have dominated. And in the last decades, ecological aspects have been added. Today, research projects with an interdisciplinary approach are making an effort to broaden the ‘sector’ concept. Bringing together the scientific perspective with a wider social and humanistic approach is a recipe for success. To this we must add a more refined analysis of the balance between production and environmental objectives. Our environmental monitoring and assessment are important tools in this context.

What we do at SLU does not just concern Sweden. Our researchers and students move around the world and articles written by SLU researchers are read by the international research community. We have a good reputation. We conduct leading research on plants and animals, ecology and environment, agriculture and forestry, and some of our researchers are the most cited in their field. It is of major strategic importance that we are known as a prominent university. That we attract talented people both nationally and internationally. That way, we can create the intellectual diversity needed to drive development in research and education. Because it is meeting and talking with colleagues that creates dialogue, and dialogue breeds new insight and new knowledge. We may not always agree, but that is the way it should be at a university. Differing views should be seen as a driving force – not as a problem.

Peter Högberg, Vice-Chancellor

 

 

Tack, Lisa! / Thank you, Lisa!

Publicerat den

Nytillträdde rektor Peter Högbergs första blogginlägg (in English further down):

Lisa går nu i mål efter att framgångsrikt ha lett SLU i hela nio år.

Det rör sig om mer än 3 000 dagar, ca 200 möten i rektors ledningsråd, massor av resor och mycket, mycket mer. Lisa har varit outtröttlig i sitt engagemang för SLU. Hon har förenat gott omdöme med en djup passion för sitt universitet.

Visst har det funnits svårare problem. De höga byggkostnaderna i samband med framför allt Campus Ultuna är ett exempel. Men nya, moderna lokaler behövdes, liksom ett tätare campus.

Nu visar det sig att vi klarar kostnaderna för husbyggena bättre än vi trodde. Vad som är skicklighet och vad som är tur är kanske svårt att utreda, men visst är det så att de hårt arbetande inte sällan är lyckosamma?

Tack Lisa för allt ditt arbete för oss på SLU!

Den 1 juli tar jag över ansvaret som rektor. Det känns mycket spännande och ansvarsfullt. Redan nu är det många, inte minst inom SLU, som vill boka tider för att diskutera hur SLU ska satsa i framtiden.

Jag kommer att prioritera att arbeta i enlighet med SLU som en linjeorganisation. Vill ni diskutera ekonomiska frågor bör ni således gå via prefekter och dekaner, som sedan kan väcka dessa i rektors ledningsråd. Så fungerar vi bäst.

Naturligtvis vill jag också ut på institutionerna och möta er där för att lära mig mer om alla våra spännande verksamheter. Jag kommer därför att lägga upp ett schema för besök.

Men innan dess är det sommaruppehåll. Jag hoppas att den lite kalla och blöta början av sommaren avlöses av varmare och torrare väder, och att ni, både medarbetare och studenter, får många möjligheter till avkoppling och rekreation innan vi ses igen!

Peter Högberg

—————————————————————————–

Vice-Chancellor-elect Peter Högberg’s first blog post:

After successfully managing SLU for nine years, Lisa is now crossing the finishing line.

We’re talking about over 3000 days, roughly 200 meetings with the Management Group, innumerable business trips and a lot, lot more. Lisa’s commitment to SLU has been tireless, and she has combined sound judgement with a deep passion for our university.

Yes, there have been difficulties. The rising costs of the Campus Ultuna construction projects is one example. But new, more modern premises were needed, as was a more concentrated campus.

It is now clear that the costs are more manageable than predicted. Whether this was more good luck than skill is hard to say, but I do believe that fortune favours the brave.

Thank you, Lisa, for all the work you have done for us here at SLU.

On 1 July, I will take over as vice-chancellor. I’m excited about this and the responsibility it brings with it. I’ve already had a number of requests, not least within SLU, for appointments to discuss what direction SLU should take in the future.

My priority will be to work according to the line organisation at SLU. Those who wish to discuss financial matters should do so via their head of department and dean, who can then raise these issues in the Management Group. This is how we get the best results.

I’m also looking forward to meeting staff at the departments and finding out more about all the exciting activities there. My plan is to set up a schedule for visits.

But before then, summer awaits us. I hope the somewhat cold and wet beginning will be replaced by warmer and drier weather, and that you, colleagues and students, get ample opportunity for rest and recreation before we meet again!

Peter Högberg